ข่าวประชาสัมพันธ์

 

           การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับประเทศนั้นได้กำหนดวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับตัวแทนทุกกิจกรรมที่จะเข้าแข่งขันในระดับประเทศนั้น ให้ติดตามความถูกต้องในการโอนข้อมูลจากระดับภาคเหนือไปยังระดับประเทศและติดตามประกาศต่างๆต่อไปที่เว็บไซต์ของระดับชาติ ดังนี้

สังกัด สพป. http://art63.sillapa.net/sp-nation/


สังกัด สพม. http://art63.sillapa.net/sm-nation/

 
 
              การพิมพ์เกียรติบัตร ได้ทำการเปิดให้พิมพ์ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ยกเว้นทีมที่ชนะเลิศ ที่จะได้รับฉบับจริง ซึ่งทางคณะดำเนินการจัดการแข่งขัน จะจัดส่งไปให้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด หลังจากที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนามแล้ว
พิมพ์เกียรติบัตรกิจกรรม สังกัด สพป.
พิมพ์เกียรติบัตรกิจกรรม สังกัด สพม.
พิมพ์เกียรติบัตรกิจกรรม สังกัด ศึกษาพิเศษ
 
 
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม กลุ่ม สพป.‏
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม กลุ่ม สพม.
 
  
   
 
รายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนาวิชาการครู‏
รายละเอียดตารางการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้(เพิ่มเติม)
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันทัศนศิลป์
ยกเลิกการแข่งขันกิจกรรมในระดับภาคเหนือ กรณีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 3 ทีม
ตารางการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วมทุกรายการ
ตอบรับการส่งรูปเล่มโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนผังโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมภาษาต่างประเทศ
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติการส่งประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก.
แก้ไขตารางการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในสูจิบัตร
การเตรียมอุปกรณ์โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
หัวข้อการประกวดกิจกรรมการแข่งขันระดับปฐมวัย
รายละเอียดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครูและกิจกรรมคลินิกครู
การประกวดโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีและการแข่งขันหุ่นยนต์
การส่งรูปเล่มรายงานโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การส่งรูปเล่มรายงานโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การส่งรูปเล่มรายงานโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
การส่งรูปเล่มรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
การส่งรูปเล่มเอกสารกิจกรรมสภานักเรียน
การส่งรูปเล่มเอกสารกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)
การส่งรูปเล่มเอกสารโครงงานกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ(งานอาชีพ)
แนวปฎิบัติการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หนังสือรับรองความพิการการแข่งขันการศึกษาพิเ
 
   

 

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กำแพงเพชร เขต 1 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 0812804332 โอนแล้ว
2. สพป. กำแพงเพชร เขต 2 นายปัญญา ภาษาทอง 0897037953 โอนแล้ว
3. สพป. ตาก เขต 1 นายสมยศ ต่ายแก้ว 0815962664 โอนแล้ว
4. สพป. ตาก เขต 2 นายพัชรพงศ์ คำฤทธิ์ 0932987597 โอนแล้ว
5. สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นายเสรี กวระสูตร 0847773887 โอนแล้ว
6. สพป. นครสวรรค์ เขต 2 เนตรดาว แอเขี่ยม 0819730563 โอนแล้ว
7. สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นางสาววนิดา แสงเมือง 0875279858 โอนแล้ว
8. สพป. น่าน เขต 1 นางอรวรรณ ติลสาร 0827655162 โอนแล้ว
9. สพป. น่าน เขต 2 ประเชิญ ยาอุด 0899525938 โอนแล้ว
10. สพป. พะเยา เขต 1 นายสงัด ปินตานา 085-0365336 โอนแล้ว
11. สพป. พะเยา เขต 2 นายปิยนาถ ชาวน่าน 0857234474 โอนแล้ว
12. สพป. พิจิตร เขต 1 นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ 081-6044646 โอนแล้ว
13. สพป. พิจิตร เขต 2 นายทศพล พูลพุฒ 0872112200 โอนแล้ว
14. สพป. พิษณุโลก เขต 1 นางสุรีย์พร ปัญญาธนสานต์ 088-4205477 โอนแล้ว
15. สพป. พิษณุโลก เขต 2 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ 0899596250 โอนแล้ว
16. สพป. พิษณุโลก เขต 3 นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก 0812832160 โอนแล้ว
17. สพป. ลำปาง เขต 1 เพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตร 0801234373 โอนแล้ว
18. สพป. ลำปาง เขต 2 นายกฤษฎา มณีเชษฐา 0908939162 โอนแล้ว
19. สพป. ลำปาง เขต 3 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 089-9564047 โอนแล้ว
20. สพป. ลำพูน เขต 1 นายวีระ สุขทอง 0831640632 โอนแล้ว
21. สพป. ลำพูน เขต 2 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา 087-1922010 โอนแล้ว
22. สพป. สุโขทัย เขต 1 นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา 088-2813744 โอนแล้ว
23. สพป. สุโขทัย เขต 2 นายมุนินทร มาตมุงคุณ 0894601573 โอนแล้ว
24. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นางวณกร มะโน 0931347518 โอนแล้ว
25. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 นายคำรณ จวนอาจ 0882782087 โอนแล้ว
26. สพป. อุทัยธานี เขต 1 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 0865926721 โอนแล้ว
27. สพป. อุทัยธานี เขต 2 นายวิเชียร จันทร 0850546085 โอนแล้ว
28. สพป. เชียงราย เขต 1 นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091 โอนแล้ว
29. สพป. เชียงราย เขต 2 นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ 0895529832 โอนแล้ว
30. สพป. เชียงราย เขต 3 ว่าที่ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ 0895560807 โอนแล้ว
31. สพป. เชียงราย เขต 4 นายบุญธรรม จอมมงคล 0899980638 โอนแล้ว
32. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 0831547465 โอนแล้ว
33. สพป. เชียงใหม่ เขต 2 นางสาววาสนา เพลัย 0892629479 โอนแล้ว
34. สพป. เชียงใหม่ เขต 3 นางสาวกัลป์ ณ เชียงใหม่ 0869139050 โอนแล้ว
35. สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 0895625635 โอนแล้ว
36. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 น.ส.พิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ 0843360526 โอนแล้ว
37. สพป. เชียงใหม่ เขต 6 วิไลพรรณ ศรีวิชัย 087-1755878 โอนแล้ว
38. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 นายบุญโยม เกยเลื่อน 089 8587254 โอนแล้ว
39. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 นางสาวรัตนา จันทร์สิน 0882735822 โอนแล้ว
40. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล 080-1674356 โอนแล้ว
41. สพป. แพร่ เขต 1 นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด 0899504828 โอนแล้ว
42. สพป. แพร่ เขต 2 นางสรวงสุดา เสนากูล 088-4365542 โอนแล้ว
43. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 โอนแล้ว
44. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายสมคิด ศรีธร 080-1225455 โอนแล้ว

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1 นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ 0861172449 โอนแล้ว
2. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 2 นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 โอนแล้ว
3. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม 081-5301584 โอนแล้ว
4. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 4 นายพิทยา จิ๋วเจริญ 0808497818 โอนแล้ว
5. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 5 นายสงกรานต์ ธนันชัย 089-5590542 โอนแล้ว
6. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 6 นายวิทยา ยาสาร 089-8380123 โอนแล้ว
7. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1 นายอินทนินท์ กำปั่นทอง 0869164687 โอนแล้ว
8. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 2 นายจิรันดร เองศิลป์ 0898388728 โอนแล้ว
9. สพม. เขต 35 ลำปาง 1 นายยมนา สุขหอม 0846166078 โอนแล้ว
10. สพม. เขต 35 ลำปาง 2 นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ 0826425962 โอนแล้ว
11. สพม. เขต 35 ลำปาง 3 นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย 081-0257373 โอนแล้ว
12. สพม. เขต 35 ลำพูน 1 นายสุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร 0849744420 โอนแล้ว
13. สพม. เขต 35 ลำพูน 2 นายกฤษณะ สมุททารินทร์ 087-175-6675 โอนแล้ว
14. สพม. เขต 36 พะเยา นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ 0863773818 โอนแล้ว
15. สพม. เขต 36 เชียงราย นายนพดล กันทอน 0806013814 โอนแล้ว
16. สพม. เขต 37 น่าน 1 นายธีรนัย วงค์เหมอะ 080-6828313 โอนแล้ว
17. สพม. เขต 37 น่าน 2 นายเมธาวี วัฒนะ 082-8978460 โอนแล้ว
18. สพม. เขต 37 แพร่ 1 ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด 0899981529 โอนแล้ว
19. สพม. เขต 37 แพร่ 2 นายอำนาจ แก้วแดง 0857060957 โอนแล้ว
20. สพม. เขต 38 ตาก 1 นายวัชระ วงษ์ดี 0845952366 โอนแล้ว
21. สพม. เขต 38 ตาก 2 นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย 0810568808 โอนแล้ว
22. สพม. เขต 38 สุโขทัย 1 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี 0877329845 โอนแล้ว
23. สพม. เขต 38 สุโขทัย 2 นายสายันต์ อินต๊ะกัน 0895680911 โอนแล้ว
24. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1 นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย โอนแล้ว
25. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 2 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง 0818888161 โอนแล้ว
26. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3 ดร.อนุชิต กุลมาลา 0817076141 โอนแล้ว
27. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 นางภิมุขสุดา ไวยกูล 0821607754 โอนแล้ว
28. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา 0813958029 โอนแล้ว
29. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1 นายไกรสีห์ เสนามนตรี 0877708077 โอนแล้ว
30. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย 0869335314 โอนแล้ว
31. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 นายสาธาร รวบรัด 0839613937 โอนแล้ว
32. สพม. เขต 41 กำแพงเพชร นายหยก มีผิว 0841799637 โอนแล้ว
33. สพม. เขต 41 พิจิตร นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ 0850516649 โอนแล้ว
34. สพม. เขต 42 นครสวรรค์ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ 0910250457 โอนแล้ว
35. สพม. เขต 42 อุทัยธานี นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ 0910250457 โอนแล้ว
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ นายมงคล จิตรอาษา 0897022090
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 2 11-12 พฤศจิกายน 2013
2 สพป. แพร่ เขต 1 22-23 พฤษภาคม 2556
3 สพป. แพร่ เขต 2 5-6 กรกฎาคม 2556
4 สพม. เขต 37 น่าน 2 1-2 สิงหาคม 2556
5 สพป. สุโขทัย เขต 2 5-8 สิงหาคม 2556
6 สพม. เขต 35 ลำปาง 2 5-6 สิงหาคม 2556
7 สพม. เขต 35 ลำปาง 3 6-7 สิงหาคม 2556
8 สพป. เชียงราย เขต 1 7-9 สิงหาคม 2556
9 สพป. ลำพูน เขต 1 7-9 สิงหาคม 2556
10 สพม. เขต 35 ลำปาง 1 13 สิงหาคม 2556
11 สพป. อุทัยธานี เขต 1 15-16 สิงหาคม 2556
12 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 17-18 สิงหาคม 2556
13 สพม. เขต 35 ลำพูน 1 19 สิงหาคม 2556
14 สพป. ลำปาง เขต 1 19-20 สิงหาคม 2556
15 สพม. เขต 35 ลำพูน 2 19 สิงหาคม 2556
16 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 23 สิงหาคม - 14 กันยายน 2556
17 สพป. พิจิตร เขต 1 28-30 สิงหาคม 2556
18 สพป. เชียงราย เขต 4 29-31 สิงหาคม 2556
19 สพป. อุทัยธานี เขต 2 29-30 สิงหาคม 2556
20 สพม. เขต 36 พะเยา 29-31 สิงหาคม 2556
21 สพม. เขต 37 น่าน 1 30-31 สิงหาคม 2556
22 สพป. ลำปาง เขต 2 2-4 กันยายน 2556
23 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 3-4 กันยายน 2556
24 สพป. ลำปาง เขต 3 5-6 กันยายน 2556
25 สพม. เขต 41 กำแพงเพชร 5-8 กันยายน 2556
26 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 6-8 กันยายน 2556
27 สพป. น่าน เขต 2 6-24 กันยายน 2556
28 สพป. เชียงราย เขต 3 7-14 กันยายน 2556
29 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 7-8 กันยายน 2556
30 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1 9-10 กันยายน 2556
31 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 10-11 กันยายน 2556
32 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 10-11 กันยายน 2556
33 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 11-12 กันยายน 2556
34 สพป. เชียงราย เขต 2 11-12 กันยายน 2556
35 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 5 11-13 กันยายน 2556
36 สพป. พิจิตร เขต 2 12-13 กันยายน 2556
37 สพม. เขต 36 เชียงราย 12-14 กันยายน 2556
38 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 4 12 กันยายน 2556
39 สพป. ลำพูน เขต 2 12-13 กันยายน 2556
40 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 13-15 กันยายน 2556
41 สพม. เขต 41 พิจิตร 13-14 กันยายน 2556
42 สพป. ตาก เขต 2 14-15 กันยายน 2556
43 สพป. สุโขทัย เขต 1 14-22 กันยายน 2556
44 สพม. เขต 42 อุทัยธานี 14-15 กันยายน 2556
45 สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 14-15 กันยายน 2556
46 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 18-19 กันยายน 2556
47 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 2 19-20 กันยายน 2556
48 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 20-22 กันยายน 2556
49 สพม. เขต 37 แพร่ 1 21-22 กันยายน 2556
50 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1 21-24 กันยายน 2556
51 สพม. เขต 37 แพร่ 2 21-22 กันยายน 2556
52 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 23-25 กันยายน 2556
53 สพป. พะเยา เขต 1 23-27 กันยายน 2556
54 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 25-27 กันยายน 2556
55 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 27-28 กันยายน 2556
56 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 29-30 กันยายน 2556
57 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1 ตุลาคม 2556
58 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 3-25 ตุลาคม 2556
59 สพม. เขต 42 นครสวรรค์ 7-8 ตุลาคม 2556
60 สพป. ตาก เขต 1 7-9 ตุลาคม 2556
61 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 7-9 ตุลาคม 2556
62 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1 8-10 ตุลาคม 2556
63 สพป. น่าน เขต 1 8-9 ตุลาคม 2556
64 สพป. พะเยา เขต 2 8-9 ตุลาคม 2556
65 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 6 8-9 ตุลาคม 2556
66 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 8-10 ตุลาคม 2556
67 สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 9-10 ตุลาคม 2556
68 สพป. พิษณุโลก เขต 2 16-18 ตุลาคม 2556
69 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 2 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
70 สพม. เขต 38 สุโขทัย 2 1-2 พฤศจิกายน 2556
71 สพป. พิษณุโลก เขต 1 2-3 พฤศจิกายน 2556
72 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 6-8 พฤศจิกายน 2556
73 สพม. เขต 38 สุโขทัย 1 7-8 พฤศจิกายน 2556
74 สพป. พิษณุโลก เขต 3 7-8 พฤศจิกายน 2556
75 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 7-8 พฤศจิกายน 2556
76 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3 8-12 พฤศจิกายน 2556
77 สพม. เขต 38 ตาก 1 8-9 พฤศจิกายน 2556
78 สพม. เขต 38 ตาก 2 9-10 พฤศจิกายน 2556
79 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1 9-10 พฤศจิกายน 2556
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม
ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 ก.พ.57
ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 19 ก.พ.57
ภาพกิจกกรรมภายในงานวันที 18 ก.พ.57
ลำดับการประกวดขับขานประสานเสียงระดับประเทศ ครั้งที่ 63
ประกาศ ด่วน! ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันขับขานประสานเสียงส่งชื่อเพลง
ดาวน์โหลดแผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556
เว็บไซต์การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ และ นักบินน้อย สพฐ.
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
เส้นทางขาเข้า-ขาออก อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ ระบบขนถ่ายสินค้า
IMPACT นำส่งข้อมูลที่พักใกล้เคียง
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระบียบการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ ระดับชาติ (เพิ่มเติม)
หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 59
เมื่อวาน 100
สัปดาห์นี้ 441
สัปดาห์ที่แล้ว 613
เดือนนี้ 1,710
เดือนที่แล้ว 7,990
ปีนี้ 44,882
ทั้งหมด 364,954