หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา
ณ เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงยิมส์1 19 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงยิมส์1 19 ธ.ค. 2556 13.00-16.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงยิมส์1 19 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงยิมส์1 19 ธ.ค. 2556 13.00-16.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงยิมส์1 19 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงยิมส์1 19 ธ.ค. 2556 13.00-16.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงยิมส์2 19 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงยิมส์2 19 ธ.ค. 2556 13.00-16.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เต็นท์ 19 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงยิมส์2 19 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงยิมส์2 19 ธ.ค. 2556 13.00-16.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เต็นท์ 19 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เต็นท์ 19 ธ.ค. 2556 13.00-16.00
-
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.3/1 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.3/1 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.3/2 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.3/2 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีเล็กหลังอาคารเรียน ม.3 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคารเรียน ม. 3 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง วิทยาศาสตร์ 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง วิทยาศาสตร์ 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.1/1 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.1/1 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.2/2 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.2/2 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.1/2 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.1/2 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.2/1 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.2/1 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ป.1/1 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ป.1/1 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ป.1/2 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ป.1/2 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 1 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 2 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีใต้ถุนอาคาร ป. 2 - 3 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีใต้ถุนอาคาร ป.4 - ป.6 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีใหญ่ 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีใหญ่ 18 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 23 - 44
08.30 - 16.30
-
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีสนามเปตอง 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีสนามเปตอง 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคารเอนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคารเอนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีเล็กฝี่งถนนใหญ่ 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีเล็กฝั่งถนนใหญ่ 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีเล็กฝั่งถนนใหญ่ 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีเล็กเล็กฝั่งถนนใหญ่ 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง เวทีเล็กฝั่งถนนใหญ่ 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง เวทีเล็กฝั่งถนนใหญ่ 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีเล็กหน้าอาคารเรียน 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีเล็กหน้าอาคารเรียน 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวที่เล็กหน้าอาคารเรียน 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีเล็กหน้าอาคารเรียน 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีเล็กหน้าอาคารเรียน 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีเล็กหน้าอาคารเรียน 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีสนามบาสเกตบอล 19 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เวทีสนามบาสเกตบอล 20 ธ.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ห้อง ประชุมสีทอง 19 ธ.ค. 2556 07.00-21.00
-
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ห้อง ประชุมสีทอง 20 ธ.ค. 2556 07.00-21.00
-
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ห้อง ประชุมศรีชมภู 19 ธ.ค. 2556 07.00-21.00
-
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ห้อง ประชุมศรีชมภู 20 ธ.ค. 2556 07.00-21.00
-
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารห้องปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง ประชุม LC1 19 ธ.ค. 2556 07.00-21.00
-
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารห้องปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง ประชุม LC1 20 ธ.ค. 2556 07.00-21.00
-
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารห้องปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง ประชุม LC2 19 ธ.ค. 2556 07.00-21.00
-
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารห้องปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง ประชุม LC2 20 ธ.ค. 2556 07.00-21.00
-
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ห้อง ประชุมหมื่นจง 19 ธ.ค. 2556 08.30-16.00
-
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ห้อง ประชุมหมื่นจง 20 ธ.ค. 2556 08.30-16.00
-


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน sil63pbn.net หรือ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]