หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวัลย์ ทองมากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ด้วงธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางอัญพัชญ์ วัฒนศัพท์วรเดชาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวประทุม ใสสีสูบโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสุระพี อาคมคงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางประภา บุญยนต์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางพิมพา เปรมโยธินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายวิทิต ศรีธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางธนัชพร อินต๊ะโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางปิ่นปินัทธ์ มาสารโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ เงินเมืองโรงเรียนพิชัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางสุพิชญา พันธุ์สุภะโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายวัฒนา มงคลวัจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางสาวเธตยา แพทย์สิทธิ์โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางมันทนา ผุยผันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ศรีปิ่นโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นาพิมพ์โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ ๔๗ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางอรดี ทองพัดโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางสุทธินี สาโพธิ์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลดาวัลย์ หนูแย้มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา จารุชาตโรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางสาวอัมรา โยธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางวิภาวดี กันทะกะโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสมนึก ขำคงโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางลออ เกตุขุนทดโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวปราณี วงษาวดีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางภัทราพร พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางพิศมัย นึกงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เรือนจันทร์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายแดนชัย สิงห์สนิทโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิริ มีปิ่นโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.เขต ๓๙กรรมการ
4. นางสุกัน พีรีโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางสุกัญญา วงศ์อินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุ่นเรือน มาลีศรีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรวี อภิชาตธำรงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นายวรายุ อินทราลักษณ์โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.พช เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวอวยพร ไหวหากิจโรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา ชัยสาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี วรินทรีย์โรงเรียนพิชัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางสาวเปรมจิตต์ สุทธิประภาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางพนารัตน์ พลกลางโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางสุนันท์ คุ่ยต่วนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายทองเปลี่ยน บางทับโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา สงวนใจโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางธนิดา อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านฝาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายธิติสรณ์ ศรีธาดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาัลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการ
5. นางณัชภัทร วงศ์จีนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร พรมทองโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางศรัณยา พงศ์ภัสสรโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการ
3. นายสงัด เตโชชลาลัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ธูปมงคลโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายเกษม ภู่ตระกูลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นายสุมิตตา ชนะพันธ์โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายวิษรุตต์ เมืองทาโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา พิมพ์นาคโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางจีรพร เกษาอาจโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสักการะ สภาโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางสาววรรณา สร้อยพลอยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ประภาศิริโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสายธาร จีระดิษฐ์โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางเบญจมาศ ชมภูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายเดชา ชัยสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต เรือนจรัสศรีโรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต ๔๑กรรมการ
3. นางโชติรส คำมาโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แก้วกิติโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายสามารถ วนาธรัตน์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นายนิรันดร์ รามศิริโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายปิยะชัย อาสาสอนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งระวี ด่อนสิงหะโรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นายสุรัตน์ชัย พรมเท้าโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวภูริศา คำคุณโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสุนี เหมยากรณ์โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ พิมพาแต่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายบุญกอง พัฒนคีรีกุลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางอนงค์นาถ ไวยกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นางณัฐชานันท์ ชูแสงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต ๓๙กรรมการ
7. นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่มโรงเรียนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการ
8. นายลือชัย ทิพรังศรีโรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต ๔๒กรรมการ
9. นายนิมิตร ตันติวโรดมโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณพร วงษ์แหวนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณนิกา มาตรมูลโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร เบ้าชารีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายวิเชียร กีรติศักดิ์สกุลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต๔๐กรรมการ
5. นายมนูญ มันตะสูตรโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นางเกศินี สุทธิโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
7. นางกัญญนันท์ พงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต ๔๑กรรมการ
8. นายวิรัช ญาณปัญญาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
9. นางสาวกนกวรรณ จันทร์กลมโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนวลปรางค์ วงศ์อุ้ยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางอิชยา ปานคำโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางนุชนาฎ ภักดีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางสาววีรนุช มาแก้วโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ มิ่งเมืองโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นายไพรัชต์ จันทร์ทิพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปิยรัตน์ มูลศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรธ กมลเสถียรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายประยงค์ ชูนครพัฒน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางเฉลี่ย หาญเชิงชัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายขวัญ ตาใจโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นางมณิสรา เสตาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นางสุภาพร หู้เต็มโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
8. นางสาวจิตรวดี ภักดีสารโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
9. นายสุพจน์ เกิดมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
10. นางสาวธนาวรรณ สุขเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ใบศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๘ประธานกรรมการ
2. นางบัวแก้ว ศรีภูธรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางพรพิมล มุกสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
4. นางจีรวรรณ ปานนูนโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางรัชนู บัวพันธ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายวินัย เกียรติอดิศรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวประดัด ชนมีโรงเรียนนครไทย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ม่วงดีโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางผุสดี กินขุนทดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางสาวสุปราณี แก้วดูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต ๓๙ประธานกรรมการ
2. นายศฎคุณการญ์ จรัสภัสสรสกุลโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสมตระกูล เพชรคงโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวจิราภา ยอดเพชรโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม รอดหลงโรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ศรเลี่ยมทองโรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต ๔๑กรรมการ
3. นายอานุภาพ สุภิรัตน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายกีรติศักดิ์ เพ็ชรแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายสมเกียรติ กระจ่างกิจใจชุ่มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเอนก บุญสวนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็กโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางศิริพร อุดมรัตน์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวภัคธีมา แก้วยมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางสาวนันทพร พรมนาโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นายพรชัย ชัยรินทร์โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต ๔๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายเอนก บุญสวนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร พรมนาโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูรโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางรำพรวน กันเจิมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางดวงดาว บดีรัฐโรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต ๔๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา เทียนนาวามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมเดช ศิริโสภณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายทศพร จันพันเอกโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายอุเทน ทักคุ้มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายอ๊อด ศรีมูลโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสรวิศ พรมอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายวิทยา หนูช่างสิงห์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายสมชาย ขอกลางโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายจรูญ อินบัวทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายธงไชย ภู่ถนนนอกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสุจิตรา พิชัยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.กรรมการ
5. นายดุษฏี สะอาดอินโรงเรียนเสรีศึกษา สพป.พช.๑กรรมการ
6. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต ๓๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวิสุทธิ์ ตันมีโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายอรรถพล เพ็งสุขโรงเรียนเสรีศึกษา สพป.พช. ๑กรรมการ
4. นายก้องนคร เติมพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย สพป.พช.๒กรรมการ
5. นางอรวรีย์ พันธ์ประยูรโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นายเชาวโรจน์ ชีพธรรมโรงเรียนบ้านนา สพป.พช.๑กรรมการ
7. นางสุจิตรา พิชัยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.กรรมการ
8. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต ๓๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายแอ็ด ซาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ นาคประภัสสรโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายเฉลิมวุฒิ ศรีธรรมโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายสรรเสริญ ชื่นชมโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายอนันต์ สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นายวุฒิพันธุ์ ดำรงแดนโรงเรียนฤทัยทิพย์ สพป.พช.๒กรรมการ
7. นายประจวบ วงษ์มีมาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
8. นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
9. นายวรเชษ จันทหิรัญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
10. นางปทุมเมศ เทียนนาวาโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
11. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
12. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต ๓๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ มาอยู่วังโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายกิตติ เขตจัตุรัสโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ภู่ทองโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายไชยยันต์ ช้างทองโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นายปิยวุฒิ พรมภัคดีโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
9. นายมานะ ทองคำสุกโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
10. นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชรโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
11. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
12. นายเดชา ทนันไชยโรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. เขต ๓๕กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางอุบล กีรติการกุลโรงเรียนนาเฉลียงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ แสนใจยาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต ๓๕กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวชิตา จันเทียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40ประธานกรรมการ
2. นางบุษบากร รายวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35กรรมการ
3. นางณัฐชยา บุญเรืองโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม.เขต 40กรรมการ
4. นายแซม ทิวคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกีรติ เปี้ยอุตรโรงเรียนเขลางค์นคร สพม. เขต 35ประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ ไชยจารีย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40กรรมการ
3. นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรัตน์ ศิลกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐ ธีระวัฒนประสิทธิ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต ๓๗กรรมการ
3. นายสนั่น สีอ่องโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายมิตรสัน ด้วงธรรมโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอันติกา เทพรักษาฤชัยโรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. เขต ๓๕กรรมการ
3. นายพงศธร กวางวิเศษโรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต ๓๗กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวีราภรณ์ คงเพชรโรงเรียนบ้านนายม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวดีวิภา ชำนาญพันธ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางบุปผา เตียวตระกูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายศุภชัย อานพรหมโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางอารีวรรณ ขุนภักดีโรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
3. นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติโรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม สพม. เขต ๓๘กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรหมภัสสร พนาดรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม.เขต 40ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ทองม่วงโรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมณี ด้วงนิลโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางพรรลุณี บุมีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายฉลวย ลิ้นจี่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๘กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางโปรยทิพย์ ทัพภมานโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางนิศา ศาสตร์ศรีโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางสิรินาฎ ฉัตรแก้วโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอารีรัตน์ สายแก้วมาโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางประภาวดี จตุวิริยะพรชัยโรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางพิชยา ฐิติโรจน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางวิมลรัตน์ เพ็ญภาคกุลโรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต ๓๘ประธานกรรมการ
2. นางอุดมรัตน์ ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔oกรรมการ
3. นางสรรเพชญ ใจชื่นโรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔oกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ผศ.ศิริวรรณ สุขดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พรหมอยู่โรงเรียนบ้านบึงทรัพย์จันทร์ สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นางกมลวัทน์ โตเทศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี บัวบางโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางอรณัฐ ไทยประเสริฐโรงเรียนวัดหนองไผ่ สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
3. นายชูพงษ์ เมฆพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยสวิง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายไสว จันอุดรโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ แสงสีดาโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายประชุม เหล่าแช่มโรงเรียกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่างโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย สังข์จันทร์โรงเรียนบ้านโซกเปือย สพป.สุโขทัย เขต ๒กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ชาญสูงเนินโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวรังสิมา อินทนันท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายนิพล พลกลางศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต ๓๙ประธานกรรมการ
2. นางอัมพันธ์ สารเด็กโรงเรียนบึงสามพันวิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายวินัย ทองอยู่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางแสงเดือน วันทอง โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต ๔๒ ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทองอยู่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการ
3. นางอัมพันธ์ สารเด็กโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายนาทพงษ์ วงษ์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายณรงค์ พานทองคำ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเนรมิต ศิริโภคาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต ๓๙ ประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ จันทสิงห์ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการ
3. นายธวัช นาดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อ โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต ๔๒ ประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ จันทสิงห์ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการ
3. นายชัยยุทธ กันทะยะโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายธวัช นาดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ปัทมวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม.เขต ๔๐กรรมการ
3. นางจันทร์แดง สุขศิริโรงเรียนบ้านสระประดู่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ปัทมวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายมานพ หลายเจริญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายไพบูลย์ ทองโคตรโรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายสาธิต ศรีสด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการ
2. นายสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ กรรมการ
3. นายครรชิต พรคุณาลักษณ์ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการ
2. นายอัณณพ เสมียนสาหร่าย โรงเรียนทุ่งโพพิทยา สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นายประเทือง ทองมี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เชียงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต ๓๙ประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมาก โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม.เขต ๔๐กรรมการ
4. นางวณิชชา พลขันธ์โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ สระคำ โรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ศรีรัตน์อนวัชโรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เกตุแก้วโรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนี ทองไกรแสน โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต ๔๒ กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก สพม. เขต ๓๙ประธานกรรมการ
2. นายโกศล อินทิวาพร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการ
3. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวนฤมล คำผัดโรงเรียนบ้านห้วยตลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายสมคิด เสาองศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางจินดารัตน์ มีทอง โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต ๔๒ ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เสาองค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ กรรมการ
3. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายโกศล อินทิวาพร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพงศพิชญ์ แก้วกุลธรโรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตภัทร นาควันดีผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวอชริญา พิมสีโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพงศพิชญ์ แก้วกุลธรโรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวอชริญา พิมสีโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธีรรัตน์ ศรีช่วงโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติพรรณ สุวาทโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง สพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธีรรัตน์ ศรีช่วงโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติพรรณ สุวาทโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนท่ากระดาน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นายอภิชาต ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนท่ากระดาน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นายอภิชาต ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายชูเกียรติ ลีทีผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต ๙ประธานกรรมการ
2. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายคำพอง สุขเรืองโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม เขต ๙ประธานกรรมการ
2. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายคำพอง สุขเรืองโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา คนหลักโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวนันทนา จันทราโรงเรียนใจจำนงศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางรำพึง แก้วเขียวโรงเรียนบ้านหินดาดน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายมนต์ชัย บุญเพชรโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา คนหลักโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวนันทนา จันทราโรงเรียนใจจำนงศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางรำพึง แก้วเขียวโรงเรียนบ้านหินดาดน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายมนต์ชัย บุญเพชรโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณิกา แซ่ลี้โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สพป.นนทบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลสรรค์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายเชาวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพรรณิกา แซ่ลี้โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สพป.นนทบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลสวรรค์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายเชาวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต ๖ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บางข่าโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ บางข่าโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิศรุต สุวรรณศรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร พัดเสือโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายไพโรจน์ พรมชัยโรงเรียนบ้านวังไลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวิศรุต สุวรรณศรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร พัดเสือโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายไพโรจน์ พรมชัยโรงเรียนบ้านวังไลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธนรัฐ อยู่สุขเจริญโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เจริญพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายอัครพนธ์ บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง สพป.พชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธนรัฐ อยู่สุขเจริญโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เจริญพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากวิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. ผศ.รุจี ศรีสมบัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพร โรงเรียนบ้านศาลาลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณีโรงเรียนบ้านวังไลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวเทพิกา รอดสการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีม.ราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวีระ พันธุ์เสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ กิจจาวาสมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรกรรมการ
3. นายสำเนาว์ หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวัฒนา ศรีสมบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอำไพโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต ๓กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายอนิรุทธิ์ โอ่อาจโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ศุขแพทย์เลขาธิการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยสงขลากรรมการ
3. นายสายชล ดวงแก้วมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรรมการ
4. นายเอกพัฒน์ อยู่ยิ่งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรรมการ
5. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นายขวัญชัย เพ็งโตวงษ์กองการศึกษา เทศบาลตำบลซับสมอทอดกรรมการ
7. นางสาวนาฏณิดา ก้อนคำใหญ่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๑ สพป.นครราชสีมา เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ศุขแพทย์เลขาธิการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุขม.ราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายขวัญชัย เพ็งโตวงษ์กองการศึกษา ทต.ซับสมอทอดกรรมการ
5. นางสาวนาฏณิดา ก้อนคำใหญ่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๑ สพป.นครราชสีมา เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอิ่มใจ โสดาโรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญพร เฟื่องวัฒนสินชัยโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
3. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางอิ่มใจ โสดาโรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญพร เฟื่องวัฒนสินชัยโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
3. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาวดี ช่องฉิมพลีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๒ สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาวดี ช่องฉิมพลีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๒ สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ โสมพัฒนพงษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการ
3. นายประดุง จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัฒนะ โสมพัฒนพงษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ประธานกรรมการ
2. นายประดุง จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีนารถ อ่อนละมุลโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑กรรมการ
3. นายฉลอง ทองพันธ์โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัค อ้นมั่นโรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีนารถ อ่อนละมุลโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑กรรมการ
3. นายฉลอง ทองพันธ์โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัค อ้นมั่นโรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายศิวณัฐ น้อยดีโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต ๔๑กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศิวณัฐ น้อยดีโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต ๔๑ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรสรณ์ ละครซ้ายโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายสมาน ประดับวงษ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไกรสรณ์ ละครซ้ายโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายสมาน ประดับวงษ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบดินทร์ แสงสุริยันเจ้าหน้าที่ห้องบันทึกเสียง “ฉ.ฉิ่งตีดัง สตูดิโอ” กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายพัชรพล เจนจบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายบดินทร์ แสงสุริยันต์เจ้าหน้าที่ห้องบันทึกเสียง “ฉ.ฉิ่งตีดัง สตูดิโอ” กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายพัชรพล เจนจบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรนุช ชาติพันจันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสนิตา เทียนทองโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ ธาบุรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ โพธิ์วัดโรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจินตนา บุตรฉัตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเพิงวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเพิงวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์โรงเรียนพิจิตรวิทยาคม สพม. เขต ๔๑ประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ไม้เรียงโรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นางพิชญาภา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเลิศ วัฒนดีเลิศข้าราชการบำนาญ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายทองมี สัญญะผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเลิศ วัฒนดีเลิศข้าราชการบำนาญ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายทองมี สัญญะผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี ขัตติยะสุนทรวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ศรีเพชรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายนำชัย บุญแท่งโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
4. นายเสกสรร หินแก้วโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ บุญสุภากุลโรงเรียนเพชรละครวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา นนท์ดาราโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม.เขต ๔๐กรรมการ
3. นายสายัณห์ อ่อนตาโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวรวีวรรณ คุณเที่ยงวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองสุขโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายสมพร ทวนไกรพลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
4. นายคมสัน วงศ์วิเศษโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย พานิชสิติวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ชัยรัตน์โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายพิทยา อุบาลีโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเทพรักษ์ เพ็งคุ้มวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมาลี บุญเสริมโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวศรีจิตต์ หล่อสิงห์คำโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
4. นายสุขสันต์ ชัยแสนฤทธิ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
5. นางสุกัญญา ตันติวโรดมโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอาชวี พรหมมาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรา แจ่มวงษ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางประนอม อุดพ้วยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
4. นายจักรพันธ์ รูปงามวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จันทะพิมพะวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี รักษาบุญโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางทองจันทร์ ศรีทองสุขโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
4. นายวสันต์ ทองกลีบโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
5. นางสมบูรณ์ อาจหาญโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเทพรักษ์ เพ็งคุ้มวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนรินทร กุญแจทองโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
4. นายนพชัย สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิภา ขันบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57ประธานกรรมการ
2. นายจำลอง แก่นแก้วนาเฉลียงพิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
3. นายชูชาติ แสงภูพาทโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนรเศรษฐ์ จันทวงศ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช มาละวัลย์โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายวัลลภ จุลโลบลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
4. นายสง่า หอมจันทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณโรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร สังข์ทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายสงกรานต์ มีภาลโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
4. นายจักรพันธ์ รูปงามวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพนิดา บุญยะวัตรโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางอภิญญา แสงนากโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
4. นางอัจฉิมา สถาพรผลโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพรประธานกรรมการ
2. นางลักษมี กามลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางกฤติยาณี ส่งสายโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางแสงมณี แก่นนาคโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางวารี จงกสิกรรมโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพรประธานกรรมการ
2. นางระวิวรรณ จอมคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางกนกทิพย์ ผดุงขันธ์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
4. นางนันทิญา แสงทิมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
5. นางสมลักษณ์ ศรีมังกรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมารศรี ตะกรุดแจ่มโรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต ๓กรรมการ
3. นางปรารถนา อุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางพูลสุข สิทธิเวชโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นางทองเรี้ยน น้อยศรีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางเกศิณีย์ ยอดบุตรดีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพจนี เอี่ยมใสโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา กสิวิวัฒน์โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสกุล พิทักษ์พงษ์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวสมควร ทุยบึงฉิมโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพจนี เอี่ยมใสโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา วรรณาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางจันทิมา ภาวศุทธิกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวพุทธชาด มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต ๓๘กรรมการ
5. นายเอกกมล เรืองเดชโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อ่อนขำโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวพูลวดี หล่อวิลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิฐ รักษ์กระโทกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
4. นางสาวปวีณา แนววงศ์โรงเรียนนารีรัตน์ สพม. เขต ๓๗กรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสนโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ กุลคำโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางจิรัชญา พันเพาโรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวจิรพร ดาวเรืองโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม. เขต ๔๑กรรมการ
4. นางสาวเกสรี แจ่มสกุลโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเกศินีนาฎ แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวอรทัย มุทาพรโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายชานนท์ คงรวยทรัพย์โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวสุนธรา สิทธิเกสรโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริภรณ์ โทอ่อนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศโรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางรัตนา ทิพย์วังเมฆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางบังอร สีเลื่อมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย บุญช่วยโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายจิรภัทร ณีศะนันท์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางเนตรนภา หน่อนางโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ ภู่ทับทิมโรงเรียนเมตตาชินูปถัมภ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวปิ่นเงิน ทาสุวรรณโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวชณิตา สามัญตระกูลโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา อยู่ป้อมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ประธานกรรมการ
2. นายมานะชัย อุดมเดชโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางนัยน์ฝัน เหง้าฝอยโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต ๓๘กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายจงจัด ดวงจันทร์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ เมฆเจริญทรัพย์โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายภาคภูมิ ลอดทอนโรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวสกุณา แก้วทะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีพิทยา สพม. เขต ๓๒กรรมการ
3. นายเขมปริตร ขุนราชเสนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางยุภา คำตะพลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางชาลินี พรมแสงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายสิริรัฎฐ์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป.อุทัยธานี เขต 1กรรมการ
3. นางลำแพน พู่กันงามโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุลโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญมี มุกสิงห์โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร จันทร์ศรีโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวสุนิศา อุดมเดชโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกรินทร์ ทรัพย์อนันต์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ พรหมปลูกโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต ๓๗กรรมการ
5. นายมนตรี นุชขำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี สพม เขต ๓๕ประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร ปันทราชครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม เขต ๓๖รองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม เขต ๓๐กรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม เขต ๓๐กรรมการ
5. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม เขต ๔๒กรรมการ
6. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม สพม เขต ๔๑กรรมการ
7. นายพงษ์สิทธิ์ กุมภาพันธ์วิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายวุฒิชัย ขวัญเจริญวิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์ครูโรงเรียนเทศบาล๓ (ชาญวิทยา) เทศบาล เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
10. นายกฤษดา วงษาวดีวิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
11. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม เขต๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลําปางกัลยาณี สพม เขต ๓๕ประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม เขต ๓๖รองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์โรงเรียนเทศบาล๓ (ชาญวิทยา) เทศบาล เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายวุฒิชัย ขวัญเจริญ วิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายพงษ์สิทธิ์ กุมภาพันธ์วิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
6. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม สพม เขต ๔๑กรรมการ
7. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม เขต ๔๒กรรมการ
8. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแล สพม เขต ๓๐กรรมการ
9. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม เขต ๓๐กรรมการ
10. นายกฤษดา วงษาวดีวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
11. นายกิตติภัค สายวันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
12. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม เขต๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต ๓๗รองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม เขต ๓๘กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ก้อนเทียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายสาธิต หงษ์ทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นายเทอดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นายเกรียงไกร โคศุกวิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายวีรศักดิ์ กองหมู่วิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
9. นายวรัญญู ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
10. นายวิรุธ โสภาพรมวิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
11. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต ๓๗รองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต ๓๘กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ก้อนเทียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายสาธิต หงษ์ทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นายเทอดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม เขต ๓๖ประธานกรรมการ
2. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม เขต ๔๒รองประธานกรรมการ
3. นายวรัญญู ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม เขต ๔๐กรรมการ
4. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่ สพม เขต ๔๐กรรมการ
5. นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม เขต ๔๐กรรมการ
6. นางวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม ๔๐กรรมการ
7. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการ
8. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม เขต ๔๐กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคําคณาทร สพม เขต ๓๕ประธานกรรมการ
2. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม เขต ๓๙กรรมการ
3. นายอนิเลก สมศิริวิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม เขต ๓๙กรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนลองพิทยาคม สพม เขต ๓๗กรรมการ
6. นางสายชล พลสีดา โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป เขต ๒กรรมการ
7. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม เขต ๔๐กรรมการ
8. นายภาณุพล นงพา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
9. นายฐิติวุฒิ หรั่นกระโทก วิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
10. นายลิขิตดง นันตา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคําคณาทร สพม เขต ๓๕ประธานกรรมการ
2. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม เขต ๓๙รองประธานกรรมการ
3. นายอนิเลก สมศิริวิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม เขต ๓๙กรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนา โรงเรียนลองพิทยาคม สพม เขต ๓๗กรรมการ
6. นางสายชล พลสีดา โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป เขต ๒กรรมการ
7. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม เขต ๔๐กรรมการ
8. นายภาณุพล นงพา วิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
9. นายฐิติวุฒิ หรั่นกระโทก วิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
10. นางสาวจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม เขต ๔๐กรรมการ
11. นางสาวศศิวิมล พลเจียกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม เขต ๔๐กรรมการ
12. นายลิขิตดง นันตา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
13. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย โรงเรียนหนองไผ่ สพม เขต ๔๐กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวรลักษณ์ คำเพ็ญโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ประธานกรรมการ
2. Mr.Paul Richard Mirarโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. Mr.Jeffrecy Lorenc Vimislikโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
4. Mr.Ross Watersโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการ
5. นางสาวนภา แก้ววรรณดีโรงเรียนนารีรัตน์ สพม. เขต ๓๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ บุญแถมโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. Mr.Fredie Unggayโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายสมชาย ชะนะโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
4. MissTaylor Paoneโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการ
5. Mr.Timothy Woodhouseโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา อนันตวงศ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. Ms.Vanessa Leigh Oclaritโรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต ๓๘กรรมการ
3. MissRyanne Fujitaโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางราตรี จันทร์อำไพโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. Mr.Jose Rodriguezโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการ
3. นางสาวรัตนา สิทธิศักดิ์โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต ๓๘กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ สุพรรณกลางโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. Mr.Brent Martinezโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. MissBrittani Howellโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางภูมิใจ อินทรพรโสภิตโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. MissCheryle A. Siapocโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. Mr.Sean Rayburnโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงจันทร์ พัฒนทายาทโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. MissDulce D. Ronaโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางอรทัย ธิวงศ์คำโรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต ๓๘กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอัมพร ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสมศรี วุฒิเวชช์โรงเรียนนารีรัตน์ สพม. เขต ๓๗กรรมการ
3. Mr.Tobias John Clausenโรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต ๓๘กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. Mr.Nathaniel Bryan Sturdyโรงเรียนนารีรัตน์ สพม. เขต ๓๗ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ปิ่นแก้วโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย สีวันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางนพรัตน์ อรรคโชติโรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต ๔๒กรรมการ
5. นางวีรญา เมฆกระจายโรงเรียนสามง่ามชนูถัมภ์ สพม. เขต ๔๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. Mr.Mark Ancaoโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ ดวงปินตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสุชาดา บูรณะเดชาชัยครูโรงเรียนหนองฉาง สพม. เขต ๔๒กรรมการ
4. นางจิรภา อินทรขาวโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ คำเขียนโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr. Jean-Philippe Babuคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. Mr.Herve Banetteโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
4. นางสาวจีรวรรณ อยู่ศิริโรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต ๓๔กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา เทดสิทธิกุลโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
6. นางสมจันทร์ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Wen XiangyuTranjan Normal Universityประธานกรรมการ
2. Mr.Wang WeiTranjan Normal Universityกรรมการ
3. นายชวลิต จูเจี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Wen XiangyuTranjan Normal Universityประธานกรรมการ
2. Mr.Wang WeiTranjan Normal Universityกรรมการ
3. นายชวลิต จูเจี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. MissYoshiko Yamadaมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. Mr. Jun Matsubaraมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสาววารี ชมชื่นโรงเรียนขาณุวิทยา กำแพงเพชร สพม.๔๑กรรมการ
4. นางสาวพีรดา บัวกลิ่นโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. MissYoshiko Yamadaมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. Mr.Jun Matsubaraมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสาววารี ชมชื่นโรงเรียนขาณุวิทยา กำแพงเพชร สพม.๔๑กรรมการ
4. นางสาวพีรดา บัวกลิ่นโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยพร ยะตันโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ แสงประทีปทองโรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางกฤษณี สุวรรณประเสริฐโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวประภาพรรณ ศุภสิทธิกานต์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางวันทนี สถาพรพิบูลย์โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางฤดี อัญชมาภรณ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ผศ.ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอารี ศรีทองเพ็ชรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ เมืองสุวรรณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรองประธานกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย ทับทองโรงเรียนบึงทับจั่น สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
5. ว่าที่พันตรีธีรพันธ์ แสนบุญเลิงโรงเรียนบ้านวังยาง สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ เหมหาญโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ เทพานนท์โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
8. นายสุวิทย์ ทองคำโรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
9. นายโสภณ มโนวชิรสรรค์โรงเรียนอนุบาลวชิระ สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
10. นายขนิษฐา อุมาลีโรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
11. นายสุวรรณ ฟักผลโรงเรียนเสรีศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
12. นายศรีทน ละม่อมโรงเรียนวัดวังแร่ สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
13. นายเจษฎา หอมจันทร์โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
14. นายสุวรรณชัย พรหมศรโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
15. นายสมาน ชิณวงค์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
16. นายวิเชียร พรหมปั้นโรงเรียนคีรีมาสวิทยาคม สพม. เขต ๓๘กรรมการ
17. นายเชาวฤทธิ์ อยู่บ้านคลองสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
18. นายสามัญ ศรีอินทร์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
19. นายจิรศักดิ์ วารีศรีโรงเรียนบ้านไร่นาเดียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
20. นายยงยุทธ บุญศรีโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. นายธาตรี จันทร์เรืองโรงเรียนหนองไผ่ สพม.เขต ๔๐กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณชัย พรหมศรโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต ๔๐รองประธานกรรมการ
3. นายทำนอง เสมาทองสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรองประธานกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ เทพานนท์โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายพิพัฒน์ ตลับเพชรโรงเรียนวัดเขารวก สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
6. นางสาวสิริ์ณัฐา แสงวิโรจน์โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
7. นายบัณฑิต ครุฑางคะโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
8. นายเกรียงศักดิ์ เมืองจั่นโรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
9. นายธนภัทร อาจจีนโรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
10. นายสุทิน บัวมั่นโรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
11. นายณัฐพงษ์ บุตรศรีโรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
12. นายจิรศักดิ์ วารีศรีโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
13. นางสาวประภา จีนหลงโรงเรียนบ้านบัววัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
14. นายธัญญา เกิดลอยโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
15. นายศุภฤกษ์ ทองแถวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
16. ว่าที่พันตรีเมธี กุณพันธ์โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
17. ว่าที่ร้อยเอกเชษฐา เชษฐสิงห์โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
18. นายวิโรจน์ ก้านบัวแย่งโรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการ
19. นายสุนทร ศรีสมุทรนาคโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
20. นายมงคล อ่อนศรีโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
21. นายนิคม เหลืองทองคำโรงเรียนบ้านยางลาด สพป.พช. เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
22. นายพรชัย วัดเย็นโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางสาวสมรักษ์ วงษ์ศรีรักษ์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.พช.เขต ๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสายันต์ คงสุขโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ เกตุจันทร์โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางชนุตพร ศรีทาโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร แสงแก้วสพม. เขต ๔๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย พรหมบุญโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางปิยานันท์ ปิ่นสุขโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาฑร เดชพงษ์โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. ๓๙ประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา พิทยกุลกิจโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายธภัทร ไทยเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรัชดา ผากุลโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางพูลทรัพย์ วงศ์วิเศษโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางเปรมปราณี เทียบตาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางพชรมน ทักคุ้มโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศศิกาญจน์ ชมชื่นโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางประไพ ช้างรบโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการ
3. นางสุทิศา จารุเดชาโรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพงษ์ ศรีมูลโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน ปูลมดีโรงเรียนท่าทองพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางวงเดือน โสภาโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ไกรลาศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายประยุกต์ จิระเดชประไพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
3. นางเมตตา กรมกองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐รองประธานกรรมการ
4. นางสาวปัญญาภา อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
5. นางสุกัญญา เปลาเลโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นางสาววัชรศิลป์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นายบุญเรียง สิทธิ์ทองสีโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
8. นางชยานันท์ พงษ์สมทบโรงเรียนบ้านหนองระมาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
9. นางสาวสมชง มีนนท์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
10. นางสาวดาวใจ ตุนกโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
11. นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณรงค์โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
12. นางทัศนีย์ แก้วยมโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
13. นางนวลนิช ดีไสวโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
14. นางกชกร จักรศรีโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวนีรนาท สถิรากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางวัณณิตา แก้วตันโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา แก้วยศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐รองประธานกรรมการ
4. นางวิภา ใสยอดโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐รองประธานกรรมการ
5. นางรมณ ชมชื่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นางนภัสวรรณ อินทะโชติโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นางสาวเดือนเพ็ญ ราชอาจโรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
8. นางสาวพจนารถ แก้วยศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
9. นางสาวผุสดาภรณ์ บัวย้อยโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
10. นายธีระพล คำคูณโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
11. นางศศิธร คตสุขโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนงลักษณ์ กงแซโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ โลหะบาลโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวปคุณาณัช กุลพันธ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา คำเมืองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ อ่อนสุดโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางสาวมนันยา ไฉไลพานิชโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นางสาวรัชนก วงษ์เคี่ยมโรงเรียนสมอทอดศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
7. นางสาวเอื้อมพร อ่อนโอนโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางณอริญ แหวนหล่อโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายเจด ทานะมัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ บุญมาศโรงเรียนบ้านเขาสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวนิรมล ใจคำโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวนฤพัฒน์ ขำในเมืองโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นายไพบูลย์ ไทยตรงโรงเรียนบ้านตะกุดจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นายอนุรักษ์ เพชรไทยโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
8. นางมาราศรี มีโชคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา บุญแจ้งโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เหลืองทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นทื่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ประธานกรรมการ
3. นางสุพิน คำยุกโรงเรียนอุดมวิทยา สำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
4. นางเทียมตา อั้งเอยโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐รองประธานกรรมการ
5. นางวรรณคำ เนตรแสงสีโรงเรียนบ้านวังหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
6. นางพชรมณ รัตนมณีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นางณัฐณิชา ปิ่นสีโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
8. นางอารีวรรณ ขุนภักดีโรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
9. นางรสสุคนธ์ แก้วกุมารโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
10. นายพงษ์พิชัย มุ่งสูงเนินโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
11. นางกานต์สินี กัญญาประสิทธิ์โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
12. นางดาวลอย สอนหลวยโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางเพลินพิศ แย้มสันต์โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐพล จักทอนโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
3. นายสมหวัง แก้วบทโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต ๔๐รองประธานกรรมการ
4. นางชยาภรณ์ ทะสวัสดิ์โรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุภัสสร ก้อนทองโรงเรียนบ้านกงกะยาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวผานิตย์ แฉ่งสูงเนินโรงเรียนบ้านยางหัวลม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นางสาวอำภร เศษโพธิ์โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
8. นางสาวนวลจันทร์ กอกองโรงเรียนธาราคีรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
9. นางพูนทรัพย์ อ่างคำโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
10. นางสาวปัญญาภรณ์ สีดีโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
11. นางศรีนวล ศิริขันธ์โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน ศรีหาวัตรโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทิพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม.๔๐ประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๔๐รองประธานกรรมการ
4. นายกลชัย โทนแก้วโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
5. นางธนภรณ์ นุชเนื่องโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นางสาวฐิตินันท์ บัวอุบลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นางพัชรา สมทรัพย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
8. นางกันหา วันดีโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
9. นายอดุล คำติ่งโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
10. นางศิรินันท์ ปัญติโรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาววันนิสา คำอ้ายโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวลี มาละอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ มีศิริโรจน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
3. นายภากร ท้าวเงินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม.๔๐รองประธานกรรมการ
4. นางสุภาพร ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐รองประธานกรรมการ
5. นางพรพิลาศ วานิชโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นางเพ็ญแข กุมสันเทียะโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นางทิพาภรณ์ จันคณาโรงเรียนบ้านหนองแหวน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
8. นายมานพ ลิ้มสุขโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
9. นายสมบัติ ลูกแก้วโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
10. นางมนธิฌา จันทร์มินทร์โรงเรียนบ้านเขาขาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสุทิภา ลาดเลาโรงเรียนบ้านโนนตะแบก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ รื่นพืชน์สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ เขื่อนแก้วมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมกรรมการ
4. นายสมร ภูคาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางดัชนี ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ รื่นพืชน์สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ เขื่อนแก้วมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมกรรมการ
4. นางสมร ภูคาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางดัชนี ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ช้างแก้วโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางวราพร จงจิตตานนท์โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางอำนวยพร มณฑาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา วงศ์อินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวธันยพร ไคร้วงศ์เรือนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ช้างแก้วโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางวราพร จงจิตตานนท์โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางอำนวยพร มณฑาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา วงศ์อินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวธันยพร ไคร้วงศ์เรือนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ช้างทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางบุษยา พรหมศรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางอำนวยพร มณฑาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา วงศ์อินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวธันยพร ไคร้วงศ์เรือนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ช้างแก้วโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางวราพร จงจิตตานนท์โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอำนวยพร มณฑาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา วงศ์อินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวธันยพร ไคร้วงศ์เรือนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ช้างแก้วโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางวราพร จงจิตตานนท์โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางอำนวยพร มณฑาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา วงศ์อินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวธันยพร ไคร้วงศ์เรือนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกมลวรรณ หงษ์แก้วโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายจิโรจ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ชาตินันท์โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกมลวรรณ หงษ์แก้วโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายจิโรจ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ชาตินันท์โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกมลวรรณ หงษ์แก้วโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายจิโรจ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ชาตินันท์โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกมลวรรณ หงษ์แก้วโรงเรียนต้ิววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายจิโรจ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ชาตินันท์โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกมลวรรณ หงษ์แก้วโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายจิโรจ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ชาตินันท์โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ นาพิลาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ มาส้มซ่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางคำเพียร จันทร์แสนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ นามทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางประดับ สำลีโรงเรียนบ้านป่าค่าป่าม่วง สพป.แพร่ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวันดี สันติชาติโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางศุภร ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางมันทนา ปานนิลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวภัทรวดี วัดทองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ละม่อมโรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวันดี สันติชาติโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี วัดทองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางศุภร ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางมันทนา ปานนิลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ละม่อมโรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวันดี สันติชาติโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี วัดทองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางศุภร ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางมันทนา ปานนิลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ละม่อมโรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวันดี สันติชาติโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี วัดทองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางศุภร ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางมันทนา ปานนิลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ละม่อมโรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันดี สันติชาติโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี วัดทองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางศุภร ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางมันทนา ปานนิลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ละม่อมโรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวันดี สันติชาติโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี วัดทองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางศุภร ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางมันทนา ปานนิลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ละม่อมโรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรรณิภา สมรภูมิศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ พรหมมาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางขนิษฐา พลับรู้การโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรรณิภา สมรภูมิศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ พรหมมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางขนิษฐา พลับรู้การโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรรณิภา สมรภูมิศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ พรหมมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางขนิษฐา พลับรู้การโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรรณิภา สมรภูมิศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ พรหมมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางขนิษฐา พลับรู้การโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรรณิภา สมรภูมิศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ พรหมมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางขนิษฐา พลับรู้การโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยวัฒน์ เสมาทองโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเหนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นายวศิน โชติกสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยวัฒน์ เสมาทองโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเหนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นายวศิน โชติกสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยวัฒน์ เสมาทองโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเหนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นายวศิน โชติกสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเหนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ เสมาทองโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายวศิน โชติกสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเหนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙ประธานกรรมการ
2. นายวศิน โชติกสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เสมาทองโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยวัฒน์ เสมาทองโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเหนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นายวศิน โชติกสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวนันทภัค ยตะโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา แก้วยศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายภาคย์ ทองขาวโรงเรียนห้วยคตวิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวนันทภัค ยตะโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา แก้วยศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายภาคย์ ทองขาวโรงเรียนห้วยคตวิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวนันทภัค ยตะโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา แก้วยศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายภาคย์ ทองขาวโรงเรียนห้วยคตวิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวนันทภัค ยตะโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา แก้วยศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายภาคย์ ทองขาวโรงเรียนห้วยคตวิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวนันทภัค ยตะโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายจิรติ พุฒพันธ์โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายภาค ทองขาวโรงเรียนห้วยคตวิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ไม้เรียงโรงเรียนตะคร้อพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางฉันทนา นาคศรีสุกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม.๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ไม้เรียงโรงเรียนตะคร้อพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางฉันทนา นาคศรีสุกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม.๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ไม้เรียงโรงเรียนตะคร้อพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางฉันทนา นาคศรีสุกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม.๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ไม้เรียงโรงเรียนตะคร้อพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางฉันทนา นาคสีสุกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม.๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ทองมั่งโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ทองมั่งโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ทองมั่งโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ทองมั่งโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ทองมั่งโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายณัฐ หม่อนอินโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายณัฐ หม่อนอินโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายณัฐ หม่อนอินโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายณัฐ หม่อนอินโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. พช. ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นายณัฐ หม่อนอินโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุจิรา ทาสุวรรณโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุจิรา ทาสุวรรณโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุจิรา ทาสุวรรณโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุจิรา ทาสุวรรณโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุจิรา ทาสุวรรณโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางเทียมตา อั้งเอยโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวสุนัน ยาคำโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางเทียมตา อั้งเอยโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวสุนัน ยาคำโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางเทียมตา อั้งเอยโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสุนัน ยาคำโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนัน ยาคำโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.พช. เขต ๒กรรมการ
3. นางเทียมตา อั้งเอยโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท สนสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท สนสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท สนสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท สนสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท สนสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท สนสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ เย็นใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายบุญเทียน พั้วพวงโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ เย็นใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายบุญเทียน พั้วพวงโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ เย็นใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายบุญเทียน พั้วพวงโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ เย็นใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายบุญเทียน พั้วพวงโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ เย็นใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายบุญเทียน พั้วพวงโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ เย็นใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายบุญเทียน พั้วพวงโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรีรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถยา อุปศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชุติปภา นันตะวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถยา อุปศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชุติปภา นันตะวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถยา อุปศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชุติปภา นันตะวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถยา อุปศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเปรมฤดี มีสนุ่นโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นายกิตติเชษฐ์ อักษรสพม. เขต ๔๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเปรมฤดี มีสนุ่นโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นายกิตติเชษฐ อักษรสพม. เขต ๔๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเปรมฤดี มีสนุ่นโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นายกิตติเชษฐ อักษรสพม. เขต ๔๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเปรมฤดี มีสนุ่นโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นายกิตติเชษฐ์ อักษรศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเปรมฤดี มีสนุ่นโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นายกิตติเชษฐ์ อักษรศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติภัค สายวันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางจิรัชญา พันเผ่าโรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางนิตยา แดงโคเศษโรงเรียนศรีจันทร์ (รัชมังคลาภิเษก) สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิเชียร โนนคำโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสมหญิง เกียรติอริยะโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางกฤตติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิเชียร โนนคำโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสมหญิง เกียรติอริยะโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางกฤตติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิเชียร โนนคำโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสมหญิง เกียรติอริยะโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางกฤตติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิเชียร โนนคำโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสมหญิง เกียรติอริยะโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางกฤตติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิเชียร โนนคำโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสมหญิง เกียรติอริยะโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
3. นางกฤตติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมณี ศรีเกษมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวอัสรินทร์นาฏ สังข์ปทีปโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมณี ศรีเกษมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวอัสรินทร์นาฏ สังข์ปทีปโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมณี ศรีเกษมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวอัสรินทร์นาฏ สังข์ปทีปโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมณี ศรีเกษมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางอัสรินทร์นาฏ สังข์ปทีปโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมณี ศรีเกษมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวอัสรินทร์นาฏ สังข์ปทีปโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน sil63pbn.net หรือ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]