หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา
ณ เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพศาล ชนะกุล ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. 36 รองประธานกรรมการจัดวางระบบการแข่งขัน
2 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.40 วิทยากรการอบรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผล
3 นางสาวสริตา ลีปรีชา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
4 นางสาวพัชราลัย เด่นนิติรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
5 นายนิวัตร เหลืองศิริเชียร โรงเรียนเพชรพิทยาคม พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
6 นายเกียรติพล ธูปมงคล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
7 นางสาวธัญวรัตน์ ก้อนพล โรงเรียนชนแดนวิทยาคม พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
8 นายชัยยศ ถิ่นนาราม โรงเรียนชนแดนวิทยาคม พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
9 นางสาวจริญญา คำมงคล โรงเรียนชนแดนวิทยาคม พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
10 นางสาวกาญจนาพร วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนหนองไผ่ พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
11 นางสาวกมลรัตน์ วุฒิยาลัย โรงเรียนหนองไผ่ พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
12 นายสิทธิโชติ น้อยมาระ โรงเรียนหนองไผ่ พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
13 นางสาวสุพรรษา ทัศน์ศิริ โรงเรียนหนองไผ่ พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
14 นางสาวสุธัญญา ศรีเลย โรงเรียนหนองไผ่ พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
15 นายฐิระโชติ กุลน้อย โรงเรียนหนองไผ่ พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
16 นางสาวธนภรณ์ ศรีจันทรา โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
17 นางสาววรรณชนะ พัฒเจริญ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
18 นายปฐมพงษ์ โฉมอุปฮาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
19 นางสาวธนาภรณ์ ธูปหอม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
20 นายการันต์ เบ็คเก้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
21 นายพัฒนา ตาเห็น โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
22 นายนารินทร์ สุวรรณคร โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
23 นางสาวณฐานันท์ ต่างใจ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
24 นางสาววาสนา มีบุญ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
25 นายสมเจตษ์ ศรีธาภา โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม พิธีกรนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด
26 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพม.๔๐ รักษาราชการแทน สพม.๔๐ สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการอำนวยการ
27 นายชนินทร์ สะพรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ รองประธานกรรมการอำนวยการ
28 นายภูวนาท มูลเขียน รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการอำนวยการ
29 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการอำนวยการ
30 นายสหัส บุญแถม ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
31 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการรโงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
32 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
33 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
34 นายบัญญัติ ปิงโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
35 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการอำนวยการ
36 นางศศิธร ดาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการอำนวยการ
37 นายสุเมธ จงใจมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
38 นางปนรรฐพร เกสรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
39 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
40 นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
41 นางปนรรฐพร เกสรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการจัดวางระบบ
42 นางสาวนงคราญ ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการจัดวางระบบ
43 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการจัดวางระบบ
44 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการจัดวางระบบ
45 นายสุรศักดิ์ สืบสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการจัดวางระบบ
46 นายเมฆินทร์ ทานิล เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการจัดวางระบบ
47 นายศราวุธ ธรรมมัง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการจัดวางระบบ
48 นางวันวิสา ทรงสอาด ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม. เขต ๔๐ กรรมการจัดวางระบบ
49 นายนภนต์ ชำนาญธนกุล ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการจัดวางระบบ
50 นายสุขุม บุญเรือง พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการจัดวางระบบ
51 นายศุภชัย รัววิชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการจัดวางระบบ
52 นายวันดี กุมภาพันธ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการจัดวางระบบ
53 นายชานนท์ คงรวยทรัพย์ ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ กรรมการจัดวางระบบ
54 นายบัญชา คงทน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการจัดวางระบบ
55 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการจัดวางระบบ
56 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดวางระบบ
57 นายสาธาร รวบรัด ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดวางระบบ
58 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
59 นายศักรภพ นิพนธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ รองประธานกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
60 นายแหลมทอง ศรีไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ รองประธานกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
61 นายสุเมธ จงใจมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ รองประธานกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
62 นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ รองประธานกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
63 นางกุมารี ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
64 นายทศพร จันพันเอก ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
65 นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
66 นางสาวศุภรา สะดา ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
67 นายอนุรักษ์ เพชรไทย ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
68 นายจิรพงษ์ ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
69 นางนรินทร กุญแจทอง ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
70 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
71 นางดวงจิต บุญกาวิน ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
72 นายณัฐพงษ์ อ่อนสุด ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
73 นายยุทธนา วงศ์ษา ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
74 นายธาตรี จันทร์เรือง ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
75 นายทศพล สุโขประสพชัย ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
76 นายสมนึก บุญนาค ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
77 นายคำรณ สงเคราะห์ธรรม ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
78 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
79 นายชนินทร์ สะพรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการประจำสนามอำนวยการ
80 นางยุพิน น้อยคนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ รองประธานกรรมการประจำสนามอำนวยการ
81 นางปนรรฐพร เกสรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต ๔๐ รองประธานกรรมการประจำสนามอำนวยการ
82 นายณัฐวัฒน์ อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ กรรมการประจำสนามอำนวยการ
83 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการประจำสนามอำนวยการ
84 นางสาวบังอร สายคำหน่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ กรรมการประจำสนามอำนวยการ
85 นางละออง หาญยากรณ์ นักจัดการงานทั่วไป สพม. เขต ๔๐ กรรมการประจำสนามอำนวยการ
86 นางวันวิสา ทรงสอาด ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม. เขต ๔๐ กรรมการประจำสนามอำนวยการ
87 นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ กรรมการประจำสนามอำนวยการ
88 นางสาวฐิติวรดา เกียรติบัณฑิต อัตราจ้าง สพม. เขต ๔๐ กรรมการประจำสนามอำนวยการ
89 นายศุภชัย รัววิชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการประจำสนามอำนวยการ
90 นางสาวนงคราญ ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการประจำสนามอำนวยการ
91 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการและเลขานุการประจำสนามอำนวยการ
92 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำสนามอำนวยการ
93 นายสาธาร รวบรัด ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำสนามอำนวยการ
94 นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์ ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
95 นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านวังก้นหวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมยุวบรรณารักษ์
96 นายสมบูรณ์ พรสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
97 นายไกรสีห์ เสนามนตรี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
98 นายสมชาย นอนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
99 นายธนพัฒน์ แดงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
100 นางมยุรี มูลเดช ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
101 ว่าที่ร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองห้วยนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
102 ว่าที่ร้อยตรีโอฬาร นามวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองห้วยนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
103 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
104 นายนภนต์ ชำนาญธนกุล ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ
105 นายเสกสิทธิ์ เหง้ากันหา ครูโรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
106 นายจักรกฤษ งามเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
107 นายวันดี กุมภาพันธ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
108 นายสุนทร ระดมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพิการเรียนร่วม
109 นายมงคล จิตรอาษา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
110 นางสาวทัณฑิกา พันแหนบ ธุรการโรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
111 นางสาวปุณิกา สุวัณณกีฏะ ธุรการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
112 นายวชิระ แก้วเข้ม ครูโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมยุวบรรณารักษ์
113 นายอนุวรรตน์ บัวเรือง ครูโรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมยุวบรรณารักษ์
114 นายธนาวุธ พวงพันธ์ ครูผู้สอนโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมยุวบรรณารักษ์
115 นางสาวจินตนา กันดก ครูผู้สอนโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมยุวบรรณารักษ์
116 นายกรุณา คำหมู่ ครูโรงเรียนบ้านลำนารวย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
117 นางสาวจารุวรรณ ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านลำนารวย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
118 นางสาวจินนาฏ ทิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
119 นายเมฆินทร์ ทานิล เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
120 นายชาญณรงค์ บุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
121 นายศราวุธ จันทร์ตา ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
122 นางสาวเกศรินทร์ ทองอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
123 นางสาวพัชรินทร์ สียิ่ง ครูธุรการโรงเรียนบ้านนายม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
124 นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
125 นางสมวงษ์ รังสีวงษ์ ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
126 นางสมาพร ศีลพร ครูธุรการโรงเรียนบ้านนางั่ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
127 นางสาวนภาพร สวัสดิพงษ์ ธุรการโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
128 นางสาวบังอร สายคำหน่อ ธุรการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
129 นางสาวเจนจิรา มหาพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
130 นางสาวสมศรี รักชาติ ครูธุรการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
131 นางสาวราตรี มูลขาว ครูธุรการโรงเรียนบ้านเฉลียงลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
132 นายเฉลิมพล แสงบำรุง ครูโรงเรียนบ้านบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
133 นายสุรศักดิ์ สืบสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
134 นายสมาน นาคกนก ครูโรงเรียนบ้านตะกุดหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
135 นายบุญมี ค้าสุกร ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
136 นางสาวสุพัตรา ศรีมาดี ครูธุรการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
137 นายศราวุธ ธรรมมัง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
138 นางสาวจิรันธนิน มะโนทน เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
139 นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
140 นางทิพวรรณ วรกิจพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
141 นางอุไรวรรณ เพาะบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
142 นางสาววิชุลดา ขวัญแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
143 นางวิลาวัณย์ คงรอด ครูโรงเรียนบ้านคลองสำโรง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ
144 นางสาวพิกุล แพทย์ชัยโย ครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ
145 นางสาวสุภาวดี ปัญญาส่าน ครูธุรการโรงเรียนบ้านท่าพล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ
146 นางชลรักษรัก คำภา ครูธุรการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
147 นางวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
148 นางสาวศศิวิมล พลเจียก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
149 นายชานนท์ คงรวยทรัพย์ ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
150 นายพรมเมศร์ โดนดา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
151 นางพรรณงาม มุ่งมาตร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
152 นางสาวสาวิตรี ขำผิวพรรณ นักวิชาการศึกษา สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
153 นางสุพรณ์ นวลเชย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
154 นางสุวีร์ดา ปะนิทานะโต ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
155 นางปัทมา รอดมา ครูโรงเรียนบ้านห้วยผักไล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
156 นางอัศรา ขำบัณฑิตย์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
157 นางสาวณัชชา ป้อมสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
158 นางวิชชุดา สุขสันต์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยผักไล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
159 นางสาวประภาพร เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
160 นางสาวสิรินทิพย์ บัวชุม พนักงานราชการ สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
161 นางบุศราภรณ์ คำแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพิการเรียนร่วม
162 นางศุภลักษณ์ ขวัญแสน ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพิการเรียนร่วม
163 นางสาวมัลลิกา กันหา ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพิการเรียนร่วม
164 นางสุภาพร ทองโทน ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพิการเรียนร่วม
165 นางลัดดาวัลย์ ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพิการเรียนร่วม
166 นายสมาน ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพิการเรียนร่วม
167 นางเตือนใจ อินทรศักดิ์ พนักงานธุรการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมพิการเรียนร่วม
168 นายวันลพ แดงบุ่ง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
169 นางสาวศรัญณภัทร เอี่ยมศิริกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
170 นางสาวภัสนี แวววับ ครูธุรการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
171 นายคำรณ เกิดทุ้ย พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
172 นางรติพร สุโพธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
173 นางสาวพรสวรรค์ จันทร์กระจ่าง พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
174 นายปัถย์ ชัยชญานนท์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
175 นายสุขุม บุญเรือง พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
176 นายณัฐพงษ์ อ่องยิ่ง พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกคะแนน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน sil63pbn.net หรือ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]