สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา
ณ เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทินา  ฟุ่นเต่ย
 
1. นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวนัทธมน  แก้วแจ่ม
 
1. นางสาวยุรีพร  หาญยุทธ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวเทพอักษร  ทิพย์สุทธิ์
 
1. นางปัณฑารีย์  ต้นกล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 34 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวขวัญชนก  แสนเตชะ
 
1. นางพิมพ์ผกา  ขวานเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.9 ทอง 35 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายสัญญลักษณ์  ผากเบี้ย
 
1. นางสาวประภาสีนี  ปิงใจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายจักรพันธ์  ชัยวรรณ
 
1. นางบุษกร  ศรีโชค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 21 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงมนภรณ์  รัตนวรพันธุ์
 
1. นางทศพร  แตเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 79 เงิน 28 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธมลวรรณ  ยศทวี
 
1. นางสาวนิตยา  เวียงหก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 29 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวิภาวี  ประเทือง
2. เด็กหญิงศศิชา  ร่มโพธิเงิน
 
1. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวพัชริฎา  ขุนชุ่ม
2. นางสาวเมขลา  ปัญญาฉลาด
 
1. นางฟองจันทร์  หม้อกรอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายนิบุณ  วัฒนญานนท์
 
1. นางศิริมาส  เเก้วบัวดี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงรุ่งนรินทร์  ใจเสน
2. เด็กหญิงอภิริญา  จักรสาน
3. เด็กหญิงเสาวภา  ทะฤาษี
 
1. นางสาวกุลธิดา  กาศสนุก
2. นายสนั่น  ก๋อยฟอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.67 เงิน 13 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาววิชชุรีย์  ใจยนต์
2. นางสาวศรีรัตน์  ใจเขื่อน
3. นางสาวเกศกนก  ฟองคำ
 
1. นางหัสยา  ภักดี
2. นายเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายกิตบดี  ศรีเสน
2. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ใจตรง
 
1. นางสาวพิจิตรา  พวยฟุ้ง
2. นายเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวกวินธิดา  บุตรชา
2. นางสาวปวีณา  สบายสุข
3. นางสาวอภิญญา  คิดชอบ
 
1. นายนริฎฐ์  ปิยรัตน์เจริญ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายทศพร  ดวงแสง
2. เด็กชายปวีณวัฒน์  ประทีปรัตน์
 
1. นายลือชัย  วงศ์เจียมรัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายวัชริศ  สายพิมพ์
2. นายอัษฎาวุธ  แกล้วกล้า
 
1. นางสาววิชญา  เมฆอากาศ
2. นางอาเทตยา  สีสม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  กับปินะ
 
1. นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายศราวุธ  พุทธิ
 
1. นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายนายอธิกร  สามารถ
2. นายสุรเดช  จันทร์สุข
3. นายเปรม  สวนกูล
 
1. นางอุบลศรี  อริยวังโส
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.75 เงิน 7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายจิรัฎฐ์  อินทรชัย
2. นายธนากร  งามสวย
3. นายอนันตโชค  ดวงสาโรจน์
 
1. นางสาววาสนา  เจริญคำ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 19 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  สุขสาด
2. เด็กหญิงนุชบา  อินแปลง
3. เด็กชายศุภักษร  ขอนปง
 
1. นางจุริยาภรณ์  สิทธิวงษ์
2. นางศิริพร  มีเจริญ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 27 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธนัชชา   บุญเรืองศักดิ์
2. นายภัทรภร  เงาะหวาน
3. นางสาวลลลิล   ปะระมะ
 
1. นางนภาพร  พินิจ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายดนุพร  มณีกาศ
2. นางสาวธัญชนก  วันไสยา
3. นายวชิรวิทย์  อ่อนเชตุ
 
1. นางเพชรา  พรหมขันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 36 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาลังใจ
2. เด็กหญิงณิชากานต์  ทศทิศ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  แสงทอง
 
1. นางสาววรางคณา  รัตนะ
2. นางสาวศุภวรรณ  จันทิ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวพิชญา  นามตะ
2. นางสาวมณฑาทิพย์  สืบแก้ว
3. นางสาวเกวลิน  กลิ่นหอม
 
1. นายโประวรรตน์  ขันติวรพันธุ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.7 เงิน 21 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายธารนนท์  กันกา
2. นายศราวุธ  คำขาด
 
1. นางเพชรา  พรหมขันธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 23 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายธนวัฒน์  กวางเดินดง
2. นายนนทพัทธ์  ต๊ะวิกา
 
1. นางอิศรา  เหล่าคุณากร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 5 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  วิริยสังวรกุล
2. เด็กชายสุรนารถ  สุขี
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.14 เงิน 8 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อินถา
2. เด็กชายณัฐดนัย  วงธิราช
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายกานต์นิธิ  เมธามณิยานนท์
2. นายชัชนันท์  สาระธรรม
3. นายธนากร  ไหมคำ
 
1. นายวีระ  มาผิว
2. นายสัมพันธ์  ร่องพืช
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 83.34 ทอง 8 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายณรงค์  นิยมสมาน
2. นางสาวศิริลักษณ์  รัตนกันทา
3. นายอิศรพงศ์  อินมา
 
1. นายวีระ  มาผิว
2. นายสัมพันธ์  ร่องพืช
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิราภรณ์  ต๊ะน้อย
2. นางสาวจิราภา  ต๊ะน้อย
3. นางสาวปุญชรัสม์  บุตรชา
4. นางสาวรักชินี  ยานการ
5. นางสาวสุนารี  เขียวสลับ
 
1. นายธนพล  วังสมบัติ
2. นางสาวพรทิพย์  บุญรุ่ง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 20 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวจิราพร  มุ้งกุณา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  วังตา
3. นางสาวชนกานต์  มุ้งทอง
4. นางสาวณัฐธิดา  สิทธิปัญญา
5. นางสาวภานุมาส  วังตา
 
1. นางรวีวรรณ  อ่อนดี
2. นางสุวภรณ์  เม่นคำ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  จำลอง
2. เด็กหญิงวศินี  นาทธีรนันท์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  สุขทรัพย์
4. เด็กหญิงสุทัตตา  ลาภใหญ่
5. เด็กหญิงแพรพรรณ  อัตตะสิริ
 
1. นายสุเนตร  ทะก๋า
2. นายไกรศร  สิงห์บุตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.5 เงิน 22 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวชลธิชาพรรณ  สุขโชติ
2. นางสาวชุติกาญจน์  เมืองสอน
3. นางสาวทวีพร  กาวิเศษ
4. นางสาวนันทเนตร  ทองประไพ
5. นายเฉลิมบุญ  พร้อมสัตย์
 
1. นางจิตพรรณ  ปัญญาแฝง
2. นางสาวอารุณี  โสภารัตน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บรรเลงรมย์
2. เด็กหญิงธารภา  อู่โชตนานันท์
3. เด็กหญิงพิชญา  วุฒิเจริญ
4. นางสาวสุรภา  อิ่นแก้ว
5. นางสาวอนงค์  คำวรรณ
 
1. นางสาวนิสิตา  แมตเมือง
2. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.66 ทอง 32 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวกฤตติกา  บึกบัน
2. นางสาวฉัตรกมล  พีรเจริญพงษ์
3. นายชัยวิรัตน์  เสาร์แดน
4. นายณัฐพล  ตะปุลิ
5. นายธเนศพล  ธงลอย
6. นางสาวนันทนัช  ไกรยะราช
7. นางสาวนุจรี  จันทร์มีทรัพย์
8. นายพงศธร  จิตรัตน์
9. นางสาวพิชานันท์  ขันแก้ว
10. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีวิชัย
11. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือลิต
12. นายราชภูมิ  ดวงวิสุข
13. นางสาวลลิตา  สีใจอินทร์
14. นางสาววริยา  ขวดแก้ว
15. นายวัชชรัตน์  จุวัน
16. นางสาวศกลวรรณ  ปอใจ
17. นายสุรเกียรติ  จันทร์กระจาย
18. นายอินทนนท์  หงษ์สามสิบเก้า
 
1. นางจิตพรรณ  ปัญญาแฝง
2. นายชัยวิรัตน์  เสาร์แดน
3. นางพิชญา  ภาคาผล
4. นางวรนันท์  คำลือ
5. นางสุวพร  รัตนชมภู
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.98 ทอง 38 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาดา  กองอยู่
 
1. นางวีณารัตน์  พรมมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 21 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายเตชิต  สุขวัฒนานนท์
 
1. นางรัศมี  กาศเกษม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กชายชินวัตร  ออนสี
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน  จินาเคียน
 
1. นางชนมน  ศักดิ์ดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.67 ทอง 13 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกมลลักษณ์  กาวิจิตร
2. นายนราวิชญ์  คันทะมูล
 
1. นางคัทลียา  กันกา
2. นางรำพรรณ  ชิณทวรรณ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวจรัสรวี  สุรวงค์
2. นางสาวชญานิศ  ปริรัมย์
3. นางสาวฑิตยา  ปรีเปรมโมทย์
4. นางสาวนิตย์ประภา  คิดชอบ
5. นางสาวศุภนุช  ไวทยะสิน
6. นางสาวศุภีพิชญ์  ทองประไพ
7. นางสาวสุดารัตน์  บุญเรือง
8. นางสาวอรณิชา  มณีจักร
9. นางสาวอังคณาพร  ชำนาญธรรม
10. นางสาวแพรวพรรณ  ภัทรภูรีบุตร
 
1. นางสาวนิตยา  คำหน่วย
2. นายอานนท์  กัวตระกูล
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชญานิศ  อินใจ
2. เด็กหญิงชนากานต์  โลกคำลือ
3. นางสาวชนิกานต์  หลวงทุมมา
4. นางสาวชลิตา  ทวียนต์เนรมิตร
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  โด่งดัง
6. นางสาวนันทัชพร  โนจักร์
7. เด็กหญิงปณัฐกานต์  วีรกุล
8. เด็กหญิงพลอยสวย  ถุงเงิน
9. นางสาวภัทรพรรณ  พลห่วง
10. เด็กหญิงภาสินี  งามแสง
11. นางสาวรัตนาภรณ์  ลือโฮ้ง
12. เด็กหญิงวริศรา  ฤทธินนท์
13. เด็กหญิงศุภรัตน์  จรูญโชติ
14. นางสาวอิรยา  ผายาว
15. เด็กหญิงโชติรส  คำปินตา
 
1. นางจีรพรรณ  สรรเสริญ
2. นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์
3. นางสุจิตรา  หมีวงษ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ไข่ทา
2. เด็กชายณัฐชวิน  อุปพงษ์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ปราบสงบ
 
1. นางประทุม  กาญจนภาคิน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ถวิลวรรณ์
2. นางสาวทวินันท์  อภัยกาวี
3. นางสาวพัชริดา  ยาโน
 
1. นางสาวบานบุรี  คำลือ
2. นางอรทัย  อุทธะยาน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายวรากร  ใจโฮ้ง
2. เด็กชายอธิป  ใจธรรม
 
1. นายสนั่น  ติ๊บสุยะ
2. นายอัศวิน  กาวี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  ทิพย์วังเมฆ
2. นายจักรพรรดิ  สุรินทร์เลิศ
 
1. นางจุไรรัตน์  สุรินทร์เลิศ
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภัทร์  กาศเกษม
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวธวัชญาภรณ์  ร่องอังจันทร์
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงญาตาวี  แจ้งชูศักดิ์
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายทศพร  ยังอยู่
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  หงษ์ระนัย
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 37 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายเฉลิมพล  เขตหล่าย
 
1. นายมิตร์ชัย  ดวงคำ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  จานแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสงอนันตการ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาววีนัส  นวลคำ
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสงอนันตการ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวพรรณปพร  สมรส
2. นางสาวอักษราภัค  หงส์อ้าย
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
2. นายจิรายุส  สายตรง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายวัชรพงศ์  ซ้องกา
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายชานน  คำมูล
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกีรติ  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายธนพนธ์  ลือวัฒนานนท์
3. เด็กชายธนภูมิ  สีโวหะ
 
1. นายพรศักดิ์  สิงห์น้อย
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 32 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษฎา  ศรีอินทร์
2. นายภูวรินทร์  เชิดฟ้อน
3. นายวรพัฒน์  สีสะอาด
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
2. นายพรศักดิ์  สิงห์น้อย
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิรงค์  ฝั้นนุวงค์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วงศ์ทอง
 
1. นายนวรัฐ  วรินทร์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายชนนท์  สิงห์นันท์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ม้ายอง
2. เด็กชายชยากร  ดอนทราย
3. เด็กชายชินวัตร   ฉันทะดี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้ำใจ
5. นายทัตพงศ์  จันทะวงศ์
6. เด็กชายทินกฤต  สิงห์แก้ว
7. นายธนกร  ขันยา
8. เด็กชายธีรนัย  สุขสิงห์
9. เด็กชายนครินทร์  เกื้อกูล
10. เด็กชายนวมินทร์  วงศ์สิงห์
11. เด็กหญิงปลิตา  ป้องกัน
12. เด็กหญิงปวัณพัชร  เมืองใจ
13. เด็กหญิงพัชรี  เขียวสอาด
14. เด็กชายวัชรชัย  มิวันเปี้ย
15. นางสาววิญญาดา  ชาติไทย
16. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ใจกาศ
17. เด็กหญิงศรินทิพย์  อ่อนสาลี
18. เด็กชายศักดินนท์  พลแหลม
19. เด็กหญิงศิรประภา  ทนันชัย
20. เด็กชายสิริศักดิ์  อินช้อย
21. นายอิศเดช  สอนใจ
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสงอนันตการ
2. นายนวรัฐ  วรินทร์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวกาญจนา  เครือแก้ว
2. นายกิตติพล  เหลื่อมทน
3. นายกิตติวุฒิ  สืบคัด
4. นายกิติศักดิ์  สมอุ่น
5. นายจตุรวิทย์  เกษสี
6. นางสาวจิรกานต์  ยุทธแสน
7. นางสาวฉัตาพร  ฉิมจักร
8. นายชาญชัย  ปัดเป่า
9. นางสาวณัชชา  อุตรพงศ์
10. นางสาวณัฐภัสสร  แสงคำมา
11. นายธนากร  ราชฟู
12. นางสาวธันยชนก  ถิ่นสุข
13. นายนนธวัช  หล่ายแปด
14. นางสาวนภัสชล  เรือนคำ
15. นายบรรณรต  แมตสอง
16. นายปฐวี  แสนย้าง
17. นางสาวปิยะธิดา  โมลา
18. นางสาวพลอยไพลิน  วิศาลทรัพย์
19. นายพัฒนพงษ์  ดอกหอม
20. นางสาวพิกุลทอง  ย่างรวิไพศาล
21. นางสาวพิชญา  วิรัตนชัยวรรณ
22. นางสาวพิณลักษณ์  กุลวงศ์
23. นางสาวพิศมัย  ฉลาดเลิศทวี
24. นางสาวมณิชญา  สุดประเสริฐ
25. นางสาวมนต์นภา  แสนโซ้ง
26. นางสาวลัดดาวรรณ  เสนาคำ
27. นางสาววรวรรณ  พลวงศ์ษา
28. นางสาววราภรณ์  สุขมะโน
29. เด็กชายศิริรุ้ง  ทองคำ
30. นายศุภวัทน์  วุฒิ
31. นางสาวสุธิดา  เรือนคำ
32. นางสาวสุภาวรรณ  ลักษณะ
33. นางสาวอภิมล  แสนย้าง
34. นายเกริกพล  ละอุ่ง
35. นายเกรียงศักดิ์  กิติใชย
36. นายเกียรติศักดิ์  คำเหลือง
37. นายเจษฎากรณ์  มะโนโฮ้ง
38. นายเนติพงษ์  แก้วเกตุ
39. นางสาวเปรมวรา  ไวไธสง
40. เด็กหญิงแพรทองธาร  วิศาลทรัพย์
 
1. นายณัชชา  เด็ดขาด
2. นายดำรงค์  อินทร์ขุน
3. นายธนานันท์  ทองแสน
4. นายภุชงค์  อ่องละออ
5. นางสาวรัฐติกร  จิรัฐตการ
6. นายวัฒนา  ศิลปสนธยานนท์
7. นางศรีสุพรรณ  จันทนสมิต
8. นายเจษฎา  อุดถาน้อย
 
67 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายกล้ารบ  อินแก้ว
2. นายชยากร  สะเอียบคง
3. นายชัยณรงค์  พุทธิมา
4. นางสาวณัฐชดาภรณ์  เสนา
5. นายณัฐวุฒิ  ศรีคำภา
6. นายทศพล  ประจงจิตร
7. เด็กหญิงทัชพร  บุญสิทธิ์
8. นายธนกร  ใจศีล
9. เด็กหญิงธมนวรรณ  หล่ายห้า
10. นางสาวธิดาลักษณ์  ทรัพย์มามูล
11. นายนพรัตน์  อุ่นใจ
12. นางสาวนลินี  ไทยสุน
13. นายนวภูมิ  ประทุม
14. นายนัทธพงศ์  บูรณาการ
15. นายปรัญชัย  ปากองวัน
16. นายพิพัฒน์  พรมสาร
17. นางสาวพุทธชาติ  ใจกล้า
18. นายภานุเดช  ใจเหิน
19. นางสาวลลิตภัทร  อุดสี
20. นางสาวลักษิกา  อุดสี
21. นางสาววาสนา  ศรีผ่อง
22. นายวีรพล  วีระคำ
23. เด็กหญิงสัณห์สิรี  นามวงค์
24. นางสาวสิริญานนท์  สะเอียบคง
25. เด็กหญิงสุธิษา  คุณจรูญ
26. นายสุริยา  เก่งการจับ
27. เด็กหญิงสุวรรณา  วังก่ำ
28. นางสาวอรวรรณ  พรมอยู่
29. เด็กหญิงอาทิตยา  วิลัยรัตน์
30. นายไมตรี  อุ่นใจ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
3. นายปฐวี  มณีวงศ์
4. นายพนม  อาจคงหาญ
5. นายพูลเทพ  ใบกันทา
6. นายวีระชาติ  สายใจ
7. นางศิริพร   มีเจริญ
8. นายเลิศชาย  รัตนะ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ปลาลาศ
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  เกิดสิน
 
1. นายอุทัย  ศักดิ์ทอง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวรรณ์ฐกานต์  โลกคำลือ
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวนรินธร  วิเศษบุรุษ
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวศรัญรัตน์  พงษ์พานิชยกุล
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 35 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายโอภาส  รัตนชมภู
 
1. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตกานต์  ศรีเลิศ
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุชานันท์  นาควิจิตร
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  คุ้มทรัพย์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายฉัตรมงคล  บุญสวรรค์
 
1. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 26 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจนันท์
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุชานันท์  นาควิจิตร
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง 9 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวศรัญรัตน์  พงษ์พานิชยกุล
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง 25 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายโอภาส  รัตนชมภู
 
1. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 10 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงอรจิรา  ตันมา
 
1. นายเกียรติยศ  หงษ์สามสิบเก้า
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.83 ทอง 15 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวธนัชชา  เพ็งเพชร
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
84 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ปราบหงษ์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กวาวทองธวัฒน์
4. เด็กหญิงกิดากาญจน์  หล่ายเจ็ด
5. เด็กหญิงกุลนาฎ  คำปันปู่
6. เด็กหญิงคณาวรรณ  ฝอยทอง
7. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์เขียว
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมพูชัย
9. เด็กหญิงชลธิณี  คงบา
10. เด็กชายณัฐธัญ  สิงห์สูตร
11. เด็กหญิงตรีนุช  น้ำชำ
12. เด็กหญิงตวงรัตน์  วังโพธิ์
13. เด็กชายทักษิณ  รัตนชมภู
14. เด็กชายธนวัฒน์  ลือโฮ้ง
15. เด็กหญิงธนัชพร  สายเส็น
16. เด็กหญิงธนิดา  แก้วสมนึก
17. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองคำโฮ้ง
18. เด็กหญิงธิติพร  วงค์วาร
19. นายนนทกร  เชียงแอ้ม
20. เด็กหญิงนันธ์หทัย  สมใจ
21. เด็กหญิงนำพระพร  ศรีศันสนีย์
22. เด็กหญิงนิรินาฎ  นามโคตร
23. เด็กหญิงปนัดดา  วันชัย
24. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ก้อนคำ
25. เด็กชายปารินทร์  ใจโฮ้ง
26. เด็กหญิงพรชิตา  อินต๊ะนอน
27. เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียรพงษ์
28. เด็กหญิงมัทรี  ไชยคำ
29. เด็กหญิงยศวดี  ใจเย็น
30. เด็กชายวิทวัส  ขันเพชร
31. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  นาหลวง
32. เด็กชายศิริชัย  ยศอาลัย
33. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณติวงค์
34. เด็กหญิงสุธีรา  มาอุ่น
35. เด็กหญิงสุรีย์พร  ปันทา
36. นายอนิวัตติ์  บ้านหนอง
37. เด็กชายอนุชิต  หาทวี
38. เด็กหญิงอัยรัชต์  ท้าวพันวงค์
39. เด็กชายเอกนรินทร์  ม้าวิ่ง
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
2. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินารักษ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มันทะเล
3. เด็กชายกิจจา  ปัญญาเวช
4. เด็กชายชิษณุพงษ์  ร่องเสี้ยว
5. เด็กชายภาณุพงษ์  คำรังสี
6. เด็กหญิงมุทิตา  ใฝ่ใจ
7. เด็กชายวสุพล  อินสม
8. เด็กหญิงโยธกา  บุญยงค์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
 
86 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ไชยวงศ์
2. นายชาติมนตรี  วิริยสังวรกุล
3. นายทัศน์พล  เกิดสุข
4. นางสาวธิดาลักษณ์  ทรัพย์มามูล
5. นายพงศ์ภรณ์  พุทธิวุฒิ
6. นางสาวลลิตภัทร  อุดสี
7. นางสาวลักษิกา  อุดสี
8. นางสาวศศิธร  ขอนดอก
9. นายอัครเทพ  ฟองแก้ว
10. นายเสกสรรค์  คำมณี
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 16 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินารักษ์
2. เด็กหญิงกรุณาวดี  กันทะวงศ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มันทะเล
4. เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  คำชั่ง
5. เด็กหญิงทิวารัตน์  ใจรัก
6. เด็กหญิงมุทิตา  ใฝ่ใจ
7. เด็กหญิงโยธกา  บุญยงค์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชดาภรณ์  เสนา
2. นางสาวธิดาลักษณ์  ทรัพย์มามูล
3. นางสาวพุทธชาติ  ใจกล้า
4. นางสาวลลิตภัทร  อุดสี
5. นางสาวลักษิกา  อุดสี
6. นางสาววาสนา  ศรีผ่อง
7. นางสาวศศิธร  ขอนดอก
8. นางสาวศิริรัตน์  รัตนแพทย์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  เทพนามวงศ์
2. เด็กหญิงชนาพร  วิชัยปะ
3. เด็กหญิงชลลดา  โคตสุภา
4. เด็กชายนนทพัฒน์  ถานะวุฒิพงศ์
5. เด็กชายปฐมพงษ์  สันธนประกริติ
6. เด็กหญิงปวริศา  เวียงหก
7. เด็กหญิงพัชรี  จองแค
8. เด็กหญิงพิชญา  อริยชัยสกุล
9. เด็กชายภูธร  ใหม่แก้ว
10. เด็กหญิงมนรดา  บุญศิริ
11. เด็กหญิงรินรดา  จรรยาสิทธิ์
12. เด็กหญิงศรีสุดา  มะทะ
13. เด็กหญิงศลิษา  เหลืองสมบูรณ์
14. เด็กหญิงสุชัญญา  สามขุนทด
15. เด็กหญิงสุภัสรา  ใจคอดี
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นางจีรพรรณ  สรรเสริญ
3. นางสาวณฑริกา  วงค์ฉายา
4. นายณพัชร  บันลือ
5. นายบรรดาล  วันมา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกัญญาพัชร  โลหะเวช
2. นางสาวกัลยกร  ศศิบุตร
3. นางสาวจามรีย์  จักรเงิน
4. นางสาวชมพูนุช  แผ่นทอง
5. นายชมะนันท์  พินิจการ
6. นางสาวณัฐริกา  สุรัฐติกุล
7. นางสาวธนภรณ์  จตุจินดา
8. นางสาวธิดารัตน์  อะจิมา
9. นางสาวผกามาศ  แย้มแขไข
10. นางสาวพิมพ์ชนก  ศรัณยุตานนท์
11. นายวุฒิภัทร  วุฒิโอสถ
12. นางสาวศตพร  วงศ์ถาวร
13. นางสาวศศิธร  คมขำ
14. นางสาวศัสยมน  โตดิลกเวชช์
15. นายศุภณัส  สำเนียง
16. นางสาวเชิญจุติ  จิรลิขิตวงศ์
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นายชิณวัฒน์  คำอินทร์
3. นายณพัชร  บันลือ
4. นางภัทราภรร์  สุวรรณภาพ
5. นางอรพรรณ  บัววัฒน์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.31 ทอง 20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกาญจนา  วงค์มณี
2. นายกิตติพงศ์  สารตา
3. นางสาวณัฎฐ์วดา  กาศลังกา
4. นางสาวนันทนัช  เอกภูธร
5. นางสาวสิริกาญจนา  กาวีวน
 
1. นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.32 ทอง 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายคณนาถ  แสงทิพย์
2. เด็กชายศกลวัฏฐ์  ตระกูลอนุรักษ์
 
1. นางศิวาไล  เตียวกุล
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา 1. สามเณรทวีศักดิ์  แก้วบาง
2. สามเณรธนกฤต  ซาวระแวง
3. สามเณรเจตน์กฤต  มีเลข
 
1. นายคิม  ศรีทอง
2. นายวีระยุทธ  แพทย์สมาน
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวมณีพลอย  กาญจนะ
2. นางสาวมัลลิกา  คนบุญ
3. นายอนุสิทธิ์  เล่กล
 
1. นางนพรัตน์  สำลี
2. นายประยงค์  สังหาร
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายจักรธิชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงพุทธิวรรณ  วิโยทุต
3. เด็กชายสิรสิทธิ์  คำยวง
 
1. นางนันทิยา  ทองอินทร์
2. นางสุรางค์  ถิ่นสุข
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 27 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สุขวัฒนานนท์
2. นางสาวนิตยา  ตุ้ยดา
3. นางสาววรวรรณ  อุดทก
 
1. นางนันทิยา  ทองอินทร์
2. นางสุรางค์  ถิ่นสุข
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฐชยา  เมฆอากาศ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  จูงใจ
3. นางสาวมาลีวัลย์  เวียงคำ
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ไผ่เหลือง
5. นางสาววรัญญา  ศรีนิล
6. นางสาวอัญญานี  ฝั้นน้อง
 
1. นางดารีวัลย์  มรรคเจริญ
2. นางสาวองุ่น  แซ่เฮง
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 40 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนานันท์   ยะปะนันท์
2. นางสาวนิภาพร  พุ่มพวง
3. นางสาวพรรณกมล   เชียงว้อง
4. นายพัชรพล  ปิติจะ
5. นางสาวอภิสรา   พุ่มพวง
6. นางสาวเกศชนก  วีระคำ
 
1. นายประสิทธิ์  เลาหล้า
2. นางระวีวรรณ  ญาณสมเด็จ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกฤตยา  เดชธรรม
2. เด็กหญิงจิตอาภา  ใจกลม
3. เด็กหญิงนันทวัน  ยามดี
 
1. นางจิรประภา  ไตรกิตติคุณ
2. นางผ่องพรรณ  เหล่ารัดเดชา
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกัญญ์วรา  คำแหง
2. นางสาววลาสินี  จุมพิศ
3. นางสาวศิวพร  ข้ามสาม
 
1. นางสาวองุ่น  แซ่เฮง
2. นางสาวอรวรรณ  หอมขจร
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงฉัตรวรรณ  วะรินทร์
2. เด็กหญิงชนาภา  วงศ์สูง
3. เด็กหญิงบัญฑิตา  ใจเดช
 
1. นางวิภาพร   ไตรวุฒานนท์
2. นายหัตถชัย   มาบุญธรรม
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวตุลทัชชา  ฮาเซกาวา
2. นายศุภการ   อุปกิจ
3. นายสุรศักดิ์   กาทองทุ่ง
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
2. นายหัตถชัย   มาบุญธรรม
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธฤทัย  ชวนกระโทก
2. เด็กหญิงวิภวา  กวางเงิน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ประดิษฐ์
 
1. นางจรีรัตน์  ประสพพันธ์
2. นางเบญจพร  จะเฮิง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  มหาวี
2. นางสาวบุษญา  โลกคำลือ
3. นางสาวเจนจิรา  ยาใจ
 
1. นางรำไพ  จอมพรวญ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงมยุรา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงวิมลนันท์  แสนโซ้ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  อ่ำจินดา
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฐริยา  หางศร
2. นางสาวลภัสภัคนันท์  ศรีสมยศ
3. นางสาววรัญญา  นาแหลม
 
1. นางพรรษา  ประมวลทรัพย์
2. นางเบญจพร  จะเฮิง
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กชายธนะรัชต์   ขันลา
2. เด็กหญิงวารุณี  เละเซอะ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศิริวรรณ
 
1. นางสาวปฏิมา  นาครักษ์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นางสาวรัชดาพร  กลอนสัน
2. นางสาววัชราภรณ์  มณีนวล
3. นางสาวสุชาดา  กาใจ
 
1. นางสาวสิรยา  พวงขจร
2. นางสุชยา  เจตะภัย
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายชยันต์  เมือกเต็ม
2. เด็กชายสมรักษ์  ดวงมณี
3. เด็กชายสิวานันท์  ศรีทัน
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นายณัฐนนท์  ตะมาแก้ว
2. นายพฤทธิ์  พรหมเมศ
3. นายภูสมิง  ชื่นบาน
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัชพล  ศรีดอนชัย
2. เด็กชายวริทธิ์์  นิไทรโยค
 
1. นายศศกร  เฟื่องนิคม
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสุมาตรา  แอบแฝง
2. เด็กหญิงเก็จมณี  สีดอนทอง
 
1. นายจตรนต์  สายอุต
2. นางสาวปวีณา  แนววงศ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกิตติธัช  สุวรรณหงส์
2. นายโชคอนันต์  แก้วมณี
 
1. นางสุทิน  ยศยาวิไล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 23 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปาณิศา  เทพสาธร
2. เด็กหญิงศุภกานต์  วันวิเศษ
 
1. นายจตรนต์  สายอุต
2. นางสาวปวีณา  แนววงศ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณัฐกมล   ศรีปณิธาน
2. นายอัคนี   ภิญญวัย
 
1. นายกิตติพัทธ์   สันป่าแก้ว
2. นางอภิรมย์   กึกก้อง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงอริศรา  สุรีย์
2. เด็กหญิงอิษณี  พอเหมาะ
 
1. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ
2. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายจิตรภาณุ  หงษ์หนึ่ง
2. นายปัฐพงษ์  พงษ์พิสุทธินันท์
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์
2. นายภาณุพันธ์  ภาคาผล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวีรดา  วงศ์บุรณพันธุ์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ลือชัย
 
1. นางปราณี  บุญเทพ
2. นางสุธิชา  ทะสุตะ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวรัตนาวลี  จันทร์ฉ่อง
2. นางสาวโชษิตา  คำปาแฝง
 
1. นายกณิกนันต์  ดอกบัว
2. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 42 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนาพร  รัตนสะอาด
2. นางสาวลักษณารีย์  ดวงตาดำ
 
1. นางประกายแก้ว  เสียงหวาน
2. นายภาณุพันธ์  ภาคาผล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายอาสพล   มานะมั่นชัยพร
2. นายไกรวิชญ์   ตรีศักดิ์ศรี
 
1. นายกิตติพัทธ์   สันป่าแก้ว
2. นางอภิรมย์   กึกก้อง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 23 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชญาดา  สีตื้อ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  จำเดิม
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ผูกพันธ์
 
1. นายจตรนต์  สายอุต
2. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวพรธีรา  จันตา
2. นางสาววราภรณ์  แก้วพรม
3. นายศุภกิจ  ทองไหล
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
2. นางสุธิชา  ทะสุตะ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายวิณวัตร์   ศรชัย
2. นายเขมินทร์   จินดาคำ
 
1. นายกิตติพัทธ์   สันป่าแก้ว
2. นางอภิรมย์   กึกก้อง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายภาติยะ  สระทองคุ้ม
2. เด็กชายภานุมาศ  เทือกชัยคำ
3. เด็กชายอนันตชัย  กันนิยม
 
1. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายจิร์ภาวัฒน์  พุ่มน้อย
2. นายธวัชชัย  จันตา
3. นายศุภกร  ทิพย์เดช
 
1. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เทศะ
2. เด็กชายประสพโชค  อุ่นใจ
3. เด็กชายริม  พื้นไธสงค์
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสนเสนา
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เพลียหาญ
2. นายพัชชากร  พรทวีกันทา
3. นายศักดิ์สิทธิ์  สีแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสนเสนา
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายธีรพงศ์  ชาญพฤติ
2. นางสาวนภัสสร  สลักจิตร
3. เด็กชายพรเทพ  ดอนแก้ว
4. นายอนุรักษ์  ขันทบุตร
 
1. นายพุทธิพงษ์  อินมีประเสริฐ
2. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงมธุรดา  ชัยศรี
2. เด็กชายวีรชน  ใจยนต์
3. เด็กหญิงศิริไพลิน  โชติช่วง
 
1. นางสาววรวิสรา  ต้นศิริ
2. นางวิไลลักษณ์  แสนเสนา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวฐิตาภา  จันทร์มา
2. นางสาวพรปวีณ์  สองจิตร์
3. นางสาววิมลนัทธ์  วังสุวรรณรักษ์
 
1. นางสาวนวลพรรณ  คมขำ
2. นายรพีพงศ์  คุณณัฐวรางค์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 70.17 เงิน 13 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา   ปฏิเสน
2. นางสาวปิยวรรณ  คุ้มเนตร
3. นายภัทรนนท์  วงศ์กาศ
 
1. นางสาวรวิสรา  ต้นศิริ
2. นางวิไลลักษณ์  แสนเสนา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสุชาดา   สาระพล
 
1. นางนพมาศ  หาญยศ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวนฤภัทร   สารวุฒิพันธ์
 
1. นางแสงทอง  ศิลาแก้ว
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อะทะเสน
 
1. นางวาสนา  ขีดสร้อย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวโอบอ้อม   โอภาสพันธ์
 
1. นางสาวประไพศรี  ห่านตระกูล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 42 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธนารัตน์   ทรัพย์สม
 
1. นายคล้าย  สีสัน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.32 ทอง 34 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสวิชญา  รวมทรัพย์
 
1. นางนันทพร  บุริพา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสกุลธิดา   ชื่นบาน
 
1. นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกุลนิษฐ์   ชูมณี
 
1. นางสุมณเฑียร  แก่นมณี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 35 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชิฎาภรณ์  แสนมูล
2. เด็กชายณัฐภัทร  เป๊กทอง
3. เด็กหญิงปภัสนานันท์  รักษ์นุกูล
4. เด็กชายภัทราวุธ  ชัยพรหม
5. เด็กชายยศกร  ล้นเหลือ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  จินดาคำ
2. นางสาวพิชภัค  สายสนองยศ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 21 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธฤษวรรณ  อินทรีย์
2. นางสาวฟิลิปดา  เสริมศรีทอง
3. นางสาววิรวรรณ  สีเทา
4. นายสรวิชญ์  ภักดีอาสา
5. นางสาวสุวีรยา  บุญชู
 
1. นางสาวจินดา  บุญลอด
2. นางพัชนีย์  ศิลปสนธยานนท์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71.5 เงิน 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุนันตรา  ยะอิตะ
 
1. นางสาวมันตา  วงศ์จันทรา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวิมลดารา   ลากุล
 
1. นางสาวภัชฎาภรณ์   แซ่จัง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.99 ทอง 21 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายณัฐวัฒน์   ฉาใจ
 
1. นางสาววิภาพรรณ  จิตเสงี่ยม
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.33 ทอง 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปรางค์วลี  เพ็ชรหาญ
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.66 ทอง 8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายเทพพิทักษ์  ทิสม
 
1. นายณภดล  ขุมเพ็ชร
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชัญญา  เดชาประพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เจนสุริยา
 
1. นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
2. นางแสงทอง  หนูแก้ว
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายนายวัชรินทร์  เบญจาธิกุล
2. นางสาวเชิญจุฑา  กะนะแสง
 
1. นายยุรนันท์  สถานป่า
2. นางสาวรัชชา  จานแก้ว
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.62 ทอง 12 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี  ศรีวิลัย
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เสาร์อินทร์
3. เด็กชายนที  หงษ์สิบแปด
4. เด็กชายนพดล  หงษ์สาม
5. เด็กชายวรกรณ์  กันทะหงษ์
6. เด็กชายศิวณัฐ  ศรีตาแสน
7. เด็กชายสราวุฒิ  หล่ายแปด
8. เด็กชายอัศวพล  จันทร์เขียว
 
1. นายฤกษ์ชัย  จักรพรพงศ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 13 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายกมล  ชื่นเมือง
2. นายณัฐวรรธน์  ใจเย็น
3. นายธนะเทพ  สุขใจ
4. นายพีรกานต์  พลแหลม
5. นายสิรชัย  เวียงทอง
6. นายสุรเสกข์  หงษ์สินสี
 
1. นายกฤษฎา  อยู่สุข
2. นายยศไกร  ลำใย
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.32 ทอง 17 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชุติมา  เขื่อนสอง
2. นายฐาปกรณ์  สังเวียนวงค์
3. นายตรัณ  ตระกูลสว่าง
4. นายธนโชติ  สุขไกว
5. นายนิรภัฎ  บุญเทียม
6. นายภูมินทร์  หนองช้าง
7. นายสหรัฐ  จินากุล
8. นางสาวสุพรรณิกา  สุทธคุณ
9. นายอนุกูล  เด็ดขาด
10. เด็กชายเรณุวัชร์  สุนันท์วงค์
 
1. นายณภดล  ขุมเพ็ชร์
2. นายยงยุทธ  อุทธิยา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 16 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หน่อแก้ว
2. เด็กชายชนณภัทร  ทองวิภาวรรณ์
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  วงศ์ฉายา
4. เด็กหญิงปิยนุช  อุปการ
5. เด็กหญิงรสริน  ทะตัน
 
1. ว่าที่ร้อยเอกณภัทร  ธุรกิจ
2. นางสาวบุษบา  ทองคำ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77.67 เงิน 18 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวญาณัจฉรา  สิงห์แก้ว
2. นายปภินวิทย์  อินแปลง
3. นางสาวพัณณิดา  หมื่นจันทร์
4. นางสาวอาภัสรา  หล่ายข้าม
5. นายเจตนิพัทธ์  ภิญโญ
 
1. นางกาญจนา  บัวคำ
2. นายสมศักดิ์  เป็กทอง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  พรมมา
2. เด็กหญิงภาวสุทธิ์  สนโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงเมทินี  ปัญญาฉลาด
 
1. นายวิทยา  ปันแก้ว
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 38 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายวริทธิ์  ถิ่นทิพย์
2. นางสาววารี  พงษา
3. นางสาวศิรินิดาภรณ์  สุขแก้ว
 
1. นางมุทิตา  เพชรวงษ์
2. นางสาววิสสุดา  เสียงหวาน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.1 ทอง 6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกุลธิดา  แสนหลวง
2. นางสาวจิรารัตน์  ปัญญาไว
3. นางสาวธนกร  ฉัตรเตชะ
 
1. นางธัญลักษณ์  สีสัน
2. นางสาวสุวรรณ  สมัคร
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกมลฉัตร  มั่นละม้าย
2. นางสาวชนนิกานต์  ฟ้าขาว
3. นางสาวฐิติมาลา  ศรอินทร์
 
1. นางธัญลักษณ์  สีสัน
2. นางสาวสุวรรณ  สมัคร
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 35 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติ์ธนัตถ์  ของทิพย์
2. เด็กชายทัตพงษ์  ดวงก้อน
 
1. นางสาวณิชารัศม์  ตุ้ยดี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาววริศรา  กวาวสิบสาม
 
1. นางสายพิน  รุ่งวัฒนะกิจ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อินตา
2. เด็กหญิงภัทราพร  ปิ่นทอง
 
1. นายสมชาย  อินตา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายสรวิชญ์  ชินสว่างวัฒนกุล
 
1. นางพวงพรรณ  วันมา
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายบัญญวัต  วงศ์ปินะ
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  จำปาจี
 
1. นางจรรยา  แสงสุก
2. นางอัญชลี  อินทรชัย
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐกมล  กุณาตี
 
1. นางอัญชลี  อินทรชัย
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  นันทะวงศ์
 
1. นางจิดาภา  สุริยะ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอภิญญา  ธีระโสภณพิพัฒน์
 
1. นางสาววรารัตน์  จดจำ
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัสส์  จินารักษ์
 
1. นางสาวพรรณิภา  ม้าวิ่ง
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรัชพร  กันสืบ
 
1. นางรุ่งนภา  ขจีจิตร์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายวิชชา  พลาณิชย์
 
1. นางรุ่งนภา  ขจีจิตร์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัสส์  จินารักษ์
 
1. นางสาวพรรณิภา  ม้าวิ่ง
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชญานิน  บัวระกูล
 
1. นางปราณี  แมตสอง
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  แล่แพ่ง
2. เด็กหญิงชนิดาภา  เลิศสุวรรณ์
 
1. นางสาวกิตติ์ธัญญา  ใจน่าน
2. นางวราพร  บัณฑิตย์
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมนูญ  สีตื้อ
 
1. นายณัฐวุฒิ  กำแทง
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โนรินทร์
2. เด็กหญิงสุทธินี  กันต๊ะกวาง
 
1. นางสาวกุลธิดา  กาศสนุก
2. นายสนั่น  ก๋อยฟอง
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายจักรพันธ์  แขมน้อย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เนื่องพืช
2. นายสนั่น  ก๋อยฟอง
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายพชร  แท่งทอง
2. นางสาวอมิตตา  รัตนบุษผา
 
1. นางจิตพรรณ  ปัญญาแฝง
2. นางสาววนัสนันท์  เดชอุปการ
 
177 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  รอดทุกข์
2. เด็กชายอานนท์  สีนวล
 
1. นางวันเพ็ญ  ถานะวุฒิพงษ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  วรรณวงศ์
 
1. นางสาวเขมจิรา  ทองประไพ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุพรรณี  ฟูบุญมา
 
1. นางสุจิตรา  หมีวงษ์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายถิรวัฒน์  เทียมทินกฤต
 
1. นางสุจิตรา  หมีวงษ์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายจิรเดช  ถิ่นแถลบ
 
1. นายประเสริฐ  สมวงศ์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ระวิรุ่ง
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ใจหลวง
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  กันเสย์
3. เด็กชายนันทนัท  มะยะระ
4. เด็กหญิงมลดาวรรณ  ปัญจะศรี
 
1. นายทนงศักดิ์  สุชนก
2. นางอมรพรรณ  สุชนก
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เลิศสุวรรณ์
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  ยาโพธิ์
 
1. นางสาวอาทิติพร  แสนจักร
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 15 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒินันท์  ชำนาญธรรม
 
1. นายทนงศักดิ์  สุชนก
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ชนสยอง
2. เด็กหญิงปณิดา  คมคาย
3. เด็กหญิงอ้อมปวีร์  คิดชอบ
 
1. นางนิภาพร  กันยะมี
2. นางพิกุล  เข้มขัน
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 4 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กหญิงปิยพร  หมื่นโฮ้ง
2. เด็กหญิงพิจิตรา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงศศิมา  แสนท้าว
 
1. นางจงจิตต์  วัฒนา
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 11 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายณัฐพันธ์  ฝั้นเลิศ
2. เด็กชายธนกฤต  เพสอน
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์  เสนาป่า
2. นางสุวรรณี  สายสุยะ
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 10 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายปณชัย  ตันติ
2. เด็กชายภาณุเดช  ดูสัจธรรม
3. เด็กชายวรวัจน์  สุนันท์วิริยะกุล
 
1. นางสาวราตรี  ไหวเคลื่อน
2. นางสุวรรณี  สายสุยะ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสิริวิมล  โฮ้งจิก
2. นางสาวอรุณรัตน์  อริยะวงศฺ์ทอง
 
1. นางจิราภรณ์  อริยะวงศ์ทอง
2. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายนราธิป  ประเสริฐพงษ์
2. นายผดุงพล  แดงตะนะ
 
1. นางพิวานันท์  ฝั้นเต็ม
2. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์สูง
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง 5 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พานิชการ
2. นายธนพล  ทาปง
3. นายอลงกต  อภัยกาวี
 
1. นายยุทธยา  ขัดสม
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  กาศมัยจันทร์
2. เด็กชายภาสกร  เศวตปวิช
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ใจชื่น
 
1. นายยุทธยา  ขัดสม