หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสุเทพ

ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2556
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง 21 ก.ย. 2556
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง ห้อง มินิเธียร์เตอร์ 21 ก.ย. 2556
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 21 ก.ย. 2556
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 21 ก.ย. 2556
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 21 ก.ย. 2556
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 21 ก.ย. 2556
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 21 ก.ย. 2556
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 21 ก.ย. 2556
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 21 ก.ย. 2556
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 21 ก.ย. 2556
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 21 ก.ย. 2556
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 21 ก.ย. 2556
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 21 ก.ย. 2556
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 21 ก.ย. 2556
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2556
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2556
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053247724
นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ E-mail: kawila.chiangmai@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]