หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสุเทพ

ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   21 ก.ย. 2556   22 ก.ย. 2556   23 ก.ย. 2556   24 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ห้องดนตรี ห้อง ห้องคนตรี 23 ก.ย. 2556 09.15
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ห้องศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 23 ก.ย. 2556 09.15
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 23 ก.ย. 2556 09.15
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 23 ก.ย. 2556 09.15
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ห้อง ICT ชั้น 1 ห้อง ห้อง ICT 23 ก.ย. 2556 09.15
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุม 23 ก.ย. 2556 09.15
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ศูนย์พระราชกรณียกิจฯ ห้อง ศูนย์พระราชกรณียกิจฯ 23 ก.ย. 2556 09.15
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อาคารอาภา ชั้น 1 ห้อง ห้อง E-Classroom 23 ก.ย. 2556 09.15
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อาคารอาภา ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา 23 ก.ย. 2556 09.15
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 23 ก.ย. 2556 09.15
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อาคารอาภา ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 23 ก.ย. 2556 09.15
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ศาลาจริยธรรม ห้อง ศาลาจริยธรรม 23 ก.ย. 2556 09.15

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
5 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
6 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
7 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
8 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
9 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
10 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
11 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
13 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
14 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
15 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
16 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
17 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
18 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 08.30-12.00
19 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
20 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
21 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
22 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
23 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
24 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
25 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
26 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
27 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง ห้องโสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
28 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง ห้องโสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053247724
นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ E-mail: kawila.chiangmai@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]