หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ชัยอามโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดอกอ้อ กลิ่นขจรโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางพวงเพ็ชร จินดาวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายไพศาล สังฃ์เอี่ยมโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางประกายมาศ ทองหมื่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอนันต์ มนตรีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศรีอำพร มาตาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ชัยเขิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางพิสมัย วีระศรีนาราโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางดรุณี ยะภิระโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทวีชาติโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางวรวรรณ ศรีเสถียรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอัญชนา วงศ์จักรโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางกานดา เดชวงศ์ญาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายเสฏฐวุฒิ มหาศวินโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี สุวรรณทัตโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวคงขวัญ จันทร์มีโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางมัทนา สุภามูลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา เครือวิทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสมจิต มหาวรรณโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพรทิพย์ บุญเสริฐ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางปรานี วิลาพรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ จักรแก้ว โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สิงห์หะราชโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายนิมิต รักเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสายชล เศรษฐศิรินทร์โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางเอมพิกา อินตาปุมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางวลัยพร ถาอ้าย โรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปัทมาวดี อุดแดง โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางกานดา ชุมดำโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ คำปันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วงษ์มณีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางกันต์กมล นวมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
4. นางไพลิน เนตรนพรัตน์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นางโสพิน จันทวงษ์ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสุนีย์ แก้วสุพรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวศศิวิมล คล้ายเครือญาติโรงเรียนหอพระ กรรมการ
8. นางสาวอภิณห์ภัศ มานิ่มโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวนิลวรรณ จิวขวาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวีชัย ปฤกษากรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายประชา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายนันทยศ ถนอมศักดิ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวทัศน์ อริยานนท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
5. นางสุชีลา สุ่นศิริโรงเรียนหอพระกรรมการ
6. นายณพลกฤต อุนนท์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
7. นายสุวมิตร เลี่ยมมินฟุลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
8. นางสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัตโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวน้ำทิพย์ มีมากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชมชื่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายกมลพร จินดาหลวงโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางบุษยาภรณ์ ขันพลโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางอารีลักษณ์ แข็งราชโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
6. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
7. นายสุพจน์ สุขแยงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายจาตุรงค์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายบพิธ กิจมีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นางสาวนภาวัลย์ ประวัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายเสถียร การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางนันทนัช นันทพงษ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนิภา สัจจญาติโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายสรายุทธ เริญกาศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชมชื่นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวกมลพร จินดาหลวงโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางบุษยาภรณ์ ขันพลโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางอารีลักษณ์ แข็งราชโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุพจน์ สุขแยงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายจาตุรงค์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
2. นายบพิธ กิจมีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวนภาวัลย์ ประวังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายเสถียร การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางนันทนัช นันทพงษ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนิภา สัจจญาติโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายสรายุทธ เริญกาศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ เพชร์แก้วนาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ธินะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
4. นายถวิล ต๊ะตาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางพิมลพรรณ บุญเคลือบ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ กามี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
7. นางนิรมล โกวรรณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
8. นางอริยาภรณ์ จำลองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ เพชร์แก้วนาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ธินะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายถวิล ต๊ะตาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางพิมลพรรณ บุญเคลือบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ กามีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
7. นางนิรมล โกวรรณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
8. นางอริยาภรณ์ จำลองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวปทุมพร นามวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิชาภรณ์ ไชยวัณณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวอัญญาภัทร บุตรพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
4. นายณรงค์ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางประไพพร ตั้งสุนทรขัณฑ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
6. นางสาวเกศแก้ว ชื่นใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวณ ชนก มณเฑียรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
8. นายบุญเฑียร สว่างมณีเจริญโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
9. นายไพศาล จินดาหลวงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือกโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
12. นางเยาวภา เพิ่มพูนโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
13. นางชฎา อินทะรังษีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
14. นางสาวแสงอรุณ ขันทราชโรงเรียนหอพระ กรรมการ
15. นายบุญนเรศ อ่อนหวานโรงเรียนหอพระ กรรมการ
16. นางสาวสาวิตรี สุมามาลย์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
17. นางสังวาลย์ เผ่าวัฒนาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
18. นางนฤมล หลวงภักดีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
19. นางสิรดา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
20. นางสาวปริศนา กาบแก้วโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
21. นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวปทุมพร นามวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิชาภรณ์ ไชยวัณณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอัญญาภัทร บุตรพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายณรงค์ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางประไพพร ตั้งสุนทรขัณฑ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวเกศแก้ว ชื่นใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวณ ชนก มณเฑียรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายบุญเฑียร สว่างมณีเจริญโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นายไพศาล จินดาหลวงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือกโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นางเยาวภา เพิ่มพูนโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
13. นางชฎา อินทะรังษีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
14. นางสาวแสงอรุณ ขันทราชโรงเรียนหอพระกรรมการ
15. นายบุญนเรศ อ่อนหวานโรงเรียนหอพระกรรมการ
16. นางสาวสาวิตรี สุมามาลย์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
17. นายสังวาลย์ เผ่าวัฒนาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
18. นางนฤมล หลวงภักดีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
19. นางสิรดา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
20. นางสาวปริศนา กาบแก้วโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
21. นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพุทธชาติ ศิริปัญญาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ วัฒนกูลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอภิวันท์ เลี่ยมมินฟุลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศรีพรรณ นาพรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพิมลพร แสนสุรินทร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพันธ์นิดา ด่านไพบูลย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสุนันท์ สโมสรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นายวินัย ฟุ้งวัชรากรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นายสิทธิพร สินธุปีโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
11. นางอภินันท์ ล้อสินคำโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
12. นายนิพรรณ์ ปิยนันทกุล โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวณัฐนันท์ จันไชยยศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
14. นายศิรินาถ จอมพงษ์ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
15. นางไพลิน เสียงเพลินโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
16. นายจัตุพร ปูเรือนโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
17. นางอำพรรณ ใจแน่นโรงเรียนหอพระกรรมการ
18. นายปริยะ วัฒนศิริเสรีกุล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
19. นางนิภาพรรณ กิจพจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
20. นายอัธยา เกลี้ยกล่อมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางทิพาพร ขวัญแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพรรณ ช่วงสกุลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวัชรวีร์ คำไทยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวัชราพร ฉลาดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนิโรจน์ แก้วชะเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเชษฐา แซ่เต็งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ปริชานิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิมล อนันตาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางบุษบา พงษธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวพิมลพร แสนสุรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวชมพูพักตร์ นิลคงโรงเรียนหอพระกรรมการ
13. นายภคนันท์ วรรณวัตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
14. นางสาวเบญจภรณ์ บุญมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
15. นายพนิต เกิดมงคลโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
16. นางศรีประกาย สุขปาเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
17. นายธนพล กลิ่นเมี่ยงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
18. นายฐิติทรัพย์ พระแก้วโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
19. นางสาวปัฐมา ธรรมปัญญาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ บุญตันจีนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ทิพย์วงค์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ โอภาสตระกูลโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางพิสมร อินทวิรัตน์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายนิคม พุทธิมาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางส่งศรี สังข์เอี่ยมโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรมโรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
5. นางจันทร์ดาว แสงแก้วโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นางนราฐิติพร ปะระมะโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
7. นายรุ่ง พันธ์ศรีวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเทวิน มูลวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพุทธชาติ แก่นธิยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ สมบัติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเบญจมาศ การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางวันทนา ขอดศิริโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางวารุณี ธรรมขันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ จำปาทองโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายสำราญ โปธานนท์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายกิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางสาวชุติมันต์ ชัยบาล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางผ่องมณี ศรีประชัยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิสอน คำตุ้ย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางมนฤดี ธรรมสอนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิริพร พรหมวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ พิพัฒน์สมุทรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนารถกาญจน์ ใจมูลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวนิดาวรรณ ช้างทองโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวสุทธินี ซาวรัตนพันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิริพร พรหมวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช อ๊อตปัญญาโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราภรณ์ เงาทองโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายไชยา ชุมภูป้อโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจินตนา โปธานนท์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวัจน์ สงวนนามโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเสฐียร บุญลือ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนสิชา ชะพลพรรคโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา สมบัติปันโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายชนินทร์ ทิพยสุนทรานนท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนคร วัฒนกีบุตร โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขัตติโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวิจิตรา สุวรรณโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ อุตะมะโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอัศรา วงค์มณีโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางอินทิรา อริยะจักร โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายอดิศร ดำรงกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นางสิตาวีร์ ระมิงค์วงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายนภดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นายอรรถพันธ์ สิทธิโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายนภดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนประธานกรรมการ
2. นายอรรถพันธ์ สิทธิโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ประสิงห์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริเพ็ญ ประเสริฐชัยโรงเรียนสันกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี ศรีแก้วโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
4. นางรัชนีย์พร โสภาคโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ยอดชุมภูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปาณิสรา เศรฐวรรณโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางมยุรี กิตติพงษ์พันธ์โรงเรียนหอพระ รองประธานกรรมการ
3. นางอำไพภรณ์ จิตต์ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกุลชาติ ชัยมงคลโรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิริพรรณ อำพันธ์ศรีโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ เล็กบุญญาสินโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายประยูร ทาปันโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ญานะโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชัยพร ศิลป์สุพรรณโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางภาวนา เลิศชีวกานต์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางดรุณี มณีวรรณโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรสีห์ ญาณวุฒิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
4. นางสาวถนิมพัสตร์ อินทแกล้วโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพิสันติ์ ด่านไพบูลย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางเจือจันทร์ มากมูลโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายมนัส ชัยก๋าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ อินต๊ะโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรัสรินทร์ ศศิวิวัฒน์กุลโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางพรรณนา จาตุรพาณิชย์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ครินชัยโรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยัน พิณทองโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นายโชคชัย ใจแน่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวณัฐวรรณ นันทเสนโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางเชาวนี นพคุณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพิสันติ์ ด่านไพบูลย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสีห์ ญาณวุฒิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ณ เชียงใหม่โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางจีราพร อัตตริชานโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรัตนา อินทกูลโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางเพลงบุญ จิราภิรมณ์โรงเรียนสันกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางเจียมใจ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอรพันธุ์ แสนหลวงโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
5. นางมิ่งขวัญ ธรรมสโรชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤพร จำคำโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายทวี ฤทธิเดชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ จรรยาวัฒน์โรงเรียนวัฒโนทัยพายับกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุภามวนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
5. นางไกรศร หวังรักกลางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเดือนฉาย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพีราวรรณ สุนทรวิภาตโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชณาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชริญ ไทยตรงโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน อินต๊ะแก้วโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางยุพิน ผันผายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสายสุนีย์ ศรีจันทร์ดรโรงเรียนวัฒโนทัยพายับรองประธานกรรมการ
3. นายนิพัช อัตตริชานโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอาทิตยา คำตั๋นโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่กรรมการ
5. นางจินดา ช่วยค้ำชูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายณัฐศักดิ์ สามรอดภัยโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางอ้อมใจ ฉั่วริยะกุลโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่กรรมการ
3. นางวราภรณ์ วัฒนพงษ์ภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเฉลิมพล จิตติวัฒนพงค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจีระศิริ ซื่อตระกูลโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางศกุนิชญ์ พิพัฒน์พงษ์โรงเรียนหอพระรองประธานกรรมการ
2. นางวรรณกา เพชรแก้วมาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนตรี ศรีภาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายสุชาติ รัตนธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ เพ็ชรณสังกุลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายโสรัจน์ โพธิ์จันทร์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางหทัยภรณ์ หงส์วิไลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุจินต์ ปันนะราชาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายสิทธิ์วิศรุต พยุหมนตรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ เชื้อสะอาดโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ สิงห์เจริญโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายจักรวัฒน์ เครือคำอ้ายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางสุพัตรา ศุภสวัสดิ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางนันทิตา รัตนธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ยะภิระโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา มนูญศักดิ์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายนพพร อารีย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายควงชัย วรรณเลิศโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นายจำรัส เกิดมงคลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ดรุณธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ยุทธวิริยะโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางวราภรณ์ คำสอนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นายระเบียบ บัวคำซาวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางอารีย์ จารุภูมิโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ จุลกาฬโรงเรียน กาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ วัยวุฒิโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางศรัญญา สุรินทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายยุทธศักดิ์ จุลกาฬ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ วัยวุฒิ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางศรัญญา สุรินทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกมล ทองคำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ ค้าขายโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการ
3. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกมล ทองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ ค้าขาย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการ
3. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุภดล แก้ววังชัยโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ ค้าขายโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการ
3. นายกมล ทองคำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุภดล แก้ววังชัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ ค้าขายโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการ
3. นายกมล ทองคำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นวมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนาถศิรินทร์ ราชอุ่นโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปราวีณา เทพคำโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ นวมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนาถศิรินทร์ ราชอุ่น โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปราวีณา เทพคำโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑดิษโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพร สุริยะวงศ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจงรักษ์ แสงสังฃ์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางประภาพรรณ วัยวุฒิโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ นวมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนาถศิรินทร์ ราชอุ่นโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางประภาพรรณ วัยวุฒิโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ นวมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนาถศิรินทร์ ราชอุ่นโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล โคนโทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจุมพดา โปร่งใจโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุพัตร ใจฟู โรงเรียนหอพระ ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล โคนโทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจุมพดา โปร่งใจโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ หมื่นทาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นางจินตนา พิรุณโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการ
3. นายจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางจินตนา พิรุณโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการ
3. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ จำรัสรัตนากรโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ จำรัสรัตนากรโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ จำรัสรัตนากรโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ จำรัสรัตนากรโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ จำรัสรัตนากรโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ จำรัสรัตนากรโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ จำรัสรัตนากรโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ จำรัสรัตนากรโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการ
3. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการ
3. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการ
3. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการ
4. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางมณทิพย์ สุภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางมนทิพย์ สุภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณทิพย์ สุภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางมณทิพย์ สุภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางมณทิพย์ สุภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางมณทิพย์ สุภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธเนศ สุนทรนันทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปิยฉัตร วุฒิสรรพ์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางวารี นุภาพโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางกัลยา ประทุมเกษรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อุทธจักรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสุขฤทัย เมืองลือโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ สุขสายโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ใจแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนพดล ยอดคำลือโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบรรเจิด สรรพมงค์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางดาลัด ย้อยพลแสนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายแสวง นาระศักดิ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล แสงศรีแก้วโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกรรวีกรณ์ ภู่จีนาพันธุ์โรงเรียนเทพบดินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพีทยา เตชะวิวัฒนาการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ วรรณรัตน์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางพรพิมล บุญโคตรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ บุญตอมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ศุภสวัสดิ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายประชัน พิบูลย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางอุษาลักษณ์ ปัญจวรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวสันต์ บูรณาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร อินทะนัดโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ลุกิตติกรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายจำนง ศรีวิชัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอุษาลักษณ์ ปัญจวรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรุจิพร บุญมีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ชมภูยอดโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ ศักดิ์สง่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ชมภูยอดโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประสาท บุ้นเชียงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ อินทพันธุ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัฒน์ เรียบเรียงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางอุราพร บุริโทโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายไพบูลย์ มณีวรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ อาษากิจโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ภมรานนท์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ เสมือนใจโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางศิริพร สายสอนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางประจวบจิต รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน จุลมานพโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวรัชนิภา ธาตุอินทร์จันทร์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางจรรยา จักรวุฒิโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางประหยัด บุญลือโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสมใจ ธนารักษ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธิรา เล็กมีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ บุญประภาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอักษราวดี สุระวงศ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา สมศักดิ์ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางทิพย์สุนีย์ ชัยศิลบุญโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพัชรี ใจอุโมงค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ทิพรสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรวีพร อัมโรจน์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราพร สุนทรนันทโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา โกฏิแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุทธิพร คันธมนัสโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพัชรี เชื้อสามโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางภัทราวรรณ ลิขิตตระกูลรุ่งโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางจรีรัตน์ เกษฎาพันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงษ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล ขอดคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกิตตินันท์ อทุมชายโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายชน ศรีเพ็ญโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายชนะ ศรีเพ็ญโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ กัลปเพ็ญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ กัลปเพ็ญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางขื่อนทอง มูลวรรณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายประกิตต์ ดุษฏีธีรวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเศรษฐิณี กุลสุทธิเสเถียรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คมคายโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกรรมการ
5. นางปานทิพย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ จันทรมณีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัญญา ธรรมลังกาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางสาวอรสา ดีทุ่งโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐริยา นางเมาะโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ แก้วเคียงคำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรีโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐริยา นางเมาะโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ แก้วเคียงคำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรีโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายประภาส สุภาษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายปณวรรต เล้าคำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพาโชค สงค์ศิริโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพร ต้นเถาโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวรการ ประพัฒน์สิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ไพยารมณ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนัทริน ไชยพูนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุทธิพร สุทธิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ไพยารมณ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนัทริน ไชยพูนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุทธิพร สุทธิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ขุกทกพันธุ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุทธิพร สุทธิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงค์ โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุทธิพร สุทธิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ยาสาร โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ฟองมณีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพรสุดา หอมอ่อน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ยาสาร โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ฟองมณีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพรสุดา หอมอ่อน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย เรือนสอนโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ อินทรพลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Daniel Maxwellโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
4. MissElizabeth Greenโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางลักษณา สุวรรณเดชโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายอเนก โชคศิริวุฒิกุลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กรรมการ
3. นางลำดวน เพ็ชรศรี โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. Mr.Kelly Askvingโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน โทปุญญานนท์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ศรีสองเมืองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเอมอร กันธะวังโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Alex conwayโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
5. Mr.Chintanaa Watsonโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวมีนา บุญตันโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. Mr.Jesse Mortaโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. Mr.Kevin Barbetโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. Mr.Chester Mark Tamayo โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ฉายานนท์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ไอก์เนอร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Michael Herson โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
4. Mr.Michael Cookโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางแน่งน้อย โกศลโพธิ์ทรัพย์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. Mr.A.George Benjamin Opdykeโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศุภวรรณ มาตย์ทา โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายทินวุฒิ นาคจรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจินตนา เปี่ยมชัยวัฒน์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสิรธร ศักดิ์สูงโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. Mr.Richard Shortโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Scott Molloyโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
4. นายธนาพงษ์ ลำเลาร์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ บุญอยู่ โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. Mr.Amanda Graceโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Alfred Globlerโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางมยุรี ไอก์เนอร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ บุญแก้วโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ รัตนธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. MissZoe Howarth โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวสายสุนีย์ คิดชัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร กาวิลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. Mr.Daniel Gamerโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางแคทรียา ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางพยอม อินทรวิเชียรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวมาริสา ตรีทเศนทร์โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจีรวรรณ อยู่ศิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข ณ เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ กฤตธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางไพริน นันทะเสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจิราพร จงรักษ์ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางนภัสกร บางสายน้อย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissZhou Ting โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพรภัคนันท์ วรัตถ์กุลนันท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. MissYu Hanสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. นายนนทชัย อาวรณ์ โรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissZhou Ting โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissLuo Yu มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แซ่หู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. MissYuan Honghong สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Ms.takashi OTA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
2. Ms.Mayumi KASHIWA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
3. Ms.Isao Yamakiม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อู่ทองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววิตรี ชุน์นศักดิ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางหนึ่งฤทัย ปินชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นางรวีพรรณ กองธรรมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
8. นายนพคุณ อุ่นใจโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Takashi OTA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
2. Ms.makoto KONISHIกรรมการ
3. Ms.mayumi kashiwaกรรมการ
4. นางสาวจันทรา จันทรไพศาลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปวิช กิตติยังกุลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
6. นายสราวุฒิ ชำนาญเสือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายทศพล ดวงจิตรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ พิณโนเอกโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางณัชชา ลิ้มรสสุขโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Thomas Robinโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ประพันธ์กูลโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร พรหมมินทร์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Jammie Andersonโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสง่า พรหมศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สิงห์น้อยโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวพันธ์ธิรา เล็กมีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธีรธัช กษมาโชคนภาพร รองผู้ตรวจการลส.สนง.ลส.แห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายปรเมศวร์ นาระทะ รองผู้ตรวจการลส.สนง.ลส.แห่งชาติ ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ ฝ้ายตระกูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายชาญ ขุนแก้วผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นายสถิต ตาคำโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายรักษ์พงค์ สิทธิธัญญ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนุสรา ตันตะนรัตน์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางจันทร์นวล ประดิษฐ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฐาปนิก พญามงคลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางกรรณานุช มูลคำ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิรินพร ฤกษ์วัฒนสิริกุลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางพวงพยอม อุสาหะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิรินทร์ ตันกุลิมาณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวทัศนวรรณ ปัญญาแดงโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอันธิฌา ขาวแสงโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางสุรีย์รัตน์ โอฬารสกุลโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสราญ คำอ้ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา ศิริโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางมาลี โรจนวรานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสราญ คำอ้ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางวรวรรณ ศรีเสถียรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกาญจน์ ไชยแก้วเมร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวีรวุฒิ นามประเสริฐโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุภามวนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวไพรินทร์ จันทร์สุกสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายวรมงคล ภาพพริ้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ศิริวิโรจน์กุลโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ สุทธจิตต์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวสุปรียา เตจ๊ะตาโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวกติกา จันทรเกษมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายณพลกฤต อุนนท์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา กาบแก้วโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนภา วฤทธิ์พลชัยกุลโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา เพิ่มพูลโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางนฤมล ทองเจียมโรงเรียนหอพระกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายปริญญ์ ยานนท์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ ปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวนันทิยา ธนูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายทัศนัย ไชยวงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี วงษ์วรศรีโรจน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา นะวะแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายมัทนะ ธิหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวปนัท แก้วยิธิโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวณชนก มณเฑียรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวัลย์ ประวังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายประภาส กาวารีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวเกศแก้ว ชื่นใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญนเรศ อ่อนหวานโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสุธาสินี ชัยคำหล้าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ขันพลโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ จารุภูมิโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุรินทร วงค์คำแดงโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายจำรัส เกิดมงคลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
5. นายควงชัย วรรณเลิศโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ ขันพลโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ จารุภูมิโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุรินทร วงค์คำแดงโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายจำรัส เกิดมงคลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
5. นายควงชัย วรรณเลิศโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
6. นายสะอาด เงินถาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053247724
นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ E-mail: kawila.chiangmai@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]