หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 96 240 109
2 007 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 56 115 70
3 003 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 130 277 177
4 002 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 111 294 160
5 005 โรงเรียนสันกำแพง 100 218 117
6 004 โรงเรียนหอพระ 80 198 90
7 006 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 63 138 73
8 010 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 77 124 84
9 012 โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย 21 44 25
10 013 โรงเรียนพระหฤทัย 0 0 0
11 009 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 9 17 11
12 011 โรงเรียนวชิรวิทย์ (มัธยม) 4 12 8
13 008 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 42 66 57
14 015 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 50 81 62
15 019 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 15 27 16
16 014 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 2 1 1
17 018 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 42 63 33
18 016 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 0 0 0
19 017 โรงเรียนเมตตาศึกษา 2 6 3
รวม 900 1921 1096
3017

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053247724
นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ E-mail: kawila.chiangmai@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]