หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสุเทพ

ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวมัสฤณ ธนนราพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายวินัย พลสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นางลัดดาวัลย์ มณีแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นางสาวจีราภรณ์ คำทอง ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นายธงชัย สุทธิญาณวิมล ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นายชำนาญ สมรูป ลูกจ้างประจำ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายเทศ มือแข็ง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายสมพงษ์ บุตรแก้ว เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นายอำนาจ กันทะวงศ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายจีรพันธ์ อริยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายกิตติพงศ์ สุดใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายสุภคล แก้ววังชัย ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นายอานนท์ ขัตติ ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นางสาคร ผลอินทร์ ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นางธัญภา กนกพรพิศาล ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายฉวี พานคำดาว ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางสาวกัญญารัตน์ มหาราชสุพันธ์ ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางสาวอภิญญา สารอินสม ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางสาวกรรณิการ์ สุยะวา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางสาวกิ่งกาญจน์ สิทธิวงศ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางสาวสาวิตรี มือแข็ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นางจินตนา พิรุณ ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นางสาวไพลินภัทร สุทธิพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายปรัชญา ศรีบุญเรือง ครูภาษาอาเซียน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางสาวณิชาภัทร ตันอุตม์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางสาวจิรนันท์ ยะปะนันท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายอดิเทพ ตุงคบุรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
30 นางสาวปัฐมา ธรรมปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
31 นายนรินทร์ คำปัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
32 นายทวีชัย ปฤกษากร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
33 นางปานทิพย์ ดวงจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
34 นางเศรษฐินี กุลสุทธิเสถียร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
35 นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
36 นางแจ่มจันทร์ แก้วเคียงคำ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
37 นายกรีชา ขัติประทุม โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
38 นางสาวนัฐพร ตื้อจันตา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
39 นายอานุภาพ เมืองปุ๊ด โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
40 นางสาวขวัญตา แก้วมูล โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
41 นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์ โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
42 นางชญานิศ ไชยเดชะ โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
43 นางเยาวลักษณ์ โอวาทจำรัส โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
44 นางศิริยุคล สมสัตย์ โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
45 นางสาวสุรางคณา กันทะจันทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
46 นายสรวัฒน์ ยามสุข โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
47 นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
48 นางสาวพัฒชริน เจนจิต โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
49 นายเทวินทร์ ทองคำฟู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
50 นายพงษ์พันธ์ นิลคง โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
51 นายจิระศักดิ์ แผลงสอน โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
52 นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์ โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
53 นางชญานิศ ไชยเดชะ โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
54 นางเยาวลักษณ์ โอวาทจำรัส โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
55 นางศิริยุคล สมสัตย์ โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
56 นางสาวนัฐพร ตื้อจันตา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
57 นายอานุภาพ เมืองปุ๊ด โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
58 นางสาวขวัญตา แก้วมูล โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
59 นายอดิศร สิกขกิจโสภา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
60 นางสาวพัฒชริน เจนจิต ครูธุรการ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
61 นายเทวินทร์ ทองคำฟู เจ้าหน้าที่สารสนเทศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
62 นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
63 นางผ่องพรรณ สายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
64 นางจิราภรณ์ พิริยหะพันธุ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
65 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
66 นางทิพวัลย์ วิริยะ นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
67 นายโชคชัย ใจแน่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
68 นางสาวทัศนีย์ ชัยวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
69 นางจันทิมา วงศ์ทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
70 นายนันทยศ ถนอมศักดิ์ ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
71 นางสาวภูณิชา โพธิมา เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
72 นางศรีอำพร มาตา ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053247724
นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ E-mail: kawila.chiangmai@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]