สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 83 20 9 5 112
2 วัฒโนทัยพายัพ 66 15 12 11 93
3 สันกำแพง 46 8 11 22 65
4 กาวิละวิทยาลัย 40 18 17 14 75
5 หอพระ 35 9 7 19 51
6 ดาราวิทยาลัย 34 13 9 13 56
7 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 26 6 4 13 36
8 แม่ออนวิทยาลัย 21 16 7 14 44
9 เชียงใหม่คริสเตียน 15 12 5 10 32
10 วารีเชียงใหม่ 12 12 6 6 30
11 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 10 6 8 10 24
12 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 10 4 0 0 14
13 ปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย 6 3 3 3 12
14 มงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 6 2 1 0 9
15 เมตตาศึกษา 2 0 0 0 2
16 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 0 0 1 1
17 วชิรวิทย์ (มัธยม) 0 1 1 2 2
รวม 413 145 100 143 658