สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 51 35 13 99 83 20 9 5 112
2 วัฒโนทัยพายัพ 25 25 17 67 66 15 12 11 93
3 สันกำแพง 21 14 16 51 46 8 11 22 65
4 กาวิละวิทยาลัย 20 17 18 55 40 18 17 14 75
5 ดาราวิทยาลัย 17 11 5 33 34 13 9 13 56
6 หอพระ 9 12 8 29 35 9 7 19 51
7 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 9 5 4 18 26 6 4 13 36
8 แม่ออนวิทยาลัย 5 6 5 16 21 16 7 14 44
9 ปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย 5 4 3 12 6 3 3 3 12
10 เชียงใหม่คริสเตียน 4 8 6 18 15 12 5 10 32
11 วารีเชียงใหม่ 4 4 9 17 12 12 6 6 30
12 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 4 2 3 9 10 4 0 0 14
13 มงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 4 1 0 5 6 2 1 0 9
14 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 3 3 3 9 10 6 8 10 24
15 เมตตาศึกษา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
16 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
17 วชิรวิทย์ (มัธยม) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
รวม 182 148 111 441 413 145 100 143 658