สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 51 35 13 99 83 20 9 5 112
2 วัฒโนทัยพายัพ 23 25 17 65 64 15 12 11 91
3 กาวิละวิทยาลัย 19 17 18 54 39 18 17 14 74
4 สันกำแพง 19 14 16 49 44 8 11 22 63
5 ดาราวิทยาลัย 17 11 5 33 34 13 9 13 56
6 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 8 5 4 17 25 6 4 13 35
7 หอพระ 7 11 8 26 32 9 7 19 48
8 ปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย 5 4 3 12 6 3 3 3 12
9 เชียงใหม่คริสเตียน 4 8 6 18 15 12 5 10 32
10 วารีเชียงใหม่ 4 4 9 17 12 12 6 6 30
11 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 4 2 3 9 10 4 0 0 14
12 มงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 4 1 0 5 6 2 1 0 9
13 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 3 3 3 9 10 6 8 10 24
14 แม่ออนวิทยาลัย 1 6 5 12 17 16 7 14 40
15 เมตตาศึกษา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
16 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
17 วชิรวิทย์ (มัธยม) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
รวม 170 147 111 428 400 145 100 143 645