รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสุเทพ

ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงวีธรา  วรรธนานันต์
 
1. นางสาวศิริพร  ลี้รชตาสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวอัญชลี  อินต๊ะ
 
1. นางสาวกรรณิกา  วิจิตรา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนุชจีรา  กาบมาลา
 
1. นางรมมาดี  พรวนหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. นางสาวดรุณี  ปินตาแสน
 
1. นายกีรติพล  เอี่ยมละออ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาววนารี  ญานะ
 
1. นางอรพินธิ์  โพธิ์แก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายธนพล  ดวงพันธ์
 
1. นางวรวรรณ  ศรีเสถียร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงศรีทัย  อูตะ
 
1. นางพรทิพย์  บุญเสริฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายวรัญญู  นิมินรัมย์
 
1. นางรำพร  ประดิษฐ์วัฒนกิจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายกฤษฏา   ปิมลื้อ
2. เด็กหญิงกุลสิริ  สิทธิกรรณ์
 
1. นางนันทิชา  ศรีวงศ์
2. นายนิมิต  รักเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายพีระพัฒน์  คำปินตา
2. นางสาวอัญชัน  แก้วมณี
 
1. นางสาวจิระภา  สมบูรณ์
2. นางธิดารัตน์  อิงคนันทวารี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายสรัญศรณ์  กรินทราทันต์
 
1. นางศศิวิมล  จูงศิริวัฒน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายวรุตม์  อินวงค์
 
1. นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กชายจิตติพิชญ์  อุ่นสนิท
2. เด็กชายณัฐนนท์  แพทย์สุวรรณ
3. เด็กชายลัญจกร  สุธรรม
 
1. นางสาวกมลพร  จินดาหลวง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย 1. นายณัฐพล  ชัยชนะพูนผล
2. นายธีรดนย์  พินิชกชกร
3. นายศุภวัฒน์  พิชัย
 
1. นายนัชท์ชา   ผ่องศรี
2. นายศุภชัย   ยันต์พิเศษ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงจิรชยา  ไชยจินดา
2. เด็กชายพงศภัค  คมกฤส
3. เด็กหญิงอริสรา  อาชีวะนันท์
 
1. นายสุพจน์  สุขแยง
2. นางโสภา  ชมชื่น
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวทิพย์ศิริ  พึ่งศรีศัย
2. นายพงษ์รวี  ชุมวรฐายี
3. นางสาววรัญญุตา  ยันอินทร์
 
1. นางรุ่งรัตน์  ชีวสาธน์
2. นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายกนกวรรณ  นามแสง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  คำแก้ว
 
1. นายสรายุทธ  กิติยศ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายจิรายุส  แก้วชื่น
2. นางสาวอริสา  ชมาภรณ์
 
1. นายไพบูลย์  เพชร์แก้วณา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัณณิตา  โหละสุต
 
1. นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายเวทิศ  วุฒิสารวัฒนา
 
1. นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   บุตรสิงขรณ์
2. เด็กหญิงพิชญา   สิงห์เวชสกุล
3. เด็กหญิงโชษิตา   เปาอินทร์
 
1. นายจรัญ   ไชยศักดิ์
2. นางสิรินาถ   จอมพงษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายดนัยภัทร  วงษ์วรศรีโรจน์
2. นางสาวนันทมาศ  นาคผู้
3. นายบรรณวิชญ์  พิมพานุวัตร
 
1. นางพันธ์นิดา  ด่านไพบูลย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  แก้วยศ
2. เด็กชายวรุฒ  บุญคงวรโชติ
3. เด็กหญิงวิภาดา  แต่งศรี
 
1. นางจันจิรา  ทิพย์วงศ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวณัฐกานต์  อินธิสอน
2. นางสาวนนท์นภัส  วัฒนพงศ์
3. นางสาวนภศจี  ยังแหยม
 
1. นางส่งศรี  สังข์เอี่ยม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กชายวรท  ชัยเนตร
2. เด็กหญิงหมวย  คิน
3. เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์กวี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โอภาสตระกูล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายชำนาญ  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีบุรินทรเจริญ
3. เด็กชายสุษิระ  อมรถกลสุเวช
 
1. นางสาวสุทธินี  ชาวรัตนพันธุ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1. นางสาวพิชญาภัค   กลยาณี
2. นางสาวศิริภัทร   เชียงแรง
3. นางสาวแพรวพรรณ   จักรักษา
 
1. นางสาวสุปราณี   จีนใจ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  สงวนทรัพย์
2. เด็กชายพิพัฒน์  วิเศษคุณ
 
1. นางจันจิรา  ทิพย์วงศ์
2. นายพิพัฒน์  อุตะมะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวพัชริยา  ปารมาลย์
2. นางสาวสุชัญญา  เผ่าปิติ
 
1. นางธัญลักษณ์  วุฒิคุณ
2. นายพิพัฒน์  อุตะมะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายจิรยุทธ  จันนันโท
2. เด็กชายภัทรพล  อะกะวงค์
 
1. นายจักรกฤษณ์  ประกาสิทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กชายหม่อง  ทองดี
2. เด็กชายไตรวิทย์  อินถา
 
1. นางสาวชมพูพักตร์  นิลคง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายกฤษณ์   คำภีระมนต์
2. นายชยานันท์   หอมนาน
3. นายศุภกิต   เงินเมือง
 
1. นายพิเชษฐ์  ฟองมณี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายคณากร  แหนบคำ
2. นางสาวชมภูนุช  ต้นธรรม
3. นางสาวดารินทร์  ทินนา
 
1. นางสาวพิมพิมล  คำวงค์
2. นางสาววลีรัตน์  ทองรักษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นำชัย
2. นางสาวณัฐริกา  กันทะวงศ์
3. เด็กหญิงนันทกาญจน์  เมืองลือ
4. นางสาววิจิตรา  จงกิตติมหา
5. เด็กหญิงอรปรียา  วิชัย
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ประเสริฐชัย
2. นางเกศริน  ธรรมขันแข็ง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวชนิตา  ยะจำเริญ
2. นางสาวชลธิชา  สังขา
3. นางสาวนันทิชา  อินต๊ะปวน
4. นางสาวพรสวรรค์  ไชยทองยศ
5. นางสาวยาสมิน  ศรีชะนะ
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ประเสริฐชัย
2. นางเกศริน  ธรรมขันแข็ง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กินณรงค์
2. เด็กหญิงพิมราภัชร  อินต๊ะนวล
3. เด็กหญิงลักษมณ  กล่อมมิตร
4. เด็กหญิงศุภธิดา  ไชยพิวงศ์
5. เด็กหญิงแพรวพราว  ศรีอำพัน
 
1. นางดรุณี  มณีวรรณ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนกกร  ใจยะวัง
2. นางสาวดาริสา  สุวรรณ์
3. นางสาวนันทิตา  มณีสว่าง
4. นางสาวพัฒนาพร  ช่างสาร
5. นางสาวยุพิน  แซ่ลี้
 
1. นางสาวณัฐยา  แสงรัศมีเพ็ญ
2. นางสายสุนีย์  ศรีจันทร์ดร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายนภาดล  โนรีเวช
2. นายปวริศร์  ปิงเมือง
3. นายวณัฎฐ์  ศรีวิชัย
4. นายศุภมงคล  ชมชื่น
5. นายสวิตส์  ชัยศรี
 
1. นายกิตติพงศ์  ยอดชุมภู
2. นางสาวศิริพร  จิตอารีย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกัลญาณัช  ขาวแดง
2. นางสาวกาญจนา  เป็งสินธุ์
3. นายจิตรทิวัส  ศิวะวรพันธ์
4. นางสาวจิรภัทร ตระกูลขัติยะ  ตระกูลขัติยะ
5. นางสาวฉัตรสุดา  เวฬุวนารักษ์
6. นางสาวฐิติมา  ขัตธิ
7. นางสาวธารทิพย์  สังฆธรรม
8. นายนราวิชญ์  สารปัน
9. นางสาวประภาวดี  เพ็ญจันทร์
10. นายปัณณวัฒน์  ตัดพุดชา
11. นายภูศณพิชญ์  ธุระสิทธิ์
12. นางสาววรลักษณ์  แสงจันทร์
13. นางสาววิชชลดา   ประทีปคีรี
14. นางสาววิรากานต์  จันทร์ต๊ะ
15. นายวีรชน  จ๊ะวันตัน
16. นางสาวสายรุ้ง   ฉิมพูน
17. นางสาวอมรรัตน์  ผลคำแปง
18. นางสาวอรวรรณ  นามวงศ์
19. นายเสรีภาพ  อินต๊ะใจ
20. นางสาวโชติรส  เดชคำฟู
 
1. นายกิตติ   จรรยาวัฒน์
2. นางชนกพร   ศรัทธา
3. นางธนัญญา   สรรพมงค์
4. นายมนัส  ชัยก๋า
5. นางสุคนธ์  เกษมกุลทรัพย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชัยวรรณ์
 
1. นางสาวนฤมล  ดวงสร้อย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพบพล  สิริพรคุณ
 
1. นางสุกาญน์ดา   สิงฆราช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กชายพิชณุตย์  ชัยวรรณ
2. เด็กหญิงสาธิกา  จ๊ะกล๊ะ
 
1. นางชริญ  ไทยตรง
2. นางมยุรี  กิตติพงษ์พันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติยาภรณ์   คำอิ่น
2. นางสาวกุลวรา  วิริยะ
3. นางสาวดวงหทัย  ใจมุข
4. นางสาวปรียา  วิชัยสอน
5. นางสาวภัทรนันท์  เจตนสุนทรเวทิน
6. นางสาวมนัสวัน  มะโนเกี๋ยง
7. นางสาววิลาสินี  อินโองการ
8. นางสาววิสาขลัคน์  ทับทิม
9. นางสาวสิตานัน  พรหมภัทรา
10. นางสาวแพรวพรรณ  กัลปสันติ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์มหาสมุทร
2. นางนวพรรณ  แก้วชะเนตร
3. นางสาวศรีจันทร์  พิบูลย์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวกาญกนก  วิหาละ
2. นางสาวดุจดาว  เขื่อนคำ
3. นางสาวทิพวรรณ  ช่างสม
4. นางสาวนงนภัส  แสงแก้ว
5. นายนพดล  กันหาลีลา
6. นางสาวนภัสสร  แดงสุภา
7. นายนัฐวุฒิ  บุญตันมอย
8. นางสาวพิมพิลา  กันธณีย์
9. นางสาวภัทธิยา  ปันตี
10. นางสาวมณีนุช  ขันติรักษ์
11. นางสาววรรณนิภา  ไชยจินดา
12. นางสาววรรณวิมล  ไชยจินดา
13. นายศุภกร  ศรีแก้วฝั้น
14. นายสมประสงค์  วันทยา
15. นางสาวอริศรา  สุภาศรี
 
1. นางทัศนีย์  เชื้อสะอาด
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลาปัน
2. เด็กชายธนพล  เกตุคง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณ์
 
1. นางบัวใบ  สมแสง
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  กาสุยะ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกาญจนา  ตียวรุณกรณ์
2. นางสาวธีดารัตน์  สุทธิประภา
3. นางสาวเบญจมาศ  ขันคำ
 
1. นางบัวใบ  สมแสง
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  กาสุยะ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายจิรสิน  ลิมปิชาติ
2. เด็กหญิงภัครวรรณ   อภิวงค์งาม
 
1. นายวิรัตน์  ขันพล
2. นางสาวสุรินทร   วงค์คำแดง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวณิชา  ภักดีรัตนวรกุล
2. นายศุภชาติ   บุญฤทธิ์
 
1. นางศกุนิชญ์  พิพัฒน์พงศ์
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศราวุฒิ  เขื่อนเพชร
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1. นายณัฐกิตต์   แจ้งสนิท
 
1. นายณัฐนนท์   ค้าขาย
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชต  ศรีจาย
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายเมธา  ทับไทสงค์
 
1. นายธนากร  สีธิใจ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  สมคำหล้า
 
1. นางสาวปราวีณา  เทพคำ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวสุมินตรา   ตะสิงห์
 
1. นางประภาพรรณ  วัยวุฒิ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรวิสรา  พานดอกไม้
 
1. นางสุทธิวรรณ  แดงสุวรรณ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวปทิตตา  ขยัน
 
1. นายธนากร  สีธิใจ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชา  ด้วงทรง
2. เด็กหญิงรพีพันธ์  เจริญผล
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
2. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. เด็กหญิงนวลนรี  คันธบุษบง
 
1. นายปรีชา  บุญประเสริฐ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวนันทนีย์  คำปัน
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายชนะศึก  บุญเป็ง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เมืองคำ
3. เด็กหญิงพรรณิษา  ทับทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวนัททิยา  ธิมะโน
2. นายนันทพล  มหาวัน
3. นายมนัสวิน  ต๊ะผัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายสิทธิชัย  นิชาภัทรกุล
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธนบดี  เป็งวันผูก
 
1. ดร.มยุรี  ด้วงศรี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชณุพงศ์  ใจแก้ว
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายการัณยภาส  มานำ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายภาคิน  ศิริรัตน์
 
1. ดร.มยุรี  ด้วงศรี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  ปวงหล้า
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  สักกะโต
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองมี
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลดา  ใบชา
 
1. ดร.มยุรี  ด้วงศรี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศาม์  นามเมือง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญยิ่ง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายศุภชัย  คานจันทึก
 
1. นายกมล  ตั้งตัว
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงอุษณา  พรหมกันทา
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
77 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวสุทธิรักษ์  เครือบุญ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายณชชพล  กาบปวงคำ
2. เด็กชายดลดนัย  ไกรกิจราษฏร์
3. เด็กชายทัศนะ  มุลเอก
4. เด็กหญิงธัญภรณ์  ไชยมงคล
5. เด็กชายปฏิมา  ไชยเสน
6. เด็กชายปัญญาวุฒิ  ออประยูร
7. เด็กหญิงพิมพ์พิชาญ  ใจวงศ์
8. เด็กชายพิสิษฐ์  จตุรพิทักษ์กูล
9. เด็กชายภาคภูมิ  สุนันทา
10. เด็กชายภูมิ  ไชยเสน
11. นางสาววิจิตรา  วงษ์สี
12. เด็กชายอรรถโกวิทย์  ขัติวัง
13. เด็กหญิงอริสา  ดวงปิก
14. เด็กชายอัครวุฒิ  ใจผุย
15. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตรงผดุงศิลป์
 
1. นายกมล  ตั้งตัว
 
79 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกมลพร  คำอ่อน
2. นางสาวกรกฎ  จันทรประชุม
3. เด็กหญิงกรกมล  คำอ่อน
4. เด็กหญิงกรระวี  โสฬสรัตนพร
5. นางสาวกาญจนาพร  อินตา
6. เด็กชายการันตรี  พงษ์พุก
7. นายกิตติภูมิ  ผิวอ่อนดี
8. นายคณิณ  อำนวยกิจวณิชย์
9. นายจักรพันธ์  สุวรรณซาว
10. นายจิณณพัต  สาฤทธิ์ดี
11. เด็กหญิงชนกานต์  แก้วมาลัย
12. เด็กหญิงชลิตา  แก้วบุญเรือง
13. นายณรงค์  คอสซูต้า
14. นายณัฐพงค์  โปธิ
15. เด็กหญิงณัฐพร  แสนแปง
16. นายณัฐวุฒิ  แก้วใหญ่
17. เด็กหญิงดาราพร  สีนวน
18. นายต่อลาภ  ชลพิกุล
19. เด็กหญิงธัญยพร  ปัญญา
20. นายธีรวัฒน์   อุมา
21. เด็กหญิงนฤวดา  นราพงศ์
22. เด็กชายนวมินทร์  ดิษฐศิลป์
23. นางสาวนิภาธร  ชนะเวช
24. นายพจ  หนองภักดี
25. นายพลเชฎฐ์  รัตนพันธ์
26. เด็กชายภัทรดนัย   ลำจวน
27. เด็กหญิงรณชัย  วิจิตรโต
28. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจมา
29. นายฤทธิพร  หิรัญภัทรอนันต์
30. นายวนกฤต  แสนสุรศักดิ์
31. นางสาวศรุตา  สุทธิพนา
32. นายสหรัฐ  มะทะธง
33. เด็กชายสหัสวรรษ  คนธสิงห์
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  วีระพันธุ์
35. นางสาวสุธินี  ศรีทรงผล
36. เด็กหญิงเสาวรส  ปันทกา
37. นายเอกรินทร์  บุญเรือง
38. นางสาวไอรดา   พันธ์บอ
 
1. นางสาวชลาลัย  เทพวงศ์
2. นางมันทนา  แสงอรุณ
3. นายสุมิตร   แสงอรุณ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ชื่นตา
2. นางสาวคณัชชิตา  สุรัก
3. นางสาวจันทร์จิรา  คุณยศยิ่ง
4. นางสาวจิดาภา   วงศ์ภักดี
5. นางสาวจิระประภา  คำมา
6. นางสาวชนันทร  ดาวเลิศ
7. นายณัฐพงศ์  เดชะ
8. นายณัฐพล  กาวีอิ่น
9. เด็กชายธนกฤต  กุณาเรือน
10. เด็กชายธนภัทร  คุณหลวง
11. นางสาวธนัสชา  สิทธิวงค์
12. นายนนทวัฒน์  ฉันทะ
13. นายนพพร  พาจรทิศ
14. นายนฤดล  เขียวแก้ว
15. นายปภน  ธนะคำ
16. นางสาวผกาพรรณ  คำมา
17. เด็กหญิงพัชรี  กวงแหวน
18. เด็กหญิงพิณนภา  สืบสันติพงษ์
19. นางสาวภนิดา  ภูเงิน
20. นายภานุพงศ์  ภูมิประพาส
21. นายภานุเดช  กุณาจันทร์
22. นางสาวมลธิชา  สมหนุน
23. นางสาวลลิตา  ศรีชัยเสน
24. นายวงศกร  คูฮกซิ่ว
25. นายวรวุฒิ  คำตั๋น
26. เด็กชายวุฒิพงษ์  แซ่หมื่อ
27. นายศิวกานต์  กองคำ
28. นางสาวศีรณา  เกิดวิริยสกุล
29. เด็กชายสิทธิพล  กิจเจริญผล
30. นายสิทธิโชค  บริบูรณ์คติ
31. นางสาวสุนิตา  โท่นตั้ง
32. นายสุภชัย  บุญเจิง
33. นายสุภเดช  นวมนารี
34. นางสาวสุวะลัยพร  โอภาสนาวี
35. นางสาวอริสรา  สหทยาสันติกุล
36. นายอาทิตย์  ตันแว่น
37. นางสาวอุรวี  กันแก้ว
 
1. นางบุญทิวา  ธรรมโม
2. นายประดิษฐ์  ชัยฉกรรจ์
3. นายประภาส  กาวารี
4. นายยุทธศักดิ์  จุลกาฬ
5. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
6. นางสาวสุพัตร์  จันทร์แดง
7. นางเพ็ชรล้วน  กิจสุวรรณ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวิรุฬห์  เลิศกุศล
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐกร  ชัยยะ
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  โสระวงค์
 
1. นางสปัญญ์นา  แก้วตาปี
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวนิภาธร  ชนะเวช
 
1. นายสุมิตร  แสงอรุณ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพิทักษ์พงษ์  เรือนมูล
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายทัตติพงษ์  วงษ์สวรรค์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยประสิทธิ์
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวนางสาวพิชญาธารณ์    สังวรเวชภัณฑ์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายภัทรพงศ์    ธีระวงศนันท์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายญาณกร  ธวิตอังกูร
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงกฤติกาญจน์  เตชะตา
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวพิชญาธารณ์  สังวรเวชชภัณฑ์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  รังษี
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายวรานนท์  ทศบุญชัย
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงภัทรภร  วิริยะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวนพรัตน์  อิสสระจินดา
 
 
97 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกชกร   วงษ์ชาติอมร
2. นางสาวกนกพร  พุ่มสำเนียง
3. นายคณิศร์  ฉกรรจ์ยิ่ง
4. นายชนินทรักษ์  แซ่ฉั่ว
5. นายปริญญา  คำรินทร์
6. นางสาวพนัชนิกา  บุญตันอิ่น
7. นางสาวพรพิมล  จันแดง
8. นายวิชญะ  เลิศธรรมพิริยะ
9. นายวิชิตพล  ศรีคำมา
10. นางสาวเทพธิดา  สุดาแก้ว
 
1. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
 
98 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกวินนา  มิดดา
2. นางสาวชลธิชา  วิเชียรเพชร
3. นางสาวนฤชยากร  ภูมิสถาน
4. นางสาวปริญญาพร  วรินทร์
5. นางสาวรุจิรดา  ทุ่มขำ
6. นางสาวอินทุอร  อินโณวรรณ
7. นางสาวเพชรา  นันตาชัยวุฒิ
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนกพร  โพธิเรือง
2. นางสาวกุณฑลี   ใจใหม่
3. นางสาวจรรญารัตน์  แก้วเฟย
4. นางสาวจิรัฐติกาล   สมน้อย
5. นางสาวชาลินี  ลุงวี
6. นางสาวณัฐณิชา   พรพุทธษา
7. นางสาวนิจจารีย์   จีปน
8. นางสาววรรณวิภา   รุ่งเรือง
9. นางสาวสายวาริน  สุริยา
10. นางสาวสุดารัตน์   ปินคำแต
11. นางสาวอภิชญา   ปุ๊ตตะละ
12. นางสาวอาทิตยา  กันธวงค์
 
1. นายชลลดา   ภู่เกศ
2. นางสาวศุภลัษณ์  เงาทอง
3. นางสมทรง   ชูวุฒยากร
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิราภา  ใจคะจัด
2. เด็กหญิงจีราพร  พงษ์กลาง
3. เด็กชายชยานนทฺ์  ตาอินทร์
4. เด็กชายชานนท์  มูลงาม
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นะวะเดีย
6. เด็กหญิงณริศราภรณ์  ปิงยศ
7. เด็กชายธนากร  รสกลมทิพย์
8. เด็กหญิงธัญนิธิ  ทนันชัย
9. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทรเดชา
10. เด็กชายภควัฒน์  กัลปสันติ
11. เด็กหญิงรินรดา  สมยง
12. เด็กชายวัชพล  สุวรรณศรี
13. เด็กหญิงศกุนตลา  แย้มชื่น
14. เด็กหญิงสุวดี  คาบเพ็ชร
15. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ปานหลุมข้าว
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. นายกฤษฎา   สิทธิหาญ
2. นายธนานุวัฒน์   หวังเดหวา
3. นายพรมกนก   บุญหล้ายิ่ง
4. นายรังสิมันตุ์   ใหม่แก้ว
5. นายสิทธิชาติ   มูลมอญ
 
1. นางจุฬารัตน์   สิทธิปราณี
2. นายฐิติชาญ   ศรีดี
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  มานพ
2. เด็กหญิงณัฐมน  มานิตย์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กชายปฐวรรธ  แก้วมงคล
2. เด็กชายวิทวัชร์   ปัญญาดา
3. เด็กชายศุภนิมิต   วรวงค์
 
1. นางนงนภัส   วัฒนวรรณกุล
2. นายวรรณวิทย์  กันทะวงศ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวดรุณี  พันธวงค์
2. นางสาวธัญชนก  ดวงอาโน
3. นายภูวเนตร  วิเศษ
 
1. นางอุราพร  บุริโท
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวพลอยไพลิน  ทองมาตรา
2. นางสาวรุ่งทิวา  กันทะวงศ์
3. นายวรพล  ปะมาละ
 
1. นางจุฑารัตน์  สุภาษี
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1. เด็กชายกฤษดาธัญ   มหาวัน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ปานสุวรรณ
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา   แสงชื่น
4. เด็กหญิงจีรวัช   อุตพันธ์
5. เด็กหญิงรัตนภรณ์   สอนง่าย
6. เด็กหญิงสินีนาถ   ส่างอ่อง
 
1. นางสาวกรรรวีกรณ์  ภู่จีนาพันธ์
2. นางสาวทัศวรรณ   คานสุวงค์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวจิราพร  สัตย์ธรรม
2. นางสาวชุติมา  ตาจิ๋ว
3. นางสาวนิภาวี  ปัญวงษา
4. นางสาวน้ำฝน  ธิใจเงิน
5. นางสาวพิมพ์ทิวา  ใจจา
6. นางสาวสิริรัตน์  ปิ๊กมี
 
1. นางจิราภรณ์  ทิพรส
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีราพร  ใจก๋า
2. เด็กหญิงวัลภา   แก้วทอง
3. เด็กหญิงเกศญาภรณ์  ลีจา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวช่อผกา  สุทาโน
2. นางสาวสุนีย์  จะก้วย
3. นางสาวอารยา  มันตนา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศศิตาภรณ์  แวววรรณวิรัช
2. เด็กหญิงอัญมณี  ไชยสุวรรณ
3. เด็กชายเชษฐา  วงศ์ไกรวาล
 
1. นายไพบูลย์  มณีวรรณ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายปฏิภาน  แคนเภา
2. นายปัฐนนท์  สุภาพัฒน์
3. นายอัศฎาวุธ  หอมขจร
 
1. นายไพบูลย์  มณีวรรณ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายธวัชชัย  ขันคำ
2. นางสาวนีราพรรณ  กันธิมาส
3. นางสาวสุชาดา  ใจพรมมา
 
1. นางภัทราวรรณ  ลิขิตตระกูลรุ่ง
2. นายวีระศักดิ์  ลุกิตติกร
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนยน์ปพร  จิรจันทร์จรัส
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โสเพียร
3. เด็กชายศรวิพัฒน์  อินต๊ะมูล
 
1. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางศิริพร   สายสอน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1. นางสาวธัญภัสสร์   ดอกจันทร์
2. นางสาวธัญลักษณ์   วงศ์พลัง
3. นางสาวเพ็ญศิริ   แก้วผลึก
 
1. นางสรัสวดี   พิมพ์ทอง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกวิน  ปัญญาวงศ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  เรืองสรณะรัตน์
3. นางสาวอนงค์นาถ  ปัญญาแก้ว
 
1. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางวารี  นุภาพ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวจัสมิน  สวัสดิ์อารี
2. นางสาวฟารีดา  ชัยคำ
3. นางสาวอัฉรา  หละปี
 
1. นางสาวมนต์ฤทัย  คำบุญเรือง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1. เด็กชายทรรศน  ดวงใจ
2. เด็กชายมงคลพัฒน์  ศรีสุขวัฒนาพันท์
 
1. นายนวคุณ  โชติกวิรัชกิจ
2. นางสาวสุรางคนา  กันทะจันทร์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ปิตุรัตน์
2. เด็กชายธนพล  เกิดใหม่
 
1. นางนัทริน  ไชยพูน
2. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย 1. นายวริศ  วินิจวลัย
2. นายศุภณัฐ  ชัยลังกา
 
1. นายอนุสรณ์  สุขศรี
2. นางไสวรินทร์  สุทา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ไชยวงศ์
2. เด็กชายธนกฤต  เงินสม
 
1. นายประภาส  สุภาษี
2. นายสุทธิพร  สุทธิ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  โกฏิคำ
2. นายเศรษฐกิจ  อิ่มกมล
 
1. นางนารีรัตน์  ขุททกพันธุ์
2. นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรายุส  วรรณก้อน
2. เด็กหญิงบุษยณัฐ  เพ็งภาจร
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ
2. นางเขื่อนทอง  มูลวรรณ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายคณนาถ  นวลศรี
2. เด็กชายอนพัทย์  คำแดง
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กชายธนัทเทพ  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  อันทรินทร์
 
1. นายจีรพันธ์  อริยา
2. นางเฉลิมศรี  เกิ้งบุรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวมณฑิตา  อินชัย
2. นางสาววันวิสาข์  แสนมี่
 
1. นายประกิตต์  ดุษฎีธีรวงศ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรกช  อินทะนนท์
2. เด็กหญิงณัฐนรี  จินดา
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพรณพล  ปุญญพันธุ์
2. นายเจริญพงษ์  กลิ่นเกลี้ยง
 
1. นางนัทริน  ไชยพูน
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงกฤษณา  พุฒเทพ
2. เด็กชายพัชรดนัย  ใจคำ
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  ชูแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  วงค์กิติ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายพงศพัศ  เกษพรหม
2. นายวัชรพงษ์  ปุกปัน
3. นางสาวอลัสซอลา  ฟูชื่น
 
1. นายประกิตต์  ดุษฎีธีรวงศ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายกรรตพงศ์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา
2. นายอัครเดช   ใจเขื่อนแก้ว
 
1. นายวิชัย  สิงห์น้อย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เลิศลักษณ์วิบูลย์
2. เด็กชายกำเนิดชัย  วารีศรี
3. เด็กหญิงรุจิรา  เครื่องสาย
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  วารีศรี
2. นางสาวสุรีรัตน์  กันยะดอย
3. นายอภิสิทธิ์    ธาตุเงินเกวียน
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศรีธนญช์  พันสีทา
2. เด็กชายศุภฤกษ์  พิบูลย์
3. เด็กชายสหัสวรรษ  สุวาวัลย์
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นายอนุสิทธ์  ปิตุรัตน์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายรัตนธร  เพ็ชรถม
2. นายวริทธิ์พล   กุลขจรพันธ์
3. นางสาวศศิกาญจน์   ใบบัว
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นายวิเชียร   มหาพรหม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรุจิรางค์  ธีรหิรัญโชติ
 
1. นางสาวมณธิกานต์  ดนตรีเจริญ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวจิราพร  มอร์
 
1. นายโองการ  ชมวิศรุตกุล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กชายธนทัต  ลิ้มตระกูล
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายธนกฤต  ใจใหญ่
 
1. นางสันทนา  จองสกุล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสุทธะ
 
1. นางศศิธร  ชัยวิศิษฎ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวเมษา  กิ่งเมือง
 
1. นางรวยพร  พงศ์อุดม
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงแจสมิน  ขุณิกากรณ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  โปธา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. นายธนัท  เปี่ยมสุวรรณ์
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กชายคุณาวุธ  กุณานัย
2. เด็กหญิงชนม์ตะวัน  วรรณก้อน
3. เด็กชายณัฐภัทร  เสริมชัยวงศ์
4. เด็กชายภูริพัฒน์  อิ่นทมา
5. เด็กชายสรวิชญ์  บุรกิจภาชัย
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
2. นายปรีชา  ตันวัฒนานันท์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. นายณัฐธนภพ  อิศรเดช
2. นางสาวพิมพ์นิภา  วัฒนากล้า
3. นายภาคภูมิ  สุวรรณรัตน์
4. นายภูมิฤกษ์  พรหมมินทร์
5. นายเติมลาภ  ศรีวนิชย์
 
1. MissMary  Richardson
2. นายนพคุณ  อุ่นใจ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงนนทกานต์  ไชยคำวัง
 
1. Miss Shen  Yisai
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวชนาภรณ์  ไชยชีวสุข
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จอมนงค์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แลสันกลาง
 
1. นายสราวุฒิ  ชำนาญเสือ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. นางสาวพนิดา  เลายี่ปา
 
1. MissYui  Kodama
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลิตา  ประสิทธิ์ผล
2. เด็กหญิงซาร่าห์  เบราดิต
 
1. นายพิเดช  ปรางทอง
2. นางสาวมนฤดี  ซาวคำเขตต์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรภัทร  อภิรมยานนท์
2. นายวรัญญู  ติต๊ะ
 
1. นางอรวรรณ  ดิศวนนท์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกัมปนาจ  จงจิต
2. เด็กชายณฑัตพงศ์  ชัยชมพู
3. เด็กชายณัฐชนน  ขาวคม
4. เด็กชายณัฐพงศ์  บัวสีทอง
5. เด็กชายประพนธ์วิชญ์  สรรพสิทธิ์สิริ
6. เด็กชายปราณต์เวธญ์  แสนใหม่
7. เด็กชายราอู  หมอกแสง
8. เด็กชายอธิราช  โชตินอก
 
1. นางลัดดาวัลย์   สมณะช้างเผือก
2. นายวิชิต  สอาดล้วน
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกู้พงศ์  ฉั่วชุมแสง
2. นายจารุกิตติ์  ใจมา
3. นายชายชาญ  บุญมาก
4. นายรัชศิลป์  ภูมิช่อ
5. นายวราวุฒิ  มหาคุณวงศ์
6. นายวินไทย  บู่หลู่
 
1. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
2. นายวิชิต  สอาดล้วน
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจารุพรรณ  การธนะภักดี
2. นางสาวจิดาภา  จินะวงศ์
3. นางสาวชัชชฎา  กิจไพบูลย์พงศ์
4. นางสาวฐาปนีย์  คำติ๊บ
5. นายธนกฤต  เมืองจันทร์
6. นายประภวิษณ์  พรหมเทพ
7. นางสาวปิยธิดา  พิชัย
8. นางสาวพิมพ์วรา  เศรษฐ์วุฒิภัทร
9. นางสาววรรษชล  วงศ์เจริญ
10. นางสาวศุภัชฌา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ธินะ
2. นายมนู  กันทะวงค์
3. นางสาวมยุรี  ด้วงศรี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิทักษ์วารินทร์
2. เด็กหญิงปานทิพย์  มาสา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สมป้อ
4. เด็กหญิงสโรชา  ยอดเมือง
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ   กฤษฎา
 
1. นายจัตุพร   ปูเรือน
2. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกัญญาวีร์   ยาวีระ
2. นางสาวนภัสสร   สารมูล
3. นางสาวพรรษา  อุดคำ
4. นางสาวรจนา  พงษ์พันธ์
5. นางสาวสุธาทิพย์  ไชยแยง
 
1. นายจัตุพร   ปูเรือน
2. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิม  ลุงหลง
2. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอัมพวัญ  ทะระถา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ชมชื่น
2. นางมาลี  โรจนวรานนท์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวนันท์นภัส  อาแวปูเต๊ะ
2. นางสาวปารณีย์  สีคำแป้น
3. นางสาวอรทัย  นันทะ
 
1. นางภิญญาพัชญ์   การิยา
2. นางสาวศรีสุดา  ศิริ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญรัตน์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  หีบทอง
3. เด็กหญิงรุจิรา  ศิรินาม
 
1. นางภิญญาพัชญ์   การิยา
2. นางสาวศรีสุดา  ศิริ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติพร  พุทธขันธ์
2. นางสาวมยุรี  จิโน
3. นางสาวอารียา  นวลจอน
 
1. นางภิญญาพัชญ์   การิยา
2. นางสาวศรีสุดา  ศิริ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวชุตินันท์  ฉัตรพันธ์
2. นายสุวัฒน์  วุฒิเจริญกร
 
1. นางกฤษณา  บุญหล่อ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวนีรภางค์  เลาหวีรภาพ
 
1. นางหทัยทิพย์    แสงมีอานุภาพ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรางคณา  ระวังงาน
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  วุฒิธรรมอริยะ
 
1. นางรุ่งรัตน์  ชีวสาธน์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายติณณ์  อินปั๋นแก้ว
 
1. นางสาวอภิณห์ภัศ  มานิ่ม
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุ้นต๊ะ
2. เด็กหญิงปริวันท์  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  จงอริยตระกูล
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายวรสิษฐ์  ฟองคำ
 
1. นายมหิทธิ  เบ้าพิมพา
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พีระกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  สุขจิตต์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายอนุชิต  จอมแปง
 
1. นางพิมลพรรณ  บุญเคลือบ
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายพงศกร  ธนะวัน
 
1. นางสุพรีย์  เจริญสินธุ์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  สุนทรแก้ว
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นายอานนท์  โยคำ
 
1. นางสาวพจมาลย์  สิงห์หะราช
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจิตติมา  คันธา
2. นางสาวสุภัสสรา  เชียงสน
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
2. นางนิรมล  โกวรรณ์
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายกฤษณ์ชนะ   หน่อแก้ว
2. เด็กชายจตุพร  ตันเจริญ
 
1. นางสาวจริยา  เมืองสด
2. นางสาวณัฐกฤตา  มองมูล
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายชิติพงษ์  โตพันธ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  จุลกาฬ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายสุพจน์  สุยะราช
 
1. นางสุวิมล  โคนโท
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายอัครชัย  ดวนลี
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  มองมูล
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายกิตติไกร  ใจสิน
 
1. นางสุพรีย์  เจริญสินธุ์
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวบุษยา  ศรียาบ
2. นางสาววัชรีวรรณ  อภัยวงค์
 
1. นายชาญชัย  ไพยารมณ์
2. นางสาวณัฐริยา  นางเมาะ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนาพร  พุทธิวงศ์คำ
2. เด็กชายพงษ์พจน์  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายรุ่งโรชน์  แปงหลวง
 
1. นายพายัพ  แก้วฝั้น
2. นางแสงจันทร์  ชมภูยอด