เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
31 ต.ค. 2556
1 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ :!! ทุกโรงเรียน

สามารถเข้าไปพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป !!:

*************************************************

ขออภัยในความล่าช้า...

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

สรุปผลการประชุมกลุ่มดอยฯ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 56 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

เปลี่ยนแปลงวันที่การแข่งขันเป็นวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556

กำหนดสถานที่แข่งขันของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

1- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แข่งที่ โรงเรียนแม่แตง
2- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แข่งที่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
3- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แข่งที่ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
4- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ศิลปะ  แข่งที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

กำหนดการลงทะเบียนของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์

1- ให้โรงเรียนลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม และเลือกรายการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ได้ ตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม - 18 ตุลาคม 2556
2- ทุกโรงเรียน/ศูนย์วิชาการ ตรวจสอบ/แก้ไข ข้อมูลลงทะเบียน ภายในวันที่ 21-25 ตุลาคม 2556 หากมีปัญหา ให้ติดต่อประสานงานกับศูนย์วิชาการของแต่ละกลุ่มสาระฯ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
3- โรงเรียนสามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม กรรมการตัดสิน ได้ตั้งแต่วันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 ส่วนเกียรติบัตรจะให้เข้าไปดาวน์โหลดหรือพิมพ์ได้ หลังจากวันที่ 15 พฤศจิกานย 2556 เป็นต้นไป
4- ช่วงวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 ให้ศูนย์วิชาการแต่ละกลุ่มสาระฯ ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในวันแข่งขัน เช่นใบลงทะเบียน ใบบันทึกและส่งคะแนน โจทย์ปัญหา เป็นต้นให้แล้วเสร็จ และเตรียมใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย

การส่งเอกสารมายังโรงเรียนเจ้าภาพ (นวมินทราชูทิศ พายัพ)

ให้แต่ละศูนย์วิชาการกลุ่มสาระฯ จัดพิมพ์รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละทักษะ ด้วย Font  TH SarabunPSK ขนาด 16 Point  ส่งแนบไฟล์มาที่ aac_nmp@hotmail.com ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2556


 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
กำหนดการแข่งขันของกลุ่มดอยสามหมื่น
ตามมติในที่ประชุมกลุ่มฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กำหนดการเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันจากเดิมวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2556 ไปเป็นวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 14:13 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 855
จำนวนนักเรียน 1,906
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,099
จำนวนกรรมการ 753
ครู+นักเรียน 3,005
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,758
ประกาศผลแล้ว 175/290 (60.34%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 18
เมื่อวาน 21
สัปดาห์นี้ 138
สัปดาห์ที่แล้ว 395
เดือนนี้ 465
เดือนที่แล้ว 702
ปีนี้ 4,857
ทั้งหมด 101,661