หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสามหมื่น
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   31 ต.ค. 2556   1 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 31 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 211 31 ต.ค. 2556 08.30-10.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 211 31 ต.ค. 2556 08.30-10.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 212 31 ต.ค. 2556 08.30-10.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 212 31 ต.ค. 2556 08.30-10.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 221 31 ต.ค. 2556 08.30-12.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 225 31 ต.ค. 2556 08.30-12.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 4 ห้อง ศูนย์นวัตกรรม 31 ต.ค. 2556 08.30
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 4 ห้อง นาฏศิลป์ 31 ต.ค. 2556 08.30
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 223 31 ต.ค. 2556 08.30-09.30
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 223 31 ต.ค. 2556 08.30-09.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B13 31 ต.ค. 2556 10.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B13 31 ต.ค. 2556 10.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B14 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B15 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B14 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B15 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A23 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A23 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 31 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง 326 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง 327 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง 322 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง 323 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B 27 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ใต้ถุนอาคารใหม่ 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ใต้ถุนอาคารใหม่ 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ห้อง 324 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ห้อง 325 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง 332 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง 333 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ห้องจริยธรรม 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 223 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 223 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 223 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 223 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 223 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 221 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 221 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 221 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 221 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 221 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 221 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง หน้าห้อง 223 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง หน้าห้อง 223 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 223 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B31 31 ต.ค. 2556
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B31 31 ต.ค. 2556
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A41 31 ต.ค. 2556
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A41 31 ต.ค. 2556
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B33 31 ต.ค. 2556
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B33 31 ต.ค. 2556
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B35 31 ต.ค. 2556
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B34 31 ต.ค. 2556
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2556
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง โสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2556
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A2 31 ต.ค. 2556
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A37 31 ต.ค. 2556
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A37 31 ต.ค. 2556
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A38 31 ต.ค. 2556
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A38 31 ต.ค. 2556
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A39 31 ต.ค. 2556
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A40 31 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ห้องสมุด 2 31 ต.ค. 2556 09.00-10.30
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ห้องสมุด 2 31 ต.ค. 2556 10.30-11.30
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง โรงอาหาร 31 ต.ค. 2556 08.30
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง โรงอาหาร 31 ต.ค. 2556 08.30
5 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A32 31 ต.ค. 2556
6 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A33 31 ต.ค. 2556
7 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A21 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A21 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง ห้องสมุด 31 ต.ค. 2556 08.30
10 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง ห้องสมุด 31 ต.ค. 2556 08.30
11 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A22 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A22 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง สนามหน้าเสาธง 31 ต.ค. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 219 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A22 31 ต.ค. 2556 13.00-15.00
2 226 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A21 31 ต.ค. 2556 13.00-15.00
3 227 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A22 31 ต.ค. 2556 13.00-15.00
4 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A21 31 ต.ค. 2556 13.00-15.00
5 230 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A22 31 ต.ค. 2556 13.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หรือ...ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]