หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ลภะวงศ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ พวงทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางนพวรรณ ศิริบูรณะโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ชมพลโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางประพิน สังขาโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรจนาภรณ์ ฉายอรุณโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายภูฉาย ประวัติสมบูรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางธนวรรณ มหายศโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจพร สว่างวงศ์โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ อุปกุลโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางทรงสุคนธ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพรรักษ์ สุคันธะกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางนนทา สำราญทรัพย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสิริพร ไชยวงค์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพูนมิตร บุญสูงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ สมบุตรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางทักษพร เจริญพรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุดา คำตันโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สิริผ่องใสโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา อุปกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา นาคสนิทโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางดาราภรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางนงนุช ไกรงามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางพิชญา มณีศรีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ บางโรยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสฤษดิ์ลักษณ์ สุระวงค์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมพล สุภาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสุดสายใจ เจริญทรัพย์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรปฐมา จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางสายทอง กาวิละโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นายดิสกร นินนาทโยธินโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเจียมใจ พันธ์พัฒนกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวินิจ ทองเล็กโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางพิจิตรา สิทธิวงค์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ ธรรมจินดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ จินกระวีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ปรมชวลิตโรจน์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางสาวหยกสุวรรณ แก้วดอกโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายเทพวิกรณ์ มณ๊วังโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา เกียรติภักดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา กาชัยโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา ศรีวรรณชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางมณฑา วิชัยวุฒิโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ กาตะโลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางประภัสสรณ์ เล็กธำรงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วรรณสอนโรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางวารุณี ริยะปานโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนงคราญ ตันตะละโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา เกียรติภักดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา กาชัยโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา ศรีวรรณชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางมณฑา วิชัยวุฒิโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ กาตะโลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางประภัสสรณ์ เล็กธำรงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วรรณสอนโรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางวารุณี ริยะปานโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนงคราญ ตันตะละโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ธรรมขันธ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ คงบรรทัดโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ เป็งมาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายดุสิต ศรีลาวัลย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายคมศร ขันตีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
6. นายประวิทย์ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสันทัด ดุลย์สูงเนินโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางวารุณี อุ่นตานโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ สลอบแสงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางประภาสร อุลัยโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรา ภัทรพงษ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย ลำนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา เยาว์ธานีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา จองมนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายชีวานนท์ แก้วสว่างโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นางสาวจุฬาวรรณ คำตันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
6. นางจารุวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ ตันติสันติสมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ ถาวรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริรัฐ รัชรินทร์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ จิตไพโรจน์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางฌาณทัศน์ พรมสาส์นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ ติวงค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสำราญ พึ่งนาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ดี ดีฝั้นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาววรรธนภรณ์ ตรียาพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จาตาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุปราณี ชนะพรหมโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
7. นางสาวเงาฉาย ระหงษ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
8. นางพันธลี เคหาโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
9. นางลัดดา จางสายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
10. นายอนันต์ บุญมากโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
11. นายนันทวุฒิ พุทธวงค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
12. นางสาวพัชรินทร์ อัฐนาคโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรจนพรรณ ปั้นทิมโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพาวรรณ ดามัสวินวงศ์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นายเทวินทร์ นิลกลัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายอาทิตย์ อินทะรินทร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัจฉราวรรณ กันจินะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
7. นางพนมวัลย์ สิทธิพลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
8. นายศราวุธ อุทัยผลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
9. นายมงคล ปัญญารัตน์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
10. นางเพ็ญแข ดรุณโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
11. นายนคร ราชกิจโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
12. นายชูศักดิ์ พงค์เจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
13. นางฉัตรดาว ขันจันทร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
14. นายเสกสรรค์ ติวงค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวสรัลนุช บ่อคำโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมควร ต้นเหลืองโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภาลัย อิ่นคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางอรุณี ปัญญาฟูโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีกร วานิชสมบัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวภิรญา คงแสงเพชรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
7. นางดวงเดือน คุณยศยิ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
8. นางพัชรา เอื้องไพบูลย์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนุชจรีย์ เงินคำมูลโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คำโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุณี ดรุณธรรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางบุปผา ธนะชัยขันธ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเอื้องไพร สุขพินิจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
6. นางกษมา พลอยแดงโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางกุลญา ดุลย์สูงเนินโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายการุณ เชิดชูโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภา กันจินะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นายวสันต์ ปันวงศาโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายสุภาพ ญาติสมบูรณ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสิริลักษณ์ อินทรศรีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายนิมิตร วงศ์มณีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายชัยนรินทร์ จันทร์แก้วโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายประทิน ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ลายคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรศร จองมูลสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายเสรี แซ่จางโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
7. นางดวงดารา โกสินทร์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
8. นางวนิดา กิติลือโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา เจริญมหาทรัพย์โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นางประทุม พุทธวงค์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนดา วุฒินันท์สุรสิทธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางกัญญาพัชร ดำรงเกียรติยศโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
6. นายชนะรัตน์ ชัยวรรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
7. นายสักการ สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิสุธิดา ธัญญะวานิชโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายธนพงษ์ มีกล่ำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
10. นางอรพิน สมมิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
11. นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ธวัช ศรีชำนาญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ล่าอ๊อดโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศรี หล้าปุดดาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางพิสมัย จิลินโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางทวีพร ฟูวงษ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางนภาพร ตุ้ยคำภีร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
7. นางภรณ์พรรณ แสงดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวจุรารัฐ ป้อคำโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา จันทรนพศิริโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทียรัตน์ โชติชื่นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา ยาวิชัยโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสถียร กันธิยะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางทองมุข โปธาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
7. นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิวา จันทรนพศิริโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทียรัตน์ โชติชื่นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา ยาวิชัยโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสถียร กันธิยะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางทองมุข โปธาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
7. นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอ้อยทิพย์ ดวงจันทร์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรชร ดิชยะกมลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง วงษ์มงคลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนทรี เมฆบุญส่งลาภโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ วงศ์วัจนสุนทรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจศีล ชื่นจิตต์โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ เทพจันทร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธรรมนูญ เทพารักษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ คงมั่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี ทัดแพโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเจียมจิต ต้นเหลืองโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมินา ยอดดาวสวรรค์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นางรัตนา วรรณสอนโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบุญเลิศ สามแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ไชยมงคลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ คำดาโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางเมธาพร เบลีย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิชโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา โพธิ์งามโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา ปี่ทองธนโชติโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิระนันท์ พงศ์ธัญญาเขตโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางกิตติยา ฮวกนิลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวเพ็ญศรี ทับทิมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวศนิชา เลิศการโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรีภรณ์ บุญมาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางพรวรินทร์ พรนภัสสกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวศนิชา เลิศการโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี ทับทิมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางพรวรินทร์ พรนภัสสกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ บุญมาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ศิริกุลโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรุวรรณ ศุภรัตน์ภิญโญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศรีพิณธ์ จักรอิศราพงศ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นายเพิก พงษ์ไทยโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางอ้อยทิพย์ ทองดีโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ธมิกานนท์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ สุริยะมณีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งานโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันทนา อินทจักรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ปันยศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิพร พูนเสงี่ยมศิลป์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารีรัตน์ บุตรดีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางปาริชาติ สงวนผลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเพลินพิศ สุขพูนผลโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ นิลแก้วโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. พระกิตติชัย กิติสาโรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดฤทัย สมบูรณ์วิทย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางรุจิรัตน์ จิตรกรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายจำลอง กิจสุภาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. พระชวลิต วชรญาณเมธีวัดพระนอนขอนม่วงกรรมการ
4. นายสมชาย ทาเมืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางพรรณี รัตนเศียรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายธนู จิณณ์ครุฑมาศโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ชูศรีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายก้องภัค กุลสุทธิเสถียรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายศุภวิชญ์ ดาม้สวินวงศ์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นางสาวชื่นอนงค์ อำนาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ โล่ห์เพ็ชรโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายทศพล สุภาหาญโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลยา บุตรดีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายยงยุทธ พุทธวงค์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางชนกนาถ โพธินามโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธรรมศักดิ์ ศักดิ์สง่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์วุฒิ สังข์ทองโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ใจคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นายชลิช ไทยตรงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ พูลทาจักร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตภาส์ วงศ์อ่อนมณีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจรรยา สุดาจันทร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายเพ็ญ ปุกคำนวลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฏฐาภรณ์ สร้อยนาคโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธรรมนูญ สุทธิกลัดโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิสรภาพ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ มณีจักรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายนนทนันท์ คันธวงศ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายพัฒนพงศ์ เตชะปราปต์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ ประคำสายโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายวทัญญู เพชรพิทักษ์คีรีโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวทัญญู เพชรพิทักษ์คีรีโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ประคำสายโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวีศักดิ์ หงษ์ทองโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกวีศักดิ์ หงษ์ทองโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปรีญารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
4. นางกัลยา อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติ อังศุสิงห์โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
4. นางกัลยา อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียารัตน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติ อังศุสิงห์โรงเรียนวัดแม่ริมกรรมการ
4. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางกัลยา อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ อุดแดงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพันธ์ทิพย์ ฟูญาติโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางบุญยิ่ง กันทะชัยโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายวีระพล อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางบุญยิ่ง กันทะชัยโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายวีระพล อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธุ์ทิพย์ ฟูญาติโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ อุดแดงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธุ์ทิพย์ ฟูญาติโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ อุดแดงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงศ์ ไชยสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภัทรพงศ์ ไชยสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงศ์ ไชยสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภัทรพงศ์ ไชยสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสหรัฐ ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสหรัฐ ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงศ์ ไชยสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภัทรพงศ์ ไชยสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงศ์ ไชยสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภัทรพงศ์ ไชยสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา พันธ์ประเสริฐโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางลำจวน อินทกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลำจวน อินทกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางลำจวน อินทกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา พันธ์ประเสริฐโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา หล่าสูงเนินโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางไพจิตรี ถาวงษ์กลางโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางลำจวน อินทกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา พันธ์ประเสริฐโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางไพจิตรี ถาวงษ์กลางโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ เรือนแก้วโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สมณะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางปรานอม จาระธรรมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวรพงษ์ เรือนแก้วโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สมณะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางปรานอม จาระธรรมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจุมพล ทาทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทร์นรินทร์ ธรรมหิเวศน์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัฒนารี ขัดสีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบัคิ ศรีวรรณชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายเสรีย์ ขุนคำโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายจุมพล ทาทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทร์นรินทร์ ธรรมหิเวศน์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัฒนารี ขัดสีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบัคิ ศรีวรรณชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายเสรีย์ ขุนคำโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุวนิจ ภุหิรัญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ชุ่มมงคลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธิชวดี เพชรรพีภัทร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางนัยน์ปพร ดวงแก้วโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางรยุกต์ ชัยศิลป์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพรศรี พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสอางศรี มณียะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนธิดา โกษารัตน์โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
5. นางขนันท์วิไล ธงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวรรณพงษ์ เมืองเล็นโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิพิม สุรวนิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางปรานอม จาระธรรมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรางคณา ประสงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวรรณพงษ์ เมืองเล็นโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิพิม สุรวนิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางปรานอม จาระธรรมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรางคณา ประสงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิเวศน์ อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ศิรินันท์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเชาวลิต กันยาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางยุภาพร เกิดเอียงโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายเสถียร กัลยานุกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สมบูรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายบุญถม แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกศิษฐ์ ชื่นธีระวงศ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรฤณญา ภูมิวิสัยโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ปานพันธ์โพธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางถนอมจิต ดอนดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
6. นางพรศรี พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
7. นางภัณทิรา ชัยอินตาโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางรฤณญา ภูมิวิสัยโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ปานพันธ์โพธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางถนอมจิต ดอนดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางภัณทิรา ชัยอินตาโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางวิมล นาวะระโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร โสวะโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภิต ทองดังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางภัทร์นรินทร์ ธรรมหิเวศน์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางผุสดี คำภีระโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสุภาณี ไชยศิริวงค์สุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอุรี โยริยะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำพันธ์ เรือแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางรยุกต์ ชัยศิลป์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นางจรัสศรี ตันอุดโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมศรี สินสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางกุลวัชรี เจนจิจะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ สิทธิมงคลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางชญานิศ กางนอกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวอรัญญา โพธิ์แก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมศรี สินสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางกุลวัชรี เจนจิจะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ สิทธิมงคลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางชญานิศ กางนอกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวอรัญญา โพธิ์แก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรุจี เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแน่งน้อย คำสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายจุล สุระอาษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสอางศรี มณียะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญรัศม์ วงษาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางรุจี เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแน่งน้อย คำสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายจุล สุระอาษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวธัญรัศม์ วงษาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางนาฎลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา เชื้อหมอโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายสมหมาย ยินดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ นาบุญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจตุพร เวชสุคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ อภัยใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ นาบุญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจตุพร เวชสุคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ อภัยใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพร บุญโตโรงเรียนบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางจรินทร์ ธงงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจตุพร เวชสุคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพร บุญโตโรงเรียนบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางจรินทร์ ธงงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจตุพร เวชสุคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา กันฑาทรัพย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ยินดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา เชื้อหมอโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรชาติ ภู่ทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ กมลปรีดากุลโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สมพานโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิตติเชษฐ์ กาญจนะวิศิษฏ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร เวชสุคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เชาวชนิชญ์กุลโรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
4. นางนาฎลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ สมพานโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภธณิศร์ น้ำคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายปรัชญา กานิลโรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา เชื้อหมอโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางชวาลี ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สมพานโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางจรินทร์ ธงงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพร บุญโตโรงเรียนบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ นาบุญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภธณิศร์ น้ำคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางชวาลี ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กานิลโรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
3. นางกาญจนา กันฑาทรัพย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา เชาวชนิชญ์กุลโรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชวาลี ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กานิลโรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
3. นางกาญจนา กันฑาทรัพย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา เชาวชนิชญ์กุลโรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางนพวรรณ กมลปรีดากุลโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภธณิศร์ น้ำคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เชาวชนิชญ์กุลโรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
4. นายกิตติเชษฐ์ กาญจนะวิศิษฏ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ศรีดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ตาใจโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันท์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ศรีดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ตาใจโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันท์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ศรีดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ตาใจโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันท์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ศรีดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ตาใจโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันท์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ศรีดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ตาใจโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันท์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญชนก อุ่นสกลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เรียม ต้นนาคโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ นภาวรรณโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Morgan Siewertสถาบัน UNI-Tefelกรรมการ
5. นางสาวสารภี เมธประสพสันต์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางทิวาพร เตชะรุจิพรโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล บุญธรรมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร ไชยอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. Mr.Morgan Siewertสถาบัน UNI-Tefelกรรมการ
5. นางสาวนัฏฐินีย์ เวียงโอสถโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ ควรอนันต์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอมรา ทองบ่อโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ ชัยธีระสุเวทโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. Mr.Norman Sinsuanโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางนพพร วิวัฒนเศรษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางจีรพรรณ มหาพรหมโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วงศ์สุธาวีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฉันทวรรณ กิตติพงศ์เดชโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Norman Sinsuanโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางวัฒนา เจริญเกตุโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา วิริยะชินการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางอำพรรณ ไชยพันธุ์โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นางธีรรักษ์ สีสนิทโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. MissJessica Sanchezสถาบัน UNI-Tefelกรรมการ
5. นางเฟื่องฝน บุญทวีโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางภาวนา พงค์เจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ปัญญาโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุรัตน์ สินประสาธน์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Lauren Goldberyสถาบัน UNI-Tefelกรรมการ
5. นางศุภวรรณ ทะกันจรโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา มณีจักรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง อยรังสฤษฎ์กูลโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิจชิดชนก รัตนแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Antony Onchiri Masiโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางสาวอุทร ขจรภพโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายไพรัช วิจันทรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางชื่นพักตร์ สมานวงศ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ จันทะกีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Roberto Sanchez, JR.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ธิวรรณ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางโสดา ทิพย์สุบรรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ลือดาราโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภรณ์ สัลละพันธ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Robert Menasianสถาบัน UNI-Tefelกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ วงศ์วานโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางยุพา สองเมืองแก่นโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี กันธิยะโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Robert Menasianสถาบัน UNI-Tefelกรรมการ
5. นายภิญโญ คล้ายบวรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภวรรณ สงวนแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางนิธิพันธ์ ยากีโรงเรียนสันกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางไพริน นันทะเสนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนันทา สุทธิเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ใจคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แซ่หูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Yan Hong hongสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. Mrs.Yu Hanสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวสุภาลักษณ์ พรหมรังสีกุลโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แซ่หูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Yan Hong hongสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. Mrs.Yu Hanสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวชุลีพร บังทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวปานเสก สุทธปรีดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. Mr.Tomohiro kondoกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำนครเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. MissOtani TsukasaJapan Foundationกรรมการ
4. Mr.Konishi Makotoมูลนิธิญี่ปุ่นเอโตะไซดันกรรมการ
5. นางกุศลิน กุลประยงค์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสมพร เทียมทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. Mr.Tomohiro kondoกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำนครเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. MissOtani TsukasaJapan Foundationกรรมการ
4. Mr.Konishi Makotoมูลนิธิญี่ปุ่นเอโตะไซดันกรรมการ
5. นายวัชรพงค์ โพธิวงค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ ปรีชาปัญญาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผา ขุมคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา ใจคำโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. Mr.Justin Yepสถาบัน UNI-Tefelกรรมการ
5. นางพรพิมล พวงย้อยแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชญา หิรัญญสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ศรีธิวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ชัยกันย์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Justin Yepสถาบัน UNI-Tefelกรรมการ
5. นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูลโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย วรรณมณีโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนู จิณณ์ครุฑมาศโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุลโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นายภูวรินทร์ ชัยชาญโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ธัมมาโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธนู จิณณ์ครุฑมาศโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พูลทาจักร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุลโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นายภูวรินทร์ ชัยชาญโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ธัมมาโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางวรรณา ไชยมาลาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกิติยา สุขพินิจโรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์นามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุจารี เชื่อมไพบูลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายจงสกุล วุฒิสรรพ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางกิติยา สุขพินิจโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ไชยมาลาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสารภี กันทาสุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางปัฐยาวัต นาวิศิษฏ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์นามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางกิติยา สุขพินิจโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ไชยมาลาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสารภี กันทาสุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางปัฐยาวัต นาวิศิษฏ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์นามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ทับทิมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนริส บัววิรัตน์เลิศโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยาณี ศริริโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาววราพร จำปาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรชณี ชัยเขตโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ จิตโรภาสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ยืนธรรมโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
2. นางสันทนี สิทธิพรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางจินตนา มงคลไชยสิทธิ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวถาวรี ถนัดธนูศิลป์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางบุปผา ปงลังกาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางวรรณา คุณล้านโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวสิทธิพร วงศ์มั่นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรทิวา ถากว้างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางอัมพวัล วิจารณ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายอโนเวช วชิรธาราโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาวกุลวดี จักรบุตรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางแววเดือน มุนินทร์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประกายเพชร กองแสงโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประกายทิพย์ คำตื้อโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายปรีดี พนารื่นรมย์แจ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางสาวศุภราภรณ์ อำภาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางอัมพร อนุตรเวคินโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สืบแสนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิเนตร บุญมีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางณัฐญา กาลันสีมาโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ ผ้าเหลืองโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ ปิวคำโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อภิรมณ์การโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ปานาทีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร แสงทองโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางผิวผ่อง ปัญญารัตน์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสโรชา มุดซาเคนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย วรรณมณีโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายพรหมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุลโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นายภูวรินทร์ ชัยชาญโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา จองมนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา จองมนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา จองมนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา จองมนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา จองมนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นายกวีศักดิ์ หงษ์ทองโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นายกวีศักดิ์ หงษ์ทองโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ ประคำสายโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
2. นายวทัญญู เพชรพิทักษ์คีรีโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายธีระศักดิ์ ประคำสายโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
2. นายวทัญญู เพชรพิทักษ์ศีรีโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัทรพงศ์ ไชยโสภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัทรพงศ์ ไชยโสภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หรือ...ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]