หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตร/เกียรติบัตร
กรรมการ (รายคน)
บัตรรวม เกียรติบัตรรวม
1 272 1.100 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[3]
2 273 1.200 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[3]
3 274 2.100 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[3]
4 275 2.200 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[3]
5 276 3.100 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[3]
6 277 3.200 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[3]
7 278 4.100 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[3]
8 279 4.200 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[4]
9 280 5.100 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[3]
10 281 5.200 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[4]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพรรักษ์ สุคันธะกุล
2 นางนนทา สำราญทรัพย์
3 นางสิริพร ไชยวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หรือ...ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]