หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตร/เกียรติบัตร
กรรมการ (รายคน)
บัตรรวม เกียรติบัตรรวม
1 282 1.100 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[4]
2 283 1.200 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[5]
3 284 2.101 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[5]
4 285 2.102 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[6]
5 621 2.201 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[5]
6 622 2.202 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[6]
7 286 3.100 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[6]
8 287 3.200 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[5]
9 288 4.100 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[6]
10 289 4.200 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[6]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางประภัสสรณ์ เล็กธำรง
2 นายชูเกียรติ วรรณสอน
3 นางอรุณี สันติคุณากร
4 นางวารุณี ริยะปาน
5 นายนราศักดิ์ ไชยเรือง
6 นางสาวนงคราญ ตันตะละ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หรือ...ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]