หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสามหมื่น
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการดำเนินงาน
2 นายธรรมนาถ คำไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
3 นายสุรชัย คูณแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
4 นางอภิญญา สุนันต๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง กรรมการดำเนินงาน
5 นายสุวิทย์ เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
6 นายอาคม เกิดเอียง ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
7 นายภูวรินทร์ ชัยชาญ ครู โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
8 นางประกายศรี สุขเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
9 นายพล พิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการผ่ายสถานที่
10 นายนพดล ศรีทองคำ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ประธานกรรมการผ่ายสถานที่
11 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ศรีดวงแก้ว ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานกรรมการผ่ายสถานที่
12 นายวรพงษ์ เรือนแก้ว ครู โรงเรียนแม่แตง ประธานกรรมการผ่ายสถานที่
13 นายอำนวย โพธินาม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการผ่ายสถานที่
14 นายสุภาพ ญาติสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม รองประธานกรรมการผ่ายสถานที่
15 นายสมศักดิ์ สร้อยนาค ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รองประธานกรรมการผ่ายสถานที่
16 นายสุรพงษ์ ย้อยพลแสน ครู โรงเรียนแม่แตง รองประธานกรรมการผ่ายสถานที่
17 นายเดช ยะมงคล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการผ่ายสถานที่
18 นายนิเวศน์ อินตารัตน์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการผ่ายสถานที่
19 นายจรัล เข็มขาว ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการผ่ายสถานที่
20 นายบุญส่ง กันธิยะ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการผ่ายสถานที่
21 นายบุญถม แสงคำ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการผ่ายสถานที่
22 นายปวิช กิติยังกูล ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการผ่ายสถานที่
23 นายสมหมาย แสงแก้ว ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการผ่ายสถานที่
24 นายมานิตย์ ปัญธิญา ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการผ่ายสถานที่
25 นายสิงโต ธงเทียน ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการผ่ายสถานที่
26 นายธีระศักดิ์ ราษฎร์ดี ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการผ่ายสถานที่
27 นายจริน คุณยศยิ่ง ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการผ่ายสถานที่
28 นายกิตติ อรรถวัน ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการผ่ายสถานที่
29 นายเจริญ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการผ่ายสถานที่
30 นายผดุง คำเส้า ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการผ่ายสถานที่
31 นายวิฑูรย์ ทนันชัย ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการผ่ายสถานที่
32 นายไพจิต สุคำ ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการผ่ายสถานที่
33 นางจิตรา สุภาษิต ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการผ่ายสถานที่
34 นางอุ่นเรื่อน มูลปิน ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการผ่ายสถานที่
35 นางชนกนาถ โพธินาม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการผ่ายสถานที่
36 นายสุรเชษฐ์ อุปกุล ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการผ่ายสถานที่
37 นายเสรีย์ ขุนคำ ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการและเลขานุการผ่ายสถานที่
38 นางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
39 นางกฤษณี เหลียวรุ่งเรือง ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
40 นางสาวอุษณีย์ ทาทอง ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
41 นางสิริพร ไชยวงค์ ครู โรงเรียนแม่แตง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
42 นายสุเทพ ต่ายทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
43 นางวิไล กะตะโท ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
44 นางสาวศุภราภรณ์ อำภา ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
45 นางรจนาภรณ์ ฉายอรุณ ครู โรงเรียนแม่แตง รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
46 นางปาริชาติ สงวนผล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
47 นางศศิเขมณัฎ ธนินแสงสุริยา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
48 นางปัฐยาวัต นาวิศิษฏ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายปฏิคม
49 นางพิศมัย แสงคำ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
50 นางถนอมจิต ดอนดี ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
51 นางสาวสุกัญญา เมืองมูล ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
52 นางสาวจันทิมา กุลศรี ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
53 นางสาวสุจินดา ศรีบุรี ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
54 นายสนั่น อุตรี ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายปฏิคม
55 นางสาวนภารัตน์ อัมพร ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายปฏิคม
56 นายปริญญา พุทธานนท์ ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายปฏิคม
57 นางสาวกรวิกา สมใจ ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นางสาวรชา เสรีกุล ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นางสาวรัตนา ทำการดี ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายปฏิคม
60 นางสาวอริษา สุวรรณเลิศ ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายปฏิคม
61 นางสมศรี บุญตัน ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายปฏิคม
62 นางชโลม จันทิมา ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายปฏิคม
63 นางภาวนา พงษ์เจริญ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
64 นางสาวรพีพรรณ วรรณเลิศ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
65 นางสาวสุปราณี คำลือ ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
66 นางสาวเสาวนีย์ สถาพร ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
67 นางสุดารัตน์ อุทัยผล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
68 นางกุลวัชรี เจนจิจะ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายการเงิน
69 นางผุสดี คำภีระ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
70 นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
71 นางวีระวรรณ มีกล่ำ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
72 นางกชพรรณ กันทาทอง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
73 นางสาวประภาพรรณ ธรรมเดช โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
74 นางสาวนิภาพร เมฆะแสน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
75 นางสาววิไลวรรณ ธนหมี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
76 นางสาววารีลักษณ์ กำแพงแก้ว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
77 นางชวลีนาดณ์ คำออน ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
78 นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ประธานกรรมการประสานงาน
79 นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการประสานงาน
80 นางวิไลวรรณ พิริยะกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานกรรมการประสานงาน
81 นายนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม ประธานกรรมการประสานงาน
82 นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ประธานกรรมการประสานงาน
83 นายณรงค์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ประธานกรรมการประสานงาน
84 นายมนสมุทร ปานพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ประธานกรรมการประสานงาน
85 นางสาวบุษบา สุวรรณโสภณ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการประสานงาน
86 นายชุมพล เสาร์เจริญ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการประสานงาน
87 นายวัลลภ สิริผ่องใส ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการประสานงาน
88 นางสาวพรทิพย์ ลภะวงศ์ ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการประสานงาน
89 นายประพิน สังขา ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการประสานงาน
90 นางภัทรา กังวาล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการประสานงาน
91 นางณัฏฐนันท์ วงศ์วราเดชกุล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการประสานงาน
92 นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คำ ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการประสานงาน
93 นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุล ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการประสานงาน
94 นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิช ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการประสานงาน
95 นางสาวศนิชา เลิศการ ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการประสานงาน
96 นางรุ่งทิวา กาชัย ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการประสานงาน
97 นางสาวพิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์ ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการประสานงาน
98 นางถัณทิรา ชัยอินตา ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการประสานงาน
99 นางสาวสุขุมาลย์ พนิชการ ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการประสานงาน
100 นายนนทนันท์ คันธวงค์ ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการประสานงาน
101 นางสาวสุนทรี ดวงศรี ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการประสานงาน
102 นายศุภธณิศร์ น้ำคำ ครู โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการประสานงาน
103 นางสาวสายเพ็ญ ปุกคำนวณ ครู โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการประสานงาน
104 นางวรรณา แสงคำ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการประสานงาน
105 นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการประสานงาน
106 นายบุญถม แสงคำ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการประสานงาน
107 นางกฤษณี เหลี่ยวรุ่งเรือง ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการประสานงาน
108 นายนพดล ศรีทองคำ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการประสานงาน
109 นางถนอมจิต ดอนดี ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการประสานงาน
110 นางวิไล กะตะโท ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการประสานงาน
111 นางพิศมัย แสงคำ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการประสานงาน
112 นายบุญส่ง กันธิยะ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการประสานงาน
113 นายสายมิตร บางเหลือง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการประสานงาน
114 นางสาวอรวิมล ศรีทรสุทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการประสานงาน
115 นางสาวสาวิกา สวนยศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการประสานงาน
116 นางสาวอนุธิดา อินต๊ะยศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการประสานงาน
117 นางสาววรรณิศา กิติวงศ์วาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการประสานงาน
118 นางสิริพร ไชยวงค์ ครู โรงเรียนแม่แตง กรรมการและเลขานุการประสานงาน
119 นายประวิทย์ กันทาทอง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการประสานงาน
120 นางอโนทัย ไวยสุนีย์ ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการประสานงาน
121 นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการและเลขานุการประสานงาน
122 นายวชิรา สุขัมศรี ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการและเลขานุการประสานงาน
123 นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำ ครู โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการประสานงาน
124 นายวรชาติ ภู่ทอง ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการประสานงาน
125 ดร.สุปราณี ยะมงคล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการประสานงาน
126 นางอภิญญา สุนันต๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง รองประธานกรรมการประสานงาน
127 นางประกายศรี สุขเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการประสานงาน
128 นายธรรมนาถ คำไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รองประธานกรรมการประสานงาน
129 นายศักดิ์ดา กาชัย ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม รองประธานกรรมการประสานงาน
130 นางปริยา บุญตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม รองประธานกรรมการประสานงาน
131 นายมงคล ปัญญารัตน์ ครู โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม รองประธานกรรมการประสานงาน
132 นายสุรชัย คูณแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม รองประธานกรรมการประสานงาน
133 นางพรพิมล พวงย้อยแก้ว ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการประสานงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หรือ...ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]