สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชูทิศ พายัพ 90 10 4 6 104
2 สันทรายวิทยาคม 74 24 8 7 106
3 พร้าววิทยาคม 66 17 11 4 94
4 แม่แตง 40 18 12 12 70
5 ศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 37 12 7 13 56
6 สะเมิงพิทยาคม 33 19 9 12 61
7 แม่ริมวิทยาคม 33 9 10 11 52
8 เชียงใหม่มัธยม 12 21 3 9 36
9 สันป่ายางวิทยาคม 12 12 10 11 34
10 แม่หอพระวิทยาคม 11 8 1 5 20
11 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 9 2 0 0 11
12 วัดแม่ริมวิทยา 7 13 12 18 32
13 บ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 2 0 1 0 3
14 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 1 1 3 7 5
รวม 427 166 91 115 799