สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชูทิศ พายัพ 52 24 8 84 85 10 3 6 98
2 พร้าววิทยาคม 28 29 19 76 65 17 11 4 93
3 สันทรายวิทยาคม 23 29 19 71 65 24 8 7 97
4 แม่ริมวิทยาคม 11 9 11 31 32 9 10 11 51
5 แม่แตง 11 8 19 38 35 18 12 12 65
6 ศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 7 11 12 30 35 12 7 13 54
7 สะเมิงพิทยาคม 7 11 10 28 33 19 8 12 60
8 เชียงใหม่มัธยม 2 8 9 19 12 21 3 9 36
9 สันป่ายางวิทยาคม 2 4 0 6 12 12 10 11 34
10 แม่หอพระวิทยาคม 2 3 4 9 11 8 1 5 20
11 วัดแม่ริมวิทยา 1 2 8 11 7 13 12 18 32
12 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1 1 5 7 9 2 0 0 11
13 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 1 0 1 2 1 1 3 7 5
14 บ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
รวม 149 139 125 413 404 166 89 115 659