สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชูทิศ พายัพ 58 24 8 90 90 10 4 6 104
2 สันทรายวิทยาคม 32 29 19 80 74 24 8 7 106
3 พร้าววิทยาคม 29 29 19 77 66 17 11 4 94
4 แม่แตง 16 8 19 43 40 18 12 12 70
5 แม่ริมวิทยาคม 12 9 11 32 33 9 10 11 52
6 ศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 9 11 12 32 37 12 7 13 56
7 สะเมิงพิทยาคม 8 11 10 29 33 19 9 12 61
8 เชียงใหม่มัธยม 2 8 9 19 12 21 3 9 36
9 สันป่ายางวิทยาคม 2 4 0 6 12 12 10 11 34
10 แม่หอพระวิทยาคม 2 3 4 9 11 8 1 5 20
11 วัดแม่ริมวิทยา 1 2 8 11 7 13 12 18 32
12 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1 1 5 7 9 2 0 0 11
13 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 1 0 1 2 1 1 3 7 5
14 บ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
รวม 174 139 125 438 427 166 91 115 684