กำหนดการแข่งขันของกลุ่มดอยสามหมื่น
ตามมติในที่ประชุมกลุ่มฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กำหนดการเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันจากเดิมวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2556 ไปเป็นวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 14:13 น.