รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสามหมื่น
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณี  แสงเมือง
 
1. นางประพินท์  สังขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  อ่อนใจ
 
1. นางประพินท์  สังขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงสุกันยา  ปละดี
 
1. นางเบ็ญจพร  สว่างวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. นางสาวฐิติขวัญ  วอดู
 
1. นางทานตะวัน  แก่นโงน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงรัตติการณ์   มะลิทา
 
1. นางพรรักษ์   สุคันธะกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีอรุณ
 
1. นางบุษบา  สืบแสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  นกทอง
 
1. นางดาราภรณ์  ศรีวิชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวชุติมา   สว่างแสง
 
1. นางสุจิตรา   นาคสนิท
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนีญา  สิทธิราช
2. เด็กหญิงฐิติภา  โอบอ้อม
 
1. นายเฉลิมพล  สุภา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวนราทิพย์  ลาปวงคำ
2. นางสาวปานธิดา  ปัดชัยสุ
 
1. นายดิสกร  นินนาทโยธิน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงพีรดา  เหมมัน
 
1. นายประวิทย์  กันทาทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายพิทักษ์  คำทราย
 
1. นางสาวหยกสุวรรณ  แก้วดอก
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 76.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  เต็มนิธิรัตน์
2. เด็กหญิงทิชชา  อัตเสน
3. เด็กหญิงอภิชญา  เงาใส
 
1. นายนราศักดิ์  ไชยเรือง
2. นายศักดิ์ดา  กาชัย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แสนคำหล่อ
2. นางสาวกวิสรา  ทองดีเลิศ
3. นางสาวปรียานันท์  ศิริปัญญา
 
1. นายนราศักดิ์  ไชยเรือง
2. นายศักดิ์ดา  กาชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ตาลศรี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เสาหิน
3. เด็กหญิงอมราภรณ์  สำแดงสุข
 
1. นางภัทรา  กังวาล
2. นางวรรณา  คุณล้าน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวจันริญา  ปันธิยะ
2. นายนรวร  โหราวรรณ์
3. นางสาวอันธิกา  เจริญเมือง
 
1. นายชูเกียรติ  วรรณสอน
2. นายเสรี  ปรมชวลิตโรจน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายพงศ์ภัค  จินา
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขอดแก้ว
 
1. นายประวิทย์  กันทาทอง
2. นายสันทัด  ดุลย์สูงเนิน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายภูวนัย  ทิพย์คำมา
2. นางสาวอัจฉราภัทร์  อินสิงห์
 
1. นายประวิทย์  กันทาทอง
2. นายสันทัด  ดุลย์สูงเนิน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยบุตร
 
1. นางวิไลลักษณ์  อินต๊ะมุด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวจุฑามาศ  ปันทวี
 
1. นางขนิษฐา  คมขำ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  นิจการณ์
2. เด็กหญิงธัญญวรรณ  สุวรรณเดชา
3. เด็กหญิงปาลิดา  รักราษฎ์
 
1. นางลัดดา  จางสาย
2. นางสาววรรธนภรณ์  ตรียาพันธ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  รัตพันธ์
2. นางสาวจิราวรรณ  เชื้อลาว
3. นางสาวอารีรัตน์  สาตะถา
 
1. นายชัยวัฒน์  ฤทธิ์ชุมพล
2. นายเสกสรรค์  ติวงค์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนระวงค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินปั๋น
3. เด็กชายชาตโยดม  โตอดิเทพ
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
2. นางสุณี  ดรุณธรรม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  คำเขียว
2. นางสาวปิยรัตน์  สมศรี
3. นางสาวศศิวิมล  ดวงศรี
 
1. นางดวงดารา  โกสินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  กันทะ
2. เด็กหญิงพิยดา  ศุภาวิศิษฎ์
3. เด็กหญิงวิภาลักษณ์  สะหลี
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
2. นางสุณี  ดรุณธรรม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวธันปุญชรัสมิ์  เต็มศักดิ์
2. นายนันทกิตติ์  จอมเดช
3. นายสวิตต์  จันทบูรณ์
 
1. นางกุลญา  ดุลย์สูงเนิน
2. นางฉัตรดาว  ขันจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ภิญโญจิตร
2. เด็กหญิงธนัญญา  หมดศรีมา
3. เด็กชายอาชัญ  ขนุนแดง
 
1. นางศิราภรณ์  จันทรสิริกุล
2. นางเยาวลักษณ์  ปิยนันทคุณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายคณภรณ์  ก้อนแก้ว
2. นายนภดล  ลานเงิน
3. นางสาวอาลิสา  มูสอ
 
1. นางศิราภรณ์  จันทรสิริกุล
2. นางเยาวลักษณ์  ปิยนันทคุณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงพิริยนรี  เกษมสุข
2. เด็กหญิงสิริพร  ปิยะไพร
 
1. นางทองมุข  โปธา
2. นางสุพิชสิณี  โรจน์จันทร์ดา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวรัตน์ติกาล  บุญแก้ม
2. นางสาวอินทิรา  เล่าลือพงศ์ศิริ
 
1. นางทองมุข  โปธา
2. นางสุพิชสิณี  โรจน์จันทร์ดา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายธนกร  บุญศัพย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยานะ
 
1. นายนันทวุฒิ  พุทธวงค์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายถนอม  บุตตะโส
2. เด็กชายธาดาพงศ์  ภีระธรรม
 
1. นางกุลญา  ดุลย์สูงเนิน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงทรงภรณ์  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงปนัดดา  ค้าขาย
3. เด็กหญิงประนอม  ถาไวย
4. เด็กหญิงสิรินภา  หดไทยสง
5. เด็กหญิงอิสรีย์  เทียนชุติการญจน์
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  วันตา
2. นางสาวขวัญฤทัย  ธงทอง
3. นางสาวนวพรรณ  สุภา
4. นางสาวนิภาพร  ขาวศรี
5. นางสาวนุชนาถ  อย่างอิ่น
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  กามูล
2. เด็กหญิงศุภกานต์  คำปัน
3. เด็กหญิงสุณิสา  บัวหอม
4. เด็กหญิงเกวลิน  เสาเปา
5. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยนุรักษ์
 
1. นายทวี  ทัดแพ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  จันทาพูน
2. นางสาวนภัสวรรณ  สนินัด
3. นางสาวประภาพรรณ  รวดเร็ว
4. นางสาวสุพิชชา  จารุภักดีกุล
5. นายโมเลกุล  จงวิไล
 
1. นางนิตยา  ธมิกานนท์
2. นางพิพรรัชช์  กองสงฆ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชีพเพียงสรวง
2. นางสาวปภัสรา  โปธา
3. นางสาวสายธาร  สมศรี
4. นางสาวสุวีรา  นุตตะละ
5. นายเอกลักษณ์  เรื่อนตา
 
1. นายพิสุทธิ์  แก้วสำโรง
2. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงกานต์ชนา  ไชยวงค์
2. เด็กชายคริสโตเฟอร์  วิสเซอร์
3. เด็กชายจักรพงษ์  อินต๊ะวงษ์
4. เด็กชายจิระดิษฐ์  คำแดง
5. เด็กชายชิตพล  จอมงาม
6. เด็กชายธนสิษฐ์  กันทะ
7. เด็กชายธวัชชัย  ไกลถิ่น
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เจริญพร
9. เด็กชายพงศกร  เชียงราน
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  อาษากิจ
11. เด็กหญิงภัคศรา  มะโนชัย
12. เด็กชายภานุพงษ์  วรรณแก้ว
13. เด็กหญิงมัณฑนา  ปัตถา
14. เด็กหญิงมาริสา  ทากอง
15. เด็กหญิงศิริกุล  ประยูรศิริ
16. เด็กชายศิรินนท์  คงศิริ
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธิราช
18. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุจริต
19. เด็กหญิงเกศรินทร์  ทำบุญ
20. เด็กหญิงแพรวา  ศิลาเดช
 
1. นางทัศนีย์  อนุสร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายกษิดิ์เดช  ปัญญาฟู
2. เด็กชายญาณภัทร  ขันจันทร์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อภิษร
4. นางสาวณัฐธิดา  เนตร์กระจ่าง
5. นายดาร์วุฒิ  มูลรัตน์
6. นายนาวี  จันทรา
7. นายปราชญ์  อินทร์ศรีทอง
8. นายพงค์พัทธ์  บุตรดี
9. นางสาวพรรณกมล  สุขสวัสดิ์
10. นายภูธวัฒน์  อภัย
11. นางสาววิชิดา  ใจลึก
12. นายวุฒิชัย  คนดี
13. นายศักดิ์ดากุล  อวดคล่อง
14. นายศาสตรา  ดารี
15. นายศุภกร  พรมจักร
16. นายสุปริญญา  สุขดี
17. นางสาวสุพรรษา  คำสิงห์
18. นายเชาวลิต  บุญรัตน์
19. นางสาวเปรมจิต  อารีย์
20. นายโกวิท  นิลาวรรณ์
 
1. นางสาวจอมทอง  พิเคราะห์งาน
2. นางสาวจินตนา  โพธิ์งาม
3. นางสาวธราเนาว์  สัตยพานิช
4. นางสาวศนิชา  เลิศการ
5. นางสุทธิพร  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศิริคำ
 
1. นางอ้อยทิพย์  ทองดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวดลภา  คำแสน
 
1. นางสาวจอมทอง  พิเคราะห์งาน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชยา  วิริยัง
2. เด็กชายเจนณรงค์  เดชาสาร
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
2. นางอ้อยทิพย์  ดวงจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวณิชา  อิกำเหนิด
2. นายธนพัฒน์  บุญยัง
 
1. นางเพลินพิศ  สุขพูลผล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  พลกล้า
2. นางสาวนัฐกานต์  แสนสุวรรณ์
3. นางสาวรวิการต์  วุฒิรัตน์
4. นางสาวรัชนีวรรณ  เลาหมี่
5. นางสาวรัตนา  รุ่งศรี
6. นางสาวลัดดาวัลย์  ไชยปราด
7. เด็กหญิงวิลาสินี  อภิสุทธิกุล
8. นางสาวสุภัสสรา  เครือคำ
9. นางสาวสุภาพร  สุจริต
10. นางสาวอารียา  กองแสง
 
1. นางพวงทอง  อยรังสฤษฏิ์กูล
2. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ทองดี
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ภูโนนทา
3. เด็กหญิงณัฐธิกา  อินต๊ะแก้ว
4. เด็กหญิงมิกิว่า  เงินก้อน
5. เด็กหญิงรัฐติยา  สิงคราช
6. เด็กหญิงลลิตา  ภมรวิจิตร
7. เด็กหญิงวิกานดา  คำพิทักษ์
8. เด็กหญิงวิภาดา  คำพิทักษ์
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  ประภาสะวัต
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ทรัพย์สิน
11. เด็กหญิงสุธิดา  จันทบุผา
12. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ภักดี
13. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำลือ
14. เด็กหญิงเหมย  ลุงช่วย
15. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  เสรีรณฤทธิ์
 
1. นายฉัตรชัย  พุทธรักษาจริยา
2. นางสาวนิภาพร  ไยรังษี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 1. สามเณรนายทุน  นายคำ
2. สามเณรสิรวิญช์  อินต๊ะวงค์
3. สามเณรสุพรรณ  คำแสง
 
1. นายสมดุลย์  ลาดดี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  สักคำ
2. นางสาวธัญชนก  วัฒนกิจ
3. นางสาวศิรินทร  ปันทอง
 
1. นายจรรยา  สุดาจันทร์
2. นายอิสรภาพ  ศรีสุวรรณ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงฏิญาภัคร์  อุ่นแสง
2. เด็กหญิงภัทราวดี  รูปใหญ่
 
1. นางสาวจินตภาส์  วงศ์อ่อนมณี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวรัชนีพร  ลีลาศีลธรรม
2. นางสาวศิริพร  จุฬาลักษณ์นาถ
 
1. นายณัฐพงษ์  ชุมภูคำ
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ลุงคำ
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวปวีณา  อุรางรัมย์
 
1. นายจรัล  เข็มขาว
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงนันท์นาลิน  อินทอง
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวณริสราธร  เอกรัตนสารกุล
 
1. นายจรัล  เข็มขาว
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่เห่อ
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายอนุกูล  ชัยบุญ
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญใหญ่
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  ฟูญาติ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวนราภรณ์  สีลาเม
 
1. นางพรทิพย์  ทองป้อง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  พืชพันธุ์
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ดวงจิตร
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์แว่น
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  ฟูญาติ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายทักษิณ  บุญมา
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายปริญญา  โกนาค
2. นายพีระศิลป์  รักร่วม
3. นายภานุวัฒน์  สินธุ์เทียม
 
1. นางพรทิพย์  ทองป้อง
2. นางศศิเขมณัฐ  ธนินแสงสุริยา
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 1. สามเณรกฤษณะ  สายพิมพ์
2. สามเณรสมหวัง  ลุงแดง
3. สามเณรไล  ลุงแดง
 
1. นายวุฒากร  กำแพงแก้ว
2. นายเกียรติ  อังศุสิงห์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นายจักรกฤษณ์  ใจตรง
2. นางสาวชนิสรา  หงษ์เส็ง
3. นางสาวชลพิชา  ชัยชนะ
4. นางสาวชัญญา   พงษืโสด
5. นางสาวดารณี  อินต๊ะหล้า
6. นายธนพัฒน์  บุญยัง
7. นางสาวธมลพรรณ  บาลี
8. นางสาวธารารัตน์  หงษ์เส็ง
9. นางสาวธารารัตน์  คุดสีลา
10. นางสาวนันศญา   มูลเจริญกิจ
11. นางสาวปภัสรา  ดีอุโมงค์
12. นางสาววิลาสินี  สีแก้ว
13. นางสาวสโรชา  แสนจันทร์
14. นางสาวหัทยา  ชาญวิช
15. นายอติวัณณ์  ชีคำ
16. นายอติวิชญ์  ชีคำ
17. นายอนุพงษ์   รังษี
18. นางสาวอริศรา  บุญเจริญ
19. นางสาวอัจฉรา  สอนง่าย
20. นางสาวอิงอัญ  จะกา
21. นางสาวแคทลียา  มหาแดง
22. นางสาวโสภิตา  แก้วมณี
 
1. นางกษมา  พลอยแดง
2. นายทวี  พลอยแดง
3. นางบุญยิ่ง   กันทะชัย
4. นางสาวภควรรณ  อยู่เย็น
5. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
6. นางสาวหทัยรัตน์  เรือนแก้ว
7. นางอภิญญา  สุนันต๊ะ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  เลิศวิภาพร
 
1. นางสาวสุขุมาลย์  พนิชการ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายภูมิภัทร  ไคร้สร้อย
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวนฤมล  ซ้อนฝั้น
 
1. นายสหรัก  ขาวแสง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. เด็กชายวีระชัย  มาเยอะ
 
1. นางสาววริษา  ปลื้มฤดี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายศุภกรณ์  คำเพลิง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิกา  เมืองพรหม
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวนันทิดา  ทะนัน
 
1. นายสหรัก  ขาวแสง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายณาศิส  ใจบุญ
 
1. นายนวมิตร  อย่าลืมญาติ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายวิทยา  สาขาเรือน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. นางสาวศิรินาถ  ไพศาลธารา
 
1. นางสาววริษา  ปลื้มฤดี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายวิษณุ  สุจารี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  วันอาจ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิกา  เมืองพรหม
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แปงอ้วน
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายดนัย  มหาวัน
2. เด็กหญิงธิดาพร  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงนภาพร  สิงห์มน
4. เด็กชายพงศกร  ดวงบาล
5. เด็กหญิงวราพันธ์  ปัญญาวงค์
6. เด็กชายวรเชษฐ์  เครือแก้ว
7. เด็กชายศักดินนท์  ไร่ทะ
8. เด็กหญิงศุภนุช  กวงแหวน
9. เด็กหญิงสุรารักษ์  ทำนา
10. เด็กชายอนุเดช  แก่นทอง
 
1. นางไพจิตรี  ถาวงษ์กลาง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยนุรักษ์
2. นางสาวนันทริกา  จันทราภรณ์
3. นางสาวปรียาภรณ์  อาวรณ์
4. นางสาวปิยรดี  ทรงไว
5. นางสาวรัชนีกร  คำเมรุ
6. นางสาวแสนรัก  ศรไชยากร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนไพรอ้น
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เลาลี
2. เด็กหญิงนลพรรณ  แซ่มัว
3. เด็กหญิงอาภาพร  แซ่เฒ่า
 
1. นางชนันท์วิไล  ธงเชื้อ
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นางสาวพรรธพร  ชัยศิลป์
2. นางสาวอารียา   หน่อคำ
3. นางสาวเกศินี  มูลนา
 
1. นางสาวกาญจนา   อินถา
2. นางรยุกต์  ชัยศิลป์
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สุทะ
2. เด็กหญิงมณิสรา  อุตมัง
3. เด็กหญิงเกวลี  แดนช่างคำ
 
1. นางจรัสศรี  ตันอุด
2. นางสมจิตร  โสวะ
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายณัฐพงษ์  สัจจา
2. นางสาวธัญญาเรศ  ลุงมาก
3. นางสาวอัญชิสา  พึ่งสม
 
1. นางวรรณภา  อินตารัตน์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกันธิมา  ตาคำ
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ชะนะเป็ง
3. เด็กหญิงจิรนันท์  อินต๊ะพรหม
4. เด็กหญิงจิราพรรณ  อุ่นเรือน
5. เด็กหญิงวรดา  ดวงชื่น
6. เด็กหญิงวรรณวารี  นารายณ์
 
1. นางจรัสศรี  ตันอุด
2. นางสมจิตร  โสวะ
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  คำซาว
2. นายทศพล  รัตนัง
3. นางสาววราภรณ์  จันทร์เพ็ญ
4. นางสาวสุพรรษา  ปิยบุตร
5. นายเนวิน  จินะวงค์
6. นายเสกสรร  เสาร์คำ
 
1. นางรฤณญา  ภูมิวิสัย
2. นางวรรณา  แสงคำ
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษพร  ตาสีเรือน
2. เด็กชายสหัสวรรษ  แสนคำ
3. เด็กชายอภิศักดิ์  กลิ่นอบ
 
1. นายมงคล  ปัญญารัตน์
2. นางอรทัย  ชุ่มมงคล
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  วรรณพรหม
2. นางสาวกัลยาณิน  ถนอมบุญ
3. นางสาวดวงฤทัย  ถนอมบุญ
 
1. นางสาวจินตนา  โพธิ์งาม
2. นางสอางศรี  มณียะ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายวราพงษ์  แก้วรักษ์
2. เด็กชายศรายุทร  ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายสุรวุฒิ  ทาแก้ว
 
1. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
2. นายวิชมัย  เขตสกุล
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายชาคริต  อินทร์จักร
2. นายณัฐวัฒน์  ปลอดภัย
3. นายธิติกร  ธิติอตินันท์
 
1. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
2. นายสมฤทธิ์  ศรีสุวรรณ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินปั๋น
2. เด็กหญิงธิติมา  สุวรรณปราการ
3. เด็กหญิงนุสบา  เก่งกาจ
 
1. นางถนอมจิต  ดอนดี
2. นางรฤณญา  ภูมวิสัย
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวบุญพิทักษ์  นันติ
2. นางสาววาสนา  กลิ่นหอมอุทิศ
3. นางสาวศศิวิมล  เมืองคำ
 
1. นางวิมล  นาวะระ
2. นางสอางศรี  มณียะ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจันทร์คณา  โลจา
2. เด็กหญิงจิตรา  อั๊กก่า
3. เด็กชายบรรลือ  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวจามจุรี  จินะการ
2. นางสุภาณี  ไชยศิริวงค์สุข
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ชินะบุตร
2. นางสาวสายธาร  อินทรโชติ
3. นางสาวเต็มสิริ  จอมเมือง
 
1. นางรุจี  เฉลิมสุข
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เรือนน้อย
2. เด็กชายรัฐนันท์  ขยัน
3. เด็กหญิงสุภารักษ์  ไคร้นาค
 
1. นายกิตติ  อรรถวัน
2. นางพรศรี  พุทธานนท์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวจิราภรณ์  พรหมมี
2. นายธีระนัย  พิบาล
3. นางสาวภาวิณี  ปิงทะวัง
 
1. นายกิตติ  อรรถวัน
2. นางพรศรี  พุทธานนท์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทราบเขียว
2. เด็กหญิงณัฐธิรา  มณีกุล
3. เด็กหญิงภาสินี  แสงคำกุล
 
1. นางสาวฐิติยา  แก้วมาส
2. นางธิชวดี  เพชรรพีภัทร์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นายจิระ  แซ่ย่าง
2. นางสาววรพิชญ์   ลีลาศีลธรรม
3. นางสาวสร้อย   ไสยะ
 
1. นางกัญญาพัชร  ดำรงเกียรติยศ
2. นางรยุกต์  ชัยศิลป์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ผ่องใส
2. นายนนทวัฒน์  ทองคำ
 
1. นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายชาญ  ซุ่นตำ
2. เด็กชายณัฐกุล  ไชยมงคล
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายสมหมาย  ยินดี
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 1. นายธนากร  แย้มวารี
2. นายศรันย์  ประเสริฐวงค์พนา
 
1. นายปรัชญา  กานิล
2. นายสิทธิพร  บุญโต
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำสุข
2. เด็กชายพีระวิชญ์  ตระกูลพิตรพิบูล
 
1. นางชวาลี  ภิรารักษ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. นางสาวจันทนา  กรองสติปัญญา
2. นายทักษิณ  แสนดวงดี
 
1. นายประพันธ์  นาบุญ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายนฤพล  ปัทมาตร
2. เด็กชายภาสกร  บัวเกษ
 
1. นางสาวรชา  เสรีกุล
2. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. เด็กชายบุญ  แสงเมือง
2. เด็กชายเอกพงศ์  เรือนดี
 
1. นายประพันธ์  นาบุญ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายชวัล  ไชยชนะ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ดวงดี
 
1. นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวธันยพร  พรหมหาญ
2. นางสาวเพชรรัตน์  ศรีบุตร
 
1. นางสาวรชา  เสรีกุล
2. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายศุภชัย  สุขเจริญ
2. นายเกียรติศักดิ์  งามแว่น
 
1. นายกิติเชษฐ  กาญจนะวิศิษฐ์
2. นางนาฏลัดดา  คำพร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายธนบดี  สโรบล
2. นายปิยะพงษ์  จันทะสิงห์
 
1. นางกาญจนา  กันฑาทรัพย์
2. นางจรินทร์  ธงงาม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายปารเมศ  กินราช
2. เด็กชายภาราดร  บุญมี
3. เด็กชายสุเมธ  โพธินาม
 
1. นางกชพรรณ  กันทาทอง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกฤติกา  พวงมาลัย
2. นางสาววชิรญาณ์  โกษะโยธิน
3. นางสาวเบญจวรรณ  กัลมาพิจิตร
 
1. นางกชพรรณ  กันทาทอง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวอำพร   ก้างคำ
2. นางสาวเฟื่องฟ้า    มูลจิโน
 
1. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
2. นางสาวเนตรภา  เชื้อหมอ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  มอตะละ
2. เด็กชายวิทยา  คำตัน
3. เด็กชายเจตพล  ปวนจอก
 
1. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี  ศรีดวงแก้ว
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายฉงเคอะ  ปู่เจาะ
2. นายนัทธพล  แปงใจ
3. นายอนุกูล  สุนกาย
 
1. นายชาญยุทธ  ชนบดีเฉลิมรุ่ง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงค์  ศรีกันธา
2. เด็กชายทักษิณ  จันทราภรณ์
3. เด็กชายสหัสวรรษ  คงแก้ว
 
1. นายปิยะพงษ์  ตาใจ
2. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันทน์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นายธนวันต์  ใจงาม
2. นายศรัณรัตน์  ศิริ
3. นายไกรสร  ถ้วยแก้ว
 
1. นายปฎิญญา  พุทธานนท์
2. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายวิชาวิมล  ทองมะณี
2. นายวิษณุ  เตชะตุ้ย
3. นายอาคม  อนุศรี
4. นายอู  อินตา
 
1. นายชาญยุทธ  ชนบดีเฉลิมรุ่ง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงประกายมาศ  กรัชกายภาค
 
1. นายไพรัช  วิจันทร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  พัชรมงคลสกุล
 
1. นางศรีนวล  บุญธรรม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายภควัท  อุทธโยธา
 
1. นางนพพร  วิวัฒนเศรษฐ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายทศพล  แสนกอ
 
1. นางภาวนา  พงค์เจริญ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิชญา  อุษา
 
1. นางบุปผา  ปงลังกา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวอภิษฎา  สุทธิวิวัฒน์
 
1. นางปนัดดา  มณีจักร
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  เสมอเชื้อ
 
1. นางพรพิมล  พวงย้อยแก้ว
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายชาติชาย  อภิจรุณภิณโณ
 
1. นางสุปราณี  ยะมงคล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายนราธิป  ระหม่อม
2. เด็กชายยุทธนา  ธงแดง
3. เด็กชายศตวรรษ  ผิวเหลือง
4. เด็กหญิงสุรางคณา  ชัยยิ่ง
5. เด็กชายหนุ่ม  ลุงอินทร์
 
1. นางสาวอุษณีย์  ทาทอง
2. นายเอื้ออังกูร  ชำนาญ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายปรัชญา   แก้วมา
2. นายปวเรศ  พรมมาลา
3. นางสาวพราว  เกิ้งบุรี
4. นางสาวรุ่งนภา  ผัดแก้ว
5. นางสาวสุกัญญา  โพมา
 
1. Mr.Anthony  Onchiri Masi
2. นางสายพิน  หัวเมืองแก้ว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกรกนก  สุทธสนธิ์
 
1. นางสาวศุภวรรณ  สงวนแก้ว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายชานน  ตามิ
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  พรหมรังษีกุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวศิริเกตุ  ปันจ้อย
 
1. นางสาวพิรุณทิพย์  แซ่มู่
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวปาจรีย์  ลี้ประเสริฐ
 
1. นางสาวปานเสก  สุทธปรีดา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอรุณสุขสม  เพ็ชรกิ่ง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสวงสุข
 
1. นางอุไรวรรณ  ศรีธิวงค์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายพร้อม  ชูวงค์ประทีป
2. นางสาวศศิธร  ธรรมพุทธ
 
1. นางทิวาพร  เตชะรุจิพร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวจิตตรา  ขวัญแก้ว
2. นายชินพันธ์  อินวรรณ์
3. นางสาวนิชชาวัลย์  สุนันต๊ะ
4. นางสาวบุษยเกศ  สุขแก้ว
5. นางสาวปิยะพร  โพธิ์วารี
6. นางสาวผุสชา  ผ่องเดช
7. นางสาวมณฑกานต์  รู้รอบ
8. นายรังษ์มันต์  ลงทุน
9. นางสาววิไล  จอมคีรี
10. นายอัสนีย์  สร้อยคำ
 
1. นายจำลอง  กิจสุภา
2. นางสายสมร  ภูสีมา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายกิตติศักดิ์   ตนตรง
2. นายดนุนัย  เดินแปง
3. นางสาวธิดารัตน์  ชัยประสิทธิ์
4. นายพิสิษฐ์   ชัยคำ
5. นายเรวัฒิ  เจริญเชื้อ
 
1. นางขวัญปวีณ์  ภัคพิศิษฐ์
2. นายจงสกุล  วุฒิสรรพ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงพีรนุช   เหมมัน
2. เด็กหญิงมลธิชา   กายยอด
3. เด็กหญิงลัดดา   กรัชกายภาค
 
1. นางกัลยาณี  ศิริ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวพรพิมล   กวินศักดิ์สกุล
2. นางสาวรัชนี   วงค์อุด
3. นางสาวอารินยา   แสงยะ
 
1. นางสาววราพร  จำปา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงพรรษชล  ดวงวิโรจน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัส  คำพา
3. เด็กหญิงศุฑามาศ  ทรวงคำ
 
1. นางวรรณภา  อินตารัตน์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวชลิดา  สุยะเรือน
2. นางสาวพิชญา  สุจริต
3. นางสาวศิริวิภา  สมแก้ว
 
1. นางวรรณภา  อินตารัตน์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงครรธรฎ  ศามิตรา
2. เด็กหญิงวรพล  กิติ
 
1. นางสาวถาวรี  ถนัดธนูศิลป์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายอดิศักดิ์  ศรีสุภสวัสดิ์
 
1. นางภาวนา  พงค์เจริญ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ไพศาล
2. เด็กชายพันธกานต์  เกี้ยว
 
1. นางวรรณา  คุณล้าน
2. นายอโนเวช  วชิรธารา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายวรกานต์  ปันดวง
 
1. นางสาวกุลวดี  จักรบุตร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  อินทะกาล
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  วงศ์จักร
 
1. นางณัฐญา  กาลันสีมา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวพรรณนิภา  ชินสงคราม
 
1. นางสาวรุจิเนตร  บุญมี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายเนติพงษ์  ศักดิ์สอ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปานาที
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายศตธัญญ์  ฉ่ำบุญชู
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปานาที
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณสาร
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  จุลมุสิก
3. เด็กหญิงกรณ์กาญจน์  รัชกรณ์พรรณ
4. เด็กหญิงกังสดาร  สมวงค์
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนระวงค์
6. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บัวสุวรรณ
7. เด็กหญิงกัณฐิกา  นครเกตุ
8. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ดวงประทีป
9. เด็กหญิงกานต์  บรุณพันธ์
10. เด็กหญิงกิตติญา  ฟองสา
11. เด็กหญิงขนิษฐา  ต๊ะสม
12. เด็กหญิงขนิษฐา  ใจมูล
13. เด็กชายจักรภพ  อินต๊ะมุด
14. เด็กหญิงจันจิรา  ส่างแหลง
15. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงค์ขันธ์
16. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ต๊ะไผ่ล้อม
17. เด็กหญิงชฎาพร  อินภู่
18. เด็กหญิงชนกนันท์  จันดี
19. เด็กหญิงชมพูนุท  สนสับ
20. เด็กหญิงชลธิชา  อินปั๋น
21. เด็กหญิงชลลดา  จันทร์พิลา
22. เด็กชายชาตโยดม  โตอดิเทพ
23. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ปัญญาถิรคุณ
24. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จองบุดดี
25. เด็กชายณัฐพงศ์  จำปีเทศ
26. เด็กหญิงณิชานาฎ  นาคราช
27. เด็กหญิงดวงตะวัน  ยั่งยืนกุล
28. เด็กชายถนอม  บุตตะโส
29. เด็กชายทรงพล  รื่นเริงใจ
30. เด็กหญิงทิวาพร  บัวงาม
31. เด็กชายธนกร   บุธศัพย์
32. เด็กหญิงธนพร  อินทรชัย
33. เด็กชายธนภรณ์  สุทธศิริ
34. เด็กชายธนฤกษ์  กฤตธนาทิพย์
35. เด็กหญิงธนัตดา  วันเพ็ญ
36. เด็กหญิงธนาภรณ์  เฟื่องฟู
37. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ดวงแสง
38. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ตูเปี่ยง
39. เด็กชายธาดาพงศ์  ภีระธรรม
40. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีวิมาลา
41. เด็กชายธีรพงค์  สะหลี
42. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วมณี
43. เด็กหญิงนริศรา  สุวเสริม
44. เด็กหญิงนันทนัช  แสงสำลี
45. เด็กหญิงนุชนาฏ  สะหลี
46. เด็กหญิงปรมินทร์  ทองต้นวงค์
47. เด็กชายประกฤษฎิ์  กันทวี
48. เด็กหญิงประภารัตน์  หวันแก้ว
49. เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจชุ่ม
50. เด็กหญิงผกาวรรณ  ปันลัง
51. เด็กชายพงศ์พณิช  ชุมภู
52. เด็กหญิงพลอย  เลิศกิจอนันต์
53. เด็กชายพัชรพันธ์  การประพันธ์
54. เด็กชายพันธกานต์  เกี้ยว
55. เด็กหญิงพิชญ์นรี  อินต๊ะนาง
56. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประทุมมณี
57. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เชื้อราช
58. เด็กหญิงภัสสรลักษณ์  ปกรณ์ถิ่นแสนดี
59. เด็กชายภาณุพงศ์  ญาณวุฒิ
60. เด็กชายภารดร  อ่อนทองหลาง
61. เด็กหญิงมนธิชา  หงษ์น้อย
62. เด็กหญิงมยุริญ  อินตาคง
63. เด็กหญิงมินตรา  อินตาคง
64. เด็กหญิงรุจิฬา  นันทอาภา
65. เด็กหญิงวงค์รวี  ไชยดี
66. เด็กชายวทัญญู  กาวีวน
67. เด็กหญิงวิกานดา  สัตจา
68. เด็กหญิงวิภา  หมื่อแล
69. เด็กหญิงศศิกานต์  ยั่งยืนกุล
70. เด็กหญิงศิรประภา  ปันทะรงค์
71. เด็กหญิงศุกภรักษ์  อาจหาญ
72. เด็กชายศุภวิชญ์  สนิทไทย
73. เด็กหญิงศุภานิช  ศิริเสาร์
74. เด็กชายสนธยา  จันทร์เช้า
75. เด็กหญิงสายจิตร  คำศรี
76. เด็กหญิงสุชาดา  อินทนนท์
77. เด็กหญิงสุณิสา  มันทะเล
78. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยานะ
79. เด็กหญิงสุทธิพร  จันธิมา
80. เด็กหญิงสุธิดา  ไชยลอม
81. เด็กหญิงสุพรรณพร  แวนแก้ว
82. เด็กหญิงสุภาพร  อัมสัย
83. เด็กหญิงสุวจี  ฤาชา
84. เด็กหญิงสุวิชชาดา  โพธาเจริญ
85. เด็กหญิงอฌิรญาณ์  สุนันต๊ะ
86. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  จอมจันทร์
87. เด็กหญิงอภิชญา  เวชบรรพต
88. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ขึ้น
89. เด็กหญิงอมราภรณ์  สำแดงสุข
90. เด็กหญิงอมลวรรณ  กุลสุพรรณรัตน์
91. เด็กชายอรรถพงศ์  บัวลอย
92. เด็กหญิงอัญญาเรศ  แก้วคำอ้าย
93. เด็กหญิงอาทิตยา  พิทาคำ
94. เด็กหญิงอาทิตยา  กุลขจรพันธ์
95. เด็กหญิงอุุบลวรรณ  วงค์กิติ
96. เด็กหญิงอโรชา  รักขนาม
97. เด็กหญิงุบุณยานุช  ทัศนา
98. เด็กหญิงเกวลิน  พวงมาก
99. เด็กชายเจษฎา  คำปาบัว
100. เด็กหญิงแสงดาว  อิมิวัฒน์
 
1. นายบรรจบ  เจียมเจริญศักดิ์
2. นายบุญเลิศ  สามแก้ว
3. นางประกายศรี  สุขเสถียร
4. นางปาริชาติ  สงวนผล
5. นางรุจิรัตน์  จิตรากร
6. นายสุชาติ  พูลทาจักร์
7. นางสุนทรี  เมฆบุญส่งลาภ
8. นายเดช  ยะมงคล
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิศิษฐ์  ที่ัรัก
 
1. นายวัลลภ  สิริผ่องใส
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายทศพล  แสนกอ
 
1. นายบรรจบ  เจียมเจริญศักดิ์
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายพรหมพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
 
1. นายสุรเชษฐ์  อุปกุล
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงจริยา  พรหมนนท์
 
1. นางชนกนาถ  โพธินาม
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายมนท์มนัส  อภิศิวรักษ์วงศ์
 
1. นางชนกนาถ  โพธินาม
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลัทธิกุล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นันตา
3. เด็กชายวัชรชัย  จันทวรรณ์
 
1. นางสิริพร  ไชยวงค์
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวทัตติยา  สุขพิงค์
2. นายอัครพล  ใหญ่ยิ่ง
3. นางสาวโสภาพรรณ  แสงกาบแก้ว
 
1. นางรจนาภรณ์  ฉายอรุณ
 
157 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายจตุรพรรณ  ทองศิริ
2. นายจตุรพล  ทองศิริ
 
1. นายนราศักดิ์  ไชยเรือง
 
158 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายพัธกานต์  ตรีฉันท์
2. เด็กหญิงรัตนากร  อินตาดา
 
1. นางสาวจินตนา  อภิรมย์การ
2. นางประไพ  สุวรรณโสภณ
 
159 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ชนิต   จิตต์ใจ
2. นายไพโรจน์  ศักดิ์สิทธิ์ศรีพร
 
1. นางสาวกฤษณา  จองมน
2. นางสาวนงคราญ  ตันตะละ
 
160 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลาวว้าง
2. เด็กหญิงอนุศรา  แซ่ว่าง
 
1. นางอรุณี  สันติคุณากร
 
161 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. นายนิรุตธ์  แซ่ย่าง
2. นางสาวลาวัลย์  ปาหว่า
 
1. นางอรุณี  สันติคุณากร
 
162 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวธัญพิชชา  เทพารักษ์
2. นายภูมิ  สือมโนธรรม
 
1. นายธรรมนูญ  เทพารักษ์
2. นายบรรจบ  เจียมเจริญศักดิ์
 
163 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พรหมมา
2. เด็กชายโยธิน  ยงฤทธิ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงค์วัจนสุนทร
 
164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายปฐมพงษ์  โพธินาม
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ขันเมือง
 
1. นายบรรจบ  เจียมเจริญศักดิ์
2. นางปาริชาติ  สงวนผล
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวชัย  แซ่ม้า
 
1. นายอนันต์  อุดแดง
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวปฐมวดี  อินต๊ะนัน
 
1. นายปริญญา  เฉลิมสุข
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสาธิดา  วงศาโรจน์
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายกรกช  ชุ่มสุวรรณ
 
1. นางชนกนาถ  โพธินาม
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายพรหมพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายน้อย  ลุงเฮง
2. เด็กหญิงวาสินี  ชำนาญช่าง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขันขาว
 
1. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายณัชดล  ชมถิ่น
2. เด็กชายปรัชญา  เลายั้ง
3. เด็กชายอนาวิน  กันทานี
 
1. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ชนิต   จิตต์ใจ
2. เด็กหญิงรัตน์ฐมูล  คนอยู่
3. นางสาวรุ่งอรุณ  วรรธนันทกุล
 
1. นางรฤณญา   ภูมิวิสัย
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายนิสสรณ์  พรหมพัฒน์
2. เด็กชายพัธกานต์  ตรีฉันท์
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายสมหมาย  ยินดี
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายทศพร  นิยมพรรณกุล
2. เด็กชายนิวัฒน์  พงศ์ไพรวัลย์
3. เด็กชายปิติภัทร  จันทร์บุญ
 
1. นายกิตติ  อรรถวัน
2. นายวรพงษ์  เรือนแก้ว