หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินภา ยะเปี้ยโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวระพีพรรณ อินต๊ะนนท์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรณ์กัญมณี ศักดิ์ธนศิริโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นายนิติพงษ์ แปงจงกิจโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นายอนุชิต สมหงษ์โรงเรียนสายอักษรกรรมการ
6. นางสาวดลฤดี อูปคำแดงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา กองอรินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
2. นางสาวจินตนา ใจมาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ เรือนวินโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางชฎากาญจน์ อินชัยวงศ์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรัญญา วงศ์อดิลักษณ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดลฤดี อูปคำแดงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพร ทองขันนาคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
2. นายแสงฟ้า จองคำโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเด่นศักดิ์ แสนเมืองมูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นายธพรชัย มาร์ชโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาบบุญ สมชำนาญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทพร อนุวงศ์เจริญโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอรอนงค์ ไชยศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศศิธร อินต๊ะคำโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางธัญทิพย์ เจริญหิรัญญกุลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางภัทรินญา ใสคำโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัญธิฌา มีวรรณ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นางนันทพร อนุวงศ์เจริญโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจินตนา ชุ่มใจโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร เยาวนาโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
2. นางสาวศศิธร อินต๊ะคำโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางมธุรส กิติมูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสัญญารัก นุตาลัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจิรัชยา แดนกาไสยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นางสาวประภาพร มอญแสงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายมานิตย์ เซนต์นันท์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวเทวิกา บัตรประโคนโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางอุดมรัตน์ พจน์สุจริตโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสัญญารัก นุตาลัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ อิ่มเย็นโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
2. นายดอน ปัญญาวันโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางชนชล มาขัติยะโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา ชุ่มใจโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์เชียงดาวกรรมการ
5. นางสาวสายธาร ธรรมธิโรงเรียนฉื้อจี้เชียงใหม่กรรมการ
6. นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสนิท พลเยี่ยมโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
2. นางพิศมัย ทุนคำโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นางสาวสายธาร ธรรมธิโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางเยาวนิตย์ ไชยราชโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวหยาดฝน สิงห์ทรโรงเรียนสันต้นหมื้อกรรมการ
6. นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางอักษร อุทารวิโรจน์กุลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์เชียงดาวกรรมการ
2. นางสาวอรุณ ศรีเงินโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางอโนทัย แดนหมั้นโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ การะบุญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายมานิตย์ เซนต์นันท์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
2. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางภูสิริน ตาอิ่นโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ คำแดงโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ วงศ์วรรณาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นางณภัทร จองเซโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาญา ปันตาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางพนิดา เพียรโคตรโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ทิพย์ปัญญาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล กี้เม้งโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางปิยะวรรณ เลื่อนประไพโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิฆัมพร ต๊ะเสี้ยวโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรัฐ ถนอมวรกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นางจารุณี ณิลกำแหงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางนวพร ชัยยาศรีโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวพา มหานันต์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกฤตพร แก้วตาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ แซ่ล้อโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมร ปาดวงโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นางนงคราญ มณีกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวอโณทัย ปราบสงครามโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง บุตรวงค์โรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิรันตี จันทร์ดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นางสาวเคียงเนตร ขันคำโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมาโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
6. นายสิทธิชัย ผ่องใสโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางนวพร ชัยยาศรีโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวพา มหานันต์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมร ปาดวงโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางกฤตพร แก้วตาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ แซ่ล้อโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นางนงคราญ มณีกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวอโณทัย ปราบสงครามโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง บุตรวงค์โรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิรันตี จันทร์ดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นางสาวเคียงเนตร ขันคำโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมาโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
6. นายสิทธิชัย ผ่องใสโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา ลุงกุยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ไชยมงคลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย คมขำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นางสาวศิริพร แก้วใจมาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายชัชวัสส์ พรวชิรวิทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา แสงรัตน์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชัน ทรายปันโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย ใจแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวศิริพร แก้วใจมาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุขสันต์ บุญเล็กโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสรารัตน์ พระทองโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ ธาตุทองโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสาธิตา บุญเคลือบโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพวรรณ์ อินสอนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
6. นางสาวดาวิภา มีบุญโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีจำนงค์ ไชยะหมื่นโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายวิมล กันอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30ประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร สมสวยโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา คำบุญเรืองโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายสมจิตร บุญประเสริฐโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิจิตรา ไพรพนาดอนโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
6. นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์โรงเรียนกรรมการ
7. นางสุกัญญา เหมืองสองโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ เกรียงชุติมาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ เงินคำจันทร์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสร้อยสุวรรณ สมฤทธิ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดา จ๋าก๋างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นายศราวุฒิ สุขแดงโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุธนิต สงวนศักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
7. นางสาวพิราวรรณ์ ปวนแดงโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
8. นางสาวชุติมณฑน์ พระใหญ่โรงเรียนสายอักษรกรรมการ
9. นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นายชานนท์ สิทธิโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางธมลวรรณ เหน่คำโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดร ปงกาวงค์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางนภาพร ใสศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายกันต์ สุยาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาววิณนรา อิทธิสิริศักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
6. นางเกศณีย์ จันทร์ตะมะโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
7. นางพิกุล ศรีใสโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุมโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเฟื่องฟ้า มหาวันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
10. นายวชิรพันธ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายฐิฏิกรณ์ รังกลางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ไชยเทศโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา วิเวกคีรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางสาวกานดา ดำรงชัยณรงค์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ มะโนราโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
6. นางสาวศิริกาญจน์ งาช้างโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ เขนยโรงเรียนสายอักษรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางดอกฝ้าย แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์โรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีระพันธ์ วงค์พุทธคำโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวรัตนา สุริยะมณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ศักดิ์ใหญ่โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
6. นางจรรยา ชัยอินทร์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา วงค์รินทร์โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรองประธานกรรมการ
3. นางปิยพร นันธิกูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคำปันโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ วงศ์อ้ายโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นางสาวธัญลักษณ์ วงเคราโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
7. นางสาวสุจิตรา สมวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางดวงเดือน สมศักดิ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา วงค์รินทร์ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรองประธานกรรมการ
3. นางปิยพร นันธิกูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคำปันโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ วงศ์อ้ายโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นางสาวธัญลักษณ์ วงเคราโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
7. นางสาวสุจิตรา สมวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสดา ขำพิมายโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีรสิทธิ์ พรหมเสนโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์กองแก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเกณิกา เตจ๊ะนันท์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริชาติ ขัตตระกูลโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนาวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล ไชยเลิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางปิยนุช เมธาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นางสาวศศิญาภา คำภิลาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิรันดร์ ปันทีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ไพรสณฑ์ อุทธิยังโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ไฝคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายชลอ สิรชาญวิทย์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาววัลยา กองแก้วโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมิ่งศิษฐ์ หาชัยอินทร์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย จันทร์ตะมะโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สิทธิประเวชโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพุทธิกุล ปิยะจันทร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทวิทวัช ศิริชัยวัฒนกุลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายจตุรงค์ ใจสมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายไกรลาศ ปีน้อยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจักรี เบญจรัตนฉัตรโรงเรียนฉื้อจี้ประธานกรรมการ
2. นายเดช อุทธิยังโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา เบี้ยวบรรจงโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ปิคนวลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรี มีสวัสดิ์โรงเรียนศีลรวีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิมล แซ่จางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นายสิทธิชัย จองแดงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายอานนท์ แสนฝนโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา อิ่นแก้วโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ อุษาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรัญญู รีบเร่งโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐรวี จิตตะโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทับทิม ต๊ะสินโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา อิ่นแก้วโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ อุษาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรัญญู รีบเร่งโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐรวี จิตตะโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทับทิม ต๊ะสินโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ พึ่งบุญโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภูวนัย งามรูปโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวรสสุฑณ มาดหมายโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นายไชยเวทย์ วิเศษคุณโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นายสุรพล สุนันต๊ะโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภัสสร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายภูวนัย งามรูปโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไชยเวทย์ วิเศษคุณโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสุภัสสร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ จันต๊ะวงค์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพล สุนันต๊ะโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภกิจ พึ่งบุญโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
7. นางวัชรีย์ รังกลางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิรมิตร มีไชโยโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางพรนพัส นุชวนิชกุลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัฐกานต์ ชัยยะโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นายธราพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอนุรุธ แตะต้อยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นางกุลธิดา วรสโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววันวิสาห์ ไชยชนะโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
8. นายศุภชัย ถาดนาคโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายพีรศาสตร์ จินาปุกโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล ธนัญไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรนภัส นุชวนิชกุลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัฐกานต์ ชัยยะโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นายนิรันดร์ ปัญญาธีระสกุลโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอนุรุท แตะต้อยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นางสาววันวิสาห์ ไชยชนะโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสิงห์คำ กุยเขียวโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนำพล จันตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวรองประธานกรรมการ
3. นายชนพัฒน์ ใจมั่นโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญส่ง เรือนแก้วโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสิงห์คำ กุยเขียวโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ กุ่นใจโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย เพ็ญมณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ คำแหลงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30รองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นายบรรจบ นะฝั้นโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดาริณี ฟ้าร่วนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายกุลชาติ ปั๋นขันโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจันจิรา วงษ์จักร์โรงเรียนกรรมการ
8. นางสาววันวิสา สิงห์เล็กโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
9. นายนันทวัฒน์ ก้อนแสนไชยโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
10. นายไชยเวทย์ วิเศษคุณโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
11. นางสาวโชติมา เพชรเอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวปัญชลิกา อินทะวงค์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติวัฒน์ คำกัมพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางสาวจันจิรา วงษ์จักร์โรงเรียนกรรมการ
5. นางพรรณทิพย์ภา นำบุญจิตต์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นายสมควร อินต๊ะวงค์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายชนพัฒน์ ใจมั่นโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
8. นางกุลธิดา วรสโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ สถิติรัตน์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ดวงแก้วปันโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจิตร เกิดเกียรติก้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นายศุภณัฐ กะมะลานันท์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางพานทอง ศิริโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นายอาทิตยพงษ์ ซุยคำโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววันวิสา สิงห์เล็กโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
8. นางสาววาสนา บุญเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวทิพวรรณ แสนมงคลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
10. นางกัญญภัค คุ้มรักษ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นางเจียรนัย ภูดอนตองโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนิรมิตร มีไชโยโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ กะมะลานันท์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สถิติรัตน์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาววิจิตร เกิดเกียรติก้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ ดวงแก้วปันโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววาสนา บุญเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ แสนมงคลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
8. นางสาวราตรี ช่างปัดโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวศิวาพร สุขแยงโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายนิคม พรมเสนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนิษฐ์ คำลือโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ ปัญโญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา ยศแสนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุดาพร วงษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ธรรมจัยโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นายธนา ยอดเกิดโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณิชนันทน์ ดวงวะนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ ทินนินโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก มังคละโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเข็มทิศ แก้วพงษ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐณพงษ์ กิติกุลพิรัชย์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นายอนุชิต ฝั้นฉางข้าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
6. นายสุรินทร์ รังษีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ใจพรมเมืองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ยองจาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเข็มทิศ แก้วพงษ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา รังษีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเตชิต พรหมมาเย็นโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมานะ โสภาเลิศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร ทับสุวรรณ์โรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นายเข็มทิศ แก้วพงษ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางลักขณาวดี กันตรีโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นายอาคม น่านกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นายอัสฎางค์ กองสถานโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางจินตนา รังษีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายรัฐณพงษ์ กิติกุลพิรัชย์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
9. นางทรัพย์ถิรดา ตาละปินโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
10. นายพรศักดิ์ ขันโทโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
11. นายพีรพงษ์ นายหน่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอนุชาติ สรรพจารย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี สัตยพานิชโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นายธนากร เจนแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นางอำไพ ศิริวรรณ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นายเตชิต พรหมมาเย็นโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
6. นางนริสา ประเสริฐกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
7. นางสาวณัฐฐิณี คำแสนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสุตเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสุตเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสุตเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสุตเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสุตเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสุตเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสุตเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
3. นายสุตเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ เหมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายธนพล ไชยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ เหมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายธนพล ไชยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ เหมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายธนพล ไชยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ เหมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายธนพล ไชยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวอน โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤช บุญอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวอน โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรจเรข สิงหเดชโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายกฤช บุญอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายธนพล ไชยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายธนพล ไชยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ เหมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายธนพล ไชยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ เหมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวอน โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษ บุญอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา อามาปะเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวอน โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรจเรข สิงหเดชโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายกฤช บุญอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิสุทธ์ ภัทรสรัลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสุตเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย เถาทองโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ กุ่นใจโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ กุ่นใจโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ กุ่นใจโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวกลัยา เลาจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมฤทัย เถาทองโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ กุ่นใจโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมฤทัย เถาทองโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ กุ่นใจโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เลาจางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ กุ่นใจโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ กรกัมพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30ประธานกรรมการ
2. นางอัมพรรณ ไชยรินทร์โรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายบุญธรรม แปงมาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพสิษฐ์ ฟ้าสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30ประธานกรรมการ
2. นายเดชพล ตรีเพ็ชรโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
3. นายวิษณุกรณ์ ชำนาญโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐดินัย ใจบาลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ วังช่วยโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาติ วิชัยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายณัฐดินัย ใจบาลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโสภณ พุทธพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายพรรณพัชณรงค์ รัมภารัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ วงค์เจริญโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน อุเทนสุตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธินัน คำบัวโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประวัติ พรหมนิลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางบุญนิสา สิงห์ทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวดี กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นางพิกุล บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ ต๊ะศักดิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางวิษา มณฑาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ พุทธพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายทองเยี่ยม แก้วโพธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรภพ ส่งศรีโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายโสพล พุทธพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางกมลวรรณ ต๊ะศักดิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ ภูดอนตองโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิคม ภูวงศ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรภพ ส่งศรีโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จันทร์แก้วโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนี ศรีแสวงโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ จันทร์แก้วโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิคม ภูวงศ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญธรรม แปงมาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอัญชรา ปันโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธินัน คำบัวโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวมัชชิมาพร อินทุวันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางอัญชรา ปันโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นางผกาแก้ว คำเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ติดทะโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางผกาแก้ว คำเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัมพรรณ ไชยรินทร์โรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นางศรีพรรณ จันทะวังโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางอัมพรรณ ไชยรินทร์โรงเรียนสายอักษรประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีพรรณ จันทะวังโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา ไชยวงศ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางผกาแก้ว คำเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางผกาแก้ว คำเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรพิน อุเทนสุตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายประวัติ พรมนิลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติกาล พวงทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนาวดี กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรินีย์ อรินต๊ะทรายโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายเขมกร ดวงปูนันท์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรพิน วรรณชัยโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัฒติยา ฑุริยานนท์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวศรัญญา รุ่งเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายนภนต์ ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ หน่อแก้วโรงเรียนศีลรวีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัฒติยา ทุริยานนท์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นายธนวัชญ์ อมรรัตนพิบูลย์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวไพลิน เมืองพานิชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางสายฝน ถนอมวงษ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัฒติยา ทุริยานนท์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ หน่อแก้วโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
3. นางสายฝน ถนอมวงษ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวไพลิน เมืองพานิชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนวัชญ์ อมรรัตนพิบูลย์โรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณ์พีรัช พาชูปกรณ์การณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์พีรัช พาชูปกรณ์การณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ธิมาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายลิขิต กล้าหาญโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายณัฐกิตติ์ เหลาพนัสสักโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางประภาพร ชัยวรรณาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล ขันเบาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายลิขิต กล้าหาญโรงเรียนสายอักษรประธานกรรมการ
2. นายจาตุรงค์ ยืนยงคีรีมาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี ปัณชัยโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ลาวรีโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปุญญาพร พิพัฒน์โสภณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ปัณชัยโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ลาวรีโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวปุญญาพร พิพัฒน์โสภณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมลศิษย์ ตาคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวสันต์ จันทร์แก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนรเศรษฐ์ กันศรโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐิณี ปินตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ อินต๊ะมูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐิณี ปินตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมะลิวรรณ อินต๊ะมูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชุณหวัต คำโพธิ์โรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ สมบูรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธิมาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายบทมากร ฤทธิ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรเศรษฐ์ กันศรโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายบทมากร ฤทธิ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายนรเศรษฐ์ กันศรโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนรเศรษฐ์ กันศรโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบทมากร ฤทธิ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายนรเศรษฐ์ กันศรโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบทมากร ฤทธิ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนรเศรษฐ์ กันศรโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นายบทมากร ฤทธิ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายธีรวิทย์ สุวรรณาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประดับดวง ปานันท์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมาลี จันทร์อัมพรโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวหยาดพิรุณ ปาลามะโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
5. Mr.Vernon Benettoโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมันทนา พรเพิ่มสูขโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทองกุล สนธิยาโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. Mrs.Dorine Noppharitโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Jonh Paul Dimayacyacโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ จันทร์หลวงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ ไชยวรรณ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ สอาดล้วนโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ แก้วอินทร์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผองศรี สัมฤทธิ์พรทวีโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
5. นางสาววรรษมน ศรัใจมูลโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสุวัสสา เอคลีย์โรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวสมนา ทิวทองนำชัยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Michael Ackleyโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางชนกนาถ เขียวตาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ พินทองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายการุณ เมธาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
7. นางธนาภรณ์ อินทขัติย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ แสนคำแพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร วงค์ศรีสุขโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางวาสนา ทุนผลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายกรุงสิงห์ รักสกุลสุขเกษมโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
6. นางสาววรชพร ปันยศโรงเรียนสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุจินตา คำเงินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางประดับทอง ปานนันท์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Nhorrilaine Mananalaโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยนุช โยริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ โปธาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจิรดา จันทระโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายผดุงเกียรติ ปู่เจโรงเรียนฉือจี้รองประธานกรรมการ
3. Mr.Vernon Benettoโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุษบา จายะศักดิ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี เที่ยงคำโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
6. นางสาวผ่องศรี สัมฤทธิ์พรทวีโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
7. MissCrismar Macalaladโรงเรียนแม่งอนขี้เหล็กกรรมการ
8. นางสาวสุมาลี ตันติน้อยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลพรรณ องค์ชัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยพร สุรินทร์คำโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทรงพล มีวรรณ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ วรรณจักร์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ชุณเจริญโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. Mr.Roy David Floreyโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
7. นางสาวสิริลักษณ์ วรรณจักร์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางเพียงดาว เรือนมูลโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสวง วงษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวใจสคราญ คงพันธุ์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jacky Wong yunjieโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางวิราวัลย์ วรรณชัยโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ ถนอมพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวิราวัลย์ วรรณชัยโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายประสาน ตรีสุวรรณโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jacky Wong yunjieโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายสวง วงษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวใจสคราญ คงพันธุ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวศานิกุณ คำภีระโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ สุอุดมศรีโรจน์โรงเรียนศีลรวีรองประธานกรรมการ
3. นายอดิคุณ ธงชัยสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรโชติ ไชยวีรกูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย แซ่จางโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขวัญนภา พรหมพนัสโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางอำไพ สายชลเลิศมงคลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอติคุณ ธงชัยสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย ก้างส่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนภาลัย อินทจักร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นางสาววรรณา สมบัติรัตนากรโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร จันทร์ประเสริฐโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยแปงโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ พื้นผาโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ กาปัญญาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เตาะแปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นางณิชาดา ศรีเกษโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางศศิธร บุญแต่งโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน ปนันคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางพิชยา พรหมปัญญาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ จันทร์ตาโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณฤทัย ปิชัยนะโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นายก่อพงศ์ อานันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห็เชียงดาวกรรมการ
5. นางสาวธิพาดา สุภาแสนโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
7. นายธงชัย ญะรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
8. Mr.Arthur Darlingโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
9. นายรัฐพล ศรีชัยวงศ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเจริญ เขนยโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม แก้วโพธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ ภูสะพานโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นายธนากร บุระผากาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชิน ตามี่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30รองประธานกรรมการ
3. นายกมลศิษฐ์ ดวงชื่นโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายบรรจง ไชยราชโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวณิชนันทน์ ดวงวะนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุมา กงไกรราชโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา เขื่อนเพชรโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นายสุรวุฒิ ศรีคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวประภากร หลู่จิ๋งโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
2. นางกัลยา รักสัตย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสาวกัญชพร วิเชียรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวญาณิศา เขื่อนเพชรโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นายสุรวุฒิ ศรีคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายพิชห์ชากรณ์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเอมอร วรรณาโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
2. นายดอน ปัญญาวันโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวจินตนา ชุ่มใจโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์เชียงดาวกรรมการ
4. นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา กงไกรราชโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ยานะพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรา เพชรดีโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิลา จะก่อโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส หน่อราชโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพียงนภา กิติโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัชระ วงศ์ตาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติกานต์ รัตนเดชาสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30ประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ แก้วเมืองมาโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเทพินทร์ จิตตางกูรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายกมลศิษฐ์ ดวงชื่นโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางพรรณา อุบลสาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวพรสวรรค์ ไชยผาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินดา สิริสมบัติเจริญโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภา ลุงกุยโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 30กรรมการ
4. นางสาวธิญาดา ปันต๊ะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนกฤต สมฤทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวนิ่มพวรรณ ปัญญาไหวโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวัสส์ พรวชิรวิทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญมณี บุญเล็กโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมิรันตี จันทร์ดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นางสาวสรารัตน์ พระทองโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
7. นายธนกฤต สมฤทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสรรพงษ์ วรนุชโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวดลฤดี อูปคำแดงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ สรรพสุขโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสุรวุฒิ ศรีคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ ยานะจิตรโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดาววิภา มีบุญโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล กันอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 30กรรมการ
4. นางสาวอโณทัย ปราบสงครามโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรอนันต์ เสือครื้นโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริวิมล ใบตันโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางวรัญญา ดวงทิพย์โรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภา โสพันธ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ทิพย์ปัญญาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ้งนภา มีสมโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา โปธาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกรณ์กาญจน์ นนท์พัชรพงศ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเทวิกา บัตรประโคนโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื่นกรรมการ
4. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายธนพล ไชยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร. 081-5301584
คุณครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง 084-0472787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]