หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางทิพากร ทิพจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5 นายยุทธนา อิ่นแก้ว ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6 นายสุดเขต ศรีอิศรางกูล ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 นายอารีย์ บุญชัยดุ้ง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
8 นายจตุรงค์ ใจสม ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9 นายพรรณพัชณรงค์ รัมภารัตน์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10 นายอุดร ปงกาวงค์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11 นายสรรพงษ์ วรนุช ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 นายธนกฤต สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13 นางทองพูล สอนมั่น ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14 นายพีรศาสตร์ จินาปุก ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
15 นายสุรินทร์ รังษี ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 นายทองสุข สมบูรณ์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
17 นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
18 นางสาวภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัส ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 นายกฤษฎา พรหมงาม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 นายภานุวัฒน์ ติดทะ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21 นางบังอร พรหมจอม ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
22 นางพิกุล บำเรอจิตต์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
23 นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
24 นางสาวกรวณิชภา ผลมาก ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25 นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
26 นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
27 นางธนาภรณ์ อินทขัติย์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
28 นางปราณี แสงกาศ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
29 นางสาวรุจิรดา จันทระ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขัน
30 นางสุกัญญา เหมืองสอง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขัน
31 นางกรรณิการ์ สรรพสุข ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขัน
32 นางรุ่งนภา ฟูธรรม ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขัน
33 นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขัน
34 นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขัน
35 นายชัยวุฒิ ไฝคำ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขัน
36 นางสาวเยาวเรศ บุญเปง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขัน
37 นางสาวขวัญมณีพร เชาวน์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขัน
38 นางจารุณี ณิลกำแหง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขัน
39 นางพรรณนา อุบลสา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
40 นางสาวณิชาภัทร แก้มพรม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
41 นายสิทธิชัย ผ่องใส ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
42 นางสาวดลฤดี อูปคำแดง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
43 นางสาวนรีรัตน์ ทรายแก้ว โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
44 นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
45 นางสาวณัฏฐิณี ปินตา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
46 นางบังอร พรหมจอม ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
47 นางประภาพร ชัยวรรณา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
48 นางสาวราตรี ช่างปัด ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
49 นายจักรี ทาเขียว โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
50 นางสาวศิรินิพา เงินมูล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
51 นางสาววิลาสิณี คำปัญญา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
52 นางสาววรนิษฐ์ คำลือ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
53 นางประกายพฤกษ์ คำออน ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
54 นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
55 นางสาวรพีจินดา แปงแบน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
56 นางสาวศศินันธกานต์ ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
57 นางศิริขวัญ เรือนติปิน ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
58 นางสาวจิรภัทร์ ธิปัญญา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
59 นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
60 นางสาวศานิกุณ คำภีระ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน เอกสาร และสวัสดิการ
61 นายนิพนธ์ เสนาเนียร ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
62 นายมิ่งศิษฐ์ หาชัยอินทร์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
63 นายอนุชาติ สรรพจารย์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
64 นายสุรวุฒิ ศรีคำ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
65 นายภัสรัค ชมภูสืบ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
66 นายธนภณ สัพไพร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
67 นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
68 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
69 นายยุทธนา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
70 นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
71 นางพิชยา พรหมปัญญา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
72 นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
73 นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำ ครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
74 นางสาวสุทธิดา แสงรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
75 นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล ครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
76 นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
77 นายอนุรักษ์ ปาทา ครูโรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
78 นางสาวดาววิภา มีบุญ ครูโรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
79 นายภราดร ปันชัย ครูโรงเรียนฉื้อจี้ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
80 นางเกศรา สิงห์ใจ ครูโรงเรียนรังษีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
81 นายวิษณุกรณ์ ชำนาญ ครูโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
82 นายทวีศักดิ์ เมืองซื่อ ครูโรงเรียนศีลรวี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
83 นายลิขิต กล้าหาญ ครูโรงเรียนสายอักษร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
84 นางสาวปรินีย์ อรินต๊ะทราย ครูโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
85 นางสาวอรุณ ศรีเงิน ครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
86 นายอรรตพงศ์ ธรรมธิ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
87 นางสาวมัลลิกา วิเวกคีรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
88 นางสาวพรรณทิวา อินทญาติ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
89 นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน รวบรวม และกรอกผลการแข่งขัน
90 นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน รวบรวม และกรอกผลการแข่งขัน
91 นายสุรวุฒิ ศรีคำ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน รวบรวม และกรอกผลการแข่งขัน
92 นายสิทธิชัย ผ่องใส ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน รวบรวม และกรอกผลการแข่งขัน
93 นางสุกัญญา เหมืองสอง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน รวบรวม และกรอกผลการแข่งขัน
94 นางสาวกาญจนา โปธา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน รวบรวม และกรอกผลการแข่งขัน
95 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน รวบรวม และกรอกผลการแข่งขัน
96 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ กลุ่ม 3
97 นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ กลุ่ม 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร. 081-5301584
คุณครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง 084-0472787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]