สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ฝางชนูปถัมภ์ 75 15 8 4 98
2 ไชยปราการ 55 10 10 7 75
3 รังษีวิทยา 54 13 4 4 71
4 เชียงดาววิทยาคม 47 15 7 3 69
5 ราชประชานุเคราะห์30 44 7 12 8 63
6 รัตนาเอื้อวิทยา 43 14 7 6 64
7 แม่อายวิทยาคม 42 11 8 5 61
8 เวียงแหงวิทยาคม 40 12 8 8 60
9 ฉื้อจี้ 37 17 6 4 60
10 อรุโณทัยวิทยาคม 32 8 11 6 51
11 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 30 15 11 3 56
12 สายอักษร 21 7 4 0 32
13 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 21 6 1 1 28
14 ศีลรวี 14 10 5 3 29
15 บ้านสันต้นหมื้อ 9 2 2 1 13
16 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง 6 2 3 2 11
รวม 570 164 107 65 906