สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ฝางชนูปถัมภ์ 31 14 22 67 75 15 8 4 98
2 แม่อายวิทยาคม 21 9 7 37 42 11 8 5 61
3 รังษีวิทยา 19 22 6 47 54 13 4 4 71
4 รัตนาเอื้อวิทยา 14 5 4 23 43 14 7 6 64
5 เชียงดาววิทยาคม 13 14 9 36 47 15 7 3 69
6 ไชยปราการ 11 13 8 32 54 10 10 7 74
7 ราชประชานุเคราะห์30 11 10 8 29 44 7 12 8 63
8 อรุโณทัยวิทยาคม 9 5 7 21 31 8 11 6 50
9 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 8 9 10 27 30 15 11 3 56
10 สายอักษร 8 5 5 18 21 7 4 0 32
11 ฉื้อจี้ 5 9 12 26 36 17 6 4 59
12 เวียงแหงวิทยาคม 4 11 14 29 40 12 8 8 60
13 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 3 5 5 13 19 6 1 1 26
14 บ้านสันต้นหมื้อ 3 1 1 5 9 2 2 1 13
15 ศีลรวี 2 5 3 10 14 10 5 3 29
16 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง 0 3 2 5 6 2 3 2 11
รวม 162 140 123 425 565 164 107 65 836