รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรศุภางค์  น้อมรักศักดิ์ศรี
 
1. นายนิิติพงษ์  แปงจงกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  คำโพธิ์
 
1. นายนิิติพงษ์  แปงจงกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์การณ์
 
1. นางธัญทิพย์  เจริญหิรัญญกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวรุ่งรัตนา  สมเครื่อง
 
1. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชีวาภัค  ธนพัทธ์ปัญญา
 
1. นางมธุรส  กิติมูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  แสงเขื่อน
 
1. นายอาทิตย์  อิ่มเย็น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉื้อจี้ 1. เด็กชายอติกานต์  อุปัชฌาย์
 
1. นางสาวสายธาร  ธรรมธิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพลอย  เกตุแก้ว
 
1. นางกรณ์กาญจน์  นนพัชรพงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายปพน  วงศ์คำมา
2. เด็กชายพรชัย  อินบุญ
 
1. นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย์
2. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายธีระนันท์  ปัญญาผัด
2. นางสาวอรุโนทัย  ดวงคำ
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
2. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงพรีทยา  การคนซื่อ
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธาตุทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายเกรียงไกร  คำภีระ
 
1. นางรัตนา  คำบุญเรือง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  นาคสวน
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  มีวรรณ
3. เด็กชายศุจีภรณ์  คัชมาตย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา
2. นายอาทิตย์  ธานี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราภา  อุบาลี
2. นายณัฐวุฒิ  มีงาม
3. นางสาวณิชชานันท์  วุฒิ
 
1. นางสุกัญญา  เหมืองสอง
2. นางสาวอภิณห์พร  มานิ่ม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  อินจ๋อม
2. เด็กหญิงประกายศรี  ทองขาว
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์  วิรังหมู
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  ปันวงค์ยอง
2. นางสาวอโณทัย  ปราบสงคราม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวขวัญนิจทรา  มูลสุวรรณ
2. นางสาวจุฑามาศ  ยี่สุดี
3. นายอนุรักษ์  หน่อทอง
 
1. นายจักรพงษ์  ทิพย์ปัญญา
2. นางนวพร  ชัยยาศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เมืองทอง
2. เด็กหญิงเสาวณิตย์  สิงห์คำ
 
1. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวสุภาพร  โพทัง
2. นายอติกานต์  แสงวิลัย
 
1. นางสาวดาววิภา  มีบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายเอกรัตน์  บุตรศิริ
 
1. นางสาวสมหญิง  บุตรวงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  บุญตัน
 
1. นายวัฒนศักดิ์  อัศจรรย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชลิต  ลุงต๊ะ
2. นางสาวหมวย  ลุงตี้
3. นางสาวเกียง  ลุงมั่น
 
1. นางสาวกุหลาบ  เงินคำจันทร์
2. นางศรีพรรณ  สกลกิตติ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวนิตยา  ล้านไชย
2. นายสุรศักดิ์  คงปลี
3. นายอัคคพล  ใจตรง
 
1. นายกันต์  สุยา
2. นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เนตรรัศมี
2. เด็กหญิงศิวัชญา  ขันเล็ก
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  โพนยะเขต
 
1. นางเนาวรัตน์  เขนย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วเรือนน
2. นางสาวนิรชา  สีเขียว
3. นางสาววรกมล  ขอดคำ
 
1. นางดอกฝ้าย  แสงสุวรรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายสมคิด  เชอมือ
2. เด็กชายสุบิน  สะเบี๊ย
3. เด็กชายเรวัฒน์  จูเปาะ
 
1. นางสาวมัลลิกา  วิเวกคีรี
2. นางสาวสุธนิต  สงวนศักดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวธีราพร  เลาจาง
2. นางสาวปัญญา  แซ่ลี
3. นางสาวสุวนันท์  อาแล
 
1. นายประสิทธิ์  วงศ์อ้าย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายกิติกร  โกราช
2. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  ใจแก้ว
3. เด็กชายพลณัฐ  บุญมา
 
1. นายจีรสิทธิ์  พรหมเสน
2. นางสาวรัชนาวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  กาทู
2. นางสาวพิมพิไล  สุวรรณ์
3. นางสาวออมบุญ  ผัดแปง
 
1. นายสิทธิชัย  จองแดง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายภานุพงษ์  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงวนิดา  พันธุ์แสนกอ
 
1. นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ
2. นางสาวสุจิตรา  สมวาส
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวจุฑามาศ  ทาแก้ว
2. นางสาววริศรา  วิฉายา
 
1. นายชลอ  สิรชาญวิทย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายจักรี  ปู่หงษ์
2. เด็กชายทยากร  เป็งสุรินทร์
 
1. นายเดช  อุทธิยัง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายพีระวิทย์  จันสอาด
2. เด็กชายอนันต์  คำมา
 
1. นายเดช  อุทธิยัง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายสถาพร  นัยต๊ะ
2. นางสาวสุรณี  แซ่หลี่
3. นายอรรนพ  แซ่หลี่
 
1. นายบทมากร  ฤกษ์อภิวาทย์
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายคำดาว  ลุงทุน
2. นายอภิชาติ  แซ่ถัง
3. นางสาวอัญชลี  จะทอ
 
1. นางสาวศรัญญา  รุ่งเรือง
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงค์ปัญญา
2. เด็กชายสิงหนาท  ปงกันคำ
3. เด็กหญิงสุธีรา  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงสุภาพร  ใจแก้ว
5. เด็กหญิงเกตสิรี  อินต๊ะ
 
1. นางนิรมิตร  มีไชโย
2. นายไชยเวทย์  วิเศษคุณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรีนรัตน์  ใจกว้าง
2. นางสาวณัฐธิดา  แสนบุราณ
3. นายวีระ  กิจเฉย
4. นางสาวเกวลี  ญานะศรี
5. นางสาวเกษราภรณ์  ใจกว้าง
 
1. นายพินิจ  ภูขาว
2. นายสมควร  อินต๊ะวงค์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคำค่อง  ไอ่ต๊ะ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ไชยา
3. เด็กหญิงศิรินภา  เชียงราย
4. เด็กหญิงอนัญญา  นายจะหวิ่ง
5. เด็กหญิงอารียา  ปู่ตี้
 
1. นางกัญญภัค  คุ้มรักษ์
2. นางสาวโชติมา  เพชรเอม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกุลปรียา  ไชยมงคล
2. นางสาวทัศนีย์  สว่างมณีเจริญ
3. นางสาวผไทมาศ  แป้นทองคำ
4. นางสาวภักษิณา  หิมเวช
5. นางสาวอภิชญา  เสาร์แก้ว
 
1. นายบพิธ  วงษยา
2. นายบัณฑูร  เล็กประเสริฐ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  แสนเมืองมูล
2. นายปินไท  วันทสี
3. นางสาวมัทนา  จองแหง
4. นายสุวรรณรัตน์  เจริญคุณ
5. นายหนู  ลุงมุ้ง
 
1. นางสาวจันจิรา  วงษ์จักร์
2. นายชนพัฒน์  ใจมั่น
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  บงสิมมา
2. นางสาวดาราภรณ์  ทองก้อน
3. นายธนกร  สาระจันทร์
4. นางสาวธนีกานต์  ผาสพ
5. นายนนทนันท์  กิติ
6. นายบวร  สาระจันทร์
7. นางสาวพรธีรา  กุลีแก้ว
8. นางสาวพลอย  ลุงใส
9. นางสาวพิมพลอย  ไชยา
10. นางสาวภรณ์ชิตา  จิตนาน
11. นายรณชัย  นึกเร็ว
12. เด็กชายวรวัชร  สอนรอด
13. นางสาววรัญญา  สิงห์กร
14. นางสาวศรินทร์ญา  ตามควร
15. นายศุภฤกษ์  ฮวดเจียม
16. นายสุรวิทย์  สุวรรณ
17. นายอานุกูล  คนสอาด
18. นายอุกฤต  คนสอาด
19. นางสาวเบญจมาศ  ญาติทอง
20. นายเอกสิทธิ์  สิทธิ
 
1. นางสาวดาริณี  ฟ้าร่วน
2. นางสาวนฤมล  ธนัญไชย
3. นางสาวประภาพร  มอญแสง
4. นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
5. นายสุรพล  สุนันต๊ะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิิติกร
 
1. นางสาวอรทัย  ใจยะสาร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวจินตนา  น้อยสุวรรณ์
 
1. นายองอาจ  เป็งปานันท์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉื้อจี้ 1. เด็กชายชิณชัย  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงศศิกร  แก้วนาต๊ะ
 
1. นายนิคม  พรมเสน
2. นางสาวศิวาพร  สุขแยง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวก้อย  นายตะ
2. นายเลาวือ  เลาลี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แสนมงคล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  มังคะวงค์
2. นางสาวชญานิน  แซ่เซียง
3. นางสาวบพิตรา  ใจโพธิ์
4. นางสาวผกามาศ  จันทะวงศ์
5. นางสาวรุ่งฤดี  แก้วพรม
6. นางสาวสร้อยสุดา  จันทร์ตา
7. นางสาวสิริรักษ์  ทองนรินทร์
8. นางสาวอนัญญา  หมอกแสง
9. นางสาวเกศฏาพร  จันทร์ติ๊บ
10. นางสาวเยาวมาลย์  อุ่นชาติ
 
1. นางวัชรีย์  รังกลาง
2. นายสิงห์คำ  กุยเขียว
3. นางสาวโชติมา  เพชรเอม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  แซ่หลู่
2. นางสาวจ้าวเซียน   แซ่จ้าว
3. นางสาวฉ่งฮ่วย   แซ่หยั่ง
4. นางสาวชุติมา  แซ่เจิ้ง
5. นางสาวพรพิมล   เลาหมี่
6. นางสาวมาลัย  แซ่หย่าง
7. นางสาวยุวดี  แซ่หมิง
8. นางสาวรัตนพร  เลาสี่
9. นางสาววิภา  แซ่หลี่
10. นางสาววิไล  แซ่หวัง
11. นางสาวสำลี  แซ่จื้อ
12. นางสาวสุชาดา   แซ่หลู่
13. นางสาวเสี่ยวถ่วน  แซ่หลี่
14. นางสาวเสี่ยวเฟย  แซ่โจว
15. นางสาวเสี่ยวเอ้อ   แซ่หวัง
 
1. นายธนา  ยอดเกิด
2. นางสาวนิภาพรรณ์  สิงห์คำ
3. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปียะ
4. นายอัสฎางค์  กองสถาน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงปทวรรณ์  บุญตัน
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทองคำ
3. เด็กหญิงโชติกา  กุหลั่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิเรก  มังคละ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  วรรณภีระ
2. นางสาวกุลธิดา  คำปัน
3. นางสาวธนมณี  นนทการ
 
1. นายสุนทร  ใจพรมเมือง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพร  ชัยทองคำ
2. เด็กหญิงหลาว  ลุงแสง
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  คำแสน
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายธีร์ธวัช  สันติจิตต์ภักดี
2. นางสาวอารีรัตน์  ไชยวงค์
 
1. นายสุนทร  ใจพรมเมือง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ลุงทาย
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายเกียรติศักดิ์  ทะนะศักดิ์
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงยิง  ลุงพัด
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวแก้ว  ลุงแสง
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภูวรัตน์  เข็มแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายยุทธพงษ์  ชัยมงคล
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กชายนาวี  กลัดแก้ว
 
1. นางสาวช่อทิพย์  จันทรศรี
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายจักรภัทร  สุขมาก
 
1. นางสาวช่อทิพย์  จันทรศรี
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายวสันต์  หน่อคำ
2. เด็กชายสังวาลย์  ตุ้ยศรี
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายแสงเมือง  ลุงแน่งซอ
 
1. นายวิชัย  สามไชย
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวกมลพรรณ   ปาวงค์
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาญจน์  คำเรืองฤทธิ์
2. เด็กชายปริญญา  วุฒินันไชย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  วันพระศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  วงค์ศรี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวมัทนา  คำหน้อย
2. นายวุฒิวัฒน์  ชาหลักคำ
3. นายอวยพร  เซียมราย
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงพิลาวรรณ  ปัญญา
 
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายทักษิณ  ทองคำ
 
1. นายธนพล  ชัยวุฒิ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  อินต๊ะ
 
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงนันทญา  แพงวิเศษ
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงนัทซึมิ  ทากาโนะ
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงกีรติ  วงศ์ปัญญา
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายรัฐเขต  เหล็กส้วย
 
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ขวัญเทศ
2. เด็กชายกรรณิการ์  กึกก้อง
3. นางสาวกานต์มณี  หลวงคำ
4. เด็กหญิงจอมขวัญ  สุยะพันธุ์
5. นางสาวจันทกานต์  สมแจ้
6. นางสาวชนม์ธิดา  เปี้ยมึ้ง
7. นางสาวชนากานต์  ผ่องแผ้ว
8. เด็กชายชาญวิทย์  ขันคำ
9. นางสาวชินานาฎ  อรเนตรพงษ์
10. นางสาวฐิติรัตน์  ทรายแก้ว
11. นางสาวณัฐมล  วิสุวรรณ
12. นายดนัย  บุญมาก
13. นางสาวดอกอ้อ  มนต์เสก
14. เด็กชายนพดล  เป็งตัน
15. นางสาวนรกมล  อยู่แฮ
16. นายนิตินัย  มะโนชัย
17. นางสาวประกายดาว  ปัญบุญมา
18. นางสาวปีญาภัตน์  สุธิรัมย์
19. นางสาวพรพรรณ  อักกโชติพันธุ์
20. นางสาวพัชรินทร์  จำปาทอง
21. นายพิษณุ  แก้วคำ
22. นางสาวฟ้ารุ่ง  ใจคำ
23. นายรัฐวรรณ  มะโนสอน
24. นางสาวรัตนาภรณ์  จันต๊ะวงค์
25. นายวิทยา  กองแปง
26. นายวิสุทธิ์  ศิรินนท์
27. เด็กหญิงศรินญา  คำแดง
28. นางสาวสาธิดา  ธรรมชัย
29. นางสาวสิริลักษณ์  เนืองนิตย์
30. นายสุทธิชัย  นันตา
31. นางสาวสุธิดา  กันทาวงศ์
32. นายสุรศักดิ์  วังโส
33. นางสาวสุลิตา  สุรินทร์
34. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทรายแก้ว
35. นางสาวอรพรรณ  ยั่งยืน
36. นายอำนาจ  แสนธิวัง
37. นายเกษมศักดิ์  สาระจันทร์
38. นางสาวเยาวเรศ  ก้อนทอง
39. นางสาวไพลิน  หน่อไชย
 
1. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
2. นางสาวทิฆัมพร  ต๊ะเสี้ยว
3. นายอาทิตย์  อิ่มเย็น
4. นางสาวเกศนี  จงพิพันธ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีหน่อ
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายสุทธิชัย  นันตา
 
1. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  วงค์บุญมา
 
1. นายวงศกร  ดุมเหล็ก
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายนัฐนนท์  กันธะมาลา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายอานุภาพ  อินทรจำปา
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉื้อจี้ 1. เด็กหญิงณีรชา  สิริเปรมรัศมี
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพฤกษา  บูราณ
 
1. นายสุตเขต  ศรีอิศรางกุล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ทนันชัย
 
1. นายกิติพงษ์  เรืองเพชร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายอำนาจ  แสนธิวัง
 
1. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงรสญา  ทองวัตร์
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีหน่อ
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายวรรณชัย  วรกุลวัฒนา
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงคำหม่วย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวเกศินี  ปุงปี่แก้ว
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
88 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายกลวัชรพลวัตร  แสนอินตา
2. นางสาวฐิติรัตน์  ทรายแก้ว
3. นายดนัย  บุญมาก
4. นางสาวทัศวรรณ  ดวงวิโรจน์
5. นายนัฐชัย  จันทราสกุล
6. นางสาวปีญาภัตน์  สุธิรัมย์
7. นางสาวพรพรรณ  อักกโชติพันธุ์
8. นายพัฒนพงศ์  อัสกรรณ์
9. นายพิษณุ  แก้วคำ
10. นายรัฐวรรณ  มะโนสอน
11. นางสาวรัตนาภรณ์  จันต๊ะวงค์
12. นายวิสุทธิ์  ศิรินนท์
13. นางสาวศิริภาภรณ์  ปัญญามหันต์
14. นางสาวสริตา  จองใหม่
15. นางสาวสาธิดา  ธรรมชัย
16. นายสุรศักดิ์  วังโส
17. นางสาวสุรีรัตน์  ธรรมชัย
18. นายอภิโชค  ยามวงค์
19. นางสาวอรพรรณ  ยั่งยืน
20. นายอำนาจ  แสนธิวัง
21. นางสาวอิสรา  มูลตา
22. นายเกษมศักดิ์  สาระจันทร์
23. นางสาวเยาวเรศ  ก้อนทอง
24. นางสาวไพลิน  หน่อไชย
 
1. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นายชลิต  จะฟู่
2. เด็กหญิงชุติมา  เมียคุ
3. นายธเนศร์  กุณนา
4. นายพรศักดิ์  จะก๊ะ
5. เด็กหญิงพัชรี  แซ่หมู่
6. เด็กหญิงยุพิน  เลายี่ปา
7. เด็กหญิงอรุณี  เริงไม
8. เด็กหญิงอุทุมพร  แสงขลัง
9. นายเกียรติภูมิ   แสคะจือ
10. เด็กชายเอกวิทย์  เลายี่ปา
 
1. นางสาวกัลยา  เลาจาง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวกรรณิกา  เวดา
2. นายการุณ  เวดา
3. นายณรงค์ศักดิ์  นาหลู่
4. นายทัศพงศ์  ปรีชารุ่งเรืองกิจ
5. นางสาวพรนภา  นาหลู่
6. นางสาววารุณี  ลีเจี้ย
7. นางสาววิภา  แซ่ย้าง
8. นายศราวุธ  อินต๊ะวงศ์
9. นายอาซา  แซ่เฉิ่ง
10. นางสาวอิษยา  กะเหรี่ยง
 
1. นางสาวกัลยา  เลาจาง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  วัฒนสุนทร
2. เด็กหญิงดาว  ลุงซุ
3. เด็กหญิงรัชยา  อนุสาวรีย์ดอย
4. นางสาววันเพ็ญ  อินดวง
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ย่าง
6. นางสาวอ๋ามตาล  เตียนมูล
7. เด็กหญิงเบญจนาพร  แซ่ม้า
8. เด็กหญิงเปาเงี๊ย  แซ่ว้า
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นางสาวพัชรินทร์  เตาะแป
3. นางสาวสุภาพร  อุปสุชิน
4. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  พงษ์แดง
2. นางสาวจันทร์ฉาย  หารพงดง
3. นางสาวณัฐชยา  โอชาวัฒน์
4. นางสาวณัฐธิดา  บุญหน่อ
5. นางสาวนิโลบล  ทำดี
6. นางสาวนุชนารถ  สกุลฝาง
7. นางสาววิลาวัณย์  เจริญพร
8. นางสาวสกุลทิพย์  มูลอามาตร
9. นางสาวสว่างนภา  นวลแก้ว
10. นางสาวอัจฉรา  ใจตรง
 
1. นางสาวสมฤทัย  เถาทอง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงกรวิภา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่ว้า
3. เด็กหญิงขวัญเรือน  วัฒนสุนทร
4. เด็กหญิงดาว  ลุงซุ
5. เด็กชายทัช  สถิตดุลยทรัพย์
6. เด็กหญิงมานี  จะคะจู
7. เด็กหญิงรัชยา  อนุสาวรีย์ดอย
8. นางสาววันเพ็ญ  อินดวง
9. เด็กชายสมชาย  จะตุ๊
10. เด็กหญิงสาวิตรี  แอปู่
11. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงอรทัย  วงค์นภาไพรศาล
13. นางสาวอ๋ามตาล  เตียนมูล
14. เด็กหญิงเบญจนาพร  แซ่ม้า
15. เด็กหญิงเบญจนาลักษณ์  แซ่ม้า
16. เด็กหญิงเปาเงี๊ยะ  แซ่ว้า
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นางสาวนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
3. นางสาวพัชรินทร์  เตาะแป
4. นางสาวสุภาพร  อุปสุชิน
5. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวคำ  ลุงวิ
2. นายทิวัตถ์  พัฒนาตระกูลซื่อ
3. นางสาวนิด  ลุงซุ
4. นายบุญเมฆ  ฝ่าแปง
5. นายพงษ์ธัส  นามจ้อย
6. นางสาวพัชรินทร์  ออต๊ะ
7. นางสาวมอญ  ยาเสน
8. นางสาววลัยภรณ์  จองลุงมู
9. นางสาววันเพ็ญ  อินดวง
10. นางสาวสมหญิง  ศิริมงคล
11. นางสาวสิริวิมล  ชินุ
12. นางสาวอัมพร  นายสุ
13. นางสาวอ๋ามตาล  เตียนมูล
14. นางสาวเขมิกา  แซ่เป้
15. นางสาวเพ็ญนภา  เพิ่มพูนพงศ์พันธ์
16. นางสาวแสงแก้ว  อุ่นแสง
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นางนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
3. นางสาวประภัสสร   อินต๊ะยศ
4. นางสาวสุภาพร  อุปสุชิน
5. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  เกริกสกุลทรัพย์
2. เด็กชายเนธีพงษ์  ลังก๋อง
 
1. นางสาวสมฤทัย  เถาทอง
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงญาดา  ลุงกู
2. เด็กหญิงดาว  จองเอ
3. เด็กหญิงปรีญาดา  โปธา
 
1. นายเดชพล  ตรีเพ็ชร
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายชัชวาลย์  คำสอน
2. นายบุญ  กุงแจง
3. นายอัฐพงษ์  ใจราม
 
1. นายสุวัฒน์  วังช่วย
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงทองแสง  พอใจ
2. เด็กหญิงวฤณดา  อากู่
3. เด็กหญิงวิภา  จะกะ
 
1. นายเดชพล  ตรีเพ็ชร
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
2. นางสาวณลฑิรา  ยศศักดิ์ศรี
3. นางสาวพิมพ์ผกา  ยอดพันธ์
 
1. นายพรรณพัชรณรงค์  รัมภารัตน์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงจิง  นาปาน
2. เด็กหญิงนฤมล  เลายี่ปา
3. เด็กหญิงปิยะณัฐ   อาช้อง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สีแสง
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  งัวจิโป๊ะ
6. เด็กหญิงเจม  ปอฉิม
 
1. นางบุญนิสา  สิงห์ทอง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐนรี  ขันลา
2. นางสาวดรุณทิพย์  จันทร์ปวน
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  ลานเงิน
4. นางสาวปิยะพร  ตุ้ยงาม
5. นางสาวศิริลักษณ์  เมษะมาน
6. นายเขมมนัส  ตาใจ
 
1. นางบังอร  พรหมจอม
2. นางพิกุล  บำเรอจิตต์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงมาลี  ลุงกู่
2. เด็กหญิงวิภาพร  โหล่จา
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โนรี
 
1. นายเดชพล  ตรีเพ็ชร
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวนิชา  หมื่อโปกู่
2. นางสาวสุนิสา  ตาฮอง
3. นางสาวเสาวณี  กอนแสง
 
1. นายศราวุธ  จินะธรรม
2. นางอัญชรา  ปันโย
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงชุติมา  ธนาวุฒิชัย
2. เด็กหญิงนฤมล  ปินดอน
3. เด็กหญิงเย่อเฟย  แซ่เก้า
 
1. นางสาวประภัสสร   อินต๊ะยศ
2. นายราเมศร์  สุขเป็งทวี
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวสุธิดา  คิดอ่าน
2. นายเก่งกาจ  สมต๊ะ
3. นายเอกพงศ์  เขื่อนคำ
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงนาอือ   จะแฮ
2. เด็กหญิงบุญสวย  จะอือ
3. เด็กหญิงวราพร  รัตนสว่าง
 
1. นางสาวมัชชิมาพร  อินทุวัน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาววรินรัตน์  ไชยแก้ว
2. นายสุทธิพงศ์  ผัดมาลา
3. นางสาวอรกานต์  กาบคำ
 
1. นางประกายพฤกษ์  คำออน
2. นายภานุวัฒน์  ติดทะ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงธิติรัตน์  กงพลนันท์
2. เด็กหญิงมินตรา  แซ่หาญ
3. เด็กหญิงอรทัย  วงค์นภาไพศาล
 
1. นางสาวธนาวดี  กันทพลหาญ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายคมสันต์  ศรีรุ่งเรือง
2. นางสาวอรุณี  แซ่หลี่
3. นางสาวเสาวรส  แซ่ต้วน
 
1. นางผกาแก้ว  คำเรือง
2. นางสาวศรัญญา  รุ่งเรือง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงจินดา  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงธิติรัตน์  กงพลนันท์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่จาง
 
1. นางสาวธนาวดี  กันทพลหาญ
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวจันทร์จิรา  จะปอ
2. นางสาวดวงหทัย  จะโป
3. นางสาวปราณี  เลายี่ปา
 
1. นางสาวรัตติกาล  พวงทอง
2. นางสุมิตรา  ไชยวงศ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายพัชรพล  เติมปัญญากุล
2. เด็กชายสันติเดช  ปางหินฝนพูนเพิ่ม
3. เด็กชายไพรมณี  รัฐเขตบรรพต
 
1. นางสาวรัชญา  นึกเร็ว
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวจันทร์ฟอง  นายซอ
2. นางสาวนันทิตา   เย็นเพิ่มบุญ
3. นายไท้มิ่ง  แซ่ปี
 
1. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทชราภรณ์  ป๊กคำ
2. เด็กหญิงยลรดา  แก้วอารีย์
 
1. นางสาวสุรพิน  วรรณชัย
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรุ้งสินี  ปีกด้วง
2. เด็กหญิงศรัณยา  เต๋จา
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศยิ่ง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายณรงค์เดช  ปิ่นคำ
2. นายไรวินทร์  กันจาย
 
1. นายณัฐกิตติ์  เหลาพนัสสัก
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายกฤษณบดินทร์  ธรรมใจ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ศิริชาติ
 
1. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  ภมรสุจริตกุล
2. นายภูรินัฐ  ปันตา
 
1. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ
2. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  หงษ์ทอง
2. เด็กชายรณชัย  อาจหาญ
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพัชรพล  พรหมจอม
2. เด็กชายศาศวัต  ธรรมชัย
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศยิ่ง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กชายธนุรเวท  อายุมั่น
2. เด็กชายอัฐพงษ์  โพธิสัน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวนฤมล  คำดี
2. นางสาววรางคณา  ติ๊บโปธา
 
1. นางสาวสุรพิน  วรรณชัย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายกฤตนัย  มะโนโฮ้ง
2. นายอภิรักษ์  พนาชุติมา
 
1. นายกมลศิษฐ์  ตาคำ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายภคิน  สุวรรณวัฒน์
2. นายวรัญกุล  สุคำ
 
1. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุติพร  บ่อแก้ว
2. เด็กหญิงชิดาวรรณ  เงาใส
3. เด็กหญิงญาดา  ลุงทา
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ปินตา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายกลวัชร  ใจคำ
2. นางสาวกุลสตรี  มั่งมี
3. นางสาวณัฐณิชา  จอมขันเงิน
 
1. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวบุษบา  ศรีโปธา
2. นายพิทักษ์  ทรายเพชร
 
1. นายชุณหวัต  คำโพธ์
2. นางสาวนันท์นภัส  ลาวรี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายภูริณัฐ  ปัญญาโส
2. เด็กชายสุรชัช  ญานะรินทร์
3. เด็กชายสุสกฤษดิ์  จอหน์นาเธอร์ลี
 
1. นายนรเศรษฐ์  กันศร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวพรทิวา  พุทธกาล
2. นางสาวศิริพร  ไตรพยุง
3. นางสาวสุดารัตน์  มูลเมือง
 
1. นายนรเศรษฐ์  กันศร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  แซ่หลิ่ว
2. นายสรวิศ  แซ่หลี่
 
1. นายบทมากร  ฤทธิ์อภิวาทย์
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายปรีชา  แซ่หยาง
2. นายวรพงษ์  มาเยอะ
3. นายอาแบ  ตาเปี๊ยะ
 
1. นายบทมากร  ฤทธิ์อภิวาทย์
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายธนะกฤต  เมืองแก้ว
2. นายธีรเมธ  มิ่งขวัญ
3. นายวรพล  ปินใหญ่
4. นายอนุชิต  ดวงเล็ก
 
1. นายนรเศรษฐ์  กันศร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมู  ลุงกอ
 
1. นางสาวหล้าดี  สัมพันธ์สินก่อ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายอภิชัย  จันทร์รุ่ง
 
1. นางสาวทองกุล  สนธิยา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉื้อจี้ 1. เด็กหญิงปรัชญ์ชนก   ชาติรุ่ง
 
1. นางพรรัตน์   เบญจรัตนฉัตร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอนัญญา  แสนยากุล
 
1. นางธนาภรณ์  อินทขัติย์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงเทียนทอง  อินตารักษา
 
1. นางศิิริพร  วงศ์ศรีสุข
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  ดอนลาว
 
1. นางทองกุล  สนธิยา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นาโควงค์
 
1. นางสาวผ่องศรี  สัมฤทธิ์พรทวี
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉื้อจี้ 1. นายสุพจน์    แซ่เป่อ
 
1. นางสาวณฤทัย  ปิชัยนะ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เงินวงใน
2. เด็กหญิงกานพลู  บุญเกิดวัย
3. เด็กชายฉัตรดนัย  ยอดคำ
4. เด็กชายสมชาย  ไทยใหญ่
5. เด็กหญิงสุภาพร  อินตา
 
1. นางสาวพลอยพิม  อำพันธ์สี
2. นางสาวใจสคราญ  คงพันธุ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวกมลพรรณ  ปาวงค์
2. นางสาวกัญญาณี  สมศักดิ์
3. นางสาวขนิษฐา  สิงห์คำ
4. นางสาวจุฑามาศ  จันทรา
5. นางสาวจุไรรัตน์  สายเครือตัน
 
1. นางสาววรชพร  ปันยศ
2. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  ละบือ
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐตะวัน  เจริญรุ่ง
 
1. นางสาวภานุมาศ  ทาอินน้อย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  จะนู
 
1. นายสุรชัย  แซ่จาง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวโชติกา  สุขใส
 
1. นางสาววรวรรณ  พื้นผา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงบุรพร  แซ่หลู่
2. เด็กหญิงสิริจรี   สิทธิมา
 
1. Mr.Roy  David Florey
2. นางสาวศศิธร   บุญแต่ง
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  อุปสาร
2. นายวสันต์  สิงห์คำ
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  แซ่เฟิน
2. นายนำชัย  อาจอ
3. นายน้อง  นายทุน
4. นายบรวิทย์  คณาศรี
5. นายสมศักดิ์  และเชอกู่
6. นายสมศักดิ์  และเชกู่
7. นายอาเลผะ  แซ่หลี่
8. นายเขษมศักด์ิ  สุริยะ
 
1. นายบทมากร  ฤกษ์อภิวาทย์
2. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
3. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายกฤษฎา  แซ่หว่าง
2. นางสาวกุสุมา  แซ่พ่าน
3. นางสาวจันทร์สุดา  คำปั๋น
4. นายธนิน  ลุงส่างต๊ะ
5. นางสาวพิมพา  มหาวรรณ์
6. นางสาวมาลินี  ปันต๊ะ
7. นางสาวสุดา  จ่าติ
8. นางสาวอำพร  สร้อยเงิน
9. นายเมธา  ลายคำ
10. นางสาวใฉ่ยิ่ง  แซ่หล่อ
 
1. นางสาวกิตติกานต์   รัตนเดชาสกุล
2. นายสุชิน  ตามี่
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์  ลุงดี
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  แสนใจ
3. นางสาวแดง  ลุงออ
 
1. นายสุรวุฒิ  ศรีคำ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวนอมิ  ไพรเพชราทิพย์
2. นางสาวมะลิ  ไพรเพชราทิพย์
3. นางสาวรัตนา  หนานติ๊
 
1. นางกัลยา  รักสัตย์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทรังษี
2. เด็กหญิงนันธยา  สงวนรัตน์
3. เด็กหญิงน้อง  มูหลิง
 
1. นางปาริชาติ  อมรรัตนพิบูลย์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจันทร์ทณี  ชัยยอง
2. นางสาวชฎารัตน์  แซ่ย่าง
3. นายอนุรักษ์  แซ่หลี
 
1. นางปาริชาติ  อมรรัตนพิบูลย์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  จิตตาดู
2. เด็กชายพิทวัส  โยธา
 
1. Mr.AuThur  Darling
2. นางสาวนันท์นภัส  หน่อราช
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวพิมพลอย  ไชยยา
 
1. นางชนกนาถ  เขียวตา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายณรงค์  จารุเวศ
2. เด็กชายอรรถภรณ์  วงศ์เมธา
 
1. นางสาวธัญมณี  บุญเล็ก
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายณัฐวุฒิ  ทรายแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  ปาทา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายฐิตินันท์  เตจา
2. เด็กหญิงอรัญญา  ยี่แก้ว
 
1. นายสรรพงษ์  วรนุช
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  เว้นบาป
 
1. นางกรรณิการ์  สรรพสุข
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ก๋องใจ
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายนัฐพงศ์  ปาสมุทร์
 
1. นางสาวนันทนา  ตุ่นรัตน์
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายมิ่งศิษฐ์  กรมงคลพจน์
 
1. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉื้อจี้ 1. เด็กหญิงรัชนก  อินพรม
 
1. นายพิทักษ์  ศรีคำมูล
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. นางสาวอรนุช   แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวพรพักตร์  อินคง
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นางสาวเสี่ยวฝาง    แซ่หยิ่ว
 
1. นายกุลชาติ  ปั๋นขัน
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. นางสาวฉัตรสุดา  เมอแล
 
1. นางสาวพรพัตร์  อินคง