หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ พลอยแดงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรีโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางเยาวภา วิภาเวชพรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายปสาธ์น แพทองโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนกร วรรณคำโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวปัทมา รุณจัตุรัสโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ เสวิกาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. พระวิฑูรย์ อินฺทปญฺโญโรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศรีวรรณ พรหมพันธุ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางธวัลยา พจนาภรณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพัฒน์นรี รัตนพิทักษ์พรโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา อรุณสวัสดิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ดวงสุริยะโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางทนงนิด สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร คำมูลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางคัทลียา คำจินะโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ปันคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา ประสิทธิ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพา สิทธิประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสายทอง สุดเขตโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณศรี ซื่อตรงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ ชัยมณีโรงเรียนสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางภาวินี บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ อรุณสิทธิ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี ขันธิกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา อุทธการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิธร พฤติยะนันต์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชรินทร์พร ตาเสนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางฉันทนา อัมโรจน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดวงจันทร์ ขอดแก้วโรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุพิน ฤทธิ์เพ็ญโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางมาเรียม สุดใจโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีฉมัง ประยูรชาติโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัชชา แสงจันทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ คำรินทร์โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพลับพลึง พัฒนานุรักษ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางกีฬาพร คำสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
6. นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
7. นางยุพิน กูลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางอุบล ทองขาวโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
9. นางสาวสุชาดา หาญป่าโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
10. นางผ่องศรี ทะจันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
11. นายรักษ์พล จันทเลิศโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
12. นางสาวพวงรัตน์ สุรินต๊ะโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
13. นางวิไล พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีฉมัง ประยูรชาติโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัชชา แสงจันทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง พัฒนานุรักษ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางกีฬาพร คำสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
5. นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
6. นางยุพิน กูลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
7. นางอุบล ทองขาวโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
8. นางสาวสุชาดา หาญป่าโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
9. นายรักษ์พล จันทเลิศโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
10. นางผ่องศรี ทะจันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพวงรัตน์ สุรินต๊ะโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
12. นางวิไล พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ศิระวงษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เฃียงใหม่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์รองประธานกรรมการ
3. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
4. นายถนอม ใจยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิน หงษ์ใจสีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดมโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
7. นางเย็นตา อมตวณิชกุลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปริศนา กลิ่นตระกูลโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
9. นายสมบูรณ์ คำฝั้นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
10. นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
11. นายอรรถกร ใจเดชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ศิระวงษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เฃียงใหม่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์รองประธานกรรมการ
3. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
4. นายถนอม ใจยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิน หงษ์ใจสีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดมโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
7. นางเย็นตา อมตวณิชกุลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปริศนา กลิ่นตระกูลโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
9. นายสมบูรณ์ คำฝั้นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
10. นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
11. นายอรรถกร ใจเดชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ศิระวงษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เฃียงใหม่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายถนอม ใจยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิน หงษ์ใจสีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางยุพิน กุลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางเย็นตา อมตวณิชกุลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
9. นายสมบูรณ์ คำฝั้นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวปริศนา กลิ่นตระกูลโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
11. นายอรรถกร ใจเดชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ศิระวงษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เฃียงใหม่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายถนอม ใจยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิน หงษ์ใจสีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดมโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางเย็นตา อมตวณิชกุลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
9. นายสมบูรณ์ คำฝั้นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปริศนา กลิ่นตระกูลโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
11. นายอรรถกร ใจเดชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรัญชัย ใจมาโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมธุรส แก้ววราโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์รองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ รัชวัตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
4. นายวรวิทย์ สุดเขตโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ศรีวิลัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิรักษ์ ชัยศักดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
7. นางกมลรัตน์ ชัยวุฒิโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นายพิทยา จิ๋วเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดมโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายปรัญชัย ใจมาโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมธุรส แก้ววราโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ สุดเขตโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ศรีวิลัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ชัยศักดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ชัยวุฒิโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นายประกอบ รัชวัตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายพิทยา จิ๋วเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดมโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายมาณพ ใจยาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางอำนวยพร ใจอินผลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยวดี สมจิตต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางทองมณี สุทธสานนท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสมพร ชไรเบอร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุรีย์ ปัญญาวชิโรภาสโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
8. นางเทียมเทพ ทั่งศิริโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
9. นางเครือวัลย์ ชูสมุทรโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
10. นายก่อเกียรติ อารีเอื้อโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกาญจนา คำปิดทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
12. นางสุธิรา หน่อคำโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
13. นางจิราภรณ์ อินทะวงศ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายมาณพ ใจยาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางปิยวดี สมจิตต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางอำนวยพร ใจอินผลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางทองมณี สุทธสานนท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสมพร ชไรเบอร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุรีย์ ปัญญาวชิโรภาสโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
8. นางเทียมเทพ ทั่งศิริโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
9. นางเครือวัลย์ ชูสมุทรโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
10. นายก่อเกียรติ อารีเอื้อโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกาญจนา คำปิดทองโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
12. นางสุธิรา หน่อคำโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
13. นางจิราภรณ์ อินทะวงศ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรวดี โพธิ์จันทร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสมบัติ ลัมจันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ สัญญาลักษณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
5. นางยุพิน เสมอใจโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพากร สมโนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนงนุช กมลโรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายณัฐพล จิโปทาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
10. นางทิพวรรณ ยาวิลาศโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบรรเจิด ไชยมงคลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา คำวงศ์ศาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรนิมิตร ชิตมินทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางเทียมใจ ใจเกรียงไกรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายธีรุตม์ บุญมาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
7. นางอุมารินทร์ แสงหาญโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธิดารัตน์ พุทธิมาโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
9. นางชนากานต์ แปงคำมูลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
10. นางปราณี ฌายีเนตรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายบุญเทียม มีแสงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภาคย์ พรมป้อโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ ดวงลกดกโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมพ์ผกา วงศ์ธิเวทโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ไชยพรหมโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมาลินี แซ่บั๊กโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นางดวงใจ ดวงลาภาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นางลาวัณย์ แหวนเพชรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายบุญเทียม มีแสงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภาคย์ พรมป้อโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ ดวงลกดกโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมพ์ผกา วงศ์ธิเวทโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ไชยพรหมโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมาลินี แซ่บั๊กโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นางดวงใจ ดวงลาภาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นางลาวัณย์ แหวนเพชรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ จินาวงค์โรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ยาระณะโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปรานอม สุวรรณพรหมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางทองพรรณ เดชภูมีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจิรพรรณ แสงหล้าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางนุสรา ตาคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
7. นายธรรมนูญ สุวรรณรัฐโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ จินาวงค์โรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ยาระณะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี มณีดวงฤทธิ์โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางทองพรรณ เดชภูมีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจิรพรรณ แสงหล้าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางนุสรา ตาคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
7. นางปรานอม สุวรรณพรหมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายธรรมนูญ สุวรรณรัฐโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สายมณีโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยวีร์ เรือนคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุธิตา เขื่อนรัตน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางปิ่นทอง ชุ่มใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญศรี แสนศิริโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
6. นางณัฎฐ์ชิตา แสงประสิทธิ์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นางสาวประภาภรณ์ บุญตันโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายปรีชา สายมณีโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยวีร์ เรือนคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุธิตา เขื่อนรัตน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางปิ่นทอง ชุ่มใจ โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญศรี แสนศิริโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
6. นางณัฎฐ์ชิตา แสงประสิทธิ์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นางสาวประภาภรณ์ บุญตันโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชมนาด ทีฆะทิพย์สกุลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สุริยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา ขอดแหวนโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิบูลย์ สุใจโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจุไรรัตน์ สุริยงค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวบุณยานุช วงศ์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
7. นายศรายุทธ์ สุริยะมลโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางชมนาด ทีฆะทิพย์สกุลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สุริยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา ขอดแหวนโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิบูลย์ สุใจ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจุไรรัตน์ สุริยงค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวบุณยานุช วงศ์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
7. นายศรายุทธ์ สุริยะมลโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เจริญไชยโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ฟู่เจริญโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณี อากรสกุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเกตสุริยนต์ กลมเกลียวโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีไพร มาเขียวโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิสมัย จุลบุตรโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นางสาวลักษิณา สารแก่นโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เจริญไชยโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ฟู่เจริญโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณี อากรสกุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเกตสุริยนต์ กลมเกลียวโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีไพร มาเขียวโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิสมัย จุลบุตรโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นางสาวลักษิณา สารแก่นโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นางศิรินทร ไชยรงค์ชาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช สุดวงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศรีพูล ศรีวิลัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวลัยภรณ์ เขตสิทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัฒนา ฤกษ์สตรีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายธีรุตม์ บุญมาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นางศิรินทร ไชยรงค์ชาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช สุดวงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศรีพูล ศรีวิลัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวลัยภรณ์ เขตสิทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัฒนา ฤกษ์สตรีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายธีรุตม์ บุญมาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพันธ์ทิพย์ เอกฉายโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ ศีลาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นายบุญส่ง สมบูรณ์มาโรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางทิภาพรรณ ดวงเกตุโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพันธ์ทิพย์ เอกฉายโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง สมบูรณ์มาโรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายบดินทร์ ศีลาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางทิภาพรรณ ดวงเกตุโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัมพร อุดมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณธนา คุณนะลาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอาภิษฏา ศุกฤตตีญาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางนรารัตน์ โภคาเทพโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพิกุล นิตย์อำนวยผลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทุม มงคลวรรณโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพริน เขื่อนแก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นางสมจิตร ชุมภูรัตน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุธินันท์ คำสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จักรอินต๊ะโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสานนท์ นพคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวนิธิ์วดี เจดีย์ถาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเดชา ตั้งใจโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ หาญพอโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุเมธ ปะหุประโพธิ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางกรรณิการ์ สำอางค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิพัตร สุขแยงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ อินทะจักรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายจรัล กาอินทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรีย์รัตน์ โพธิ์กันโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญานัฐ อินปันสาโรงเรียนสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ อนุชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์พงษ์ ดวงสว่างโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล จันตาดีโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษบา ทองรัตน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางใจทิพย์ แก้วมงคลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทิรา จันทเลิศโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางสุนันท์ วัชรากรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ มลูประการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพร แพทองโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัศมี พงษ์ตาโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเกษณี จรัสพันธ์กุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐ ดวงวาสโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. พระอฺธิการศักดิ์นรินทร์ กนฺตสีโลโรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. พระมหานิพันธ์ ฐิตเมโธโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. พระมหาจรัล จิตตสํวโรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ หาญพอโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางศิริลัคน์ กาอินทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. พระครูปรีชา ปริยัตยาทรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายธีรภัทร วิริยาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วงค์บุญตันโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ด้วงมูลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัช จันทะมูลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ ก้อนแก้วโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
6. นายสุธรรม กันทาแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ คันธวงค์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นายณรงค์ ชัยงค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายธนภัทร สมฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ อยู่เป็นสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร อมรเสนารักษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางธนมน ผโลศิลป์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถ้มภ์กรรมการ
4. นางสาวจำนงจิตร จันทร์เขียวโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีมัย วิภูศิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภาพ คำภิระโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นางวัชรา สุวรรณโสภณโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ อยู่เป็นสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร อมรเสนารักษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางธนมน ผโลศิลป์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจำนงจิตร จันทร์เขียวโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีมัย วิภูศิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภาพ คำภิระโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นางวัชรา สุวรรณโสภณโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวเอมอร เหลืองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ธนัญชัยโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายภักดี กัลยาโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ ศศิธรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสิทธิชัย ช่องามโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐชยา ผ่องแผ้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางมาลี เนตรดวงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ชัยสารโรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายณัศชาพงศ์ เนตรดวงโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพิมพ์ ค้าขายโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายนครินทร์ ยะเปียงโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิทย์ บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุกิตต์ ดวงลาภาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรชร อินทกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ศรียาบโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ อนุชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศรียาบโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ อนุชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสนั่น ถิ่นนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายการุณ ผ่องปัญญาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสนั่น ถิ่นนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายการุณ ผ่องปัญญาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพงษ์สุดา พิชิตสันท์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพงษ์สุดา พิชิตสันท์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพูนธนา บูรณพัฒนาโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางราตรี นามเทพโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทุม สมบูรณ์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางราตรี นามเทพโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทุม สมบูรณ์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ชัยสุนทรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางราตรี นามเทพโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพร สิงห์หะราชโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา กันทะชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นายประชากร ศรีเมืองโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ วุฒิจันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางจงจิตร ป้อมเผือกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร ตุ่นตุ้ย โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สุดวงโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ไชยวงค์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเดือนฉาย ฝันดีโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีพร ซ้ายหนูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายวุฒิกร สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุขเกษม รอมใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเดือนฉาย ฝันดีโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีพร ซ้ายหนู โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ กรรมการ
4. นายวุฒิกร สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุขเกษม รอมใจโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล วงศ์ลังการ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วีเปลี่ยนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางจิตรา ทาคำแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนิรมล วงศ์ลังการ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วีเปลี่ยนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางจิตรา ทาคำแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ป้อมเผือกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรี ทาวงค์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปูหนูกโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ทาเงินโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ คำพิชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนพปดล สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัส ชมภูรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายแทนคุณ พันธุศาสตร์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวินัย ร่องพืชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนพปดล สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัส ชมภูรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายแทนคุณ พันธุศาสตร์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวินัย ร่องพืช โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอำพร บุญตันกันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางรมณ ปัญญาฟองโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอำพร บุญตันกันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางรมณ ปัญญาฟองโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนทกานติ ชัยศรีมาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริมาศ ขันทะมาสโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางอรนิภา สุใจคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตติยา พัฒนากรโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัมรา สารณาคมน์กุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวิภาพร ประสานศรีโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ คำพิชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ตั้งใจ โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ คำพิชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ตั้งใจ โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโสภณ กิติกุศลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายทวิชา ตาวินโนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ภูรีโรจน์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นายวรปรัชญ์ กองอะรินทร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ภูรีโรจน์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นายวรปรัชญ์ กองอะรินทร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรการ ประพัฒน์สิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ แสงแก้วโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายกีรติ ทรัพย์ดุลโรงเรียนวชิราลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวรการ ประพัฒน์สิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ แสงแก้วโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายกีรติ ทรัพย์ดุลโรงเรียนวชิราลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา พันธนวงษาโรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐนิช เผ่าพันธุ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริประภา อินสิทธุโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ กาวิละโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรกร สุริยะน้อยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิพร ต้นเถาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพร ต้นเถาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุลโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภพร วันโนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุลโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ กาวิละโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประยูร แก้วมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายประยูร แก้วมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ กาวิละโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพพร มีแสงโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี พรหมมีโรงเรียนวชิราลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายชานนท์ น้อยก๋องโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี พรหมมีโรงเรียนวชิราลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายชานนท์ น้อยก๋องโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษดาพร นทีนันท์โรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ไชยภักดิ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤษกา มงคลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพพร มีแสงโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุขชัญญา เรืองมณี โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ วิจันทรา โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรี สาริกบุตร โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี เรือนมูล โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางตวงพร ทรายคำ โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกัลยรัตน์ ทองเจิมโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. MissMichelle Glosterโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. Mr.Phil Staniforth โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
9. นางวัฒกา เนตรศักดิ์เกษม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสุขชัญญา เรืองมณีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ วิจันทรา โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรี สาริกบุตร โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี เรือนมูล โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางตวงพร ทรายคำ โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกัลยรัตน์ ทองเจิมโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. Mr. Phil Staniforth โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. MissMichelle Glosterโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางวัฒกา เนตรศักดิ์เกษม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางธนิดา เขียวอยู่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมศรี กันทะโน โรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางแน่งน้อย ค้าขาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางราตรี ศิริพรรค โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวพรรณนิภา แข็งแรงโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางผ่องพรรณ ชัยสาร โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Landon Seiglerโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางปรารถนา จีนาใหม่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางธนิดา เขียวอยู่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมศรี กันทะโน โรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางแน่งน้อย ค้าขาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางราตรี ศิริพรรค โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวพรรณนิภา แข็งแรงโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางผ่องพรรณ ชัยสาร โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Landon Seiglerโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางปรารถนา จีนาใหม่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกานดา จุลจันทร์ขาวโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนราพร ตาคำแสง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพิศมัย ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. Ms.Shybelle Grace Tera Flores โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกานดา จูลจันทร์ขาวโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนราพร ตาคำแสง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพิศมัย ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. Ms.Shybelle Grace Tera Flores โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ ยาระณะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณฐา สุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร ชัยมณี โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. MissFrances Weilโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Christopher John Cooperโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุนีย์ เสมอใจ โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ ยาระณะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณฐา สุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ชัยมณี โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. MissFrances Weilโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Christopher John Cooperโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุนีย์ เสมอใจ โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปรียา ก้อนแก้ว โรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิรัชนี มาตันทัง โรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ประไพชาติ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Niall Vinther โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสิตา กันจินะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางปรียา ก้อนแก้ว โรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิรัชนี มาตันทัง โรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ประไพชาติ โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Niall Vinther โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสิตา กันจินะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทา สุทธิเจริญ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวรรณ พรมไชย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐวี นามบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางไพริน นันทะเสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. Mr.Monsieur Raymond PALARIC โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ สุกันธา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ทะนันใจ โรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ยินดีพิพัฒน์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวมาลี แซ่เถ้า โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ กีฬาแปง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวผกาพันธ์ สุริโนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. MissJiao Tingting โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. MissTao Bei โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
9. นายธีรพงษ์ แปงอุต โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ทะนันใจ โรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ยินดีพิพัฒน์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวมาลี แซ่เถ้า โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ กีฬาแปง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวผกาพันธ์ สุริโน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. MissJiao Tingting โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. MissTao Bei โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
9. นายธีรพงษ์ แปงอุต โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภลักษณ์ ณ ราช โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ มณีขัติย์โรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภมาส ชาญกล้า โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัศวินี กิติกุล โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. MissOtani Tsukasaโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. Mr.Tomohiro Iwashitaกรรมการ
7. MissChieri Atobeกรรมการ
8. MissYoshida Nanaกรรมการ
9. นายสราวุฒิ ชำนาญเสือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ ณ ราช โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ มณีขัติย์ โรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภมาส ชาญกล้า โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัศวินี กิติกุล โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. MissOtani Tsukasaโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. Mr.Tomohiro Iwashitaกรรมการ
7. MissChieri Atobeกรรมการ
8. MissYoshida Nanaกรรมการ
9. นายสราวุฒิ ชำนาญเสือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวารี กู้เมือง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาศิณี สีมา โรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางดวงสมร ธรรมเมตตากุล โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. Mr.Patrick Ruscheโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพลอย พัฒนานุรักษ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวารี กู้เมือง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาศิณี สีมา โรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางดวงสมร ธรรมเมตตากุล โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. Mr.Patrick Ruscheโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพลอย พัฒนานุรักษ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเดชา ตั้งใจโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ สุทธิพันธ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ชัยสารโรงเรียนสิันติสุขกรรมการ
4. นายจรัส แสนอุนันท์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
6. นายวัชระ กฤษณากรรมการ
7. นายอำนวย จันทิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ ชัยศักดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายสมภพ ภูรีโรจน์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพงษ์ พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายวัชระ กฤษณาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปริญญา นามเทพโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพิมพ์ ค้าขายโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ หาญพอโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมเกียรติ ชัยสารโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
6. นายรัตนากร วรรณคำโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ วรรณธวิพุธโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐวี นามบุรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีพันธ์ ชัยศักดิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ชูวงศ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทรา ยศสมแสนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ วรรธนะวิพุธโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐวี นามบุรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีพันธ์ ชัยศักดิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ชูวงค์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทรา ยศสมแสนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรวิวรรณ ปีอาทิตย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ โสภาศรีโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ คำแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิญจารัตน์ เมืองอินทร์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุดมสิน สัมพันธุ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางมาเรียม สุดใจโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายรัตนากร วรรณคำโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
8. นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรีโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
9. นางสาวบุปผา ถาวรนันท์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
10. นางสาวอโนทัย แสนรสโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
11. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวมัญชรี ศรีวิชัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
13. นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางรวิวรรณ ปีอาทิตย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ โสภาศรีโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ คำแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิญจารัตน์ เมืองอินทร์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุดมสิน สัมพันธุ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางมาเรียม สุดใจโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายรัตนากร วรรณคำโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
8. นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรีโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
9. นางสาวบุปผา ถาวรนันท์โรงเรียนสิันติสุขกรรมการ
10. นางสาวอโนทัย แสนรสโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
11. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวมัญชรี ศรีวิชัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
13. นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ คำแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ อนุชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางรวิวรรณ ปีอาทิตย์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิญจารัตน์ เมืองอินทร์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุดมสิน สัมพันธุ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวบุบผา ถาวรนันท์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นายสัญชัย ใจจะนะโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
8. นางปิยนันท์ พลวันโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวมัญชรี ศรีวิชัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ คำแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ อนุชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางรวิวรรณ ปีอาทิตย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิญจารัตน์ เมืองอินทร์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุดมสิน สัมพันธุ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวบุปผา ถาวรนันท์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นายสัญชัย ใจจะนะโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
8. นางปิยะนันท์ พลวันโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวมัญชรี ศรีวิชัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ณ เชียงใหม่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ปริมิตรโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ เสมอใจโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางพงศ์ยุพา ณ ลำพูนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ชาติ อรุณปิติชัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางอรนุช งอกศักดาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม ณ เชียงใหม่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ปริมิตรโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ เสมอใจโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางพงศ์ยุพา ณ ลำพูนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ชาติ อรุณปิติชัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางอรนุช งอกศักดาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายวิไล พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อินทะวงศ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยวดี สมจิตต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางกีฬาพร คำสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายนรกานต์ นรเศรษฐการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางวิไล พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อินทะวงค์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยวดี สมจิตต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางกีฬาพร คำสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายนรกานต์ นรเศรษฐการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา อัมโรจน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ใจเกรียงไกรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม หอมหวลโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีวรรณ์ พรหมพันธุ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ คำปันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางฉันทนา อัมโรจน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ใจเกรียงไกรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม หอมหวลโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีวรรณ์ พรหมพันธุ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ คำปันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางมธุรส แก้ววราโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสมพร ชไรเบอร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ ราชวัตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา หาญป่าโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธนัชชา แสงจันทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางมธุรส แก้ววราโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสมพร ชไรเบอร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ ราชวัตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา หาญป่าโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธนัชชา แสงจันทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คันธวงค์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวรกร สุริยะน้อยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิทยา จิ๋วเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คันธวงค์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวรกร สุริยะน้อยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิทยา จิ๋วเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุปผา ถาวรนันท์โรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ ชัยวุฒิ โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทรา ยศสมแสนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุลโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทรา ยศสมแสนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีฉมัง ประยูรชาติโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไล พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สารใจโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพลับพลึง พัฒนานุรักษ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทรา ยศสมแสนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ เสวิกาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ชูวงษ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศุภลักษณ์ ชูวงษ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อินทะวงศ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ ชัยมณีโรงเรียนสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศรียาบโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ อนุชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมศรี กันทะโนโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ ชัยมณี โรงเรียนสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปิยะนันท์ พลวันโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำพร ดวงวาส โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ สมพันธุ์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางคัทลียา คำจินะ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผา ถาวรนันท์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางจันทรา ยศสมแสนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]