หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่ม ดอยสัพพัญญู
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธนพร สมผัด บันทึกคะแนน กรอกคะแนนคณิตศาสตร์และภาษาไทย
2 นายสิทธิราช เตชะนอก บันทึกคะแนน กรอกคะแนนสุขศึกษาฯและภาษาต่างประเทศ
3 นายณัฐนันท์ กันทะวงค์ บันทึกคะแนน กรอกคะแนนวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ
4 นางสาวพิมล แสงปิมปา บันทึกคะแนน กรอกคะแนนการงานอาชีพฯ
5 นางสาวเฉลิมขวัญ สมเพ็ชร บันทึกคะแนน กรอกคะแนนศิลปะ
6 นายณัฐพล จิโปทา บันทึกคะแนน กรอกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]