รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่ม ดอยสัพพัญญู
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาวจุฑามาศ  ทรงคำ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวอทิตญา  ปาแสนกุล
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเนตรวนีย์  ชาวอินเอก
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศิริวรรณ  วังคำดน
 
1. นางมาเรียม  สุดใจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงแสงใส  ลุงติ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อรุณสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกวีธารณ์  วงษ์เคี่ยม
 
1. นางทนงนิด  สุริยะนันท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หัสดล
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาววริศรา  ใจแก้ว
 
1. นางภาวินี  บุญธิมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตน์ติกานต์  นามแก้ว
2. เด็กหญิงวิทิณี  ปัญญารักษา
 
1. นางพัฒน์นรี  รัตนพิทักษ์พร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุพาพร  คุณคง
2. นายอัษฎาวุธ  วรรณณะ
 
1. นางมาเรียม  สุดใจ
2. นายอำนวย  ใจเกรียงไกร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายบุญธรรม  กุลยั่งยืน
 
1. นางผ่องศรี  ทะจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายวรธน  ทองคำ
 
1. นางสาวธนัชชา  แสงจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชนิภา  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีโพธิ์อุ่น
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่ลี
 
1. นายฐิติพันธ์  รุ่งเจริญ
2. นางพรทิพย์  ศิระวงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายทัดภูมิ  ปุ๋ยฟู
2. นางสาวพิมพ์ชนก  อนันต์สุรอังกูร
3. นางสาววีรยา  อ่อนคำหล้า
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ณ เชียงใหม่
2. นายอรรถกร  ใจเดช
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ณ เชียงใหม่
2. เด็กชายเทวินทร์  พรมเสน
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  ปัญจะเรือง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เดชอุดม
2. นางยุพิน  กูลลักษณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายณัฐพล  จันทร์ปิ้น
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จี้เหียะ
3. นางสาววราภรณ์  เลาว่าง
 
1. นางสุธิรา  หน่อคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองแหง
2. เด็กหญิงมีนาวัลย์  ทิพย์ปัญญา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เติกอ่อง
2. นางมธุรส  แก้ววรา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  ชัยจินดา
2. นายวรานนท์  รินคำ
 
1. นายปรัญชัย  ใจมา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายสมคิด  แลเชอะ
 
1. นายเทียมเทพ  ทั่งศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นายเกียรติศักดิ์  สมเจริญ
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  เกื้อกูลวงศ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ไหลมี
2. เด็กหญิงศิรินภา  ปัญญาจุ่ม
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ศิริ
 
1. นางวลัยภรณ์  เขตสิทธิ์
2. นางศรีพูล  ศรีวิลัย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวชลธิชา  ปราชัย
2. นายนนทชัย  บุญหมื่น
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  ปภาพินท์กุลนันท์
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  สุแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วเทพ
3. เด็กหญิงพรรษาวดี  ชาวลี้แสน
 
1. นายณัฐพล  จิโปทา
2. นางดวงใจ  ดวงลาภา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  พุ่มพวง
2. นางสาวกฤษณา  พุทธวงค์
3. นางสาวพัชราภรณ์  สมตุ้ย
 
1. นางสาวจิรพรรณ  แสงหล้า
2. นายเกตสุริยนต์  กลมเกลียว
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงทอง  ยอดแสง
2. เด็กชายมาส  รุ่งวารินทร์
3. เด็กชายวรพล  หมื่นแสนล้าน
 
1. นายกฤษดาพร  นทีนันท์
2. นางณัฏฐ์ชิตา  แสงประสิทธิ์ิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา 1. สามเณรทุนเหน่  จะกล้า
2. สามเณรธนวัฒน์  ติถาเรือง
3. สามเณรภาณุวัฒน์  สายใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  มูลอินต๊ะ
2. นางสาวผ่องพรรณ  โกกาธรรม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงธนัชชา  พรกิจวัฒนะโกศล
2. เด็กหญิงนีรชา  พงษ์เทพ
3. เด็กหญิงอภิชญา  อมรชัยประสิทธิ์
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวนันทพร  แสนใจบาล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวกัญชรส  วิเชยันต์
2. นายนันทวัฒน์  วงศ์คันทอง
3. นางสาวอารยา  สุทธปรีดา
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  เสนาะพิน
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปันแก้ว
 
1. นายปรีชา  สายมณี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายฤทธิพร  วังธารทอง
2. นายไวพจน์  แซ่วะ
 
1. นางสาวประภาภรณ์  บุญตัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายสมาธิ  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายอนุกุล  บุญเป็ง
 
1. นางสาวรักษิณา  สารแก่น
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุรินทร์แก้ว
2. เด็กชายนิ่ง  ลุงวิ
 
1. นางสาวรักษิณา  สารแก่น
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายธันยกร  ตุ๋นสัก
2. นายผดุงพล  ศรีสุภา
3. นายพงษกรณ์  สุริยะดี
 
1. นายบรรเจิด  ไชยมงคล
2. นายสุนทร  กู้เมือง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายทินกร  อินต๊ะคำ
2. นายธนัท  แสงปี
3. นายนรวิชญ์  เรือนมูล
 
1. นางสาวปุณยวีร์  เรือนคำ
2. นางยุพิน  ชัยพรหม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ทิสอน
2. เด็กหญิงชลัยลักษณ์  เชียงบุญ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปวนสมนา
4. เด็กหญิงบุษยมาศ  ใจบรรหาญ
5. เด็กหญิงพิชยาณี  ศรีเรือน
 
1. นางทิภาพรรณ   ดวงเกตุ
2. นางอัมพร  อุดม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายกิติพงษ์  บัวเงา
2. นายฉัตรมงคล  อุตระศักดิ์
3. นายวิภพ  แซ่เฒ่า
4. นางสาวศรีนวล  ลุงสวย
5. นายสุวิทย์  แซ่จ๋าว
 
1. นางพันธ์ทิพย์  เอกฉาย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อรประภา
2. เด็กชายศุภชัย  ศรีวิชัย
3. เด็กชายอรรถพล  เหมอินทร์
4. เด็กหญิงอัมพร  เงินยอด
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พุกบุญมี
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
2. นางสาวอาภิษฎา  ศุกฤตตีญา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวพิจิตรา  นันตา
2. นางสาวศิริญญา  คำเมืองเขียว
3. นางสาวศิริญญา  สิธิดา
4. นางสาวสุภิตรา  นันตา
5. นางสาวอภิชญา  ก๋าละ
 
1. นางนรารัตน์  โภคาเทพ
2. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายปฏิภาค  วิภาสกุลเด่น
2. นายภัทรกร  ภัทรโสภาพรรณ์
3. นายอรรถกร  ยาสกุล
4. นายเจตนิพิฐ  ดวงฤทธิ์
5. นางสาวแสงระรินทร์  ฟองฤทธิ์
 
1. นายพิทักษ์  ถากาศ
2. นายอมรเทพ  ธรรมวรรณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายจักรี  เมืองใจ
2. นางสาวจิราพร  สิงห์ทอง
3. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นสุข
4. นายณัชพล  พรหมจันทร์
5. นายณัฐพงษ์  พรมมาแบน
6. นางสาวณัฐวรรณ  สุขแก้ว
7. นายณัฐวุฒิ  พรมมาจา
8. นายทรงพล  แสนคำแก้ว
9. นายทศพร  แก้วหล้า
10. นางสาวธัญสุดา  คนเที่ยง
11. นางสาวนัจนันท์  ดุเจโต๊ะ
12. นายภาสกร  ศรีวิชัย
13. นางสาวรัติยากร  ใจตา
14. นายวิทยา  แสงตาหล้า
15. นางสาวศศิประภา  จานะ
16. นางสาวสุภาณี  แก้วแดง
17. นางสาวสุรินี  มูลปัญญา
18. นางสาวสุวนันท์  สุรินต๊ะ
19. นายอดิศักดิ์  จันทร์หล้า
20. นางสาวอัจฉรา  คำภูษา
 
1. นางสาวปฏิพัตร  สุขแยง
2. นายสมพงษ์  พิรา
3. นางสาวสุดารัตน์  บริหารธนโชติ
4. นางเรณู  ประยูรชาติ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงกฤติยา  นราภัย
 
1. นางสาวรัตนา  สังข์ทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวอารีรัตน์  กุมมารี
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กชายสุพจน์  แสงสรทรีศักดิ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  แสงสรทรีศักดิ์
 
1. นางจัันทิรา  จันทเลิศ
2. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายบุลากร  ทันสมัย
2. นางสาวพรรณวิภา   กองมา
 
1. นางพรทิพย์  มูลประการ
2. นางพักตร์พิมล  อนุรักษ์ชินะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เลิศพิจารณ์นิติ
2. นางสาวณัฐชยา  จารุพันธ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนวิราช
4. นางสาวนิภาพร  เจริญวัย
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงจันทรา
6. นางสาวพุธรินทร์  ศรีสมบัติ
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จองแดง
8. เด็กหญิงศิริกานดา  โสดา
9. นางสาวอรพรรณ  เงินวงศ์ประเสริฐ
10. เด็กหญิงเกวรินทร์  คำสีสม
 
1. นางนรารัตน์  โภคาเทพ
2. พระครูปรีชา  ปริยัตยาทร
3. นางสาวอาภิษฎา  ศุกฤตตีญา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  เขียวหน่อเมือง
2. นางสาวกรกมล  จันต๊ะวงค์
3. นางสาวกิตติญาภรณ์  เล้าเจริญเสริม
4. นางสาวจิร่วรรณ์  หาญวงค์
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์  อยู่สาโก
6. นางสาวชุติมา  บุญธิมา
7. นางสาวณัฐริกา  ชัยอุดม
8. นางสาวน้ำฝน  ปัญญาหล้า
9. นางสาวปทิตตา  ปันฟู
10. นางสาวปัทมา  ก๋องอาริน
11. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เรือนคำ
12. นางสาววิธาดา  ณ ลำพูน
13. นางสาวสุดารัตน์   ชอบชน
14. เด็กหญิงหฤทัย  วิภักดี
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แดงเมือง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คันธวงศ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สีกุณนะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เวียงวนากร
3. เด็กหญิงเกวลี  มนตรีสถิตกุล
 
1. นางธนมน  ผโลศิลป์
2. นางสาววิภาพร  อมรเสนารักษ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวณนิกานต์  คำแดง
2. นางสาวปฐมาพร  เสาร์แบน
3. นางสาววิสาข์นภัสดิ์  รัตนจันทร์
 
1. นางวัชรา  สุวรรณโสภณ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  ปัญญากาศ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ตันสถาน
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  เนตรดวง
2. นางสาวสุชัญญา  เมธาทัศน์
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา 1. เด็กชายนัขฤกษ์  ธนันชัย
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวธรรมิกา  พิศวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วงษ์รพีพรร
 
1. นางสาวฉัตรติยา  ลังการัตน์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  พรมเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิชา  สายไทย
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายธนาธิป  จิวัฒนไพบูลย์
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีระพันธ์  ใจฝั้น
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ช่างหล่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐลิกา  วังอิ่นคำ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ปัญญา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสินิทรา  สว่างบุญมี
 
1. นายการุณ  ผ่องปัญญา
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวอารพร  สุริยะชัย
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีอุทัย
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญจนา  หมอกมาเมิน
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ปันมาเรือน
3. เด็กหญิงสุมิตรา  อินมาใหม่
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  คงวิชัย
3. นางสาวธารทิพย์  ไชยพระคุณ
 
1. นายณัฐนนท์  สีดาโคตร์
2. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีบุญมี
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกพร  ดวงตัน
2. เด็กหญิงกมลรันต์  สุพินศรี
3. นางสาวกรองทอง  สรวยงาม
4. นายกฤษำา  กิจรุ่งวัฒนากร
5. นางสาวกุลสตรี  รีรัง
6. เด็กหญิงคำหลาว  จำดี
7. นางสาวจารุวรรณ  กันวงค์
8. นางสาวจิรัชยา  ญาติวงค์
9. นางสาวจุฬารัตน์  ซิ้มสกุล
10. เด็กชายชัชวาล  นายทูล
11. นายชินวัตร  สิงห์โคตร
12. นางสาวฐิติพร  ศรีทัย
13. นางสาวธัญชนก  รัตนวิมล
14. นางสาวธัญลักษณ์  กิติกุศล
15. เด็กหญิงธันยมัย  วงศ์ฤทธิ์
16. นางสาวนภัสสร  หงษ์ทอง
17. นางสาวประภัสสร  สวนชิต
18. เด็กหญิงพรชนก  จันทะนา
19. นางสาวพวงผกา  ปรีจำรัส
20. นางสาวพัชราดา  บ่อคำ
21. นางสาวภิญญา  ตุงคณาคร
22. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์สิงห์คำ
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตรต๊ะ
24. นางสาวรุ่งวิมล  ปัญญามา
25. นางสาววรัญญา  คำหลิ้ม
26. เด็กหญิงวราพร  โปทาิอิน
27. นางสาววิไลพร  ไชยชาญ
28. เด็กหญิงสุกัญญา  กุณาใจ
29. นางสาวสุพรรษา  ศิริเพ็ญ
30. นางสาวอรมาศ  ต่อใจ
31. นายอัษฎาวุฒิ  วรรณะ
32. นายอานนท์  จันต๊ะสุ
33. นางสาวเบญจพร  จมภู
34. นางสาวเบญจรัตน์  ภูริพงศธร
35. เด็กหญิงแสงนู  สายสุวรรณ
36. นางสาวโศจิรัตน์  พงศ์รักษ์ศิลป์
37. นางสาวโสรยา  คุณา
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ตุ่นวิชัย
 
1. นายสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายไพศาล  หลานคำ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  แพ่งจันทึก
 
1. นายไพศาล  หลานคำ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา 1. เด็กชายณัฐนนท์  นนทการ
 
1. นายคุณเขตต์  กันคำ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายวีระศักดิ์   เรือนแก้ว
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมทินี  มรุพงศ์
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนริกานต์  แซ่ตั้ง
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายวีระศักดิ์   เรือนแก้ว
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   สาครธัญวิทย์
 
1. นายชูเกียรติ   กมลโกมุท
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวนัจฐณิชา  โรจนะจารุนันท์
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ตุ่นวิชัย
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายไพศาล  หลานคำ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงกิรณา   สิริภาณุพงศ์
 
1. นายชูเกียรติ   กมลโกมุท
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  เล่าว่าง
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงดั่งหทัย  สินคณารักษ์
3. เด็กชายธนสิริ  วิทวัสพันธุ์
4. เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วพิพัฒน์
5. เด็กชายธราดล  มีพันธ์
6. เด็กชายธุวานนท์  แสนเสมอใจ
7. เด็กชายพัชรพล  โยมงาม
8. เด็กหญิงพิชชานันท์  นิธิเปรมะพัฒน์
9. เด็กหญิงสุภาพร  ม่วงพิณ
10. เด็กชายเจตริน  แก้วดวง
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางประทุม  สมบูรณ์
3. นางสาวศิริพร  อุตส่าห์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  ไชยมงคล
2. นายทวีทรัพย์  วงศ์กาวี
3. นางสาวธัญญารัตน์  ศิริสุวรรณ์
4. นายนิติรักษ์  รักษ์กิตติวรกุล
5. นางสาวปรีญาพร  เจริญพร
6. นางสาวมัชฌิมา  เพียรพนัสสัก
7. นายรุ่งโรจน์  กาบทอง
8. นางสาวศศิธร  พันธ์ทอง
9. นางสาวอนงค์นาฎ  ลัภย์โภคาสกุล
10. นายเกียรติคุณ  นวลจันทร์
 
1. นางราตรี  นามเทพ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงจุ่ย  ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงพรชนิตย์  แก้วแสง
4. เด็กหญิงพรชนิตย์  แก้วแสง
5. เด็กหญิงภิดารินทร์  ชมภูสม
6. เด็กหญิงสุทธิดา  อภิชาติวิไล
7. เด็กหญิงสุนิสา  ต่อคาปูลู
8. เด็กหญิงอรอนงค์  สุขเงินนอน
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
2. นางสาววิลาสินี  อินตารัตน์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวชีวา  ธรรมชาติงาม
2. นางสาวศรีไพร  สาธวัง
3. นางสาวสะแกวัลย์  สุขดำรงวนา
4. นางสาวสุทธิพร  เมฆสวรรค์บำรุง
5. นางสาวเจนจิรา  โพดู
6. นางสาวเนาวรัตน์  รัศมีอรุณรุ่ง
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
2. นางสาววิลาสินี  อินตารัตน์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายกฤษณะ  เปียงใจ
2. นางสาวจริยา  คงมีมิตร
3. นางสาวชูศิลป์  แก้วศุภางค์กร
4. นางสาวธัญจิรา  แสงจันทรา
5. นางสาวนันทวัน  ชนกกุลศิริ
6. นางสาวปีย์วรา  รักเพื่อนฝูง
7. นายพลวัฒน์  มุยหวัน
8. นางสาวพิไล  ประโพ
9. นายยงยุทธ  สาครธำรง
10. นางสาววชิรธาร  บึทู
11. นางสาววรรณี  อนันต์ไพสิฐ
12. นางสาววราภรณ์  แก้วเขียว
13. นายอนุชา  สมาชนรักษ์
14. นางสาวอรนุช  ดวงใจแก้ว
15. นางสาวอรอมล  ขอบวนชน
16. นางสาวอรัชพร  อยู่สิน
 
1. นายรัตนากร  วรรณคำ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายกล้าณรงค์  เตชะกัน
2. นายวีระศักดิ์   เรือนแก้ว
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณีย์  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงภิรษา  กมลภัคศกุล
3. เด็กชายศราวุธ  ทานวล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริแก้ว
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรภิรมย์พร  วงค์ทะวรรณ
2. สามเณรยืนยง  หาวา
3. สามเณรอภิสิทธิ์  ไชยทอง
 
1. นางปราณี  คชนิล
2. พระวิฑูรย์  อินฺทปญฺโญ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรธนวัฒน์  ปาริสิน
2. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  สิงทร
3. สามเณรสุพรชัย  สิจึง
 
1. นางสาวนงนุช  กมล
2. นางเกศริน  ศรีวิลัย
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรชลธาร  สมใจ
2. สามเณรวัชระ  ศรีเมืองมูล
3. สามเณรสถิตย์  สืบซาว
 
1. นางสาวนงนุช  กมล
2. นางเกศริน  ศรีวิลัย
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงต่าย  แซ่จาง
3. เด็กหญิงปอหอม  -
4. เด็กหญิงปาณิสรา  ชาติสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปาลีรัตน์  คุณเนตร
6. เด็กหญิงผิว  ลุงต๊ะ
 
1. นางรัตติยา  พัฒนากร
2. นางศิริมาศ  ขันทะมาส
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวทิวา  ปาระดี
2. นางสาวศิริพร  ปัญญามูล
3. นายสิริพงศ์  คำแปง
4. นางสาวสุจริตรา  จีนาใหม่
5. นางสาวสุดารัตน์  จีโน
6. นางสาวโชติกา  ทิพย์วงษา
 
1. นางอรนิภา  สุใจคำ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณมูล
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  วิชายะ
3. เด็กหญิงอารุณี  สิทธิวัน
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
2. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แสนคำ
2. นางสาวปวิชญา  เป็งแดง
3. นางสาวอมรรัตน์  รัตตานัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริแก้ว
2. นางวัชรี  ทาวงค์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กชายวริศ  ปันเป็ง
2. เด็กชายเอกพงษ์  สิงห์ต๊ะ
3. เด็กชายเอกพันธ์  แสนป้อ
 
1. นายจิรศักดิ์  ดวงจันทร์
2. นายสุขเกษม  รอมใจ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายกัลยาณี  กิติวงค์
2. นายจีระพงษ์  ต๊ะสอน
3. นายศราสตราวุธ  ศรีจันทร์ตา
 
1. นายประชากร  ศรีเมือง
2. นายปรีชา  กันทะชัย
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  พอสุยะ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ใจเมือง
3. นายอนุสิทธิ์  วงษ์ตาเขียว
 
1. นางวรพจน์  อนุชัย
2. นางเพ็ญศรี  ตั้งใจ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แดงเมือง
2. เด็กหญิงลลิตา  บุญเหลา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยศรี
 
1. นางอำพร  บุญตันกัน
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวกนกอร  แก้วจันทร์
2. นางสาวกัญญาภัค  เมืองใจ
3. นางสาวชญานี  มูลธิมา
 
1. นางสาวดวงทิตย์  ศรีธิอ้าย
2. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พิทำ
2. เด็กหญิงเทพอักษร  ชะนะกูล
3. เด็กหญิงเมขลา  หน่อคำ
 
1. นางอำพร  บุญตันกัน
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวกมลลักษณ์  เจริญเมือง
2. นางสาวจารุณี  ดวงเงิน
3. นายภัทรพล  คำซื้อ
 
1. นางณัฏฐนิช  เผ่าพันธุ์
2. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสรา  พรมเกษา
2. เด็กหญิงมัญชุกานต์  ยี่ใจ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  รัตนวรางค์กุล
 
1. นายณรงค์  คำแก้ว
2. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ  พรมเกษา
2. นายเกียรติศักดิ์  กันจินะ
3. นายเจนภพ  ตันศรี
 
1. นายณรงค์  คำแก้ว
2. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายวัชรพล  ศรีบุญมา
2. เด็กหญิงศุธิดา  ศรีกันชา
 
1. นางศิริวรรณ์  ไชยภักดิ์
2. นางสาวสิริประภา  อินสินธุ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายรัชพล  ศรีวิลัย
2. เด็กชายรัฐพงษ์  อภิชัย
 
1. นางสาวประทุม  จันธิมา
2. นางศิริวรรณ์  ไชยภักดิ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายจิรเมธ  จังวณิชชา
2. นายศุภกฤต  การแข็ง
 
1. นายทวิชา  ตาวินโน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายธนพัต  กันธิยา
2. เด็กชายเสาวพงค์  ทิพยเนตร
 
1. นายชานนท์  น้อยก๋อง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  กันทา
2. นายทรงเกียรติ  จันต๊ะพรม
 
1. นายชานนท์  น้อยก๋อง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวหมวย  ลุงมูล
2. นายอรรถพงษ์  พรมมาแบน
 
1. นายกฤษดาพร  นทีนันท์
2. นางลดาวัลย์   เสียงแจ่ม
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายธเนศพล  กิตติพิทักษ์กุล
2. เด็กชายนิรันต์  ธรรมะ
 
1. นางสาวณิชานันท์  จันทร์แก้ว
2. นายวรการ  ประพัฒน์ศิริ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญวดี  ธนภัทรณัฐมน
2. เด็กชายแผ่นดิน  น้อยวรรณา
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นายวรการ  ประพัฒน์ศิริ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวคนึงนิจ  คงสม
2. นางสาวณัชชารีย์  รัตนากุณฑลทิพย์
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นายวรการ  ประพัฒน์ศิริ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  พัลวัลย์
2. นางสาวสาลี่  เตจ๊ะสา
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. นางสาวสุนิวรรณ  ปันตอนตอง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ปาลี
2. นายวชิรนนท์  จินาเวช
 
1. นายประธาน  ลิปตะสิริ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  กุ๋ยมาเมือง
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ธรรมปัญญา
3. เด็กหญิงพรพิมล  กันทารักษ์
 
1. นายสิทธิราช  เตชะนอก
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นายณัฎฐชัย  เทียมยศ
2. นางสาวปรียาภรณ์  ดวงแก้ว
3. นางสาวสุทธินี  ทะนันปา
 
1. นายกีรติ  ทรัพย์จุล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวนนทิยา  รักเรียน
2. นายเอกพจน์   นามสะกัน
 
1. นายกฤษดาพร  นทีนันท์
2. นางลดาวัลย์   เสียงแจ่ม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  ฟองมณี
2. เด็กชายธาดา  อากิน
3. เด็กชายศุภชัย  บุญมี
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  วิแสงศรี
 
1. MissShybelle Grace  Tero Flores
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐรีญา  ทองกลั่น
 
1. นางสิตา  กันจินะ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงอริสา   แมนดี้ นุชนาง
 
1. นางชูเกียรติ   กมลโกมุท
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นายนวพล  เจริญทั้งวิทยา
 
1. Mr.Jose  Luis Araneta
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงญาณิศา   สมการ
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  กุลสัมพันธ์
 
1. นางชญาภา  วิชชาวณิชนันท์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงริซ่า   ซูซูกิ
 
1. นายเกียรติพัฒน์  กมลโกมุท
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  ลัทรศักดิ์ศิริ
 
1. นางณฐา  สุวรรณรัฐ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณนุช  นิยมกิจ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัญญาแก้ว
3. เด็กชายวิทยา  ดวงฤทธิ์
4. เด็กชายวิศรุต  วงตา
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ปันคำ
 
1. นางสาวสุพรรณธิชา  เภาศรี
2. นายเนวิน  มูลยศ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายฤทธิพร  คามคีรีวงค์
2. นางสาววัชรินทร์  ขจีวนาลี
3. นางสาวสุภาพร  ดาวเรืองผดุง
4. นางสาวอัจฉราลักษณ์  มีมา
5. นางสาวเกศรินทร์  ใจสิม
 
1. นางตวงพร  ทรายคำ
2. นางสาววิรัชนี  มาตันทัง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายอภิศักดิ์  มีคำวัง
 
1. นางสาวดาวรรณ  พรมไชย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เลิศพฤกษ์พนา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวพิมพ์วลัญช์  แซ่ลี้
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายพิริยะ  จิวัฒนาพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวศุภมาส  ชาญกล้า
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จอมแปง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทนันชัยชมภู
 
1. นางสาวพลอย  พัฒนานุรักษ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกตัญญตา  มหาวงค์
2. นางสาวกมลพรรณ  ทาคำ
 
1. นางวารี  กู้เมือง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  มูลคำ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เลาหาง
3. เด็กชายธวัชชัย  แซ่คือ
4. เด็กชายธิตสรรค์  ขจีวิไลลักษณ์
5. เด็กชายนันทพงศ์  พนากำเนิดสกุล
6. เด็กชายประเวช  แซ่เจ๊า
7. เด็กชายสมศักดิ์  เลาหาง
8. เด็กชายสุกฤตย์  เลาว้าง
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวธิดาภรณ์  ธรรมวงศ์
2. นางสาวบุษกร  พรมวัง
3. นางสาวปภัสรา  สุรินทร์
4. นางสาววนิดา  แก้วศรี
5. นายอภิวัตร  ยานะ
 
1. นางทัศนีย์  วรรธนะวิพุธ
2. นางสุรีพันธ์  ชัยศักดิ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐนารี  นันทะนัด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใจคำ
 
1. นางรวิวรรณ  ปีอาทิตย์
2. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  วิยะศรี
2. นางสาวชนัญญา  ชัยรัตนศิลป์
3. นางสาวธัญชนก  จันทร์ก้อน
 
1. นางรวิวรรณ  ปีอาทิตย์
2. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จุมปาดง
2. เด็กชายพงศกร  สุต๋า
3. เด็กหญิงพิงค์นภา  อมุงมา
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
2. นางศรันยา  ต๊ะโน
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวกานติศา  กรธิมา
2. นางสาวดวงลดา  จุมปาดง
3. นางสาวปิยะมาศ  ศรีวิจา
 
1. นางสาวปิยะนันท์  พลวัน
2. นางศรันยา  ต๊ะโน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แสนคำ
2. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  คำพลอย
 
1. นายพิทักษ์ชาติ  อรุณปิติชัย
2. นายเฉลิมพล  ณ เชียงใหม่
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวศริญญา  คำอ้าย
 
1. นายเฉลิมพล  ณ เชียงใหม่
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ตันตระกูล
2. เด็กชายปาณัท  อุตสาหะ
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
2. นางสาวพิมพ์ใจ  เกื้อกูลวงศ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาวสุปรียา  ใจมาก
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนราพร  สมเรือง
2. เด็กหญิงวนิดา  วันดี
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
2. นางศรีวรรณ  พรหมพันธุ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวสลิตา  ตานะกุล
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนไตร
 
1. นางมธุรส  แก้ววรา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวนิชารีย์  ทีระวงศ์
 
1. นางสาวสุชาดา  หาญป่า
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย   เมืองมา
 
1. นางศรีไพร   มาเขียว
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายนันทภพ   ลีกู
 
1. นางสาวิตรี   อภิวงค์งาม
 
151 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย   จันทร์หอม
2. เด็กชายเกียรติชัย   ใจสิม
 
1. นางจิราภรณ์   อินทะวงศ์
2. นางสาวปริศนา   กลิ่นตระกูล
 
152 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ   ดิเรกชวนัทท์
2. เด็กหญิงธิดา   อนัญญาวงค์
 
1. นายสุรีรัตน์   ใคร้โท้ง
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  กันทาวัง
 
1. นางศุภลักษณ์  ชูวงค์
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พระชัย
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายวิทยา  อินตาคำ
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา   เลาซางเปลีย
2. เด็กหญิงพิมพิศา   ไชยชนะ
3. เด็กหญิงสายพิณ   ตั๋นปัญญา
 
1. นางสาวิตรี   อภิวงค์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์   ใคร้โท้ง
 
157 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงษ์   แสนใจบาล
2. เด็กชายศิวศิษย์   เตจา
 
1. นางสาวกมลรัตน์   ชัยวุฒิ
2. นางศรีสกูล   จิรรัตน์สกุล