หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สุรินทร์ธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ ขัติยะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพัชรี สุรินทร์ธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ ขัติยะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอำภาพร ศิริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัลิปรียา ปิงหล้าโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
4. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอำภาพร ศิริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัลิปรียา ปิงหล้าโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
4. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ อยุ่ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา แดงมูลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
4. นายจิตรพิสุทธ์ ธนโชติยุตม์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายบุญลือ อยุ่ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา แดงมูลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
4. นายจิตรพิสุทธ์ ธนโชติยุตม์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางชลธิดา ตาติ๊บโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอังคณา สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุษณีย์ ศรีสว่างโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายสถาพร ลืนคำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางชลธิดา ตาติ๊บโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอังคณา สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุษณีย์ ศรีสว่างโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายสถาพร ลืนคำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางนัยนา เอี่ยมสังข์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ สุภาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิตรพิสุทธ์ ธนโชติยุตม์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางนัยนา เอี่ยมสังข์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ สุภาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิตรพิสุทธ์ ธนโชติยุตม์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกันยา สุยะเรืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สรรพจารย์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรทิวา จอมพิจิตต์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายนนธวัชต์ ธงซิงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกันยา สุยะเรืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนนธวัชต์ ธงซิงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรทิวา จอมพิจิตต์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สรรพจารย์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงษ์ คำแหงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิริพันธุ์ จันทราศรึโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ แสนแปงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สรรพจารย์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
6. นายนนธวัชต์ ธงซิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
7. นายญาณวุฒิ มาละโรจนุกุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ คำแหงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายญาณวุฒิ ปาจะโรจนกุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิริพันธุ์ จันทราศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ทิพย์ อมรกิจขยันโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายนนธรัชต์ ธงซิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิธร สรรพจารย์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
8. นางพัชรินทร์ แสนแปงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงษ์ คำแหงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายญาณวุมิ ปาละโรจนกุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิริพันธุ์ จันทราศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร สรรพจารย์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
6. นายนนธวัชต์ ธงซิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ แสนแปงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวพร วงค์กันยาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อลัดดา วรรณาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางศิวพร วงค์กันยาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อลัดดา วรรณาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปุญญิศา สมมิตรโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิจการ กิติกาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปุญญิศา สมมิตรโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิจการ กิติกาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมลิวรรณ์ เมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชนันท์ ปินอุทังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญชา เม้าทุ่งโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกพร โชคชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทาริกา กันทะตุ่นโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ เหน่คำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา บุญเป็งโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
8. นางกาญจนา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางมลิวรรณ์ เมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชนันท์ ปินอุทังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญชา เม้าทุ่งโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกพร โชคชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทาริกา กันทะตุ่นโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ เหน่คำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา บุญเป็งโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
8. นางกาญจนา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ พันธ์ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ดวงไทยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอินสม สาวินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นางการะเกศ ปัญญาวงศ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ พันธ์ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ดวงไทยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอินสม สารินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นางการะเกศ ปัญญาวงศ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำราญ จันทร์แดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์พร ปิงเมืองโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภารัญชน์ สมศักดิ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรพันท์ ยศศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำราญ จันทร์แดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์พร ปิงเมืองโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภารัญชน์ สมศักดิ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรพันท์ ยศศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรา นวลศิริโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา จองแดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรา นวลศิริโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา จองแดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ พันอินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์พร ปิงเมืองโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจษฎา เจริญชัยชนะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพรรณ ไชยาโรงเรียนแม่ตื่นวืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ พันธ์อินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์พร ปิงเมืองโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจษฎา เจริญชัยชนะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพรรณ ไชยาโรงเรียนแม่ตื่นวืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางจันทร์พร ปิงเมืองโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์พร ปิงเมืองโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส ตันมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทร จ๊ะเขียวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก อินังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมนัส ตันมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทร จ๊ะเขียวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก อินังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศรินยา ดวงสันโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทวดี สังข์แดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงโปรด แดงไฟโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ มหายศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวศรินยา ดวงสันโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทวดี สังข์แดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงโปรด แดงไฟโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ มหายศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ วงศ์แก้วโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงโปรด แดงไฟโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนัส ตันมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดารณี เค็ตโลกโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนายนพดล ชมภูวงศ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินยา ดวงสันโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวีรวรรณ พุงขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดารณี เค็ตโลกโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวศรินยา ดวงสันโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล ชมภูวงศ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดารณี เค็ตโลกโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรวรรณ พุงขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ยะคำป้อโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพร ปิมปาโรงเรียนกรรมการ
4. นางนันทมาศ เจริญชัยชนะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา จินะโสติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ยะคำป้อโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพร ปิมปาโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวมณฑิรา จินะโสติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทมาศ เจริญชัยชนะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภัทร จ๊ะเขียวโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินยา ดวงสันโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อัมพรคีรีมาศโรงเรียนแม่โยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ คำยองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดารณี เค็ตโลกโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายนิคม คำรินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพล ใจทองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญชัย สมบูรณ์พูลเพิ่มโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล เครือแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ มาแก้วโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ คำติโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิคม คำรินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล เครือแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำไพ ฟูไฝติ๊บโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายอัจตราแล อุ่นใจแรมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญชัย สมบูรณ์พูลเพิ่มโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนพดล เครือแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิคม คำรินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ มาแก้วโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจรัสพร ความมิงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชาติ พุงขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมพร วัฒนยืนยงโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิคม คำรินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญชัย สมบูรณ์พูลเพิ่มโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล เครือแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายรุ่งทิพย์ พรหมมาเย็นโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ คำติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ มาแก้วโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชาติ พุงขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษกร ภมรศิลปินโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีญานสิทธิ์ สุรินต๊ะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีญานสิทธิ์ สุรินต๊ะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอนวัช หมื่นรังษีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอื้อมพร ญาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาึคม กรรมการ
3. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระณัฐ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนพฤทธิ์ ชัยชาญโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพฤทธิ์ ชัยชาญโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระณัฐ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระณัฐ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระณัฐ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระณัฐ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประกาศิต กันทะนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประกาศิต กันทะนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ชัยพรมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ แก้วจาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต กันทะนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระณัฐ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
3. นายชัยยันต์ สุภาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ สุภาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดำฤทธิ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกาศิต กันทะนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ สุภาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสร้อยฟ้า ใสสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ดำฤทธิ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุรากรรณ กันยะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
5. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง พุทธานนท์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนลักณ์ โคตรปัญญาโรงเรียนแม่ตื่นวืทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ กันทะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ กันทะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนลักณ์ โคตรปัญญาโรงเรียนแม่ตื่นวืทยาคมกรรมการ
3. นางพวงทอง พุทธานนท์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวรัดเกล้า สุธรรมแจ่มโรงเรียนแม่ตื่นวืทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินาค คุณมาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิริรัญญา บุณลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรเทพ ปอโซโรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวรัดเกล้า สุธรรมแจ่มโรงเรียนแม่ตื่นวืทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินาถ คุณมาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรเทพ ปอโซโรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริรัญญา บุณลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ กันทะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนลักณ์ โคตรปัญญาโรงเรียนแม่ตื่นวืทยาคมกรรมการ
3. นางพวงทอง พุทธานนท์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพวงทอง พุทธานนท์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนลักณ์ โคตรปัญญาโรงเรียนแม่ตื่นวืทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ กันทะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรภรณ์ ไชยเวชโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชาวลักษณ์ สิงห์บัวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณ์ธัช สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายคณิน บุญเสริฐโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวธีรภรณ์ ไชยเวชโรงเรียนแม่ตื่นวืทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชาวลักษณ์ สิงห์บัวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณ์ธัช สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายคณิน บุญเสริฐโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายคณิน บุญเสริฐโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัครพล คำขัติโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สิทธิโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระเดช เรือนแก้วโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายคณิน บุญเสริฐฺโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ สิทธิโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระเดช เรือนแก้วโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครพล คำขัติโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ ท้าวมณีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดชโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. MissZHU JUNโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. MissํYANG XIAOQINโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุทธิษา รัตนมงคลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดชโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุทธิษา รัตนมงคลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. MissZHU JUNโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. MissYANG XIAOQINโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ใจรักประภาสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวพชร ตั้งแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงค์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ สุขชัยโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวพชร ตั้งแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรินทร์ สุขชัยโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงค์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมพร วัฒนยืนยงโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวอำภาวรรณ นันต๊ะโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชนากานต์ ตาคำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิจการ กิติกาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลา ไชยวุฒิโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนัยนา เอี่ยมสังข์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายสถาพร ลืนคำโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนัยนา เอี่ยมสังข์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลา ไชยวุฒิโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชาวลักษณ์ สิงห์บัวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรพิมพ์ ศรีสุทธะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธีรภรณ์ ไชยเวชโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวอรพิมพ์ ศรีสุทธะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรภรณ์ ไชยเวชโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายเชาวลักษณ์ สิงห์บัวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ เปี้ยปาละโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี ภัทรวัชนนต์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางลำดวน คำติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวดารณี ภัทรวัชนนต์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำดวน คำติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ เปี้ยปาละโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณฐอร สุภายองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐอร สุภายองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดารณี ภัทรวัชนนต์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ อมรกิจขยันโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ยะคำป้อโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทมาศ เจริญชัยชนะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณฑิรา จินะโสติโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิมพร ปิมปาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวษร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ชีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล สุคะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสงกรานต์ ธนันชัย โทร.08-9559-0542
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]