สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ฮอดพิทยาคม 78 12 4 2 94
2 ดอยเต่าวิทยาคม 65 5 3 0 73
3 อมก๋อยวิทยาคม 64 13 2 1 79
4 แม่ตื่นวิทยาคม 37 6 4 0 47
5 แม่โถวิทยาคม 8 2 1 0 11
รวม 252 38 14 3 307