สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ฮอดพิทยาคม 40 33 15 88 78 12 4 2 94
2 อมก๋อยวิทยาคม 38 25 14 77 64 13 2 1 79
3 ดอยเต่าวิทยาคม 36 19 13 68 65 5 3 0 73
4 แม่ตื่นวิทยาคม 12 15 15 42 37 6 4 0 47
5 แม่โถวิทยาคม 2 2 1 5 8 2 1 0 11
รวม 128 94 58 280 252 38 14 3 304