รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตเขต 34 (เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริญญา  ใชยกาวิล
 
1. นางกาญจนา  กล้าหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  เปียงใจ
 
1. นางกาญจนา  กล้าหาญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ติ๊บคำ
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวหัทยา  สะอี
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงมลุลี  ตาเสน
 
1. นางชลธิดา  ตาติ๊บ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวมาลัยพร  เผ่าพงศ์วนา
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภรณ์นภา  ติ๊บวงษ์
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวปุณยาภา  โจนสัน
 
1. นางชลธิดา  ตาติ๊บ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ใหม่นวล
2. เด็กหญิงวนิตชญา  สมบูรณ์
 
1. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาววริษา  ตายา
2. นายอภิรักษ์  นันต๊ะเครือ
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
2. นางอำภาพร  ศิริมา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสวิน  คำพรรณ์
 
1. นางสายทอง  หล้าใจ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวพิราวรรณ  สกุณาไพร
 
1. นางสาวพรทิวา  จอมพิจิตต์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายนนท์ณภัทร  กล้าหาญ
2. นางสาวนีรชา  ปู่เงิน
3. นางสาวอักษราภัค  ใจตา
 
1. นายกิจการ  กิติกา
2. นางสาวพรทิวา  จอมพิจิตต์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  เขียวมัง
2. เด็กหญิงฌาริตา  วังนาค
3. เด็กชายณัฐพงค์  มะโล่
 
1. นางสาวพรพรรณ  เปี้ยปาละ
2. นางพัชรินทร์  แสนแปง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  พ่วงดี
2. นางสาวปาณิศา  แสนใจ
3. นางสาวสิริมา  ปู่ปี
 
1. นายนนธรัชต์  ธงซิว
2. นางพัชรินทร์  แสนแปง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงถวรรณกรณ์  คำยา
2. เด็กหญิงวิชุดา  ชูดอกพุฒ
 
1. นายพงศ์พิสิฐ  สิงหประเสริฐ
2. นางศิวพร  วงค์กันยา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นันต๊ะสาร
2. นายเดชาวัฒน์  ดำยา
 
1. นายนนธรัชต์  ธงซิว
2. นางศิวพร  วงค์กันยา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นางสายทอง  หล้าใจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นายสิทธิชอบ  เริงไม
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  หาญเมือง
2. เด็กหญิงนันท์ฤทัย  คำใจ
3. เด็กหญิงปริมพร  หนูสิงห์
 
1. นางนันทนา  เทพเสน
2. นายบัญชา  เม้าทุ่ง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  ประนิธิวงศ์
2. นางสาวปัทมาพร  ปู่แก้ว
3. นายเศรษฐวุฒิ  สุพรรณ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  เหน่คำ
2. นางสาวศิริพรรณ  ไชยา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรมล   หลักดี
2. เด็กหญิงวรรณภรณ์  พิมลอารี
3. เด็กหญิงวิภา  เบญญาบุษกร
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์
2. นายอินสม  สารินจา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวชยุดา  เก่งผสานคุณ
2. นางสาวณัฐชานันท์  หน่อไพรสน
3. นางสาวสุพรรษา  สุภา
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์
2. นายอินสม  สารินจา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลิน  ตาสิงห์
2. เด็กหญิงนันทกาญจน์  คำมาสาร
3. เด็กชายอภิวัน  จันตาคำ
 
1. นางกาญจนา  เผ่าต๊ะใจ
2. นายอนุวัฒน์ฺ  กอบธรรม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวธนัตชนก  แก้วยศ
2. นายธวัชชัย  โกนมูล
3. นางสาวมุกดา  เผือกผ่อง
 
1. นางสาวสุพรรณี  วรวัฒนเมธี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  มาลา
2. เด็กหญิงปภาพิมพ์  บำรุง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมาเรือง
 
1. นางสาวอมรา  นวลศิริ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวทัตพิชา  ปู่สันจร
2. นางสาวอัญชลี  แก้วเสน
3. นายอานุพงษ์  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางนัยนา  จองแดง
2. นางสาวภวรัญชน์  สมศักดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ปัญญาก๋อง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปู่ดอก
 
1. นางวันเพ็ญ  พันอินทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายประสิทธิ์  กันทะเขียว
2. นายเจนณรงค์  ปัญญา
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
2. นายอนุวัฒน์ฺ  กอบธรรม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายภราดร  แสงแจ่ม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แงะโว๊ะ
 
1. นายอนุวัฒน์ฺ  กอบธรรม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาริณี  ญานิวงค์
2. เด็กชายธีรนาถ  ก่ำโน
 
1. นางจันทร์พร  ปิงเมือง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปู่จันทร์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วจา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ม่วงคำ
4. เด็กหญิงสุนิษา  ปิมะสาร
5. เด็กชายสุราวุธ  จินาตอง
 
1. นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์
2. นางสาวศรินยา  ดวงสัน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นางสาวนางสาวพัชราภรณ์  สายชลอัมพร
2. นางสาวมรกต  อมรสุขคงคา
3. นางสาวยุวดา  สาครยืนยง
4. นางสาววาสนา  สายชลอัมพร
5. นางสาวศิริเพ็ญ  เรืองอร่ามบงกช
 
1. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
2. นายสมพร  ปิมปา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกานต์  แดงบุญ
2. เด็กหญิงณัฐฐิดา  นันต๊ะสาร
3. เด็กหญิงดวงพร  เปี้ยปาละ
4. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  สุกันโธ
5. เด็กหญิงมัสรินทร์  สุวรรณ์
 
1. นายมนัส  ตันมูล
2. นางสาวศรินยา  ดวงสัน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวจีรณา  เซสุข
2. นางสาวสุดาวรรณ  ศรียางแก้ว
3. นางสาวสุวรรณา  วิเศษมุ่งเจริญ
4. นางสาวสุวัจนี  สกุณาคีรี
5. นางสาวเยาวเรศ  กรกเย็น
 
1. นางนันทวดี  สังข์แดง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายคณิน  แสนหาญ
2. นางสาวนันทวรรณ  โรจน์จันทัน
3. เด็กชายนายธีรพงษ์  ทิพย์จะ
4. นายวุฒิกร  ไชยพรม
5. นายศิริไชย  ขาวกิจไพศาล
 
1. นายทรงโปรด  แดงไฟ
2. นางสาวสุภัทร  จ๊ะเขียว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เผ่าพงศ์วนา
 
1. นางสาวอรวรรณ  มหายศ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  อินต๊ะคำวัง
 
1. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวรัตนากร  ไทยภูเขา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ค้ำจุนสวรรค์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายจิรายุส  วิเชียรชม
2. นางสาวนฤมล  มูลแก้ว
 
1. นางสาวดารณี  เค็ตโลก
2. นายสุรพล  ยะคำป้อ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปราศจากมาร
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พยุงกรพินธุ์
3. เด็กหญิงปาณิศา  แก้วกลางดง
4. เด็กหญิงวรัญญา  ทนันชัย
5. เด็กหญิงวารี  ร่วมรักนที
6. เด็กหญิงสุนิสา  รวีกำจร
7. เด็กหญิงสุภาพร  คำนิล
8. เด็กหญิงสุภาพร  รำไพบรรพต
9. เด็กหญิงอรพินธ์  เลิศชัยวรฤทัย
10. เด็กหญิงเรณู  สุกอ
 
1. นางวีรวรรณ  พุงขาว
2. นายสมเกียรติ  วงศ์แก้ว
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวจริยา  ศรีไสวคงคา
2. นางสาวธิดารัตน์  ค้ำจุนสวรรค์
3. นางสาวพรสวรรค์  จะแก
4. นางสาวพัชรา  โชติเกษมชัยกุล
5. นางสาวพิมพิกา  ส่องแสงอาภากร
6. นางสาวพิมพิกา  ศานติสุขคีรี
7. นางสาวรศนา  จังปวย
8. นางสาวรัชนี  กะแจ
9. นางสาวรัตนาภรณ์  ถาวรธนโชติ
10. นางสาววราพร  พยุงดาวเรือง
11. นางสาวศรีเพ็ญ  จากุย
12. นางสาวสุภาณี  คีรีค้ำจุน
13. นางสาวสุภาพร  ชาญธำรงกิจ
14. นางสาวอรวรรณ  ศิริวรรณ์
15. นางสาวเมษา  ปู่ลอย
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นายศุภชาติ  พุงขาว
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ราศีสง่า
3. เด็กชายสุพัทชัย  ไชยชนะ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นางสาวจรัสพร  ความมัง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  รำไพพนาลี
2. นางสาวนภาลัย  สุริยบุปผา
3. นางสาวแพรวพรรณ  พงศ์พิทยาภรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นางสาวจรัสพร  ความมัง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงนิตยาวรรณ  อินต๊ะหล่อ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นายอัจตราพล  อุ่นใจแรม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์นิภา  ไพรพนากุล
2. นางสาวแพ็คทรียา  วนาไพร
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นายอัจตราพล  อุ่นใจแรม
 
47 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุปราณี  คีรีมาศผล
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
48 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  กระยาหงัน
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายสมศักดิ์  เพชรพิทักษ์คีรี
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
50 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพอฤทัย  ศรีชัย
 
1. นายสมาน  วงศ์พัฒนันท์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายมิตร  ปู่อิน
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีระตระกูล
 
52 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจีรา  แรงลมบน
 
1. นางสาวศิวพร  หอมดวง
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายปีทอง  เฟื่องยศพินิจ
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
54 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดาณี  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงภิรัชญา  คะปานา
 
1. นายสมาน  วงศ์พัฒนันท์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจเกลอ  ไพรงามพลอย
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
56 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายนพวินท์  วนาสมบูรณ์
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
57 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายณัฐชัย  ตรัยทรรศนีย์
2. นายสรศักดิ์  แกนสุน
3. นายสิรภพ  ต๊ะเหมือย
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีระตระกูล
 
58 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายอุเทน  อินทจักร์
 
1. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายนิพล  จันทร์แดง
 
1. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เหลืองหล้า
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวดาว  บรรจงเอนก
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายสมบูรณ์  ปรัชญาภูวดล
 
1. นายกิติกร  ขัดก๋า
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ยอดพิมาย
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวสุดาพร  ปู่เสาร์
 
1. นายสมาน  วงศ์พัฒนันท์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายนัฐพงศ์  ดีน้อย
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนา  ยอดทองเลิศ
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวศลิษา  จันมา
 
1. นางพวงทอง  พุทธานนท์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  สุริคำ
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เหลืองหล้า
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สุภา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวรศศิริน  แวนฮุริค
 
1. นายสมาน  วงศ์พัฒนันท์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงศ์จี๋
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  กันทะ
3. เด็กชายณาศิส  เตชธรรมพร
4. เด็กหญิงดาวเรือง  จองคำ
5. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ปูแล
6. เด็กชายธนากร  แสนใจอิ
7. เด็กชายนุชัย  นามอุษา
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ฝั้นเมา
9. เด็กชายสุรชาติ  จริตดีสม
10. เด็กหญิงอรัชติกานต์  พุ่มสวาท
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายธนภัทร  เลาดี
2. นางสาวพิมพิกา  ผลสายชล
3. นางสาววรรณภา  ชนะเอกา
4. นางสาวศิลาพร  ผลกระสินธุ์
5. นางสาวสกุลนี  มณีเกยูร
6. นายสมเกียรติ  ชลดรงค์
7. นายสิทธิวัฒน์  เปียงเพี้ยง
8. นายสุรชาติ  จริตดีสม
9. นายเทียนชัย  ก้านต่อดอก
10. นางสาวเพชรฤดี  เสริมมติวงศ์
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางสาวประภาพรรณ  สุภา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำสอน
2. เด็กหญิงชนิดา  เป็งคณะ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อุดดง
4. เด็กหญิงนหทัย  องมล
5. เด็กหญิงพุทธรักษา  กระจ่างทอง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  การะบูรณ์
 
1. นางสาวทัชชา  พรมสีดา
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
3. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายกัณฐนาวี  สายปัญญา
2. นายจตุพร  อินตุ่น
3. นายณรงค์ศักดิ์  ปู่ไข่
4. นายทิวากร  ติ๊บมา
5. นางสาวนริศรา  ปัญญาดง
6. นายประสพโชค  ซอนเสน
7. นางสาวพัชรินทร์  เงินถา
8. นางสาววรากร  อำไพร
9. นายสราวุธ  ทาฝั้น
10. นางสาวสุพิชญา  กาวี
11. นางสาวสุภาพร  รังสรรค์เพิ่มบุญ
12. นางสาวแพรพลอย  คำปัน
 
1. นางสาวทัชชา  พรมสีดา
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
3. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงซี  เสริมมติวงศ์
2. เด็กหญิงทิพาวรรณ   ปูแล
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  แสนใจอิ
4. เด็กหญิงระวีวรรณ  ศิริวรรณ์
5. เด็กชายศิโรรัตน์  ฝั้นเมา
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุทรา
7. เด็กหญิงอนรรฆวี  พุ่มสวาท
8. เด็กหญิงอรพินท์  นีรนาทเดโช
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางพวงทอง  พุทธานนท์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงศ์จี๋
2. นางสาวชลสิทธิ์ภรณ์  บวรธเนศ
3. เด็กหญิงดาวเรือง  จองคำ
4. เด็กหญิงทิพย์นรี  เทพทำพันธ์
5. นางสาวพรพรรณ  เสริมมติวงศ์
6. นางสาวระวีวรรณ  บงกช
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุทรา
8. เด็กหญิงอรัชติกานต์  พุ่มสวาท
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางอังคณา  สุปน
 
77 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปู่สุข
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำสอน
3. เด็กหญิงชนิดา  เป็งคณะ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อุดดง
5. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาดง
6. เด็กหญิงนหทัย  องมล
7. เด็กชายนัฐกร  แก่นการ
8. เด็กชายพิชญาภา  ก่ำโน
9. เด็กหญิงพุทธรักษา  กระจ่างทอง
10. เด็กชายวรากร  หล้าใจ
11. เด็กหญิงวิไลพร  เข็มงาม
12. เด็กหญิงสุกัญญา  การะบูรณ์
13. เด็กชายสุธากร  กำจัด
14. เด็กชายอรุณ  รุ่งจรัสกุล
 
1. นางสาวทัชชา  พรมสีดา
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
3. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปู่สุข
2. นายกัณฐนาวี  สายปัญญา
3. นายจตุพร  อิ่นคำ
4. เด็กหญิงชนิดา  เป็งคณะ
5. นายณรงค์ศักดิ์  ปู่ไข่
6. นายทิวากร  ติ๊บมา
7. นางสาวนริศรา  ปัญญาดง
8. นายประสพโชค  ซอนเสน
9. นายรัชตะ  สิริใจ
10. นางสาววรากร  อำไพร
11. นายสราวุธ  ทาฝั้น
12. เด็กหญิงสุกัญญา  การะบูรณ์
13. นางสาวสุพิชญา  กาวี
14. นางสาวสุภาพร  รังสรรค์เพิ่มบุญ
15. นายเสาร์คำ  ชูญาติ
16. นางสาวแพรพลอย  คำปัน
 
1. นางสาวทัชชา  พรมสีดา
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
3. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญสุข
2. นายคมกริช  สึเคาะ
3. เด็กชายพงศกร  มาเขียว
4. นายพิษณุศักดิ์  ทองสา
5. เด็กชายรัฐพล  เป็งเมืองมูล
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
2. นางสาวศิวพร  หอมดวง
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายพงษกร  ก๋องขัน
2. เด็กชายวรพล  คำฟู
3. เด็กชายศตายุ  สุรินทร์
 
1. นายพลชาติ  งามสม
2. นายสุทธิพงษ์  กรุณา
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายรุ่งทิตย์  อุดเป็ง
2. นางสาววาสนา  แก้วเทพ
3. นายวิเชียร  คำปาต๋า
 
1. นายอนวัช  หมื่นรังษี
2. นายอุบล  เพชรเมือง
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวธีรนุช  กุนามี
2. นายศุภกิจ  สิทธิโม่ง
3. นายสุรศักดิ์  ลันถา
4. นายสุริยา  บำเพ็ญ
5. นางสาวอารัญญา  ทับพิมาย
6. นายอิฐพงษ์  ทิพราช
 
1. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาภรณ์  คำภีระอินทร์
2. นางสาวรัตติยา  เปียงต๊ะ
3. นางสาวสุภารัตน์  แก้วหนัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร  หาญสนามยุทธ
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรา  ดุจดวงสว่าง
2. เด็กหญิงสุธิดาพร  คีรีสวรรค์
3. เด็กหญิงสุพร  มัลลิกาหอมหวาน
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
2. ว่าที่ร้อยตรีญาณสิทธิ์  สุรินต๊ะ
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายขจรเกียรติ  สังจี
2. นายธวัชชัย  พินิจวีรกุล
3. นายนพพร  ยะวงค์
 
1. นายนพฤทธิ์  ชัยชาญ
2. นายสมศักดิ์  ตานะเป็ง
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายชินภัทร  อาชาสามัคคี
2. นายรัฐพงษ์  กิจจานุกิจศิลป์
3. นายอดิศร  วารีมานะ
 
1. นายณัฐพร  ศรีโน
2. นายพลชาติ  งามสม
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ตุ่นสุรินทร์
3. เด็กหญิงสุวพร  ชูสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  สุภาโส
2. นางสาวสลิลทิพย์  ดวงปัญญา
3. นางสาวสิริพร  พิรารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัตร  อุปนันท์
2. เด็กชายวิกร  สุขสันสกุล
3. เด็กชายเผด็จ  ทาวงค์
 
1. นางสาวณฐอร  สุภายอง
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกัณฐมณี  วงศ์จอม
2. นางสาวจินตนา  สุกเต๋จ๊ะ
3. นางสาวอนัญลักษณ์  มาติ๊บ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายปิยพันธุ์  ตาสิงห์
2. เด็กชายพิชญพงษ์  วิญมา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นางสาวศุภลักษณ์  มอจอ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายจำรัส  แก้วนา
2. เด็กชายวิริยะ  ยะมัง
 
1. นายวุฒิพงษ์  นางวงษ์
2. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายวรวิช  ศรีวรรณ์
2. นางสาววิภาวัลย์  คำปัน
 
1. นางสาวธนพร  แก้วจา
2. นายประกาศิต  กันทะนันท์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  บุญมาแก้ว
2. เด็กชายนันทวิทย์  จันทรังษี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายณัฐพล  เป็งแก้ว
2. นายปฏิภาญ  พาเรียง
 
1. นายประกาศิต  กันทะนันท์
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จาเรือน
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  นาครินทร์
 
1. นางสาวนงคราญ  แก้วจา
2. นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายภูวดล  หลำพุก
2. นายอภิชาติ  หลวงแบน
 
1. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
2. นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราพร  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญา  ปัญโญ
 
1. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
2. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  ชัยคำร้อง
2. นายศิวกร  สิทธิรินทร์
 
1. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
2. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สามภูศรี
2. นายธนวัต  กาวีระ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นางสาวธนพร  แก้วจา
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายชลนที  กันทะคำ
2. นางสาวนันทนัช  กาวิวงค์
 
1. นายชัยยันต์  สุภา
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  ปราบหงษ์
2. เด็กชายศราวุธ  แสนชั่งคำ
3. เด็กชายเกษมสันต์  จันต๊ะซาว
 
1. นายชัยยันต์  สุภา
2. นายประกาศิต  กันทะนันท์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  กาวิล
2. นางสาวรัตนาพร  นันต๊ะหม่น
3. นางสาวอัญชลี  มะนาวหวาน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายชัยยันต์  สุภา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  ทะชมภู
2. นางสาวประวีณา  ไชยวงค์
 
1. นางสาวนงคราญ  แก้วจา
2. นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  การะบรูณ์
 
1. นายอัครพันธ์  โรจน์พัฒนาวงค์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวนิธิพร  ทาหล้า
 
1. นายอัครพันธ์  โรจน์พัฒนาวงค์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  คำพันธุ์
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวจรัสพร  ทาหล้า
 
1. นางดวงพร  ซอนเสน
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิตยา  จันตาบุญ
 
1. นายคณิน  บุญเสริฐ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวมณฑวรรณ  จำปามา
 
1. นางสาวศิรินาถ  คุณมา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  แสนใจอิ
 
1. นางสุวรรณ์ธัช  สวาสดี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายนพกร  โนจา
 
1. นางดวงพร  ซอนเสน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ตันมูล
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใหม่นวล
3. เด็กชายปฏิภาณ  โจแก้ว
4. เด็กหญิงพัชริดา  เป็งคณะ
5. เด็กชายอนุพงศ์  มาคา
 
1. นางพัชรินทร์  กันวะนา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  แบนถี
2. นางสาวนิรชา  ตาลี
3. นางสาวปวีณา  ใหม่ปา
4. นางสาววริศรา  ปาทะ
5. นางสาวเจนจิรา  นาคคำ
 
1. นายธีรวัฒน์  สิทธิ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  สุขตั๋น
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  คำเดช
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวดารารัชต์  สุขท้าว
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  คำเดช
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  สุขถา
2. เด็กหญิงอรัญญา  อุดเป็ง
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 97.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายการิน  พะยิ
2. นางสาวปติญญา  สีดาคุณ
 
1. นางสาววัชรินทร์  สุขชัย
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายการันตี  ปราศรี
2. เด็กชายจเด็จ  โสภาพันธุ์
3. เด็กชายธนบัติ  ชำนาญพุดซา
4. เด็กชายปรีชาวุฒิ  เยาะแก้ว
5. เด็กชายปิยพล  ชัยบาล
6. เด็กชายภาณุพงศ์  ใจสินธุ์
7. เด็กชายศรุต  ทนเถื่อน
8. เด็กชายสุรพงษ์  ปงปวน
 
1. นายนพดล  เครือแก้ว
2. นายบุญชัย  สมบูรณ์พูลเพิ่ม
3. นายภานุ  จันทร์ชม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายนพรัตน์  อัศวาภรณ์
2. นางสาวพินทุสร  ใหม่ปัน
3. นางสาววนิชชา  เกตุโตกุล
4. นายสมเกียรติ  พิไลนพ
5. นางสาวเกศณี  มานพชัย
 
1. นายกิจการ  กิติกา
2. นางสาวสุนทรี  สุริยบุปผา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตันศรีวงษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  หาญใจ
3. เด็กหญิงลลิตา  ฉายาบริสุทธิ์
 
1. นางนัยนา  เอื่ยมสังข์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  หล้าเงิน
2. นางสาวนันทวัน  แก้วผู้
3. นางสาววันเพ็ญ  พลวิญญู
 
1. นางสาวอัญชลา  ไชยวุฒิ
2. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริพร  กันทา
2. เด็กชายเจน  เรืองจันทร์
 
1. นางสุวรรณ์ธัช  สวาสดี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  กิติฟู
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายทวีศิลป์  ตั๋นแก้ว
2. เด็กชายนวฤกษ์  แสนศรีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ  เปี้ยปาละ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายอมรินทร์  ปินตาคำ
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรปรียา  อนุรักษ์พงพี
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  อ่อนสอาด
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
129 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายก้องฟ้า  ใหม่มามูล
2. เด็กชายพลวัต  บุญเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ  เปี้ยปาละ
2. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
 
130 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  มูลถา
2. เด็กชายวนิดา  อภิบาลกุลชร
 
1. นายมนัส  ตันมูล
2. นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวบัวบาน  ติ๊บแก้ว
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีระตระกูล
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวปาลิตา  โนตา
2. นางสาวพรรณิภา  ตาเสน
3. เด็กชายพีรดนย์  ชาวพะเยา
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คำแก้ว
 
1. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
2. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายฬชาพล  ตันมูล
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง