หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน กลุ่มดอยอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 8-9เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูสายสุนีย์ พลอยศรี ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ครูชีพชัชว์ ชนอิสระ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6206 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูสมคิด เมืองวงค์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6206 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูอำพร อุปชัย ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูอำนวย ธรรมขันแก้ว ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ครูสีแพร วิชัยศรี ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ประชุมกุหลาบพันปี 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูประจักร์ ศรีวิทะ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ประชุมกุหลาบพันปี 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ครูชุมศรี คุณยศยิ่ง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูเดือนฉาย ล้อมเขตร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูอุทัยวรรณ แสนไชย ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนจอมทอง โทรศัพท์:: 053-341163 โทรสาร:: 053-341033
ครูวิทยา ยาสาร โทรศัพท์:: 089-8380123 อีเมล์ :: w_999w@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]