หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน กลุ่มดอยอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 8-9เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00-17.00 ครูภูมินทร์ ครูนพมาศ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00-17.00 ครูแก่นจันทรื ครูณัฐยา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7202 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ครูพรทิพย์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7203 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ครูพรทิวา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7201 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ครูจุฑารัตน์ เวียงลอ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7201 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ครูจุฑารัตน์ เวียงลอ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง โรงอาหาร ห้อง โรงอาหารน้ำตกแม่กลาง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูดวงเนตร สุขรักษ์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง โรงอาหาร ห้อง โรงอาหารน้ำตกแม่กลาง 8 ต.ค. 2556 13.00-17.00 ครูดวงเนตร สุขรักษ์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง 7003 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูทศพิศ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง 7003 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ครูรุจิเรศ เลขธรากร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง หอประชุม ห้อง หอประชุมอินทนนท์ 8 ต.ค. 2556 09.00-15.00 ครูภาณุพงศ์ พูลทาจักร์ ครูวิทยา ยาสาร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง หอประชุม ห้อง หอประชุมอินทนนท์ 8 ต.ค. 2556 09.00-15.00 ครูภาณุพงศ์ พูลทาจักร์ ครูวิทยา ยาสาร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง สนามหน้าเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00-15.00 ครูภาณุพงศ์ พูลทาจักร์ ครูวิทยา ยาสาร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง สนามหน้าเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00-17.00 ครูภาณุพงศ์ พูลทาจักร์ ครูวิทยา ยาสาร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนจอมทอง โทรศัพท์:: 053-341163 โทรสาร:: 053-341033
ครูวิทยา ยาสาร โทรศัพท์:: 089-8380123 อีเมล์ :: w_999w@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]