หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน กลุ่มดอยอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 8-9เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6206 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6206 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ประชุมกุหลาบพันปี 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ประชุมกุหลาบพันปี 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7207 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7206 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง GSMP1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง GSMP4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7205 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7205 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00-17.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00-17.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7202 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7203 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7201 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7201 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง โรงอาหาร ห้อง โรงอาหารน้ำตกแม่กลาง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง โรงอาหาร ห้อง โรงอาหารน้ำตกแม่กลาง 8 ต.ค. 2556 13.00-17.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง 7003 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง 7003 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง หอประชุม ห้อง หอประชุมอินทนนท์ 8 ต.ค. 2556 09.00-15.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง หอประชุม ห้อง หอประชุมอินทนนท์ 8 ต.ค. 2556 09.00-15.00
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง สนามหน้าเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00-15.00
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง สนามหน้าเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6106 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6106 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6104 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6104 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 0 ห้อง ศูนย์ส่งเสริมผลิตสื่อ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 2 ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง ลานเวทีเถาวัลย์ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6105 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6105 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6107 8 ต.ค. 2556 10.00-13.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6107 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง สนามวอลเลย์บอล 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคารดอยหลวง ห้อง 203 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคารดอยหลวง ห้อง 203 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคารดอยหลวง ห้อง 202 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคารดอยหลวง ห้อง 202 8 ต.ค. 2556 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6201 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6201 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6103 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6103 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6102 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6102 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง โรงปั้น ห้อง โรงปั้น 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6102 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง โรงปั้น ห้อง โรงปั้น 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง โรงปั้น ห้อง โรงปั้น 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคารดนตรี ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคารดนตรี ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
16 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคารดนตรี ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
17 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-10.00
18 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 11.00-12.00
19 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 10.00-11.00
20 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 12.00-13.00
21 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 13.00-14.00
22 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 15.00-16.00
23 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 14.00-15.00
24 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 15.00-16.00
25 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ห้อง 6001 ห้องนาฏศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
26 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ห้อง 6001 ห้องนาฏศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
27 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ห้อง 6001 ห้องนาฏศิลป์ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5103(MEP2) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5103(MEP2) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5105(MEP4) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5105(MEP4) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5106(MEP3) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5106(MEP3) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5102(MEP1) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5102(MEP1) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ห้อง Labschool Teater 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ห้อง Labschool Teater 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 5 ห้อง ห้องภาษาญี่ปุ่น 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 5 ห้อง ห้องภาษาญี่ปุ่น 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ห้อง ห้องภาษาญี่ปุ่น 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ห้อง 5104(MEP3) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ห้อง 5104(MEP3) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง สนามหน้าเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง สนามหน้าเสาธง 8 ต.ค. 2556 13.00-15.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00-10.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 11.00-13.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6201 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 5202 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 5203 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7205 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
15 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7206 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนจอมทอง โทรศัพท์:: 053-341163 โทรสาร:: 053-341033
ครูวิทยา ยาสาร โทรศัพท์:: 089-8380123 อีเมล์ :: w_999w@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]