หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ พลอยศรีโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอาบทิพย์ สุรักษ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาวหัสยา สุทธิพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสายสุนีย์ พลอยศรีโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอาบทิพย์ สุรักษ์โรงเรียนบ้านป่างอุ๋งกรรมการ
3. นางสาวหัสยา สุทธิพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์ เจริญเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31ประธานกรรมการ
2. นางสาวมินตรา ถาวรโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัยนา ตันติศุภพงศ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นายอมร อุปนันท์โรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอำพร อุปชัยโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์รัตน์ คำจาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางสาวมินตรา ถาวรโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวนัยนา ตันติศุภพงศ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ธรรมขันแก้วโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ กาญจนาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายบุญช่วย ริยะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางดารา ไชยนิตย์โรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายอำนวย ธรรมขันแก้วโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ กาญจนาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายบุญช่วย ริยะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางดารา ไชยนิตย์โรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำโรงเรียนแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร พรหมแสนโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางชุมศรี คุณยศยิ่งโรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำโรงเรียนแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร พรหมแสนโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
3. นายวรรณภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางชุมศรี คุณยศยิ่งโรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวเดือนฉาย ล้อมเขตรโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ริยะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นายประเสริฐ ฉัวตระกูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางนุชนาฎ นาแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายอนุวัตร บุญอินทร์โรงเรียนแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นายชัยประเสริฐ ฉัวตระกูลโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายบุญช่วย ริยะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ แสนไชยโรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกันตนา มงคลพงษ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกภรณ์ ขุนสมุทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางปิยะพร พนอมศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ พรมแก้วโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวตวงทอง ไชยลามโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิพร ศิรประภาโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสายรุ้ง หล่อใจโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางเย็นตา อมตวณิชกุลโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
5. นายปรัญชัย ใจมาโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัตนี เจริญวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราวรรณ ใหม่มาเมืองโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวลีลาวดี ปละอุดโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ศิระวงษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจิตรวดี พรมมาโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ ติ๊บมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวรัตนี เจริญวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวรักษวดี เกล็ดจีนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวภาวินี ปัญญาจักร์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายสิริพันธุ์ จันทราศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวช่อลัดดา วรรณาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิชา ธรรมใจโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ติ๊บมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวไพริน นะทีโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นางสาวสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสิงห์ทอง มงคลพงษ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายบรรพต อินทรารัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางทิพย์วัลย์ ศรีกองคำโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ชำนาญรบโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวมัญชุสา เรือนคำแปงโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางมลิวรรณ์ เมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร กันทะใจโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพรพิพัฒน์ เลขธรากรโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา หม่อโพโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ฌายีเนตรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมศรี รินใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางแก่นจันทร์ เพี้ยงจันทร์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวิมล วรรณภิละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 กรรมการ
3. นางลาวัณย์ แหวนเพชรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีย์ พันธ์ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ บริบาลโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางแก่นจันทร์ เพี้ยงจันทร์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเมทินี จรูญพนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 กรรมการ
3. นางลาวัณย์ แหวนเพชรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีย์ พันธ์ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
6. นางแสงอรุณ ประสพสุขโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ตาละปินโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา กรรณิการ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 กรรมการ
3. นางลัดดา ยาระณะโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์ฉาย มิ่งแก้วโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
5. นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ ตาละปินโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ ศรีวิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา สุกิตติกุลโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ เวียงลอโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวมัฐธนัญญา บุญถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 กรรมการ
3. นางสาวจีรพรรณ แสงหล้าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณฐิตา สุภากาศโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
5. นางรสรินทร์ ตันนราโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ รบชนะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางจุฑารัตน์ เวียงลอโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐิตา สุภากาศโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
3. นางสาวจีรพรรณ แสงหล้าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางรสรินทร์ ตันนราโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปอแก้ว อินต๊ะยศโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายอภินนท์ ศรีเอื้องดอยโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางชมนาด ทีฆะทิพย์สกุลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณี สุขเปียงโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปอแก้ว อินต๊ะยศโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายอภินนท์ ศรีเอื้องดอยโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางอรัญญา ทาแป้นโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ลือุบลโรงเรียนบ้านอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ พูนทาจักร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางเจนนจิรา วงศ์วัฒนานุกุลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนบ้านอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางเจนนจิรา วงศ์วัฒนานุกุลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนบ้านอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนบ้านอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต อาจหาญโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายศรีมูล สมบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นายกล้าณรงค์ กันธิยะโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ สุขทาโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิกานต์ สมถวิลชัยชาญโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอนุชิต อาจหาญโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายศรีมูล สมบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นายกล้าณรงค์ กันธิยะโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการ
4. นายเพ็ญจันทร์ สุขทาโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิกานต์ สมถวิลชัยชาญโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี เจียมศรีพงษ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวรรณ โกฎิมูลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวพูลศิริ สุริยาสักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นายศศิกานต์ สมถวิลชัยชาญโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ดอกพอโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวปราณี เจียมศรีพงษ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวรรณ โกฎิมูลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวพูลศิริ สุริยาสักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นายกล้าณรงค์ กันธิยะวัดพุทธนิมิตรวิทยากรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ดอกพอโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ เอี่ยมแสงโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ ก๋องชัยโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นายกรรมการ ภายนอกโรงเรียน ภายนอกกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายมานพ โยธาดีโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิกร ไชยบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ นันต๊ะเครือโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการ
4. นายพิทักษ์ ไชยสถานโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางนราภรณ์ อุตภาโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิกร ไชยบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นายพิทักษ์ ไชยสถานโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจรูญศรี เปลื้องนุชโรงเรียนแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นายวารินทร์ บุญธิฟองโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายกล้าณรงค์ กันธิยะโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการ
4. พระสุนทร ธรรมวิบูลย์โรงเรียนวัดสันกู่หนองพิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจรูญศรี เปลื้องนุชโรงเรียนแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นายวารินทร์ บุญธิฟองโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. พระสุนทร ธรรมวิบูลย์โรงเรียนวัดสันกู่หนองพิทยากรรมการ
4. นายกล้าณรงค์ กันธิยะโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธารทิพย์ ไชยมณีโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลศิริ สุริยาสักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ ก๋องชัยโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ สุขทาโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจรูญศรี เปลื้องนุชโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางธารทิพย์ ไชยมณีโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลศิริ สุริยาสักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ ก๋องชัยโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ สุขทาโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
5. นายจรูญศรี เปลื้องนุชโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ กุลพัฒน์มงคลโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. พระสุวรรณ สุวณฺโณโรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยากรรมการ
3. พระใบฏีกา อุทัย อภิวฑฺฒโนโรงเรียนวัดสันกู่หนองพิทยากรรมการ
4. นางสาว(แม่ชี)จินตนา เจเกอร์วัดพระธาตุศรีจอมทองกรรมการ
5. พระณัฐนนท์ กิติวณฺโณวัดพระธาตุศรีจอมทองกรรมการ
6. พระครูสมุห์สุเมธ สุธมโธวัดพระธาตุศรีจอมทองกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายจุมพล โภคพลโรงเรียนแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ไชยสวัสดิ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายนิคม คำรินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ คำภีระโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเชาวนี บุญรังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศรีศักดิ์ จินดาวงศ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายจุมพล โภคพลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายวรนล จาระณะโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวรนล จาระณะโรงเรียนปางอุ๋งประธานกรรมการ
2. นางบุบผา โอบเอื้อโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เทพวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นายจุมพล โภคผลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายสมพร รัตนยืนยงโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
6. นายรุ่งทิพย์ พรหมมาเย็นโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย อุดมผลโรงเรียนแม่แฮเหนือประธานกรรมการ
2. นายทวี แสนสีอ่องโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอนุชิต รัตนเริงวิทยานุกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นายบุญชัย สมบุญพูนเพิ่มโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล เครือแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นายพินิจ ริยะปาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางมาลี เนตรดวงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์วินิจ บุญชูโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายพินิจ ริยะป่าโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายอนุชา สถิตท่าผาพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
5. นายสถิตย์พงษ์ ตั๋นอภัยโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายณัศชาพงค์ เนตรดวงโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นายสุพัฒน์ คำติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมาน ใจมณีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมาน ใจมณีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะัห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมาน ใจมณีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้า่ป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายนำชัย ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมาน ใจมณีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนำชัย ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายสรายุทธ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายวราวุธ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชลธี ยาระณะโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชลธี ยาระณะโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชลธี ยาระณะโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่นโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
6. นายไมตรี สอนใจโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
7. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแ้ก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
5. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่ีอนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
5. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
5. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
5. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายปฐมชัย สูงติวงศ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่นโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
6. นายพินิจ กิริยาการุณวงศ์โรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
7. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายปฐมชัย สูงติวงศ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายิลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่นโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
6. นายพินิจ กิริยาการุณวงศ์โรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
7. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายปฐมชัย สูงติวงศ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่นโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
6. นายพินิจ กิริยาการุณวงศ์โรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
7. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายปฐมชัย สูงติวงศ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่นโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายปฐมชัย สูงติวงศ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่นโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายปฐมชัย สูงติวงศ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่นโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายปฐมชัย สูงติวงศ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่นโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ พาซูโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ พาซูโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางโสภาพรรณ งามระเบียงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพิวิสา วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือประธานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพิมพิวิสา วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือประธานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอรรณนพ รูปดีโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี น้อยสุวรรณโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอรรณนพ รูปดีโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี น้อยสุวรรณโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
3. นายอุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนำชัย ยาระณะโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิรันต์ ยานะโสโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางเดือนฉาย ฝันดีโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริกร ภัคลดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายนำชัย ยานะณะโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิรันต์ ยานะโสโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางเดือนฉาย ฝันดีโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริกร ภัคลดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวมุทิตา กาปวนโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์เยาว์ หล้าคำโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการ
3. นางนิรมล วงศ์ลังการ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววีร์สุดา อดมากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวมุทิตา กาปวนโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย พงศกรไพศาลโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
3. นางจิตรา ทำคำแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัมพร คำลือเกียรติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ ดวงบุรงค์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ รื่นเริงโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาวรุ่งลดา ธิวาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายประพันธ์ ป้อมเผือกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง แสงคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบรรจบ ดวงบุรงค์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง แสงคำโรงเรียนแม่แจ่มรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งลดา ธิลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นายฐาปกรณ์ รื่นเริงโรงเรียนบ้านปาอุ๋งกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ คำพิชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิเวช แสงคำโรงเรียนแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นายสนั่น หัวแท้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นายจรัส ชมภูรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ปินทะยาโรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ขจรวิทย์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญตอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นายวินัย ร่องพืชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. พระบุญภพ อธิปุญโญโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวัน อุ่นใจโรงเรียนแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฎาพร โฉมอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางอำพร บุญตันกันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรดา ธรรมกุลเจริญโรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัน อุ่นใจโรงเรียนแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฎาพร โฉมอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางอำพร บุญตันกันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรดา ธรรมกุลเจริญโรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวมโนมน หอมนวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุช วรารื่นรมย์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสนใจบาลโรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสาวมโนมน หอมนวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุช วรารื่นรมย์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุวรรณ แสนใจบาลโรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ เทพวงศ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณชดา ไชยมงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางพรรรณภา ด้วงทองโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ เทพวงศ์โรงเรียนแมื่แจ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณชดา ไชยมงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางพรรรณภา ด้วงทองโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านขุนแปะประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ยาทองโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ วงศ์ติ๊บโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัีฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกประธานกรรมการ
2. นายวิทยานนท์ อุดมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ วงศ์ติ๊บโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัีฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ พูนทาจักร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ วงศ์ติ๊บโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ นามวงศ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายเพ็ญนภา ออมแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางสาวสร้อยฟ้า ไสสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านกองแขกประธานกรรมการ
2. นายวิทยานนท์ อุดมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางสาวสร้อยฟ้า ไสสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ นามวงศ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสร้อยฟ้า ใสสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายภาณุวัตน์ มาลัยกรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
5. นายพนมวัลย์ สุริยณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นางพัชรินทร์ วงศ์ติ๊บโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ สิงกาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านกองแขกรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิกร คำแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายศรีวัน คำพ่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
6. นายถวิล หทัยเปี่ยมรักโรงเรียนเซนต์โยเซฟกรรมการ
7. นายปิยะพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิื์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านกองแขกประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คำแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปิยะพงษ์ .โรงเรียนบ้านขุนแปะประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทองโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายศรีวัน คำพ่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
5. นายบัญชา หาดทรายโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นายสุทัศน์ ยาทองโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
7. นายภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัีฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ยาทองโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ วงศ์ติ๊บโรงเรียนศรีจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ พูนทาจักร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทองโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นางสาวสร้อยฟ้า ใสสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ วงศ์ติ๊บโรงเรียนศรีจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวสร้อยฟ้า ใสสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัีฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัมโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาพร จันทร์หลวงโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางสาวสุทธิพร ชัยศรีมณฑลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. MissJerlyn D endrestoโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางกฤษติยา มูลอินต๊ะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมาพร จันทร์หลวงโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางสาวสุทธิพร ชัยศรีมณฑลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. MissJerlyn D endrestoโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางกฤษติยา มูลอินต๊ะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา ขจรวิทย์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางวัฒนา ราชโยธาโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. Mr.Tim Humphreysโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวพรศรี สันต์ชัยชาญโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นางเกษศิริ นะทีโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางจิดาภา ขจรวิทย์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางวัฒนา ราชโยธาโรงเรียนบ้างปางอุ๋งกรรมการ
4. Mr.Tim Humphreysโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวพรศรี สันต์ชัยชาญโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นางเกษศิริ นะทีโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกัลยา สุริยะสารโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ คนใจบุญโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
4. Mr.Juvin J.dela torreโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวสมพิศ ศรีชมภูโรงเรียนกรรมการ
6. นางพิกุล เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวกัลยา สุริยะสารโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ คนใจบุญโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ ศรีชมพูโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
5. Mr.Juvin J.dela torreโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นางพิกุล เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวชีวัน บุญตั๋นโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. Mr.richard Tud Isoranaโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางจิราธร นาดีโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
4. นางตวงพร ทรายคำโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกศฎาพร มูลแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวชีวัน บุญตั๋นโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. Mr.Richard Tud Isoranaโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางจิราธร นาดีโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
4. นายตวงพร ทรายคำโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกศฎาพร มูลแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสมมิตร รัตนานุการุณย์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. Mr.Ikambe William Kotoโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวิรัชนี มาตันทังโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปพิชญา แอ่นดอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79กรรมการ
5. นางสาวดวงระวี โยระภัตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายสมมิตร รัตนานุการุณย์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. Mr.Ikombe William Kotoโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวิรัชนี มาตันทังโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางปพิชญา แอ่นดอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79กรรมการ
5. นางสาวดวงระวี โยระภัตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ตาคำโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. MissZhu Jingโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดชโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุษบง เครือวงษ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายนิพล โทรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร ตาคำโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. MissZhu Jingโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดชโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายนเรศ สุนันต๊ะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายนิพล โทรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางกมลฉัตร รานรินทร์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภัตรา พิศพันธ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. Mr.John Boothโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ กันวะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวละมัย ธรรมจินดาโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
5. นางสาวนภาพร สุขทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางศุภัตรา พิศพันธ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. Mr.John Boothโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ กันวะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางละมัย ธรรมจินดาโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
5. นางสาวนภาพร สุขทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมาณพ โยธาดีโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอมร อุปนันท์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายสุทัศน์ เอี่ยมแสงโรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร ภัคลดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางพวงทอง สุขธนวรณ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายปกป้อง อาริยะโรงพยาบาลจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา อินทรเทพโรงเรียนณัทชวิทย์กรรมการ
3. นางรัตติกาล ยศสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นางสาวศิรินภา เตจ๊ะวรรณโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ กันธิยะเทพโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางชม โภคผลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ณ ทุ่งฝายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ กันธิยะเทพโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง แสงคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ณ ทุ่งฝายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสีแพร วิชัยศรีโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา เตจ๊๊ะวรรณโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันท์สุดา ศรีจาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสีแพร วิชัยศรีโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา เตจ๊ะวรรณโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันท์สุดา ศรีจาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายนิมิตร ธิยามโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร คำชมภูโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ ชูคดีโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางปิ่นภิบาล สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรติกา เรือนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศิรินภา จอมปลุกโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
4. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางกันตนา มงคลพงษ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา ธรรมใจโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางปิยะพร พนอมศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักรโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวรักชนก วงษ์ซื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายสิงห์ทอง มงคลพงษ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ์ ใหม่มาเมืองโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวจิตรวดี พรมมาโรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนี เจริญวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ใจปัญญาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีรักษ์ บุญเกิดโรงเรียนแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เมืองวงศ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาววนิดา โมตาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีรักษ์ บุญเกิดโรงเรียนแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เมืองวงศ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาววนิดา โมตาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสิงห์ทอง มงคลพงษ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ติ๊บมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ดวงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นางสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางกันตนา มงคลพงษ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา ธรรมใจโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พรมแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ดวงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ เอี่ยมแสงโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ เอี่ยมแสงโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนจอมทอง โทรศัพท์:: 053-341163 โทรสาร:: 053-341033
ครูวิทยา ยาสาร โทรศัพท์:: 089-8380123 อีเมล์ :: w_999w@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]