สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จอมทอง 55 42 17 114 98 16 3 4 117
2 แม่แจ่ม 51 34 16 101 80 17 4 0 101
3 ราชประชานุเคราะห์ 31 43 21 15 79 65 13 9 4 87
4 วัดกู่สันหนองพิทยา 2 0 4 6 3 3 5 3 11
5 สหมิตรวิทยา 1 3 6 10 6 5 3 2 14
6 เซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 1 3 0 4 3 0 1 1 4
7 บ้านแม่แฮเหนือ 0 6 6 12 6 9 4 1 19
8 บ้านปางอุ๋ง 0 3 5 8 4 7 2 0 13
9 พุทธนิมิตรวิทยา 0 1 6 7 3 6 3 6 12
10 ณัทชวิทย์ 0 1 1 2 0 1 0 1 1
11 มัธยมกัลยาณิวัฒนา 0 1 0 1 0 3 1 0 4
รวม 153 115 76 344 268 80 35 22 383