รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน กลุ่มดอยอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 8-9เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวชนิศา  พุทธเหมาะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายยุทธนา  สำราญศรี
 
1. นางสายสุนีย์  พลอยศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดำรงศฤงคาร
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ทิพย์สอน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวชมพูนุช  ต๊ะเสาร์
 
1. นางอำพร  อุปชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงทิตยา  ลำยู
 
1. นายอำนวย  ธรรมขันแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวจิตราภรณ์  ศรียา
 
1. นางสีแพร  วิชัยศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วธรรณ์
 
1. นายประจักษ์  ศรีวิทะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวธนัชพร  แสงหล้า
 
1. นางชุมศรี  คุณยศยิ่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงขวัญจิราน  อำไพจรัสกุล
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ชนะวรรณชน
 
1. นายบุญช่วย  ริยะนา
2. นางสาววรรณภรณ์  ทิพย์สอน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวปาณิศา  อินต๊ะไพ
2. นางสาวอรวรรณ  คำสา
 
1. นางอุทัยวรรณ  แสนไชย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายศุภเกียรติ  ตาคำ
 
1. นางกันตนา  มงคลพงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายเนติพงษ์  แสนศรี
 
1. นายคนอง  เรือนแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มูลใหม่
2. เด็กหญิงพัชรี  บังคมเนตร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จมเชยชื่น
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ใหม่มาเมือง
2. นางสุดา  รัตนานุการุณย์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวนพวรรณ  ธำรงพฤกษ์
2. นายรัตนพงศ์  กตัญชลีกรกุล
3. นางสาวสุทธิพร  สิทธิ์คงจิรัง
 
1. นางสาวรัตนี  เจริญวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  จันตาขัด
2. เด็กชายอิสิวุฒิ  นพรัตน์
 
1. นางสาวรักษวดี  เกล็ดจีน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวอริษา  หยวกกุล
2. นางสาวเพชราภรณ์  เจริญวงค์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ศรีใจน้อย
2. นางสายสุนีย์  สมยศ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงปวิชญา  เพี้ยงจันทร์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พรมแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายศักดิ์สิทธิ์  กองจันทร์
 
1. นางสาวสายรุ้ง  หล่อใจ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงชัญญารัตน์   ทองแหยม
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ล้อลำเลียง
3. เด็กหญิงวิชญาดา  จันตาบุญ
 
1. นางนพมาศ    พิทักษ์กมลรัตน์
2. นายภูมินทร์   ลีพิพัฒนกุล
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกฤติยา  ศรีสอนใจ
2. นางสาวนิตยา  งามเหมาะ
3. นายเฉพาะกิจ  อินต๊ะวอน
 
1. นางนัฐยา   ทองจันทร์
2. นางแก่นจันทร์   เพี้ยงจันทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกชกรณ์  คำมูล
2. เด็กหญิงอัญธิกา  นิปุณะ
3. เด็กหญิงเมธาวี  วรรณคำ
 
1. นางสาวกันทรากร  กรรณิกา
2. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกาญจนี  สิริวินิจกุุล
2. นายติณณภพ  มะกา
3. นางสาวปราณี  แสนวังทอง
 
1. นางสาวณัฐธนัญา  บุญถึง
2. นางสาวสมศรี  รินใจ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายนราฤทธิ์  เชียงแสน
2. เด็กชายศิลปชัย  ใจหาญ
3. เด็กชายโสภณัฐ  ผัดอูป
 
1. นางสาวณัฎฐินี  แก้วบุตร
2. นางสายพิณ  สวนใจ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกิตติศักดิ์  เจริญใจ
2. นางสาวอภิสรา  เมืองไชย
3. นางสาวอรยา  จริยา
 
1. นางสาวกันทรากร  กรรณิกา
2. นางสาวรัตติกาล   ศิริ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงวรฤทัย   ใจมูล
2. เด็กหญิงสุภาวดี  วงษายะ
3. เด็กหญิงอารียา   กันทาใจ
 
1. นางสาวดวงเนตร   สุขรักษ์
2. นางสาวเทพรัตน์   อังขุนทด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวธัญลักษณ์  สาครินทร์
2. นางสาวประภาภรณ์  นิปุณะ
3. นางสาวอภิญญา  สาครินทร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  รบชนะ
2. นางอรัญญา  ทาแป้น
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายพัฒนา  กันทา
2. เด็กชายเจษฎา  ใจขัน
 
1. นางพวงทอง  หมอกใหม่
2. นางสายพิณ  สวนใจ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐวุฒิ   สุขแก้ว
2. นายภาณุวัฒน์   วรรณศรี
 
1. นางสาวนพวรรณ   คุณาธรรม
2. นางรุจิเรศ   เลขธรากร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรบุญช่วย  เงินผาสุข
2. สามเณรอดิศร  ดำกลาง
 
1. นางสาวณฐิตา  สุภากาศ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรจรูญ  อัมภาประเสริฐ
2. สามเณรวรศักดิ์  เลิศดำเนิน
 
1. นางสาวณฐิตา  สุภากาศ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายณรงค์เดช  อนันต์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  นันตี
3. นายภาคภูมิ  โพธิพงค์
 
1. นางสายพิณ  สวนใจ
2. นางเจนจิรา  วงศ์วัฒนานุกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายทรงสิทธิ์  สนธิคุณ
2. นายพงศกร  ธัญญะ
3. นายอิทธิพล  สุกใส
 
1. นางพวงทอง  หมอกใหม่
2. นางสาวรัตติกาล  ศิริ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงชดาพร  สารทพนาดง
2. เด็กหญิงศรีพลอย  บำรุงชนนี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พวกกล้ากุศล
4. เด็กหญิงอรจิรา  วัชรพยุงกิจ
5. เด็กหญิงอรุณี  รัตนเริงวิทย์กุล
 
1. นางสาวพูลศิริ  สุริยาสัก
2. นายสิทธิศักดิ์  อุดมสม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกรัณฑ์รัตน์  บุญเทียม
2. นางสาวกาญจนา  ทามูล
3. นางสาวฉัตรธิดา  พูลผล
4. นางสาวธันย์ชนก  นำบุญ
5. นางสาวอมรรัตน์  สนธิคุณ
 
1. นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล
2. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงจิณาวรรณ  ผันแก้ว
2. เด็กหญิงชัญญานุช  สมหมาย
3. เด็กหญิงวรัญญาธร  ธิโน
4. เด็กหญิงสุภาพร  แกนุ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีวิชัย
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวชฎาพร  เจริญเดช
2. นางสาวณิชาภัทร  ปานสูงเนิน
3. นางสาวพิมลพรรณ  นะที
4. นางสาวศิณาทิพย์  ผันแก้ว
5. นางสาวอังคณา  กุลเม็ง
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ทานา
2. นายชนวีร์  รู้ซื่อ
3. นางสาวพรรษชล  คำไล้
4. นางสาวพัชรินทร์  มนเทียร
5. นายอภิสิทธิ์  อินทนนท์
 
1. นางสาวปิ่นสุมล  สมาพวก
2. นางสุนิสา  ไอยรัตน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พิทาคำ
2. นายคนธนันท์  คำกัมพล
3. นายจีระศักดิ์  สัปตา
4. เด็กหญิงชนสรณ์  กลิ่นหอม
5. นายณฐนนท์  ทาแกง
6. นางสาวณัฐนรี  สุนันตา
7. นายทักษิณ  วิชาพร้อมทรัพย์
8. นายธีระวุฒิ  บุญเทียม
9. เด็กชายนพรัตน์  จุลศิริ
10. นางสาวปานชนก  ก๋องมา
11. นางสาวพิชญธิดา  สวนใจ
12. นางสาวลักษมี  แก้วกำเนิด
13. นายวรวิช  สมยศ
14. นายสันทโชค  บุญเทียม
15. นางสาวสุทธิลักษณ์  เสนใจ
16. เด็กหญิงสุทินา  คำแสน
17. นางสาวสุภาพร  ท้าวศิริ
18. นางสาวสุวนันท์  แซ่กือ
19. นายอนุสรณ์  แจ่มสุวรรณ์
20. นางสาวอำไพ  เลาจาง
 
1. นายจรัญ  ไอยรัตน์
2. นายณัชนนท์  แสนศรี
3. นางสาวปิยาภรณ์  กันเกตุ
4. นายสามารถ  ใสญาติ
5. นางสุนิสา  ไอยรัตน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  โกฎิคำ
2. นางสาวจันทมาส  ศรีเที่ยง
3. นายจีรพันธ์  ริยะนา
4. นางสาวณัฐนิชา  ใจเตียม
5. นายธนา  ศรีแก้ว
6. นางสาวธนารีย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์
7. นายธีรนพ  กาพย์ตุ้ม
8. นางสาวปวริศรา  ทานัน
9. นางสาวปิยะรัตน์  ทามูล
10. นางสาวพรรณิกา  ศรีธิ
11. นางสาวพัชราพร  กุออ
12. นายพิวัธกาญจน์  เหมืองคำ
13. นางสาวรัตวรรณ  กาฬภักดี
14. นายวศิน  ทาระคำ
15. นายวีรพล  เกรียงชัยไพรพนา
16. นางสาวศิริรัตน์  ฟองตา
17. นายสุรชัย  กอฝั้น
18. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ฤทธิ์เรืองโรจน์
19. นางสาวเกษรา  กาวิน่าน
20. นายเจษฎางค์  วงศ์แสนสี
 
1. นายจำลอง  ปินตา
2. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
3. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
4. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
5. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายศิวกร  มะโนธรรม
 
1. นางสุนิสา  ไอยรัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวลักษมี  แก้วกำเนิด
 
1. นางสุนิสา  ไอยรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายชยันต์  แซ่ยะ
2. เด็กหญิงตรงศร  ไพบูลย์วัชราภรณ์
 
1. นางณัฐติญา  โยธาดี
2. นางธารทิพย์  ไชยมณี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายยศพล  มงคลวิริยกุล
2. นางสาวอาทิตยา  วรสุนทราสมบัติ
 
1. นางสาวพูลศิริ  สุริยาสัก
2. นายสิทธิศักดิ์  อุดมสม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โปธิมอย
2. นางสาวกวินธิดา  สิงห์ทะ
3. เด็กหญิงฐานมาศ  ด้วงโอ๊ะ
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ดาวังปา
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เชียงคำ
6. เด็กหญิงประวีรัตน์  ขัดสีแสง
7. นางสาวรัตนาภรณ์  วงค์ษา
8. เด็กหญิงศินาพร  เป็งขันธ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิเรือง
10. เด็กหญิงอริสา  ตุ้ยต่อมา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กุลพัฒน์มงคล
2. นางเกษร  ครไชยศรี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงจิตรเลขา  มรุพงศ์
2. เด็กหญิงชลิสา  ยืนยงคีรีมาศ
3. นางสาวธิติพร  อติพล
4. นางสาวนิรักพร  คล่องกระโจนคีรี
5. เด็กหญิงบุษบา  เจริญสุข
6. นางสาวปรียาพร  สิริว่องวัฒนกิจ
7. เด็กหญิงปวีณา  ตันสม
8. เด็กหญิงพวงดาว  วงศ์พิรุณทอง
9. นางสาวมณีพร  รติเมธาชน
10. เด็กหญิงรัชนี  ชนาภารุ่งเรือง
11. เด็กหญิงศิริพร  บุญพบ
12. นางสาวสุดารัตน์  จิราภรณ์กานดา
13. เด็กหญิงสุภาพร  ยอดยิ่งหทัยกุล
14. นางสาวอรทัย  ชอบสุภาษิต
15. เด็กหญิงแวววรรณ  แซ่ย่าง
 
1. นายอนุชา  สถิตท่าผาพัฒนา
2. นางสาวเชาวนี  บุญรัง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกฤษดา   จันจินา
2. เด็กชายวรกร  อภิงามสินสกุล
3. เด็กชายวรกร   กันทะวงค์
 
1. นายทวี   แสนสีอ่อง
2. นายศรีศักดิ์  จินดาวงศ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวนงเยาว์   ดียิ่ง
2. นางสาวพัชรี   ศรีเที่ยง
3. นางสาวอังคณา   กุออ
 
1. นายจุมพล  โภคผล
2. นายพงศธร  คิดการงาน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายธันยบูรณ์  จันเวียง
2. เด็กหญิงลลิตา  นะติกา
 
1. นายพินิจ  ริยะป่า
2. นายมนัส  ยิ่งวิทยาคุณ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวอภิรุจี  จันเวียง
2. นางสาวเจนจิรา  ทองรักษ์
 
1. นายพินิจ  ริยะป่า
2. นายรัตนผล  กรรณิกา
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ใจดี
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวสุมิตรา  แซ่วะ
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงพิกุล  กู้เกียรติกุญชร
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายอำนวย  วิมลประสพ
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงสุธิทธ์พร  สุริยะไพศาล
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวประไพ  สุขดำรงวนา
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงธนิดา  เขียวกองเด่น
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายธนกฤต  นันทวิเชียรฤทธิ์
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงศศิธร  หลุ่มภู
2. เด็กหญิงอนันยา  ภูพวก
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงศรีนวล  ศักดิ์สืบสกุล
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายเกียรติพงศ์  จินาวงค์
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายพงศกร  สุวิทย์ชยานนท์
2. เด็กชายวรวุฒิ  จินะสุข
3. เด็กชายวัชราวุธ  สีหล้า
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณฐพร  วงค์ห้อ
2. นายปรัชญา  เขียวกองเด่น
3. นางสาวสลินทิพย์  แสวงผล
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายฤทธิชัย  แซ่ลี
 
1. นายคณธร  ศรีไม้
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวศิริพร  ฐิติกรเรืองสกุล
 
1. นายคณธร  ศรีไม้
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สัตย์มั่น
2. นางสาวจันทร์ทอง  ศักดิ์ชลธารกุล
3. นางสาวชนาภา  สันติภาพกูล
4. นายชาคร  ฟองตา
5. เด็กหญิงดารารัตน์  สัตย์มั่น
6. นางสาวผกาพรรณ  กิตติรุ่งวัฒนา
7. นางสาวพรธิวรรณ  แก้วดอกรัก
8. นางสาวลัดดาวัลย์  พงศ์สถิตไพร
9. นางสาววัชรี  อาภาประเสริฐ
10. นายวีรชิต  จิราภรณ์เทวี
11. นางสาวสุดารัตน์  พนาสันติคุณ
12. นางสาวสุธิดา  ผองชนอารยะ
13. นางสาวอรอนงค์  อาไพรถาวรกุล
14. นางสาวอรไท  มงคลเลิศนภา
15. เด็กหญิงอัจฉรา  กาไวย
16. นางสาวอาภาพร  มงคลอุทิศ
17. นายอำพล  ศิริสัมพันธ์ไพร
18. นางสาวเพชรรัตน์  มงคลวาท
19. นางสาวเพชรา  รักเกียรติพงษ์
20. นายโชคดี  ขวัญใจไพเราะ
 
1. นายคณธร  ศรีไม้
2. นางสาวหัสยา  สุทธิพันธ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกรรณิการ  แก้วโสตร์
2. นายจักรพันธ์  ตุ้ยดง
3. นายจิณณวัตร  ปันโนจา
4. นายณฐกร  แสนสีอ่อน
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์ดำ
6. นายธราดล  สิทธิสอน
7. นางสาวธิดารัตน์  อุตาตัน
8. นายนนทวัฒน์  เตจา
9. นายนพดล  สุตาคำ
10. นายนฤนาถ  แก้วสุยะ
11. นางสาวนิรมล  เตชะวงค์
12. เด็กหญิงปนัดดา  คำหน้อย
13. นายพงศกร  ถาวงศ์
14. นางสาวพรชิตา  นันต๊ะภูมิ
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีวิทะ
16. นายพีรณัฐ  นิยมกิจ
17. เด็กหญิงภัทรวดี  พรหมตันใจ
18. นายภาณุพันธ์  ธนัญชัย
19. นายภานุวัตน์  วรรณศรี
20. เด็กหญิงรัตติกาล  โปธา
21. นายวนพล  หมื่นเทพ
22. นางสาววรางคณา  คุ้มครอง
23. เด็กหญิงวันวิสา  ถิ่นพนานิยม
24. นายวิริยะชาญ  สมใจอ้าย
25. นายศักรินทร์  ขาวอ่อน
26. นางสาวศิรินทร์กาย  ก้อนวิลา
27. เด็กชายสวพล  แสนใจบาล
28. นางสาวอมรรัตน์  แสนสาร
29. นางสาวอัญธิกา  ธะนันชัย
30. นางสาวเมทินี  ปันมาเรือน
31. นายไตรภพ  ตุ้มปามา
 
1. นางสาวกัลป์สินี  บุญทา
2. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
3. นางสาวมุทิตา  กาปวน
4. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
5. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กชายภิพล  ชาวแม่ลานหลวง
 
1. นายไมตรี  สอนใจ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายวนพล  หมื่นเทพ
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงพัชราภา  ปันเหลี้ยม
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวเสาวณีย์  ต๊ะต๋า
 
1. นายประดิษฐ์  เขื่อนแก้ว
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายสุรสิทธิ์  พงษ์ไพรสถาพร
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ถิ่นพนานิยม
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุพรรณ์
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายธนพล  อุปรีย์
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายนพรุจ  ณ วรรณติ๊บ
 
1. นางสาวกัลป์สินี  บุญทา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงจำนนท์  ธนุรวิทยา
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวพรชิตา  นันต๊ะภูมิ
 
1. นางสาวกัลป์สินี  บุญทา
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายศรราม  พวกกล้ากุศล
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวนิตยา  สาครสุขเกษม
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
80 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 1. เด็กชายกมล  ฉัตรกมลทิพย์
2. เด็กชายกรวิชญ์  จันทร์ทอแสง
3. เด็กชายกิตติภณ  มาลีวรสิทธิ์
4. เด็กชายจักรกฤษ  พะชิ
5. เด็กหญิงจินตนา  วิริยสามารถ
6. เด็กหญิงชญานี  บุรพลธานี
7. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุสันต์ธรรมกุล
8. เด็กหญิงชุดา  ขวัญจิตต์ดนัย
9. เด็กหญิงณิชนันท์  ธัญญาบริบูรณ์
10. เด็กหญิงธัญสุดา  โชคเอนกนันท์
11. เด็กหญิงนพิน  ชูภูษณพงศ์
12. เด็กหญิงนลัทพร  เจนคุรุธรรม
13. เด็กหญิงนันท์มนัส  วัชรไพพันธ์
14. เด็กหญิงนิดา  มฤคมาศ
15. เด็กชายพัชรพงษ์  ดลฤทัยร่ำรวย
16. เด็กหญิงพัทรนันท์  จันต๊ะมูล
17. เด็กหญิงมนฤดี  พิริยะพงศ์พาณิช
18. เด็กหญิงวรัญญา  วลัยวารีพัฒนา
19. เด็กชายวัชพล  ชื่นสุขเลิศเกษม
20. เด็กชายวัฒนา  สิริแจ่มพงศ์
21. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทับทิมแดนไพร
22. เด็กหญิงวารุณี  สวัสดิ์พนารักษ์
23. เด็กชายวิมล  วิวิตตา
24. เด็กชายวิโรจน์  วิริยสามารถ
25. เด็กชายสมพงศ์  สิริแจ่มพงศ์
26. เด็กชายสุขพาณิชย์  หรรษาธารา
27. เด็กหญิงสุชาดา  ประทีปไมตรี
28. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขใบไพร
29. เด็กหญิงสุทธิพร  ลำแพนไพรี
30. เด็กชายสุรชัย  ช่างชำนาญไพร
31. เด็กชายสุรพงศ์  ฐานวิริยะพารี
32. เด็กหญิงสู่งลีหล้า  โชคสุขสถาพร
33. เด็กหญิงอรณิชา  พิริยะพงศ์พาณิช
34. เด็กหญิงอาทิตยา  ไมตรีสมบูรณ์
35. เด็กหญิงอารีย์  ไพสิฐธรรมสกุล
36. นายอำพร  ดำรงวงค์วารี
37. เด็กหญิงอำพร  สิริแจ่มพงศ์
38. เด็กชายเอกชัย  เอกเลิศสวัสดิ์
39. เด็กหญิงโชติกา  บุรพลธานี
40. เด็กชายไมตรี  พิริยะพงศ์พาณิช
 
1. นายชลัชนัย  ซื่อเกียรติขจร
2. นายรดิศ  โชคสุขเสียงวิเวก
3. นางสาวสุวรรณา  บัวทรัพย์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวจุฬารัตน์  กันทะ
2. นางสาวชนกสุดา  กาวิตา
3. นางสาวณัฏฐธิดา  ตาจุมปา
4. นางสาวทักษิณา  วงศ์นิล
5. นางสาววิชชุดา  สุภาโสด
6. นางสาวศิริขวัญ  ทาดวงแดน
 
1. นางจีราวรรณ  เลิศกุลทิพย์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ประยูรทอง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ซางเล็ง
3. เด็กชายชนิกานต์  ไชยสิทธิ์
4. เด็กชายนาบุญ  โสภา
5. เด็กหญิงสุวิตรา  สัณฑ์วนาคีรี
6. เด็กหญิงอรอนงค์  สะโง๊ะ
7. เด็กหญิงอริสรา  หวันแดง
8. เด็กชายอัจฉริยะ  ชุมภูศรี
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางจีราวรรณ  เลิศกุลทิพย์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายจตุรงค์   ปริยะ
2. นางสาวจุฬารัตน์   กันทะ
3. นางสาวชนกสุดา   กาวิตา
4. นางสาวณัฏฐธิดา   ตาจุมปา
5. นางสาวทักษิณา   วงศ์นิล
6. นายพงษ์พิทักษ์  อะตะมะ
7. นางสาวภาวิณี   ติ๊บต่อเปี้ย
8. นายวสันต์  พิดานปัน
9. นางสาววิชชุดา   สุภาโสด
10. นางสาวศิริขวัญ   ทาดวงแดน
11. นางสาวสุชาดาพร  สัณฑ์วนาคีรี
12. นายอนุพงษ์   มะโนลา
 
1. นางจีราวรรณ  เลิศกุลทิพย์
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกฤษตกร  โซติเลิศสกุล
2. เด็กชายสมเกียรติ  เลาจาง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชมพูนุทแจ่มจรัส
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายทินกร  กูลสวัสดิ์มงคล
2. นายธนวัฒน์  อุปนันท์
3. นายวัชเรศร  วรรณคำ
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายธนศิลป์  กาไว
2. เด็กชายสว่าง  กูลสวัสดิ์มงคล
3. เด็กชายเอกชัย  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นางพรรณภา  ด้วงทอง
2. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายสุทัศน์  ชมพูนุทแจ่มจรัส
2. นายสุทิน  กุลสุพรรณรัตน์
3. นายอนุชา  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นางพรรณภา  ด้วงทอง
2. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกชพร  ปันเป็ง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตาจุมปา
3. เด็กหญิงฐานิดา  แยงเตือย
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมสิงห์คำ
5. เด็กหญิงปัทมา  ไชยเสน
6. เด็กชายสุทธิศักดิ์  แดงแปง
 
1. นางสาวมุทิตา   กาปวน
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวจีรวรรณ  ดาราฐิติพรกุล
2. นางสาวธีรกานต์  จารุวาณี
3. นางสาวนิตยา  ถิ่นทองท่าผา
4. นางสาวศรัญญา  ไพรกาญจนเกษร
5. นางสาวสุดาภรณ์  วิจิตรโยธิน
6. นางสาวอาภากร  บันดาลสุขใจ
 
1. นางสาวอัมพร  คำลือเกียรติ์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงลลิตา  แจ่มคีรีรัตน์
2. เด็กหญิงอัญจิลา  คัมภีร์สัจจะ
3. เด็กชายแสงเทียน  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาวรุ่งรดา  ธิลา
2. นายวิเศษ  ฟองตา
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวพัชรินทร์  คุณศิริองอาจ
2. นางสาวสร้อยสุดา  คิมหันต์สกุล
3. นายเชิดชู  ดำรงเกียรติ์พนา
 
1. นางสาวรุ่งรดา  ธิลา
2. นายวิเศษ  ฟองตา
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสนวังทอง
2. เด็กชายธนชัย  เสรีประชาคม
3. เด็กหญิงสุภาพร  แจ่มคีรีรัตน์
 
1. นายสนั่น  หัวแท้
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายชัยเลิศ  พัฒนาชาวไทย
2. นายบรรหาญ  ชาญเลิศปัญญา
3. นายเอกรัตน์  พนาใสสมใจคิด
 
1. นายพนม  บุญตอม
2. นายวุฒิชัย  เลิศดำเนิน
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  จันทิดง
2. เด็กหญิงวิไลพร  สุภาลม
3. เด็กชายสรัญรัฐ  วิจิตรประชา
 
1. นางสาวรดา  ธรรมกุลเจริญ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวพิไลวรรณ  ริจ่าม
2. นางสาววิชุดา  หม้อดี
3. นางสาวอชิรญา  ฟองตา
 
1. นางสาวพรรณภา  ด้วงทอง
2. นางสาวเครือวัน  อุ่นใจ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  รัตนอรัญเขต
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงเดือน  สิทธิ์คงชู
 
1. นางรัชฎาพร  โฉมอินทร์
2. นางสมพร  อิ่นใจ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวจันทร์ฉาย  ฐานสกุลทวี
2. นางสาวอรกช  ประยูรคำ
3. นางสาวโชติรส  โชคพงศ์กุศล
 
1. นางสาวสิริกร  ภัคลดา
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงการณีญา  ศักดิกุุล
2. เด็กหญิงสุธิดา  วงค์ดำรงวิวัฒน์
3. เด็กหญิงอุบล  ดูพอ
 
1. นางรัชฎาพร  โฉมอินทร์
2. นางสมพร  อิ่นใจ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกันยาลักษณ์  ศักดิ์คงนันทกุล
2. นางสาวขวัญฟ้า  สิริทวีเมตตา
3. นางสาวบุปผา  ดำรงวงค์งาม
 
1. นางสาวปัณชดา  ไชยมงคล
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนตรพงศ์
2. เด็กชายศรันย์รัฐ  รู้เที่ยง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   บุญเทียม
2. นางสาวเพ็ญนภา  ออมแก้ว
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายชวลิต  วงศ์พิรุณทอง
2. เด็กชายสุพรรณ  ก๋องคำ
 
1. นางสาวมโนมน  หอมนวล
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวจันทร์จิรา  คำภีระ
2. นางสาวอัญชลี  รุ่งเรืองสกุลลี
 
1. นางสาวมโนมน  หอมนวล
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกรกช  ไตรวิเชียร
2. เด็กชายธนาทร  เพ็ญธรรม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายภูษิต  บุญเกิด
2. นายศาสดากรณ์  กาพย์ตุ้ม
 
1. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกฤต   โฆษิตมุธากร
2. เด็กชายสิริพงษ์  ธุระนันท์
 
1. นางสาวปิ่นสุมล  สมาพวก
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายยศกร   แก้วสุดใจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกันต์กวี  จินาจันทร์
2. เด็กหญิงคนธนันท์  คำกัมพล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นางสาวเพ็ญนภา  ออมแก้ว
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายจักรพันธ์  วงศ์นันตา
2. นางสาวจิรนันท์  นนที
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวเพ็ญนภา  ออมแก้ว
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายกิตติชัย  ทัศนพันธ์เพชร
2. นางสาวพิชญาภา   รัตนทะนุกุล
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายสุทธินันท์  สุวรรณอักษร
2. นางสาวแพรวพรรณ  โตเจริญกุล
 
1. นายภานุพงศ์  พูนทาจักร์
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงนุสรา  โนจา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญมา
3. เด็กหญิงวราพร  แซ่ยะ
 
1. นายวิทยานนท์  อุดมา
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐธิดา  แก้ววงค์วาล
2. นางสาวสิรินธร  สุภาวงษ์
3. นางสาวเพ็ญนภา  ละทินา
 
1. นายภานุพงศ์  พูนทาจักร์
2. นางสาววิชชุดา  กันทะมาลา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวนันทิยา  อาสารบ
2. นายวรินทร  บ้าง
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวิทยานนท์  อุดมา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายชวิล  แสนใจบาล
2. เด็กชายณัฐกฤต  ก๋องใจ
3. เด็กชายรักษ์พงศ์  ทอหุล
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายวัชรา  สะดมพฤก
2. นายวุฒิกร  คำภิโล
3. นายศิรวิทย์  พุทธิมา
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายสหัสวรรษ  คำมูล
2. เด็กชายอลงกต  นะที
3. เด็กชายโกศล  วิเศษคุณ
 
1. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายจารุกิตติ์  ใจวัน
2. นายธนโชติ  ป๋ามี
3. นายภาณุพงษ์  สุใจจัน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐวุฒิ  สุขแก้ว
2. นายธนากร  อ้ายสืบสาย
3. นายวรพล  ปริยะ
4. นายศุภกิตติ์  คำใจ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรังสิยา  ฝายหิน
 
1. นางกฤษติยา  มูลอินต๊ะ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวจิรัชยา  ธนุรวิทยา
 
1. นายสมพงษ์  แก้วดอกรัก
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงเชิญจุติ  ยศถามี
 
1. นางสาวปัทมาพร  จันทร์หลวง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายสุรเชษฐ์  สุวรรณศิลป์
 
1. นางจิดาภา  ขจรวิทย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มหาชัย
 
1. นายอภิวัฒน์  คนใจบุญ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกษมา  มุ่งหมาย
 
1. นางกัลยา  สุริยะสาร
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงพิชญา  จินาตุ้ย
 
1. นางพัชรินทร์  พรหมเสน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววิภาวรรณ  ชื่นรืนทร์
 
1. นางสาวรานี  สุภา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายจักรกฤศน์  อุดดง
2. เด็กหญิงณิชากร  บุญธรรม
3. เด็กชายทินกร  ใจเมือง
4. เด็กหญิงศวิตา  ทิพย์วงษา
5. เด็กหญิงหทัยชนก  แช่เลา
 
1. นายปรีชา  หลวงเขียว
2. นางสาวปิยวรรณ  พรหมพูนโชค
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายดัสกร  พนารัตนดอนชัย
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  ไชยพงค์
3. นางสาวสิริกานต์  กันทะศิลป์
4. นางสาวสุพัตรา  อภิบาลสัทธรรม
5. นายเสรี  ชอบสุภาษิต
 
1. นางสาวมลิวัลย์  โบแบน
2. นางอรวรรณ  คิดการงาน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงรัฐชฏาพร  สกุลสำราญใจ
 
1. นายนิพล  โทรักษา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวอังคณา  แซ่ก๊อ
 
1. นางสาวบุษบง  เครือวงค์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวมณีรัตน์  บริบูลสินทรัพย์
 
1. นางกมลฉัตร  รานรินทร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงวรนาถ  ธีรเดชศิลป์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อาสาพัฒนาสหชล
 
1. นางสาวนภาพร  สุขทา
2. นางพิกุล  เหมืองคำ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกนกวรรณ  ปะปันนา
2. นางสาวสุดารินทร์  ฟิโน่
 
1. นางสาวนภาพร  สุขทา
2. นางพิกุล  เหมืองคำ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายจตุรงค์  บุญเกิด
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คุณานันท์
3. เด็กชายฐปกรณ์  กองจันทร์
4. เด็กชายธีระวัฒน์  มยุเรศ
5. เด็กชายวชิรนนท์  กรรณิกา
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ต๊ะรังษี
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยาลังกา
8. เด็กชายเกรียงสิทธิ์  กาพย์ตุ้ม
 
1. นายณัชนนท์  แสนศรี
2. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ
3. นางสาวเพ็ญนภา  ออมแก้ว
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกวีวัฒน์  ล่ำสัน
2. นายรัจชนนท์  อินต๊ะคำ
3. นายฤทธิพร   แก้วประเสริฐ
4. นายลิขสิทธิ์  ใจอ่อน
5. นายสถาพร  สุปิณะ
6. นายอัจฉริยะ  กูลเรือน
 
1. นายณัชนนท์  แสนศรี
2. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ
3. นางสาวเพ็ญนภา  ออมแก้ว
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกัลยรัตน์  สุขใจ
2. นางสาวจีรพรรณ  ฟองตา
3. นายทักษิณ  นะที
4. นายนิพล  แซ่ส่ง
5. นายปรัชญา  อุตสาห์ปัน
6. นายภานุพันธ์  วุฒิเม
7. นางสาววิมลศิริ  เพ็ญสุข
8. นายศาสดากรณ์  กาพย์ตุ้ม
9. นายอานุภาพ  ไชยนา
10. นายเฉลิมพล  โทกุล
 
1. นายชลกานต์  พุทธสอน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สิทธิพงษ์ไพร
2. เด็กหญิงฑิติกานต์  สุวรรณา
3. เด็กหญิงวาลิดา  ธรรมวนารักษ์
4. เด็กหญิงศิริพร  สถิตท่าผาพัฒนา
5. เด็กหญิงอมหวาน  กิจสำราญกร
 
1. นางสาวดวงกมล  ณ ทุ่งฝาย
2. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวฐิตา  เนาพนาวัลย์
2. นางสาวปราณี  เสริมวุฒิกล้า
3. นางสาวพรศิริ  นันทวิเชียรฤทธิ์
4. นางสาวพรหมนภา  กล้ากระทำ
5. นางสาวเจนจิรา  เจริญพรจันทรา
 
1. นางสาวดวงกมล  ณ ทุ่งฝาย
2. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ศักดิ์คงชัยกุล
2. เด็กหญิงปริญญา  ยั่งสันติวงศ์
3. เด็กชายพีระวัฒน์  กองจันทร์
 
1. นางสาวณิชากร  อินต๊ะคำ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาววทันยา  อนุรักษพินัย
2. นางสาวสิติยา  วิทยาศิลป์สกุล
3. นางสาวหัตถภรณ์  แสงเพชรไพรบูลย์
 
1. นางสาววนิดา  โมตาลี
2. นางสาววรรณภรณ์  ทิพย์สอน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจินตนา  ใจยะสุ
2. เด็กหญิงประภัสสร  อนุภักดิ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  มณีใจ
 
1. นายสมคิด  เมืองวงค์
2. นางสีแพร  วิชัยศรี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกัญญารัตน์  นะสุ
2. นางสาวนิตยา  แก้วมาดี
3. นางสาวสิริลักษณ์  บุญทา
 
1. นางชุมศรี  คุณยศยิ่ง
2. นางณัฐติยา  โยธาดี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ธนูชิต
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โปธาพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร  ธิยาม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธงชัย  จิราภรณ์เทวี
 
1. นางมลิวรรณ  ชูคดี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายปวริศร  ชัยบุตร
2. เด็กชายอภิวัชญ์  มูลแก้ว
 
1. นายอนุชา  เลิศศรี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววิราสิณีย์  จันตา
 
1. นายบรรพต  อินทรารัตน์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายธานากร  ซิวกระโทก
2. เด็กหญิงรัตติกาล  รื่นภาคพจน์
 
1. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาววิปัสสนา  จันทร์เสี้ยน
 
1. นายสมคิด  เืมืองวงศ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงศุภกานต์  สนธิคุณ
 
1. นางพฤกษาชาติ  ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวเบญจวรรณ  จันทรบุตร
 
1. นางพนิดา  อุดอ้าย
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงธัญญาวดี  มรุพงศ์
2. เด็กหญิงวรนุช  ธรรมสรณ์กูล
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  ขวัญปรีดาสกุล
 
1. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
2. นางสาววนิดา  เขื่อนเพชร
 
152 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  ธรรมเกิดทรัพย์
2. เด็กชายณัฐวัตร  ธีรเดชทรัพย์
 
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์  เจริญเดช
2. นางสาววนิดา  เขื่อนเพชร
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงวัชรพร  มฤคมาส
 
1. นางสาววนิดา  เขื่อนเพชร