หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-423 13 ก.ย. 2556 09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-423 14 ก.ย. 2556 09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424-425 13 ก.ย. 2556 09.00-10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424-425 14 ก.ย. 2556 09.00-10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง rescue 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง rescue 14 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122,123 13 ก.ย. 2556 09.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413,414,415 14 ก.ย. 2556 09.00-10.00
-
11 663 ขับร้องเพลงกล่อมเด็กล้านนา ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง เรียนสีเขียว(411) 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
12 664 ขับร้องเพลงกล่อมเด็กล้านนา ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง เรียนสีเขียว(411) 14 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
13 666 คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435-436-437 14 ก.ย. 2556 09.00-10.00
-
14 667 เขียนตามคำบอกล้านนา ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435-436-437 14 ก.ย. 2556 13.00-14.00
-
15 669 เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423 13 ก.ย. 2556 13.00-14.00
-
16 670 เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423 14 ก.ย. 2556 13.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]