หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหารโรงเรียนเอนุบาลพาน ห้อง โรงอาหารอนุบาลพาน 13 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ให้นำอุปกรณ์ในการเข้าประกวดให้ใช้ตามเกณฑ์การติดสินของ สพฐ.
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม ข้างหอประชุมทิศใต้และหลังอาคาร๕ ชั้น 1-3 13 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป อุปกรณ์การนำเสนอโครงงานให้แต่ละทีมของโรงเรียนเตรียมนำมาเอง
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม ข้างอาคารระหว่างหอประชุมกับอาคารเกษตรและถนนหลังอาคาร 5 ชั้น ม.4 - ม.6 13 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป อุปกรณ์นำเสนอโครงงานให้แต่ละทีมของโรงเรียนเตรียมมาเอง
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422, 423, 424 12 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป มี ๒ รอบ รอบแรกเป็นคำถามชนิด ๔ ตัวเลือกจำนวน ๖๐ ข้อ รอบสองเป็นคำถามให้นักเรียนเขียนตอบจำนวน ๒๐ ข้อแล้วนำผลทั้งสองรอบมารวมกัน
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร4 ติดกับทางเข้า ชั้น 4 ห้อง 425,426,427 12 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป การทดสอบตอบปัญหามี 2 รอบ รอบแรกเป็นคำชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ , รอบสองเป็นคำถามนักเรียนเขียนตอบ จำนวน 20 ข้อ แล้วนำผลทั้ง 2รอบมารวมกัน
6 648 การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย 15 ปี ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม ศาลาอาคารพลศึกษา 12 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป อายุไม่เกิน 15 ปี ชายไม่เกินปีพ.ศ.๒๕๔๑ สวมชุดพละ ให้นำบัตรประชาชนและบัตรนักเรียนมาด้วย
7 649 การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย 15 ปี หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม ศาลาอาคารพลศึกษา 12 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ เป็นต้นไป อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๑ ขึ้นไป สวมชุดพละ ให้นำบัตรประชาชนและบัตรนักเรียนมาด้วย
8 650 การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย ไม่จำกัดอายุชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม ศาลาอาคารพลศึกษา 12 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป สวมชุดพละ ให้นำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
9 651 การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย ไม่จำกัดอายุหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม ศาลาอาคารพลศึกษา 12 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป สวมชุดพละ ให้นำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]