หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2556   12 ก.ย. 2556   13 ก.ย. 2556   14 ก.ย. 2556   4 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 331 - 332 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 2 ห้อง 323 - 326 12 ก.ย. 2556 09.00 -16.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 2 ห้อง 323 - 326 12 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
4 654 แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 335 - 336 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 655 แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 335 - 336 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1(โรงเรียนบ้านเก่า) ห้อง 524-528 12 ก.ย. 2556 08.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม ห้อง บริเวณ สนามตะกร้อ , สนามวอลเลย์บอล 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00
3 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม ห้อง บริเวณ สนามตะกร้อ , สนามวอลเลย์บอล 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00
4 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม ห้อง บริเวณ สนามตะกร้อ , สนามวอลเลย์บอล 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00
5 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00
6 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00
7 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 216 12 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
2 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 411 (ห้องเรียนสีเขียว) 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ห้องโสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 228 12 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
5 636 การตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 217,227 12 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30
6 638 การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 213,218 12 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30
7 640 การตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 223,224 12 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30
8 642 การตอบปัญหาหน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 225,226 12 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30
9 646 การแข่งขันโครงงานสังคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) หน้าอาคาร 2 12 ก.ย. 2556 09.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422, 423, 424 12 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
2 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร4 ติดกับทางเข้า ชั้น 4 ห้อง 425,426,427 12 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
3 648 การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย 15 ปี ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม ศาลาอาคารพลศึกษา 12 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
4 649 การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย 15 ปี หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม ศาลาอาคารพลศึกษา 12 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ เป็นต้นไป
5 650 การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย ไม่จำกัดอายุชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม ศาลาอาคารพลศึกษา 12 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
6 651 การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย ไม่จำกัดอายุหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม ศาลาอาคารพลศึกษา 12 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 2 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 2 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 694 ดนตรีพื้นเมือง ซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00-15.00
6 695 ดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00-15.00
7 696 ดนตรีพื้นเมือง ขลุ่ย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.00-15.00
8 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
10 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
11 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
12 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
13 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
14 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
15 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
16 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เวที 1 สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
17 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เวที 1 สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
18 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
19 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
20 652 วงดนตรีพื้นเมือง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
10 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Com 2 (512), Com 3 (514), Com 5 (516) 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
11 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 2 (512) , COM 5 (516) 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
13 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
14 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2556 2 วัน
15 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2556 2 วัน
16 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
17 674 การแข่งขันทักษะวิชาการบัญชี ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 10.00-12.00
18 675 การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาธุรกิจ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 10.00-11.30
19 676 การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาธุรกิจ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 10.00-11.30
20 677 การแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 10.00
21 678 การแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 10.00
22 685 การแข่งขันเขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไม้ 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
23 686 การแข่งขันเขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไม้ 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
24 689 การแข่งขันการตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
25 690 การแข่งขันการตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 12 ก.ย. 2556 08.30-16.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 12 ก.ย. 2556 08.30-12.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 12 ก.ย. 2556 08.30-16.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 12 ก.ย. 2556 08.30-12.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน ห้อง หอประชุม โรงเรียนอนุบาลพาน 12 ก.ย. 2556 08.30-16.00
6 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 ก.ย. 2556 08.30-12.00
7 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 12 ก.ย. 2556 08.30-16.00
8 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 12 ก.ย. 2556 08.30-16.00
9 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 12 ก.ย. 2556 08.30-12.00
10 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
11 671 การแข่งขันการเขียนภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 ก.ย. 2556 08.30-12.00
12 672 การแข่งขันความเข้าใจในการอ่านภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 ก.ย. 2556 08.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112, 113, 114, 115, 116, 117 12 ก.ย. 2556 09.00-15.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122, 123, 124, 125, 126, 127 12 ก.ย. 2556 09.00-15.00
3 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 12 ก.ย. 2556 08.30-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]