หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2556   12 ก.ย. 2556   13 ก.ย. 2556   14 ก.ย. 2556   4 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-423 13 ก.ย. 2556 09.00-10.30
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424-425 13 ก.ย. 2556 09.00-10.30
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง rescue 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122,123 13 ก.ย. 2556 09.00-10.00
6 663 ขับร้องเพลงกล่อมเด็กล้านนา ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง เรียนสีเขียว(411) 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30
7 669 เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423 13 ก.ย. 2556 13.00-14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 335 - 336 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 2 ห้อง 323 - 326 13 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 2 ห้อง 323 - 326 13 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
4 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 331 - 332 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 331 - 332 13 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1(โรงเรียนบ้านเก่า) ห้อง 524-528 13 ก.ย. 2556 08.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม ห้อง บริเวณ สนามตะกร้อ , สนามวอลเลย์บอล 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00
3 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม ห้อง บริเวณ สนามตะกร้อ , สนามวอลเลย์บอล 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00
4 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม ห้อง บริเวณ สนามตะกร้อ , สนามวอลเลย์บอล 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00
5 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00
6 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เวที ใต้อาคาร 1 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 50
08.00-16.00
7 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ชั้นล่างอาคารหอพักและโรงอาหาร ชั้น ศูนย์วิจัยข้าว ห้อง ศูนย์วิจัยข้าว 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 50
08.00-16.00
8 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00
9 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
09.00-16.00
10 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สนามฟุตบอล โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
08.00-16.00
11 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สนามฟุตบอล โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
08.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 216 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 228 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 637 การตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 217,227 13 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30
4 639 การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 213,218 13 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30
5 641 การตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 223,224 13 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30
6 643 การตอบปัญหาหน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 225,226 13 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30
7 647 การแข่งขันโครงงานสังคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) หน้าอาคาร 2 13 ก.ย. 2556 09.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหารโรงเรียนเอนุบาลพาน ห้อง โรงอาหารอนุบาลพาน 13 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม ข้างหอประชุมทิศใต้และหลังอาคาร๕ ชั้น 1-3 13 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม ข้างอาคารระหว่างหอประชุมกับอาคารเกษตรและถนนหลังอาคาร 5 ชั้น ม.4 - ม.6 13 ก.ย. 2556 ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์หน้าห้องสมุดพานพิท 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์หน้าห้องสมุดพานพิท 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์หน้าห้องสมุดพานพิท 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
10 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
11 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
12 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
13 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
14 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
15 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
16 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
17 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
18 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
19 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
20 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
21 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
22 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
23 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
24 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
25 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
26 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
27 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
28 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เวที 1 สนามฟุตบอล 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
29 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เวที 1 สนามฟุตบอล 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
30 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
31 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
32 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
33 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
34 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 13 ก.ย. 2556 13.00-16.00
35 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 13 ก.ย. 2556 13.00-16.00
36 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
37 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
4 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 13 ก.ย. 2556 09.00-11.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 13 ก.ย. 2556 13.00-15.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
7 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
10 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 1 (511), COM 2 (512) 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 4 (515), COM 5 (516) 13 ก.ย. 2556 13.00-16.00
12 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 3 (514) 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
14 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
15 679 การประดิษฐ์สวดถาด (แบบชื้น) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 13 ก.ย. 2556 13.00-15.00
16 680 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 13 ก.ย. 2556 09.00-11.00
17 687 การแข่งขันเดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไฟฟ้าและลานข้างโรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 688 การแข่งขันเดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไฟฟ้าและลานข้างโรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 13 ก.ย. 2556 08.30-16.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 13 ก.ย. 2556 08.30-12.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 13 ก.ย. 2556 08.30-16.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 13 ก.ย. 2556 08.30-12.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพาน ห้อง หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพาน 13 ก.ย. 2556 08.30-16.00
6 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 13 ก.ย. 2556 08.30-12.00
7 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 13 ก.ย. 2556 08.30-12.00
8 656 การแข่งขันอ่่านภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 13 ก.ย. 2556 09.00-10.30
9 658 การแข่งขันเขียนภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 13 ก.ย. 2556 11.00-12.30
10 659 การแข่งขันเขียนภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 13 ก.ย. 2556 11.00-12.30
11 660 การแข่งขันอ่านภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 13 ก.ย. 2556 09.00-10.30
12 665 การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 13 ก.ย. 2556 08.30-12.00
13 668 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 13 ก.ย. 2556 08.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112, 113, 114, 115, 116, 117 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122, 123, 124, 125, 126, 127 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 13 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
4 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426-427-428 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]