หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2556   12 ก.ย. 2556   13 ก.ย. 2556   14 ก.ย. 2556   4 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-423 14 ก.ย. 2556 09.00-10.30
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424-425 14 ก.ย. 2556 09.00-10.30
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง rescue 14 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413,414,415 14 ก.ย. 2556 09.00-10.00
6 664 ขับร้องเพลงกล่อมเด็กล้านนา ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง เรียนสีเขียว(411) 14 ก.ย. 2556 09.00-16.30
7 666 คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435-436-437 14 ก.ย. 2556 09.00-10.00
8 667 เขียนตามคำบอกล้านนา ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435-436-437 14 ก.ย. 2556 13.00-14.00
9 670 เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423 14 ก.ย. 2556 13.00-14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 657 คิดในใจ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 331 - 332 14 ก.ย. 2556 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เวที ใต้อาคาร 1 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 50
08.00-16.00
2 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ชั้นล่างอาคารหอพักและโรงอาหาร ชั้น ศูนย์วิจัยข้าว ห้อง ศูนย์วิจัยข้าว 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 50
08.00-16.00
3 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา 14 ก.ย. 2556 08.00-16.00
4 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สนามบาสเกตบอล ข้างหอประชุมโรงเรียนพานพิเศษ 14 ก.ย. 2556 08.00-16.00
5 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สนามฟุตบอล โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
08.00-16.00
6 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สนามฟุตบอล โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
08.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 216 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร2 (เจ้าคำลือ) ห้อง บริเวณหน้าอาคาร2 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร2 (เจ้าคำลือ) ห้อง หน้าอาคาร2 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เวทีโรงอาหาร 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เวทีใหญ่ 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 228 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 644 การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 223,224 14 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30
8 645 การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 225,226 14 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 1 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 1 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 2 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 2 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 3 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 3 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00
10 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00
11 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 14 ก.ย. 2556 13.00-16.00
14 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 14 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Com4 (515),Com5 (516) 14 ก.ย. 2556 09.00-14.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Com1 (511) 14 ก.ย. 2556 09.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Com 2 (512) 14 ก.ย. 2556 09.00-14.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 3 (514) 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 681 การแข่งขันการจำแนกพืชกรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 682 การแข่งขันการจำแนกพืชกรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 683 การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 684 การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 691 การแข่งขันการเชื่อมไฟฟ้า ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไฟฟ้าและลานข้างโรงอาหาร 14 ก.ย. 2556 09.00-15.00
10 692 การแข่งขันงานอิเล็กทรอนิกส์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไฟฟ้าและลานข้างโรงอาหาร 14 ก.ย. 2556 09.00+12.00
11 693 การแข่งขันงานอิเล็กทรอนิกส์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไฟฟ้าและลานข้างโรงอาหาร 14 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สนามฟุตบอลโรงเรียน 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สนามฟุตบอลโรงเรียน 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ห้องจริยธรรม อาคาร 1 ห้อง 121 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 2 ห้อง 323 - 326 14 ก.ย. 2556 09.00 -12.00
7 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 2 ห้อง 323 - 326 14 ก.ย. 2556 13.00 -16.00
8 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426-427-428 14 ก.ย. 2556 09.00-16.30
9 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 333 - 335 14 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
10 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 333 - 335 14 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]