หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cri36

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา เรืองภูมิโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพียงนุช ชำนาญเวียงโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางลำเพา บุญญประภาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพรรณ มณีมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
6. นางอมรา กลิ่นหอมโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ ธรรมของดีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร คำจ้อยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณวิษา คีลาวงษ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวนฤทัย ทำบุญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวอำพัน หมั่นค้าโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นางพิสมัย พัฒนากุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิการักษ์ คำมาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณี บุญยืนโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ ชมภูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ เขวาลำธารโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐญา ศรีรินยาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวสุนีวัลย์ เทพสิงห์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ ชาวน่านโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอโณทัย ทักษิณเจนกิจโรงเรียนนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิราวุฒิ วงศ์พระครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนเพ็ญ ชัยปัญหาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมนัญชยา จันทวงค์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางกัญญ์วรา ทอมสันโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางนิตยา จันทร์คำโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปุญญิสา ยอดสุวรรณโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณา ปาเปาอ้ายโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎาพงศ์ เวียงสี่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางแสงเมฆ แก้วมีชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ จันทาเขียวโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางนารีรัตน์ สงวนพงษ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายธรรมรัตน์ นามศิริโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุฎาพร ศรีมงคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายหล่อโจ ยี่บราโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุลนี อนุชัยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางคำมูล มากสุขโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา เหล็กเพชรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุพรรณี กุลจรรยาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นางนารีรัตน์ สงวนพงษ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพรวิภา ครูบาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเดือนเพ็ญ ชัยปัญหาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอมิกา พันธนกิจปฐมกุลโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเอี่ยมฤทัย จวบประสพโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ยารวงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ขัดสารโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายเฉลิมไชย ขันยอดโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวธารทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายวิสาร โตบันลือภพโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวพรวิภา ครูบาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณิกานต์ นิเทโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี พรมมาโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชพันธุ์ รัชนีวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นายกฤษฏชนม์ ภู่อร่ามโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเสน่ห์ นุกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปณิสรา สำเนียงเย็นโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นางภัชรา ธิสอนโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิสาร โตบันลือภพโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายธรรมรัตน์ นามศิริโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีบูลย์ จินะพรมโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเทียมรัตน์ มาถาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาริณี เพชรใจศักดิ์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ระวิงทองโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
6. นางโชติกา มาลัยโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางพารัฐ กันทาสุวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวิน กระธงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุุพิน ขันตีโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทิรา อินต๊ะอดทนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิริยา ครบเบญจะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปวรัตน ข่ายสุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นางโชติกา มาลัยโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ขับร้องเพลงกล่อมเด็กล้านนา ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา บุตรพรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเด่น บุญชุมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายสวาท ตาฬกาญจน์โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางบุษดี เจริญพรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ขับร้องเพลงกล่อมเด็กล้านนา ม.4-ม.6
1. นางทิตยา จรรยาพงษ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง เหล็กเพชรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุคนธ์ทิพย์ อย่าลืมดีโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเปรมจิตต์ ทะริยะโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ บุญเมืองโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ขัดพะนัดโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยเจริญ น้อยหมอโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ทรายหมอโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริพร ศรีจองแสงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางนุชเนตร ตุ้ยระพิงค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เขียนตามคำบอกล้านนา ม.4-ม.6
1. นายอำนวย ยอดสุวรรณ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิ่นคำ ศตกาญจน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอมรา จันเลนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายปารมี วชิรปทุมมุตต์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางนุชเนตร ตุ้ยระพิงค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3
1. นางปริศนา แสนป้อโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภสวรรณ ภิระบรรณ์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ พลนรัตน์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา ยารวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรพิน วงค์ยาไชยโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นางมาลี เจริญสุขโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6
1. นางโสภา ประจิตรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา พู่ตระกูลโรงเรียนดอยงามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุกันยา ชุมภูกุลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นางอโนทัย สนชาวไพรโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี เทพอุดมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นางมาลี เจริญสุขโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนายบุญเลิศ จรัสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิพร สนใจโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยา กติกาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชัย ยามีโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางธมน บุญเรืองโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา ธะนะโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายฉัตรชัย พัฒนากุลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
8. นางประภัสสร เมืองมูลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสิริพร ด่านบุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทับ บางโป่งโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี สิทธิพานิชโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชนุพร คำอ้ายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชนัญธิดา พรมมาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางชยาภรณ์ กาวิต๊ะโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ ชัยวาฤทธิ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
7. นายธนบูลย์ ธิดาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมพล อัตถะเรืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางกาญจนา สุภาวสิทธิ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายเอกบดินทร์ กิตติจริยาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ มณีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัสราวดี พงษ์ดำโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี นางแลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริมาต วนารักษ์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
6. นางอาภรณ์ มณีขัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
7. นางสาวพรพรรณ เนตรขำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิมพ์พิชญ์ สิริปัญญาแสงโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวจันทิวา เตจ๊ะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
10. นายภิรายุ วิวัฒนสถิตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
11. นางรัตติยา วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวณิชกุลย์ อดุลย์พงค์ไพศาลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ คำชุ่มโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
14. นางนิสิตา มาทาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นางพิรยา วัชรมณฑลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัชยา คำเขียวโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ วันดีโรงเรียนแม่ต่ำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภคมน เพ็ชรรัตน์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สุพนัสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจีรพร สลัดใดโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
8. นายอาหนึ่ง ชูไวยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางมยุรา ร้องหาญแก้วโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุพจน์ ทาวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
11. นางปวีณ์สุดา บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
12. นางชนัญชิดา เทพสุนันท์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
13. นางสนธยา อัตถะเรืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นางแววตา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายเอกบดินทร์ กิตติจริยา โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ มณีโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวภัสราวดี พงษ์ดำ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี นางแล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
5. นางศิริมาต วนารักษ์ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
6. นางอาภรณ์ มณีขัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย กรรมการ
7. นางสาวพรพรรณ เนตรขำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวพิมพ์พิชญ์ สิริปัญญาแสงโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
9. นางสาวจันทิวา เตจ๊ะ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
10. นายภิรายุ วิวัฒนสถิต โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
11. นางรัตติยา วงศ์วุฒิ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
12. นายณิชกุลย์ อดุลย์พงค์ไพศาล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่มโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
14. นางนิสิตา มาทา โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นางพิรยา วัชรมณฑล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัชยา คำเขียว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ วันดีโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวภคมน เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนนครวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สุพนัสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจีรพร สลัดใดโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
8. นายอาหนึ่ง ชูไวย โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
9. นางมยุรา ร้องหาญแก้ว โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ
10. นายสุพจน์ ทาวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กรรมการ
11. นางปวีณ์สุดา บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
12. นางชนัญชิดา เทพสุนันท์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคม กรรมการ
13. นางสนธยา อัตถะเรืองโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
14. นางแววตา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเกตน์สิรี จันทพิมพ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายชฎิล ศรีสุนันทาโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุทธินี สุวรรณศรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวลี แสงเหม่โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา ปัญญะติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายอำพน คำเขียวโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
8. นายวันเฉลิม ระลาธิโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นายสิทธิพงษ์ เกตุเสนาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางอรณัญช์ เชียงแรงโรงเรียนเม็งรายมหราราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางไพวดี ศักยาภินันท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ อาษายศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางธมนวรรณ ทาแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุศักดิ์ พิมพ์เงินโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนันต์ภรณ์ ทะจันทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายสุจินต์ ใจซื่อโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายหาญ เสนนะโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุชิต ไชยชมพูโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
10. นายแสวง ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
11. นายปฐมพงษ์ กันทะยศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางอรณัญช์ เชียงแรงโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ ร่วมชัยภูมิโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร พรินทรากุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวญาณิศา โพธิรินทร์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายถาวร ธนัญชัยโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นายยงยุทธ สุรัตน์โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นางคำภู วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
8. นางกรณ์อนงค์ เขื่อนแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
9. นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นางจรัสขวัญ เกเย็นโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
11. นางนรมน ดีหล้าโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางกาญจนา สุภาวสิทธิ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายนิติ นันตาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิรินทรา มินทะขัติโรงเรียนสันติคิรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญชนก ปริญญาเจริญกุุลโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ ยานะโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายธนงค์ นงค์ยาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
7. นายจักร เต็มรักโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวบุหงา คำบัวโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศรันย์พร จอมมงคลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวปัทธวดี บ่ายเที่ยงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
11. นายเชวง จิตรประสารโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางแววตา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หยีดน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลลดา ณ พิกุลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางพรรณี สาระตาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้วโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา รู้ธรรมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายอุดร บุญต่อโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายไกรวุฒิ สุทธกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นางจารุนันท์ กันชนะโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุกัลยา ปั้นแจ่มโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายสมเพ็ชร หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ปันทราชโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ไชยเลิศโรงเรียนดำรางราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวดุษฎี เชตะวันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงเดือน กันทาสุวรรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ จักร์แก้วโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
7. นายเจษฎา สุทธิสาครโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุวรรณ วงษ์ศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
9. นางสุกัลยา ปั้นแจ่มโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
คิดในใจ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ใจ พิรมย์พันธ์นุกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล นิ่มนวลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายจินตนา เรืองแจ่มแจ้งโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยบุญ วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายแย้ง แซ่ฟ้าโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิลาภรณ์ แซ่เจียโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางวิชุดา แก้ววรรณดีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
8. นางสาวโยธกา สุธรรมมาโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
9. นางพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางกัญญารัตน์ รักแม่โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสิริพร ด่านบุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ ดอนชัยโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาลี ปาสาจังโรงเรียนแม่จันวิทยคมรองประธานกรรมการ
3. นางสดศรี สาดอ่อนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐรภา สุภาอินทร์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสลักฤทัย แสงเขียวโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุนันทา สมศรีโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายเกียรติภูมิ กองจายโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางกินรี ยากยืนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวลภัสรดา ชัยมงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
10. นางสาวกาญจนา กันธิวาทโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
11. นายภูมลินทร์ สีกาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
12. นางโสภิต ทิวาพัฒน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นายสุริยา บุดดีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
14. นางกาญจนา จิตถาโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวนาถยา อุตมาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
16. นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
17. นายชัยวัตร คำภาศรีโรงเรียนบ้านแซววิทยากรรมการ
18. นางสาวทัศนีย์ กาอินโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
19. นางนิตยา ศรีสุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
20. นางสาวดาวเรือง ติ๊บพรมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
21. นางสายบัว วรภูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
22. นางอรัญญา มงคลสินโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
23. นางสินิทธ์ วงศ์ธิดาธรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอรอนงค์ เอียดเอกโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิรินุต นาเมืองรักษ์โรงเรียนแม่จันวิทยคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวแพรไหม จุมปูป้อโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสนธยา ตาหล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นางสาวนฤมล แก้วคำปาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นางทองเพียร สิงห์ชัยโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
8. นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ ธนะมีโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
10. นายรชฏ อิ่นคำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
11. นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
12. นายสุภณัฐ ทาศักดิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
13. นายไพวุฒิ ขุนซางโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
14. นางเปรมกมล ใจตรงโรงเรียนนครวิทยากรรมการ
15. นางอลิศลา กันทาเดชโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
16. นางเมทินี กาญจนสมจิตต์โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
18. นางแตงอ่อน เทพโสโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
19. นายนพพร ปัญญาฟูโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
20. นางคุณากร จิตตางกูรโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
21. นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
22. นายศุภรัตน์ มะโนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางทอรุ้ง ศรีอ้วนโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัณจณา อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางหทัยกาญจน์ ทองมูลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวนริศรา ปัญเฉลียวโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางจุติพร ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ อนันต์วรชัยโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
8. นางวรลักษณ์ จันทร์เนตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
9. นางสาวมะลิวรรณ์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวมลิวรรณ อกผายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
11. นางสาวภัทรภร ยะหมื่นโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวแก้วกัลยา อรรคราดจันทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
13. นายบัญชา เรือนอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
14. นางสาวจุฑาลักษณ์ ไชยมะงั่วโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
15. นางธนัชชา ขันทบัวโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสมศรี สวัสดีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ อินถาโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทนา ยายอดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางกชกร สายศิลาโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรี รวมสุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางสาวอรอนงค์ สุริภาโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
7. นางแสงระวี มีโสภาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปวีณา โนวิชัยโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นายวิแทน ปวกพรมมาโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวภรภัทร สอนศรีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
11. นายอุดร ฮ่องลึกโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
12. นางสุกัญญา เรือนคำโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นายกีรติ ทะเย็นโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวมะลิวรรณ์ เกิดปัญญาโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
15. นางศศิธร จันทร์นวลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
16. นายสมชาติ สมงามโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
17. นางสาววราพร เขื่อนแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ เตชะโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ ดวงสุขโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ คนเก่งโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
4. นายครรชิต กอเฮงโรงเรียนแม่จันวิทยคมกรรมการ
5. นางณฐมน ทิพย์วงค์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรชริมทร์ มาลัยโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายอุดม ผลดีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญธรรม ทรัพย์สินโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุมาลี นันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ จินะสามโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอเนก ไชยบุตรโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย จันธิมาโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายยวนหลี โถนารัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นางมยุรัตน์ ตาใจโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญศรี แก้วดำโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นายชัยวุฒิ นาเมืองกลโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุริยัน วรรณสอนโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
11. นายเสฐียรพงษ์ จีนมะนีโรงเรียนสันติวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวพรทิพย์ สุขมามอญโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี กองสิงห์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงมณี แสงม่วงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ ปิงวังโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นางเมธาวี จันต๊ะวงค์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางณัชชา เรือนมูลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกัญจน์กมล แนบเนื้อโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
7. นางฐณัฐธกานต์ แก้วจำปาโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์ เจนใจโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุวพิชญ์ สุภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
10. นางสาวพัชรี จินะแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
11. นางธิดารัตน์ แสงฮวดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นางศุภิสรา เรืองวิลัยโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาววรางคณา คำปันโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
14. นางสาวเพ็ญศรี ประทีปคิรีโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
15. นางสาวตรีชฎา ประวังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสมโภชน์ ผ่องใสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพนิดา แก้วมาลาโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิรยุทธ จักรสุวรรณ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
4. นางสาวชนิสรา จินะไชยโรงเรียนแม่จันวิทยคมกรรมการ
5. นางวิภา กันสีเวียงโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ อานุนามังโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นายอำนาจ ดอนลาดลีโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชริน โนวิชัยโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัฒน์ ก้างออนตาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสุกัญญา กุมกันโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวชฎาพร มูลศรีโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ยศโยธินโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวอำภา จิตแหลมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
14. นายณรงค์ เรืองวิลัยโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวเสาวลักษณ์ ปิงกุลโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
16. นางวาทินี ใจหงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
17. นายประจวบ ธรรมเทศโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
18. นายธราเทพ ธนะน้อยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
19. นางสาวรุ้งกันยา วรรณมูลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ไพศาลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ มะโนศิลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้วโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์สง่า เกียรติกูลานุสรณ์โรงเรียนแม่จันวิทยคมกรรมการ
6. นายวิฑูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
7. นายบุญธรรม ทรัพย์สินโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกัญญาณัฐ กลิ่นหอมโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
9. นายจรูญ คงสำราญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
10. นายอุดม ผลดีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววรรณาภา ยาวิชัยโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์พงษ์ สุวรรณโสภณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดร จันเลนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพูลทรัพย์ เผ่าดีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายนุวัฒน์ ทะจันทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายพงษ์ชัย ณ น่านโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นายกฤตยศ วรรณสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมพร มะเกิ๋นโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
9. นายอนุชิต คำหอมโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นางสาววนิดา ปิงสุแสนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
11. นายวชิรวิชญ์ บุญมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
12. นางสาววิไลลักษณ์ ใจวงค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายคงกฤช อะทะวงศ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ กาบทุมโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายภาวัต เต่านันท์โรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ มะโนวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายภาคภูมิ มณีวรรณโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
8. นายวิเชียร ศักดิ์สิทธานุภาพโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิทยา มาทาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรนันท์ มูลสันโรงเรียนแม่จันวิทยคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงศักดิ์ ปัญญาโสโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย ช่วงวิไลโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววนิดา ศิริเขียวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
8. นายสัมพัทธ์ นิ่มพิศาลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิทยา มาทาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายหาญ เสนนะโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ นามแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายเลอเกียรติ จันธิมาโรงเรียนเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายดุษฎี ศรีทรงราชโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีจีรเดช ฟ้าเลิศโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษดา คำมาบุตรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายวศิน มังคราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ ประสมโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษวิทยากรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุพัจฉรี กาบคำโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นายวสันต์ ขันทบัวโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ชลประทินโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนารี กาหาวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2รองประธานกรรมการ
3. นายสาริกา นาเมืองรักษ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองโรจน์ กลิ่นหอมโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายวายุ สมบูรณ์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
6. นายราชัญ วงศ์สอนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวแพรวไพรินทร์ วงศ์สอนโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษณกรรณ แก้วเทพโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางศิวากรณ์ บุญนิลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย โรจนยุกตานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายราชัญ วงศ์สอนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวีพงษ์ ปาสาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร แก้วจันทร์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายสาริกา นาเมืองรักษ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเมวิกา พุทธิมาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ หงอกชัยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบัญชรี ณ ลำพูนโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร สุริยาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางกรกนก อุ่นบ้านโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปราณี วงค์ชัยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงศ์ศักดิ์ ปันแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นางพวงพร ชินะกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมีโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายสมชาย วิริจินดาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา มณีมูลโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรกมล บุญทรงโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ ปันแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางพวงพร ชินะกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางชัญญา รัศมีดิษฐ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี วงศ์ไชยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประชัน ปันมิตรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางปัญญาพร ชาติชำนาญโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายชานันท์ สุวันโนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายขจร โปร่งจิตรโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
7. นายสิทธิศักดิ์ แสนเขื่อนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
8. นายมนัส ทองคำโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวมญชุ์พิตรา อมรพันธุ์บดีกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวเพ็ญแข จิตมโนวรรณโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายทัตเทพ จงอมรรัตน์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปราณี วงศ์ชัยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล หลองทุ่งโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมญชุ์พิตรา อมรพันธุ์บดีกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายขจร โปร่งจิตรโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางบวรนันท์ จังติยานนท์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ชินายศโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายวราวุฒิ อัมพุธโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชธดาภรณ์ ตื้อแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ จินตนาวัฒน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ชลประทินโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ กันคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
4. นางจอมขวัญ โสภาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวายุ สมบูรณ์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
6. นายราชัญ วงศ์สอนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุชาดา หงษ์เพ็ชรรัศมีโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิภาวรรณ วิชัยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิต ไฝขันโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ สิทธิธงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยา อ่อนหนองหว้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ เมืองมูลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสิฏฐี วุฒิพรหมโรงเรียนพญาเม็งรายประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณิภา ยะตาโรงเรียนนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุ่นเมืองอินโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางจันทร์จิรา หัตถกองโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ สมทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทนา คำฝั้นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
7. นางอำพร สกุลวงศ์ธนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชาดา หงษ์เพ็ชรรัศมีโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสมรส เหมะธุรินทร์โรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โล่ห์จินดาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุวัจนา แก้วกันใจโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายจำลอง ทิพย์อินเสนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนกานต์ รุจิระปรีชากุลโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชรี ชัยศิลปินโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2กรรมการ
7. นางเสาวนีย์ ศรีธินนท์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกรวรรณ โกฏิมูลโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
9. นางแสงอรุณ กุมมาลือโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางวรรณนภัส หาญชัยนิตยพันธ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายชัยนันท์ จินะพรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางนฤมล หลองทุ่งโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสนธยา อินทัฏฐาน์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิรพร แสงโปร่งโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายสุทิน สีหาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นางอำพร สกุลวงศ์ธนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้าโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Dave Philbert Roque Y.Fajardoโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายกฤษณกรรณ แก้วเทพโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ กาจุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ขัดภัยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางพิชยา วีระพงษ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายขจรวิทย์ สักกะวงศ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวพรรณิภา ยะตาโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นางธีรนุช กองแก้วโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นางแสงจันทร์ นันตรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายนำชัย หอมแก่นจันโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
9. นายบรรพต จำเริญเกตุประทีปโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววันสุข ธิขาวโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายคำรณ ลือชาโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ แสนคำรักษ์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ปุรณะพรรค์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณี ใจกล้าโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนากานต์ รุจิระปรีชากุลโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางพิชยา วีระพงษ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางมยุรี มูลสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ บุญเถาว์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววันสุข ธิขาวโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสายัญ ธรรมจันตาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายภูริสนันท์ แก้วประภาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ยะภาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายรัชพล กาญจนวารินทร์โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมควร จารุธนภัทร์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางวันพร อะทะไชยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นางอังคณา ณ พิกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณัชธดาภรณ์ ตื้อแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรีนา ปินตาเขียวโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ กองตูมโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาววรัญญา มณีฉายโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายพุทรามาศ สุรินทร์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นางเตือนใจ ไชยศิลป์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางบัญชรี ณ ลำพูนโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอุบลรัตน์ เมืองมูลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง อาทิตย์สามโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางวิไล สารธนกุลโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี สมจิตรโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางปนิดา ตรีสุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
5. นางสาวสายพิณ โปหาราโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นางยลรวี อินต๊ะโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางเย็นจิต ตะนัยศรีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางถิรวดี ศรีวงศ์ไชยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยโทมณฑล ซ้ายขวาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางภัทรา สุทธินันท์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเย็นจิต ตะนัยศรีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสิงห์ทอง ซาวคำเขตโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางนพสร ท้าวเขื่อนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทมณฑล ซ้ายขวาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาหน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจินต์ ตาละกาญจนวัฒน์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ศรีธินนนท์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวดี สิงขรวัฒน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี ถูกจิตรโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกิติญา ชัยเลิศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายครรชิต มาลัยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นางวิมล สุวรรณาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาหน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6
1. นางสุวิมล อินทร์จันทร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายประชา วงค์ศรีดาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายไพชยนต์ ออนตะไคร้โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางวิภาวดี สิงขรวัฒน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดารณี ปัญญาใจโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นายมนัส ทองคำโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นายเกษม ปิมปาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้าโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
9. นายชาญณรงค์ กันคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นางวิมล สุวรรณาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.1-ม.3
1. นางจงรักษ์ ชัยบาลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
2. นายดุษฎี ฟูคำโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกษม ปิมปาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพวรรณ์ เขียวสิงห์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัลยา อินเรืองโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรรษา จำเริญโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นายบัญญัติ จามรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นายภูริสนันท์ แก้วประภาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นายกฤษณกรรณ แก้วเทพโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.4-ม.6
1. นางจารี จอมมงคลโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ทองมูลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ แสนเขื่อนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ คำปันแปงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายดลชัย ลือยศโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นายทินกร พุทธรักษาจริยาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
8. นางแสงจันทร์ นันตรักน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายจำนงค์ รักษ์ธรรมเสมอโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นางสาวอุบลรัตน์ เมืองมูลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานสังคม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย วิริจินดาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรณิศ มุงเมืองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ เครือสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิม เงินสมโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ภรณ์ ทัพแสนลีโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุวิทย์ สีตื้อโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางกรกนก อุ่นบ้านโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นางทิพวรรณ ปันมิตรโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
9. นางจิราภรณ์ สุขสันต์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นางพวงพร ชินะกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานสังคม ม.4-ม.6
1. นางมัณฑนา ประทุมมาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอริยา จิตรมิตรโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย วิริจินดาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงตา จันทรนันต์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ภรณ์ ทัพแสนลีโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นางปัญญาพร ชาติชำนาญโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายชานันท์ สุวันโนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุขเกษม นนตะภาพโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเมวิกา พุทธิมาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางแสงเพชร สุวงค์เครือโรงเรียนพญาเม็งรายประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ เหล่ารินทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุขกาย ยุวกุลโรงเรียนดำรงราษฏ์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางศรีพรรณ สุขเสวีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย วังหมื่นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางสาวอนงค์ศรี กุณาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิวากรณ์ วงค์ชัยขันธ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
8. นางสาวระพีพร บุญเรืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายวุฒิชัย ใหม่วงค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร กลิ่นหอมโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ไตรแสงโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรดา แก้วบุญเสริฐโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางไพจิตรา ชัยมงคลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีบังอร ตุงศิริวัฒน์โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายมลฑป นามบุญโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นายวุฒิพงษ์ เพ็ชรนิล โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
8. นายรวี คิดอ่านโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
9. จ.ส.อ.หญิงวันทนา บัลลังก์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
10. นางวรินทร วิสังคะโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางมยุรี สันวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
12. นายทองหลา ตะนัยศรีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นายวีระพงศ์ เบิกบานโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
14. นายภานุรังสรรค์ หมื่นจันโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
15. นายวรวุฒ วัฒนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
16. นางสุวิมล ธิวรรณ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร กลิ่นหอมโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ไตรแสง โรงเรียนสามัััคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรฎา แก้วบุญเสริฐโรงเรียนดำรงค์ราษฏ์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางไพจิตรา ชัยมงคลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีบังอร ตุงคศิริวัฒน์โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายมลฑป นามบุญโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นายวุฒิพงษ์ เพ็ชรนิลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
8. นายรวี คิดอ่านโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
9. จ.ส.อ.หญิงวันทนา บัลลังก์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
10. นางวรินทร วิสังคะโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางมยุรี สันวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
12. นายทองหลา ตะนัยศรีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นายพิทักษ์ ไชยะป๋านโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
14. นายเทวราช กรกฎกำจรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
15. นายบุญเสริฐ งามขำโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
16. นายสมชาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
17. นางสุวิมล ธิวรรณ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางดารณี อุทัยกุลโรงเรียนดำรงราษฏ์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ควรคิดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายยงศิลป์ เลิศรัตนคามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย บุญตูบโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณุ ก้อสละโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี หัตถสารโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี ชัยชนะโรงเรียนดำรงราษฏ์สงเคราะห์กรรมการ
9. นายวิโรจน์ ขันธโภชน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
10. นายอดุลย์ คำพลอยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัศด์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
12. นายวิทยา เกิดพันธุ์โรงเรียนดำรงราษฏ์สงเคราห์กรรมการ
13. นายสมจิตร สุจริตโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางดารณี อุทัยกุลโรงเรียนดำรงราษฏ์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกมล กล้าหาญโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ ทองสุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นายอัษฏาภรณ์ เพ็ชรสุวรรณโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
7. นายวิรุจน์ เมืองมูลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมบัติ สมแก้วโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิโรจน์ ขันธโภชน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
10. นายอดุลย์ คำพลอยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
12. นายวิทยา เกิดพันธุ์โรงเรียนดำรงราษฏ์สงเคราะห์กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรี สุรยุทธ ชำนาญยาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
14. นายวิชัยสิทธิ์บุญ ยูรีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
15. นายสมจิตร สุจริตโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย 15 ปี ชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส พรหมเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายจรัส ไชยชมภูโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายพีระ โสประดิษฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูเกียรติ วิชัยทาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจารึก สมประสงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายคุณวิทย์ พิงคำขาโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายไพโรจน์ เลิศพลานันท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ ชำนาญยาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
9. นายวิชัยสิทธิ์บุญ ยุรีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
10. นายสุพัฒนา เทพภิบาลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นายสุรพันธ์ พิชัยยา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
12. นายพนม อินต๊ะโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
13. นายวิรัตน์ สุขเกษมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
14. สิบเอกบุญธัน ธรรมปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
15. นายพิทักษ์ ไชยะป๋านโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
16. นายนิยม ทะคำโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
18. นายวิทยา เกิดพันธ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
19. นายสุทัศน์ สายตรงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
20. นายณัฐวุฒิ ชำนาญโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
21. นางศรีพรรณ สุขเสวีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
22. นายวีรพงศ์ เบิกบานโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย 15 ปี หญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรสร มาลาโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองดีโลกโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายรณชัย บัวหลวงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
4. นายชุมพล ใจอุ่นโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายรินสัน อินสอนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายเทวิน ณ สุวรรณโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นายศรชัย กาวิต๊ะโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
8. นายสังวร บัวอินทร์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
9. นายชัยพร สินันตาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
10. นายภานุรังสรรค์ หมื่นจันทร์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
11. นายวรวรรธน์ วันยาวโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
12. นายธนากร แอบคำโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
13. นายชยณัฐ เสาร์ปาโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ โอฐเจริญชัยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
15. นายเรวัตร์ สุเมธาลังการโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
16. นายไกรสิทธิ์ โยสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
17. นายวีรพงศ์ ปินะเจริญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
18. นายวิโรจน์ ขันธโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
19. นายมนัส ประทุมมาโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
20. นางสาวอนงค์ศรี กุณาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวระพีพร บุญเรืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
22. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย ไม่จำกัดอายุชาย ม.4-ม.6
1. นายนคร ชื่นชมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ตุงคบุรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
3. นายบุญเจือ เหล่ารินทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายเศรษฐกิจ บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ เหล่ารินทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวุฒิ วัฒนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายเทวราช กรกฏกำจรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมชาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายบุญเสริฐ งามขำโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
11. นายมณเฑียร มามาตร์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
12. นายธนบดี ปูธิปินโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
13. นายธีรเดช อาจหาญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
14. นายอนุทิน ทันหล้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
15. นายสานิตย์ ชัยศิลปินโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
16. นายวุฒิเดช รัญชนานนท์โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
17. นายณัฐปคัลภ์ หน่อท้าวโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
18. นายสิทธิพงษ์ ชอบเลื่อโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
19. นายสมเกียรติ ชุ่มใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
20. นายสันติ ภูกาศรีโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวพิสมัย วังหมื่นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
22. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีคำพาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
23. นายบัญชา กองมีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
24. นายสุรเชษฐ์ ศรีสมรสโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
25. นายธวัชชัย อุ่นกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย ไม่จำกัดอายุหญิง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ นิสเรศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประจักร พิมหอมโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
3. นางแสงเพชร สุวงค์เครือโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายเจษฎา คำเป็กโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนณัฐ เลิศสัจจานุรักษ์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายสุเทพ จรเอ้กาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
7. นายศรีรุด ใจวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นายอรุณ ไกลถิ่นโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
9. นายอุเทน บุญตันโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
10. นายอัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ อนันต์สิทธิพงษ์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
12. นายสมิต แก้วมาลาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นางสุลักษณา มูลวัตรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
15. นายคมกริช พลหาญ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
16. นายธีรวุฒิ คำแก้วโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวแพรวพันธ์ ภูวงค์ผาโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
18. นายทศพล ปุกมณีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
19. นายชาติชาย ทองแจวโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
20. นายทองหลา ตะนัยศรีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
21. นายมณฑป นามบุญโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
22. นายบุญเปล่ง ค้าแก้วโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประกิจ คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ตาจีนโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยหลวงราชมังคลาภิเศกกรรมการ
5. นางสาวเกสร เจริญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประกิจ คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ตาจีนโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยหลวงราชมังคลาภิเศกกรรมการ
5. นางสาวจิราภา ทองเมืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกสร เจริญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ทนันชัยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายฐิราวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม*กรรมการ
4. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา หล้าอินเชื้อโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นางอัจฉราพร ยารังสีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
8. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ทนันชัยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายฐิราวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา หล้าอินเชื้อโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นางอัจฉราพร ยารังสีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
8. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
3. นายโพธิ์ทอง ปริมิตรโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองกรรมการ
6. นายกนกกร หมื่นโฮ้งโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชรพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายกฤษฎา รักษาศิลป์โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
3. นายโพธิ์ทอง ปริมิตรโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองกรรมการ
6. นายกนกกร หมื่นโฮ้งโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชรพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษฎา รักษาศิลป์โรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ฤทธิสิทธิ์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
3. นางอัจฉราพร ยารังสีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ฤทธิสิทธิ์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
3. นางอัจฉราพร ยารังสีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรูญ เขนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายกบินทร์ เดชวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญถม รัตนไตรโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางจีราพร ขำกนกโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายภักดี ไชยวรรณโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนต์ ราชคมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา หล้าอินเชื้อโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยหลวงราชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายฐิราวัฒน์ ศรีวรรณโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
8. นายธนากร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายภักดี ไชยวรรณโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนต์ ราชคมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา หล้าอินเชื้อโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายฐิราวัฒน์ ศรีวรรณโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
8. นายธนากร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายคมสัน ลาภใหญ่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายณรงค์ ใจตุ้ยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ มั่นหมายโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวจิราภา ทองเมืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายคมสัน ลาภใหญ่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายณรงค์ ใจตุ้ยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ มั่นหมายโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวจิราภา ืทองเมืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนฤมล อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต่ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต่ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต่ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต่ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนแม่ต่ำวิทยากรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
7. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
8. นางรุจิรา สรรพศรีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายคุณาวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ดนตรีพื้นเมือง ซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายประวิทย์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
6. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายประวิทย์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ดนตรีพื้นเมือง ขลุ่ย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4. นายประวิทย์ ณ พิกุล โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
6. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายถนอมชาย บุญนิลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายถนอมชาย บุญนิลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เฉลียว ใจหนักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นายปริญญา จันทะคุณโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายสรุเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เฉลียว ใจหนักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นายปริญญา จันทะคุณโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายสรุเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายถนอมชาย บุญนิลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรชัย พวงน้อยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามารถ คัญทัพโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นายจันทร์เฉลียว ใจหนักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
8. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายถนอมชาย บุญนิลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรชัย พวงน้อยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามารถ คัญทัพโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทร์เฉลียว ใจหนักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
8. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรชัย พวงน้อยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรชัย พวงน้อยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษ ณ ลำปางโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เฉลียว ใจหนักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายถนอมชาย บุญนิลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษ ณ ลำปางโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เฉลียว ใจหนักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายถนอมชาย บุญนิลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดี โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา บุญหล้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิติกานต์ สิงธิสารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววรรณเพ็ญ จิระธีระพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดี โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา บุญหล้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิติกานต์ สิงธิสารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววรรณเพ็ญ จิระธีระพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำไพพรรณ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นางกฤษติกา อุดนินโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล ครุฑนาคโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย กรรมการ
5. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา บุญหล้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำไพพรรณ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นางกฤษติกา อุดนินโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล ครุฑนาคโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย กรรมการ
5. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา บุญหล้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเรณู ธรรมวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภาณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
3. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
4. นางสาวชนกพร สุชาติโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางปิติญา สุวรรณรังสีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววรรณเพ็ญ จิระธีระพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางเรณู ธรรมวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภาณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
3. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
4. นางสาวชนกพร สุชาติโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางปิติญา สุวรรณรังสีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววรรณเพ็ญ จิระธีระพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเรณู ธรรมวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภาณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดี โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ครุฑนาคโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย กรรมการ
6. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเรณู ธรรมวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภาณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดี โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ครุฑนาคโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย กรรมการ
6. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมรัศมี เวียงแก้ว โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิติกานต์ สิงธิสารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวชนกพร สุชาติโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายมงคล ครุฑนาคโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย กรรมการ
7. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมรัศมี เวียงแก้ว โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิติกานต์ สิงธิสารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวชนกพร สุชาติโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายมงคล ครุฑนาคโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย กรรมการ
7. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
วงดนตรีพื้นเมือง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยามคมประธานกรรมการ
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายประวิทย์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางปราณี สุทธิสาร โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำดวน มะโนชัย โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทร์ธิชวี ปินใจโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรณู ปานกลาง โรงเรียน ดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ใจตุ้ยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาวดี สุขทรรศนีย์โรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางธงทอง ปวงทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี กันแก้ว โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิศักดิ์ มงคลสิน โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวลัยพรรณ ยะคำป้อ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณ เสมอเหมือน โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนาฎสุดา ใจคำ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดา ใจเกี๋ยง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพรเพ็ญ สันธิราษฎร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ม่วงทอง โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณ เสมอเหมือน โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงเทียน โกศัย โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทร์ธิชวี ปินใจ โรงเรียนห้อยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรเพ็ญ สันธิราษฎร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัญชลี ด่านพนัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณเพ็ญ คิดอ่าน โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรี คงพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวัญชลี ด่านพนัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำพร เชื้อสอาด โรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรินทร งามเมือง โรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนิดา แปงคำ โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นางธัญญภัสร์ ทองคำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทวีเดช มณีรัตน์ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์ โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้นโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
4. นายชัยรัฐ ถาศักดิ์ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
5. นายบัญชา ใจจิตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางจำรัส นันทฤทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีป วงศ์ชาลีกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางรติพร สิทธิเป็ง โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอทิตยา จันดาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนวย นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายคฑาวุฒิ คำดี โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม กรรมการ
6. นายสังคม ณ น่าน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
7. นายประเสริฐ ผามั่ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จิตจำลองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงนิล โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ถาศักดิ์ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายสง่า วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายโชคเกื้อ อินทร์จักทร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นายสมชาย ชัยมินทร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายอานนท์ จันดิโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
8. นางมัณฑนา บัวประเสริฐ โรงเรียนcแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายจตุรงค์ เครื่องคำโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
10. นายไชยรัตน์ พรหมเสนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
11. นายจิตรภณ ชมพู่ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
12. นางสาวนิภาพร ไชยมงคล โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นายปราโมทย์ มุลาลินทร์ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ ศรีธัญญลักษณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ คำหลวง โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ ศรีเลาว์ โรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายสง่า วิชา โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายเจษฎา สุวรรณปัญญา โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกวรรณ มโนสร้อย โรงเรียนถ้ำปลาวิทยากรรมการ
7. นายชัชวาลย์ บุญกองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
8. นางสายชน ต๊ะยาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. นางธัญพร สิทธิยศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นางเรณู กันทาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอุษา ถ้ำสุธะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งนภา สดสะอาด โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางธัญญเรศ ก้อนแก้วโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกล่อมจิตร์ วงค์สารภี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ธรรมวงษ์ โรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นางลำดวน มะโนชัย โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพรหม คำโมนะ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์ โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางอารี อัศวโกริทพงศ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธานกรรมการ
3. นางอำพร เชื้อสอาดโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรินทร งามเมือง โรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ ชัยวุฒิ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา หมอยา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธานกรรมการ
3. นางนาฎสุดา ใจคำ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภา ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีไพร ชาญชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทพร จันทร์มล โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเขมินทรา ชุมมัธยา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์สาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวิไล ชัชวรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวลัยพรรณ ยะคำป้อโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
4. นางมลธิรา กรุณา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ยอดเชียงคำโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ม่วงทอง โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางดรุณี เตชะตา โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงเทียน โกศัยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอริสรา วงศ์ไชย โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพรสุดา แก้วหล้าโรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณี หมื่นตื้อโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีไพร ชาญชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ ไชยชมภูโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี พรมลังกาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางมนัสชนก ตามวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นางสกุณี นิยมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นายโต้ง หน่อแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นายครรชิต ครูบาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อินต๊ะเขียวโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแมนสรวง แซ่ซิ้มโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้วโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ อารีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
5. นางเกวลิน วุฒิสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายเกรียงไกร อภิธนังโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางรัตนา หัตถังโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นางสาวสุวิมล ม้าดีโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายครรชิต ครูบาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา จันทร์ประเสริฐโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต ชัยชนะโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ คำปวนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นายครรชิต ครูบาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปราการ ชัยชุมภูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางบงกช บุญเลิศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชัย สมบัติใหม่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายวศิน มงคลสารโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. นายปฏิเวธ อินทร์โตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
7. นายศิวกร กานันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพายุ ศรีวงค์โรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัชพล แก้วหน่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางกวีวรรณ เดชปักษ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายศิวกร กานันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา สวยสมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อินทะโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร ปัญญาดีโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางกานดา ชุมภูวิเศษโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางบานเย็น รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิมิตร ไตรบุญรักษ์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา วงค์ชัยโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุกัญญา เมืองมูลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุจิตรา แจ้วิสอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณัฐกานต์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุภาพ มงคลโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นายนรเศรษฐ์ แก้วขาวโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
6. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
7. นายเดชพงษ์ อุ่นชาติโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
8. นางกนกวรรณ สันธิโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรตนพร เจียมวิจักษณ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ทะวงศ์อารีโรงเรียนพญาเม็งรายประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา รัตนชัยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต ธิจันดาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางมรกต ทากันโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรอมล ขอนดอกโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม ชินะกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวศุทธิพร เมฆอุส่าห์โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ กุลชัยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ สุทะกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางพัชรกันย์ กุลประภัสสร์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายบุญเชิง นามวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายพิบูลย์ แสงทองโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายรัฐเขต เต่านันท์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นางมาลี มนาคมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นายพิพัฒน์ สรรพสุขโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
9. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร ขนทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายอนุชิต โปราหาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
6. นายพิภพ อุ่นคำโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวศิน มงคลสารโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
8. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ถมยาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อทิพย์ แก้วซ้อนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุเมธ ชาญวัฒนาโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญญชล ทองสาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเบญ เครือสารโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกอบกิจ เมืองอินทร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญญชล ทองสาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ มงคลคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล อินต๊ะสืบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร ธรรมากาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัณฑิรา ปิจดีโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
5. นายดุสิต คำยวงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ คีลาวงศ์โรงเรียนอบจ.เชียงราย ประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายกิตติพงศ์ มงคลคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
5. นายนรเศรษฐ แก้วทาโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
6. นายสงกรานต์ ใจหาญโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวีระยุทธ คีลาวงศ์โรงเรียนอบจ.เชียงราย ประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายกิตติพงศ์ มงคลคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
5. นายนรเศรษฐ แก้วทาโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
6. นายสงกรานต์ ใจหาญโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวีรจิตต์ เตียอรุณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ยามีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายจักรกริช รูปะวิเชตร์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุวนุช ปักษิณโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นายอนุพงษ์ สมศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวีรจิตต์ เตียอรุณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรกริช รูปะวิเชตร์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ ยามีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางสาวยุวนุช ปักษิณโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นายอนุพงษ์ สมศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายวีระยุทธ ศีลาวงค์โรงเรียนอบจ.เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรเศรษฐ์ แก้วทาโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายสงกรานต์ ใจหาญโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ มงคลคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
7. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะวิชาการบัญชี ม.4-ม.6
1. นางสาวเทียมจันทร์ ดำเนินนิรันดร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแว่นแก้ว สินมณีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีระภา จินดาธรรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางจำเนียร บุญนิลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฏฐพิชญ์ฌาน์ ฉิมสงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางแสงจันทร์ ธรรมเทศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาธุรกิจ ม.1-ม.3
1. นางรมณี สุวรรณปัญญา โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสยุมพร วิทยาภัค โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสุชาดา ควรคิด โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
4. นางมลธิรา กรุณา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ ใจแปง โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาธุรกิจ ม.4-ม.6
1. นางรมณี สุวรรณปัญญา โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสยุมพร วิทยาภัค โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสุชาดา ควรคิด โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
4. นางมลธิรา กรุณา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ ใจแปง โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ใจสม โรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาวรรณ ตั้งสุธรรมกุล โรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบรรเทือง นันท์บัญชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
4. นางถนอมศรี เหมืองทองโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางจรีรัตน์ ธรรมสรางกูร โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ใจสม โรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาวรรณ ตั้งสุธรรมกุล โรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบรรเทือง นันท์บัญชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
4. นางถนอมศรี เหมืองทอง โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางจรีรัตน์ ธรรมสรางกูร โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประดิษฐ์สวดถาด (แบบชื้น) ม.4-ม.6
1. นายมานพ เมืองอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ บุญกองโรงเรียนดำรงษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายเสมียน แปงคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
4. นายวันชัย อนันตรังสรรค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรรณศักดิ์ ราชสมศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายสังคม ณ น่านโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
9. นายอำนวย นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายอุทัย พรพิกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
11. นางรุ่งนภา สดสะอาดโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3
1. นายคฑาวุฒิ คำดีโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย อุดมธนารักษ์โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายธิราช จันต๊ะคาดโรงเรียนเตรียมอุดมศักษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
5. นายสานิตย์ เจริญพรโรงเรียนศักษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นายปรีชา ศิริวงค์ทองโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นางศิริจันทร์ สุทำทานโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิยาคมกรรมการ
8. นายจักรพันธ์ ชอบจิตต์โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมพงษ์ ชื่นชมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายทวีเดช มณีรัตน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
11. นายพิสมัย คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
12. นายสมพงษ์ กรรัตนศักดิ์โรงเรียนสันติคีรีกรรมการ
13. นายรติพร สิทธิเป็งโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจำแนกพืชกรรม ม.1-ม.3
1. นายโชคเกื้อ อินทร์จันทร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา เเสงนิลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรกริช เมืองหอมโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาเเสงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโททวีป วงค์ชาลีกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
6. นายชัชวาลย์ บุญกองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายบัญชา ใจจิตรโรงเรียนเเม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายสมชาย ชัยมินทร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
9. นายวรวิทย์ คำหลวงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
10. นายจิตรภณ ชมพู่โรงเรียนเเม่ต่ำวิยากรรมการ
11. นายสุรสิทธิ์ ศรีธัญลักษณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
12. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นายจักรพันธุ์ ชอบจิตต์โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยากรรมการ
14. นายอุทัย พรพิกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวนิพาพร ชัยมงคลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
16. นางพิสมัย คำก้อเเก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจำแนกพืชกรรม ม.4-ม.6
1. นายคฑาวุฒิ คำดีโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีเดช มณีรัตน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
3. นายสังคม ณน่านโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสมียน แปงคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นายปรีชา ศิริวงศ์ทองโรงเรียนปล้องวิทยากรรมการ
6. นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายสง่า วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายธิราช จันต๊ะคาดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาศึษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
9. นายธรรศ ติณณภพโภคินโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
10. นางกนกวรรณ มโนสร้อยโรงเรียนถ้ำปลาวิทยากรรมการ
11. นายชัยรัฐ ถาศักดิ์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
12. นางมัณฑนา บัวประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ สุพงษ์โรงเรียนแม่จันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำนวย นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ สุธาพจน์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยากรรมการ
4. นายสานิตย์ เจริญพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายจรัญ มาละวิชัยโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีรังสิมันต์ กันธวงค์โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยากรรมการ
7. นางรุ่งนภา สดสะอาดโรงเรียนแม่ลาววิทยากรรมการ
8. นายสมพงษ์ กรรัตน์ศักดิ์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
9. นางศิริจันทร์ สุทำทานโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
10. นายโกศล อุดปินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ อิ่มทรายโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
12. นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้นโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นางจำรัส นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์ ศรีเลาว์โรงเรียนวาวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรติพร สิทธิเป็งโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา สุวรรณปัญญาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ วงศ์งามโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายปฐพี นิลปะกะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นายเจษฎา ภักดีโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
7. นายปราโมทย์ มุลาลินน์โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายอุดม ทนทานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
9. นางณัฏฐานุช บุรารักษ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
11. นายสุรชัย วตะผาบโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
12. นางสายชน ต๊ะยายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมิ่งขวัญ เทพวงศ์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ คำวังโรงเรียนเวียงเชีัยงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม กาวิละโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6
1. นายปกรณ์ บุลยเลิศโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนู บุตรหล่อโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภัทรวุฒิ ภวะภูตานนท์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐชนน ศรีเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3
1. นายเจฎกาญ เพชราเวชโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฐม สมศรีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมงคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสมจิตร ธิมาไชยโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายชาลี มะโนวรรณ์โรงเรียนสันติคีรีวิทนาคมกรรมการ
5. นายธนู บุตรหล่อโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีนิกร ใจสมโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6
1. นายษิณ ธรรมสรางกูรโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิกร ชัยชนะพงษ์โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ เจริญสุขโรงเรียนดอยงามวิทยากรรมการ
4. นายณัฐชนน ศรีเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวุฒิไกร ยาเขตโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สุขทวีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ สุอารามโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัลลภ คำวังโรงเรียนเวียงเชียวรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายชลทิศ แท้เรืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนิกร ใจสมโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นายเสกสรร ทิรัญสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6
1. นายมิ่งขวัญ เทพวงศ์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกำพล อุปละโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดา ยารังสีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ กันแก้วโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยากรรมการ
6. นายเอกชัย สุขทวีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุทธิ ทองคำโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเชื่อมไฟฟ้า ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกำพล อุปละโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชา มณีวังโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ ผามั่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายธนู บุตรหล่อโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายเสกสรร หิรัญสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายอัฐพล พระวิฑูรย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นายมิ่งขวัญ เทพวงศ์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันงานอิเล็กทรอนิกส์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนิกร ใจสมโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐชนน ศรีเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันงานอิเล็กทรอนิกส์ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย สุรทานนท์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นายษิณ ธรรมสรางกรูโรงเรียนป่าเเดดวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรวุธ ราชรองเมืองโรงเรียนเเม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสินาด มาลารัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจันทิมา เตจ๊ะวันดีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิชญ์ จันทร์ศุภเสนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kieran O' Brienโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Umen Johโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสายสิริ ศรีวิชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ รักประสงค์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางรุจิรา ดาราสว่างโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุชัญญา ชัยมงคลโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
9. นางณัฐมล เชยบาลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุมลวรรณ จันทกาญจน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวรัมภณัฎฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวกีรติญา วงค์มณีโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
13. นายยอดคน ณ เชียงใหม่โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวสิริยากร ก๋าละปุ๊กโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางนิตยา วิภูสันติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ มณีมูลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Alex Thelfordโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. Mr.Liam Teehanโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวเขมนิจ วงค์สารภีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกุลธิดา อาษาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นางศศิภา วงศ์ใหญ่โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
8. นางพันธ์นอม สุวรรณคามโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นายปพนธนัย อินต๊ะอ้อมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นางสาวธนพร มณีรัตน์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
11. นางประเทือง หิรัญศักดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
12. นางสาววรนุช ประมวลการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
13. นางรุ่งนภา ยานะรังษีโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวสิริยากร ก๋าละปุ๊กโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุปรียา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ด่านวิไลปิติกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. MissJessica -โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางนัฏฐ์ทนันน์ ไชยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวภัทร กิจพิทักษ์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
6. นางนวลละออ วาสเอื้อยวงศ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
7. นางวัชราภรณ์ มาลากุลต๊ะโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิชญนันท์ วัฒนจารุรัศมิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
9. นางวิมล กาบแก้วโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุดา แสนพรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอำไพ นิลสวิทย์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวลินดา ชุมภูศรีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
13. นางวรรณลี สาวะดีโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
14. นางชลทิชา ชัยชนะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางจันทร์ธิดา ปินใจโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ กิติยศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2รองประธานกรรมการ
3. Mr.John Thomas Watsonโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา อุ่นเรือนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายสุดา สุภาพโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ ธรรมสอนโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
7. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
8. นางสาววราภรณ์ วงค์ไชยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวประวีรา ไชยชมภูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายศราวุธ ชมชุมวงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
11. นางสาวดาราณี แซ่ย่างโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวศศิธันว์ สีลอโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
14. นางสาวพิชญนันท์ วัฒนจารุรัศมี์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
15. นางชลทิชา ชัยชนะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย แววจิตติ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางลำคอง เหลี่ยมวัฒนาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวเรศ งานดีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Jonathan Knickerbockerโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Paul Rossโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
6. นางสุรีรัตน์ โอฐเจริญชัยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
7. นางมณัสริน ไชยมาศโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นางวิภา สุขสำราญโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอรพรรณ เด่นประภัสสร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวศศินิภา มาฟูโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
11. นายวชิรวิชญ์ ประมาณโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
12. นางรุ่งนภา มูลคำดีโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวรุจิรา คำสุภาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
14. นายกรกฎ ก้างออนตาโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
15. นางสาววลัยพร ชัยบัวคำโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวนวลสวาท จอมใจโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ตระการกุลชรโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Henry A. Phillipsโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. MissAshley Zimmermanโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางมัญชุภา แจ่มหม้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นางเจนจิรา ยั่งยืนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นางตรีนุช สมแก้วโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
8. นายพิสุทธิ์ ราญรอนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิลนภา จังหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอัญชิสา ยานะธรรมโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
11. นางพรรณนา หนูจันทร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววลัยพร ชัยบัวคำโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนิรชา คำวังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสนธยา พิมพ์เงินโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Heiko Olschewskiโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Paul Rossโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
5. นางจารุนันท์ ใจจิตรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายอำนวย ใจมิภักดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
7. นายภานุมาศ ท้าวชัยมูลโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสินีรัตน์ พันธ์วิไลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปรานอม ปุกตั้งโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
10. นางณัชปภา รู้น้อมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
11. นางเพ็ญโสภา ทาแกงโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวพรพิมล ทะละกาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
13. นางธัญญาเรศ ก้อนแก้วโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
14. นางกิ่งกมล ดอกเกี๋ยงโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ โคตะนนท์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรารถนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Paul E. Lewisโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. MissMelinda Affriolโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวศศิภรณ์ กันทะสอนโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรพัชชา มาตาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
7. นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์กล้าโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสาวิตรี จิตเผือกโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
9. นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวขวัญเรือน ชูศรีโฉมโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
11. นายชัชวาล ราชคมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
12. นายนรินทร ถาคำโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
13. นายรติภัทร ชื่นใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
14. นางสุชัญญา เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
15. นางกิ่งกมล ดอกเกี๋ยงโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวลำแพน จำปาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรียานันท์ ใจมูลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Frank Paul Verschuurโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Stephen Dempsterโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
5. นางรติกร ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางกฤษณา จันทร์ต๊ะคาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
7. นายวุฒิพันธ์ อิ่นคำโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุกัญญา เปรื่องสมบูรณ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกาญจนา ไกลถิ่นโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางมะลิลา พันธ์ประยูรโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
11. นางวรรณา สมัครไทยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวชนัญธิดา กาสิชัยโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นางพัชรินทร์ แก้วมาลาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
14. นางธิดาสวรรค์ แก่นแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ สุขวัฒนพันธ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางปทุมพร กิติศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยฤกษ์ ไชยศิลป์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Ms.Lara Hayesโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Michael Pabalanโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ อิ่นอานาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
7. นางสาวอารีย์ กองแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายเกียรติชัย ยานะรังษีโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
9. นายต่อตระกูล บุญปลูกโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
10. นางณัฐกานต์ ทาเอ้ยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
11. นางกรองนภา ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
12. นางสาวโชติพิช ดีแก้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
13. นางสาวโยผกา แข่งขันโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
14. นายปรีชา คำแสนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
15. นางอังคณา ถนอมมิตรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
16. นางธิดาสวรรค์ แก่นแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางพรรณราย จันทรยศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ฉายดิลกโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศรีไพร ชัยวิริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยากรเจ้าของภาษา สมาคมฝรั่งเศส - ไทยเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวนุชจรีย์ ผาสบโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. Mr.Li Xinghuiโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissShi jia ruiโรงเรียนพานพิเศษวิทยากรรมการ
4. MissWu Hongliโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบัวผัด เสียเหวยโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์เดช นามแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissGong Xianโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Wang Tingโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Zhan Yun Shengโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส บุญธรรมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์เดช นามแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชญารัตน์ ธนเฉลิมโรจน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา กาติ๊บโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. Mr.Keiichi Setoโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Shinnosuke Okabeโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Amano Kentaโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนงเยาว์ เนียมแสงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. Miss Kazuko Hachiwakaมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
10. นางสาวภัทรวรรณ ม้าทองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชญารัตน์ ธนเฉลิมโรจน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา กาติ๊บโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. Mr.Keiichi Setoโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Shinnosuke Okabeโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Amano Kentaโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนงเยาว์ เนียมแสงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. Mr. Kazuko Hachiwakaมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
10. นางสาวภัทรวรรณ ม้าทองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางคำแพร ติ๊บโคตรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรีวัฒน์ เมืองสุริยาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรนิภา แก้วศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายอลงกรณ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวกรณิศ โฆษพงศ์โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวพรสวรรค์ มะโนเรืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางคำแพร ติ๊บโคตรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรีวัฒน์ เมืองสุริยาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรนิภา แก้วศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายอลงกรณ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวกรณิศ โฆษพงศ์โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวพรสวรรค์ มะโนเรืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่่านภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภิณ แซ่ฮวงโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Wang Yananโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส บุญธรรมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Huang Caihuanโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์เดช นามแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวละมัย กิตติโรงเรียนแม่ลาววิทยคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรานุช อุโมงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissWang Xiao Yoโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. MissWang Yi Jinโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
5. นางสาววัชรี อ้ายไชยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์เดช นามแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศานันทินี วงศาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร รอบสถิตคิรีโรงเรียนวาวีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissWang Tingโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Xu Wei Jieโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจพร ท้าวคำหล่อโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นายณรงค์เดช นามแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายเจิ้นหมิง แซ่ก้อโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLiu Xuyuanโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ขันทะโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์เดช นามแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชญารัตน์ ธนเฉลิมโรจน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา กาติ๊บโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Keiichi Setoโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Shinnosuke Okabeโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Amano Kentaโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนงเยาว์ เนียมแสงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. Mr. Kazuko Hachiwakaมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
10. นางสาวภัทรวรรณ ม้าทองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชญารัตน์ ธนเฉลิมโรจน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา กาติ๊บโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. Mr.Keiichi Setoโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Shinnosuke Okabeโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Amano Kentaโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนงเยาว์ เนียมแสงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
10. Mr. Kazuko Hachiwakaมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
11. นางสาวภัทรวรรณ ม้าทองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายพิษณุ บุญหัตถ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางบุญเดือน คูสวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงเดือน เทิดเกียรติพิชญ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยากรเจ้าของภาษา ไทย - ฝรั่งเศสเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวนุชจรีย์ ผาสบโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันความเข้าใจในการอ่านภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอังสนา ฉายดิลกโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ บุญหัตถ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางศรีไพร ชัยวิริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชจรีย์ ผาสบโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่ปรึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโกสน แสงฤทธิ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ทรัพย์สินโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนุมัติ ชะลอยเมฆโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชัย ยามีโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ใหม่วงค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจรูญ เขนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายแสวง ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
3. นายณัฐกร ทูลศิริโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันท์ อวรรณาโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพร มะเกิ๋นโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม จันทะวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิลา เฉียบแหลมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายสยาม จันต๊ะวงค์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสายัญ ธรรมจันตาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญรัตน์ พิมขาลีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางกรองนภา ผลาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายสมร ใจสืบโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวธีรรัตน์ อัจฉริยะศาสตร์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางกาบจันทร์ จุมปาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิชญา นาควงค์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
3. นางศรีวรรณ ชนะใหญ่โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร มูลเดินโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางชญาภา แก้วชุมพลกุลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวาริณี จิตต์สุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัชกร จับใจนายโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรางคณา หาญจักราพิทักษ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัมพิกา ยะคำป้อ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
5. นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศุภวัจน์ พรมตันโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา เสนาป่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิวา พันธุรี โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ อิสสระภาพโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี วุฒินุช โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึงนิจ สุรินทร์แก้วโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวเกษสุดา จันแดงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติชญา ยาละโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตติการ์ สบบงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
4. นางศศิธร วงค์ประดิษฐโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางอรุณี ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางจันทนา วีรศิลป์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประคองศรี ลี้แสนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. MissKim Uparaโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. MissJudy Schisetโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ หนุนหนักโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวคชพรรรณ ศรีทองโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายสมชาติ บุญเลิศอนันต์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ อูปแก้วโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุมิตรา แลบุญมาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวพิลาวัลย์ จันทร์กองโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
11. นางอารีรัตน์ คำไฝโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางบงกชกร ยามีโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวแพรวนภา คำทาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
14. นางกรรณิกา เกตุบุญเรืองโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
15. นางจารุณี ตาคำโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. สิบเอกขจร สิงหนาทโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางฟองคำ วิชชานุภาพโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี วรรณรัตน์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
4. นางศรีสุนีย์ กันทาเดชโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางอำนวยพร ทั่งทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสินิธทา ปรีดาภัทรกุลโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นายนคร ชมภูพานโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายศราวุธ ชาชุมวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
9. นายวิชัย มากอยู่โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
10. นางหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
11. นายกล้าหาญ ยางศรีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
12. Mr.Jorden Dao - yenโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นางจารุณี ตาคำโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ คำมีสว่างโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัฉรา สวามิวัศดุ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ศิริวงศ์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ สมวรรณ์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นายกัมปนาท ดอนลาวโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวสุมนา พรรษาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางเยาวลักษณ์ ใจแก้วโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
9. นายสมเดช สิงทะนะโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุภเวช ใบยาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอุบลรัตน์ สักแกแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางบุหงา วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นางรัชนก เพียรจริงโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
14. นายนิเวศ ทะลังกาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
15. นางทิพวรรณ ภาคาผลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
16. นายสิทธิพงศ์ วงษาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางเครือวัลย์ หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายอรรณพ คำมีสว่างโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัฉรา สวามิวัศดุ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ศิริวงศ์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ สมวรรณ์โรงเรียนนครวืทยาคมกรรมการ
6. นายกัมปนาท ดอนลาวโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวสุมนา พรรษาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางเยาวลักษณ์ ใจแก้วโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
9. นายสมเดช สิงทะนะโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุภเวช ใบยาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอุบลรัตน์ สักแกแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางบุหงา วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นางรัชนก เพียรจริงโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
14. นายนิเวศ ทะลังกาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
15. นางทิพวรรณ ภาคาผลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
16. นายสิทธิพงศ์ วงษาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางเครือวัลย์ หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ ปันแก้วโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ใจมาโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิลา มาลัยโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางวลีรัตน์ เพียงใจวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
6. นางณัฐกานต์ ผลากองโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา เครือวงศ์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
8. นางดาวเรือง นมัสโกโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิภาพร ปัญญาใจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
10. นายนพพล อินตั๋นโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวณิชนันทน์ กันทะลาโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสิริการย์ ทัศนาโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
14. นายไชยวิชิต เมืองคำโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
15. นายยุทธนา สาลานันท์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
16. นางสาวรัตน์ติการณ์ วิชัยเนตรโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
17. นางเอื้อง สิทธิประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
19. นางสาวทักษพร โอภาสฐิติยศโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
20. นางบุศรินทร์ ธรรมากาศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษพร โอภาสฐิติยศโรงเรียนนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ปันแก้วโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ใจมาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพิลา มาลัยโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
7. นางวลีรัตน์ เพียงใจวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 กรรมการ
8. นางณัฐกานต์ ผลากองโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวอัจฉรา เครือวงศ์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
10. นางดาวเรือง นมัสโกโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวนิภาพร ปัญญาใจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
12. นายนพพล อินตั๋นโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวณิชนันทน์ กันทะลาโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวสิริการย์ ทัศนาโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
16. นายไชยวิชิต เมืองคำโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
17. นายยุทธนา สาลานันท์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
18. นางสาวรัตน์ติการณ์ วิชัยเนตรโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
19. นางเอื้อง สิทธิประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
20. นางบุศรินทร์ ธรรมากาศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ คงสินโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋าโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งสุรีย์ สุทธกุลโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณฑนรรห์ อุ่นกันทาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุริวรรณ ประสมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวตวิษา มูลทาทองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นายฉันทวัฒน์ ฉันทะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางชัญกร กิติจริยาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. นางทิพปภา จันทร์ลือโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
11. นางนงค์คราญ มานะกิจโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายอรุณ คงสินโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋าโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิททยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งสุรีย์ สุทธกุลโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณฑนรรห์ อุ่นกันทาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุริวรรณ ประสมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวตวิษา มูลทาทองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นายฉันทวัฒน์ ฉันทะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางชัญกร กิติจริยาโรงเรียนดำรงราษฎร์เคราะห์กรรมการ
9. นางทิพปภา จันทร์ลือโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
11. นางนงค์คราญ มานะกิจโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]