หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 078 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 33 66 55
2 045 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 94 171 114
3 073 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 21 42 26
4 038 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 23 46 36
5 046 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 104 177 123
6 010 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 184 438 260
7 055 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 36 71 53
8 011 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 109 306 155
9 012 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 84 157 103
10 027 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 69 124 85
11 047 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 123 242 138
12 013 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 195 556 272
13 088 โรงเรียนนครวิทยาคม 0 0 0
14 028 โรงเรียนนครวิทยาคม 131 236 157
15 039 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 74 119 96
16 056 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 8 18 14
17 084 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 11 19 16
18 059 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 90 206 128
19 048 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 43 78 52
20 040 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 31 59 37
21 041 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 40 74 52
22 042 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 35 75 45
23 049 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 77 136 100
24 060 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 116 216 146
25 029 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 133 261 161
26 061 โรงเรียนพญาเม็งราย 105 269 138
27 043 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 54 102 73
28 030 โรงเรียนพานพิทยาคม 178 492 249
29 031 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 114 225 153
30 062 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 74 114 87
31 044 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 55 130 75
32 085 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 15 24 15
33 069 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 171 388 232
34 075 โรงเรียนวัฒนศึกษา 23 34 27
35 050 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 38 57 42
36 071 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 32 50 36
37 057 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 37 72 47
38 032 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 105 178 116
39 074 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 45 90 71
40 058 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 108 234 118
41 021 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 68 167 108
42 051 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 95 204 111
43 022 โรงเรียนสันติวิทยา 133 338 173
44 014 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 213 630 301
45 015 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 128 209 158
46 016 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 143 308 196
47 063 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 126 262 144
48 024 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 102 209 119
49 087 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1 1 1
50 077 โรงเรียนอนุบาลเหมืองง่า (ฤทธิ์ไกรอุปถัมภ์) 17 31 21
51 064 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 148 345 182
52 023 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 109 185 110
53 052 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 175 501 214
54 070 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 112 220 151
55 017 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 137 271 155
56 026 โรงเรียนเทศบาล 6 113 201 147
57 065 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 152 405 229
58 018 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 189 446 241
59 086 โรงเรียนเรืองปัญญา 16 22 16
60 083 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 16 28 20
61 019 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 88 147 113
62 033 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 138 334 169
63 020 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 85 149 101
64 066 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 145 334 190
65 053 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 159 387 176
66 067 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 113 249 159
67 034 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 156 378 203
68 035 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 105 199 114
69 054 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 150 368 216
70 036 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 64 95 75
71 037 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 123 300 140
72 072 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 50 78 51
73 068 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 88 146 97
รวม 6675 14499 8504
23003

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]